• No results found

Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.

5 kap.

7 §2 Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada,

3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar, eller

4. utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350.

2 Senaste lydelse 2017:810.

SFS 2021:648

Publicerad den 22 juni 2021

References

Related documents

Barn har därmed rätt till information, råd och stöd ska beaktas av hälso- och sjukvården och dess personal om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt

We observe that all functionals that we know of that incorporate in a semilocal fashion either a system-dependent asymptotic constant or the correct asymptotic Coulombic behavior of

During the analysis of our data we observed that our findings were highly depen- dent on three different factors: the phases of an agile lifecycle comprise different tasks that

For this, search engines Libris, Libsearch, google scholar and Jstor and SAGE Journals were used with different combinations of keywords: Period product, political agenda, policy

36 (a) Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, Anhui; (b) School of Physics, Shandong University, Shandong; (c) Department of Physics and

Den 1 januari 2010 infördes en ny bestämmelse i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2g §) Den nya skrivningen innebär att barns behov av information, råd och stöd särskilt ska

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med plötsligt dör... Barn drabbas av

Tittar man istället på ledmedelvärden för samtliga cylindrar, visar det sig att skörden i plöjt led var signifikant högre för prover uttagna efter jämfört med

The instruments that were used were designed to com- pare the field assessment with the final hospital Sassess- ment (Fig. The patients were categorised in one of six major

Andelen patienter och deras familjer som hade fått Föra barnen på tal, Beardslee familjeintervention, Samtal föräldrar och barn, Samtal utan förälder eller kontakt med Barn-

sjuksköterska (MAS) eller medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i de fall en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada

Beaktandet gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt

Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.. På regeringens vägnar

5 § I regionerna ska det finnas möjligheter till anställning för läkares spe- cialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som mot- svarar det

3 § Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäker- het och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av första

Den fysiska närheten mellan barn och föräldrar är grunden för fram- tida välmående och viktig för barnets förmåga till närhet senare i

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt äldre föreskrifter om möj- ligheter till anställning

1 § Landstinget ska till kommunerna inom landstinget avsätta de läkar- resurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt

Detsamma gäller i fråga om den som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadig- varande vistas inom landstinget. Även i övrigt ska

en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården,3. besöka den specialiserade vården,