• No results found

ANVÄNDARE AV GEMENSAMT KÄRL FÖR HUSHÅLLSAVFALL - enligt 62 § i föreskriften om avfallshantering för Skurups kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ANVÄNDARE AV GEMENSAMT KÄRL FÖR HUSHÅLLSAVFALL - enligt 62 § i föreskriften om avfallshantering för Skurups kommun"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida 1 (1)

Obs! Obligatoriska fält markeras med röd ram

kansli@skurup.se www.skurup.se Telefon: 0411 - 53 60 00

Fax: 0411 - 53 60 65 Skurups kommun

274 80 Skurup

Besök: Stora Torggatan 4, Skurup

ANSÖKAN OM

ANVÄNDARE AV GEMENSAMT KÄRL FÖR HUSHÅLLSAVFALL

- enligt 62 § i föreskriften om avfallshantering för Skurups kommun

Undertecknade fastighetsägare ansöker om att få använda gemensamt matavfall och restavfallskärl

Kärlen ställs på tömningsadress:

Sökande 1, fakturamottagare

Förnamn Efternamn

E-postadress

Postnummer Postort Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Personnummer

Kundnummer (se renhållningsfaktura)

Underskrift

Namnförtydligande Datum

Sökande 2

Förnamn Efternamn

E-postadress

Postnummer Postort Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Personnummer

Kundnummer (se renhållningsfaktura)

Underskrift

Namnförtydligande Datum

Behandling av personuppgifter - allmän information.

Skurups kommun ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Läs mer om hur personuppgifterna hanteras på: Skurups kommuns hemsida

Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

Personuppgifterna kommer även att skickas till kommunens renhållningsentreprenör.

Efter beviljat beslut faktureras enbart Sökande 1. Därefter hämtas Sökande 2:s kärl av Renhållaren.

Vi tar samtidigt ut en avgift för abonnemangsförändring enligt kommunens avfallstaxa på 458 kr inkl. moms.

Avgiften avser administration, hemtagning och tvättning av kärl och faktureras Sökande 1.

Vid ändrade ägarförhållande upphör delningen automatiskt att gälla. Önskas fortsatt gemensamma avfallskärl måste ny anmälan lämnas in.

Miljöstrategiska enhetens beslut: Ansökan beviljad Ansökan avslagen, se bifogat brev

Datum Handläggare

Postort

Skickas till:

Skurups kommun Miljöstrategiska enheten 274 80 Skurup

Postnummer

Skriv ut

Skriv ut tom blankett

References

Related documents

“I Sverige råder inte något patriarkalt förtryck där kvinnor och flickor åläggs dölja ansiktet eller håret bara för att religiösa extremister vill ha det så.”

Skurups kommun vill med denna samverkansplan betona sitt stöd till föräldrar och andra vuxna i vår gemensamma strävan att ge våra barn och unga en trygg uppväxt och en god fysisk och

Mötesteknik finns för att alla ska få likvärdiga möjligheter att komma till tals och ge sina uppfattningar till känna.. De finns för att beslut ska kunna ske på ett öppet,

Det gäller avfall som hämtas, eller kan hämtas efter särskild beställning, vid fastigheten, vilket innefattar rest- och matavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, avfall

Den anger hur de verksamheter som finns inom kommunen ska utvecklas, samt på vilket sätt kommunen kan ge stöd för sökande till elever som studerar i andra kommunala

Ansökan om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd görs per läsår, inför varje nytt läsår ska en ny ansökan göras. Om ansökan

För att ha rätt till skolskjuts i Skurups kommun ska avståndet mellan hemmet och skolan vara minst 2 km för elever i årskurs F-3, 3 km för eleverna i årskurs 4-6 och 4 km för

Skurups kommun ansvarar för inackorderingsbidrag till elever i gymnasieskolan med undantag för elever som går på folkhögskola eller fristående skola. Ansökan som gäller dessa

Nedanstående elev önskar ej längre delta i modersmålsundervisningen från och med datum ……….. Anledning till

Prioriterade områden för folkbiblioteken är lokaler som anpassas efter verksamhetens innehåll, fokusinsatser på barn och unga och i det en tydlig samverkan med skolan samt en

Alla registrerade föreningar i Skurups kommun måste vara väl förtrogna med kommunens policy mot våld och droger för att vara stödberättigade.. Föreningarna måste visa att

Det skulle öka barnens möjligheter att själva cykla till och från skolan om en säker cykelväg fanns mellan Janstorp och Skurup. Det skulle även vara värdefullt med en cykelväg

[r]

att kommunen undersöker om och hur stiftelsemas kapital kan förvaltas genom placering i en aktiefond hos lämplig bank/finansbolag eller direkt i enskilda aktier som ger utdelning.

Information om nuvarande avgifter får du hos Skurups kommun av assistenten för avgifter inom vård och omsorg eller på kommunens webbplats..

I Skurups kommun erbjuder vi dig samtal i syfte att skapa förutsättningar för dig att berätta vad som är viktigt för dig och framföra dina önskemål.. Vi lovar dig ett

För att kunna uppnå en mer hållbar trafiksituation, både i Skurups tätort och i Skurups kommun, krävs det att omfat­. tande trafikutredningar görs de

12 Tillhör kommunfullmäk ges beslut §197 2009-10-26 För att skapa beredskap inför den framtida utvecklingen och kunna hantera.. de idéer, krav, möjligheter och hot som dyker

För att stärka omvärldens positiva bild av Skurups kommun och dess invånares stolthet för sin hemkommun har kommunen tagit fram en kommunikationsstrategi för att bättre

distribuerats till krisledningsstaben. För att underlätta uppdatering av planen ska inga personnamn eller annan icke statisk information finnas upptagen i själva planen utan alla

Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga för deras och kommunens utveckling. Då kan samhällets

Som utgångspunkt gäller koncession tills vidare, medan nätkoncession för linje kan bli föremål för prövning efter 40 år från det datum koncession gavs.. Beslut om koncession

Ett systematiskt säker- hetsarbete på alla nivåer i organisationen är en förutsättning för att kunna upprätthålla en god beredskap, en väl fungerande krishantering och