• No results found

Årsredovisning 2008

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Årsredovisning 2008"

Copied!
32
0
0

Full text

(1)

Årsredovisning 2008

(2)

Innehållsförteckning

Kallelse 2 Sammanfattning 3

Drillcon- koncernen 4

Ekonomisk översikt 5 VD kommentar 6 Drillcon-koncernens marknader 8 Drillcon Core AB 8 Suomen Malmi Oy 9

Drillcon Iberia SA 9

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 10 Aktiedata 11 Drillcon i bilder 12

Förvaltningsberättelse 14

Resultaträkning, koncernen 15 Balansräkningar, koncernen 16 Kassaflödesanalys, koncernen 18 Förändring eget kapital, koncernen 19 Resultaträkning, moderbolaget 20 Balansräkningar, moderbolaget 21 Kassaflödesanalys, moderbolaget 22 Förändring av eget kapital, moderbolaget 23

Tilläggsupplysningar 24

Revisionsberättelse 31 Adresser 32

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma torsdag den 14 maj 2009 klockan 14.00 på Nora Stadshotell Rådstugugatan 21 i Nora.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman, skall:

- dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast fredag den 8 maj 2009.

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 måndagen den 11 maj, 2009 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Box 281, 691 25 Karlskoga eller genom e-post till advokat.boquist@boquist-partners.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstäm- man.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast fredagen den 8 maj 2009.

Sådan registrering är enbart tillfällig.

Aktieägare samt övriga intresserade hälsas välkomna.

Kommande rapporter

Bokslutsrapporter för 2009 lämnas enligt följande:

• Delårsrapport jan-mars, 7 maj 2009

• Delårsrapport jan - jun, 20 augusti 2009

• Delårsrapport jan-sept, 29 oktober 2009

• Bokslutskommuniké 2009, 19 februari 2010

Den ekonomiska informationen finns tillgänglig på Drillcons hemsida, www.

drillcon.se eller kan beställas från Drillcon AB, Industrivägen 2, 713 91 Nora eller per telefon 0587 82820, telefax 0587 311895 alt. via e-post: Carina.Ekenstedt@

drillcon.se

Drillcons affärsidé och strategi

Drillcon erbjuder gruv- och anläggningsindustrin:

• kärnborrning och geoservice för pålitlig och kostnadseffektiv geologisk information

• Kostnadseffektiv raiseborrning med säkra tekniska lösningar.

Vision

Drillcon ska vara det ledande företaget i Europa för kärnborrning, raiseborrning och geoservice åt gruv- och anläggningsindustrin.

Kallelse

Drillconkoncernen 2008

Omsättning inkl internförsäljning Moderbolag: Drillcon AB

Verksamhet:Förvaltning Omsättning: 10,3 Mkr Antal anställda: 6

Dotterbolag i Sverige Drillcon Core AB

Verksamhet: Kärnborrning Omsättning: 101,6 Mkr Antal anställda: 76

Dotterbolag i Finland Suomen Malmi Oy (Smoy) Verksamhet: Kärnborrning och geoservice

Omsättning: 147,2 Mkr Antal anställda: 167

Dotterbolag i Portugal Drillcon Iberia SA

Verksamhet: Kärnborrning och raiseborrning

Omsättning: 72,1 Mkr Antal anställda: 59

(3)

Sammanfattning av år 2008

Koncernens nettoförsäljning ökade med 24 % till 307 492 tkr (248 696).

Resultatet efter finansiella kostnader minskade till – 34 352 (exkl nedskrivning av goodwill 17 779 tkr) (18 099). Resultatet per aktie uppgick till -89 öre (33) (exkl nedskrivning av goodwill 30 öre).

Sjunkande metallpriser har negativt påverkat efterfrågan på bolagets tjänster.

Rörelseresultatet enligt EBITDA uppgick till 33 412 tkr (29 354) motsvarande en marginal på 11 %.

Goodwillvärdet på koncernens innehav i Smoy har skrivits ned med 52 131 tkr.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 2 öre per aktie.

Svag marknad förväntas under 2009. Antalet anställda har reduce- rats med närmare 30 % under slutet av 2008 och början på 2009.

Statliga stimulanspaket kan innebära en ökad marknad inom den geotekniska sektorn på samtliga Drillcons marknader.

0

Drillcons raiseborrning, antal tusen borrmeter/år 2004 - 2008

04 05 06 07 08

5

2

1

0

Drillcons kärnborrning, antal tusen borrmeter/år 2004 - 2008

04 05 06 07 08

300

200

100

3 4

10

0

Rörelseresultat EBITDA 2004-2008, Mkr, koncernen

20

5

04 05 06 07 08

35

25

15 30

(4)

Drillcon-koncernen

Affärsidé och strategi

Drillcon erbjuder gruv- och anläggningsindustrin:

• kärnborrning och geoservice för pålitlig och kostnadseffektiv geologisk information

• Kostnadseffektiv raiseborrning med säkra tekniska lösningar.

Nyckelbegrepp för Drillcons strategi är följande:

• Hälsa, miljö och säkerhet

• Teknologi

• Erfarenhet

• Pålitlighet

Finansiella mål

• EBITDA, skall uppgå till minst 10 %.

• Soliditeten skall på sikt vara minst 40 %.

• Utdelningen till aktieägarna ska på sikt uppgå till 30 % av resultatet efter skatt.

Bolagets historik

Kärnborrning AB startades 1963 som ett dotterbolag till Hagby Bruk som tillverkar kärnborrningsmaskiner och tillhörande borrmateriel. Syftet med bolaget var att testa borrutrustningen under realistiska former. År 1989 såldes Kärnborrning AB ge- nom en s k management-buy-out. Företaget växte och i slutet av 80-talet sysselsattes ett tiotal årsmaskiner.

År 1991 köptes det statliga borrföretaget SGAB Borr med ett 60-tal anställda och ett flertal ut rust ningar samt var vid tillfäl- let den största konkurrenten.

År 1993 köptes Bolidens entreprenadavdelning ”Boliden GB”

och ”Drillcon-koncernen” bildades. Boliden GB var verksam främst inom raiseborrning, sprängningsarbeten och utlastning i Bolidens gruvor. 1996 såldes före detta Boliden GB. Verksam- heten inom raiseborrning behölls dock. Under 1997 överfördes verksamheten i Portugal från Drillcon Raise AB och Drillcon Core AB till dotterbolaget Drillcon Portugal.

År 2001 beslutades att avveckla Drillcon Raise AB och delar av maskinparken såldes och resten överfördes till Drillcon Core AB som hyr ut den till Drillcon Portugal. Sista projektet för Drillcon Raise slutfördes under 2002.

Under våren 2007 förvärvades finska Suomen Malmi Oy. Affä- ren fördubblade Drillcons omsättning och därmed blev Drillcon Europas ledande bolag inom undersökningsborrning för gruv- och anläggningsindustrin.

Smoy, som grundades år 1935, är en av de ledande entrepre- nörerna i Norden inom geologiska, geofysiska och bergmeka- niska undersökningar samt kärnborrning.

Drillcons huvudsakliga verksamhet är uppdelad på tre dotterbolag, Drillcon Core AB (Core), Drillcon Iberia SA samt Suomen Malmi Oy (Smoy). Drillcon Core AB utför kärnborrning, främst i Norden, men även i Europa. Drillcon Portugal utför raiseborrning och kärnborrning med fokus på den Iberiska halvön. Smoy utför kärnborrning och geoservice med Norden som viktigaste marknad.

Drillcon AB

Drillcon AB är moderbolaget i koncernen. Här sker huvudsaklig verksamhet inom administration, ekonomi och övrig overhead.

Moderbolaget kan ses som ett styr- och service organ för dot- terbolagen. Antalet anställda är 6 st, VD är Mikael Berglund.

Koncernens infrastruktur

Drillcon har idag administration, underhållsverkstad och ma- skindepå i Nora, Sverige. I Portugal har man administration i Braga samt underhållsverkstad och maskindepå på Somincors industriområde (Neves Corvo-gruvan). Smoy har administra- tion, underhållsverkstad och maskindepå i Esbo, Finland.

Tendenser närmaste åren

Gruvindustrins behov av prospekteringsborrning utgör ba- sen för Drillcons verksamhet. Diagrammen på sidan 7 visar att metallpriserna stigit kraftigt under de senaste åren med omfattande prospektering som följd. Under 2008 skedde ett trendbrott med kraftigt fallande priser. Det är rim ligt att anta att den allmänna prisnivån kommer att vara fortsatt låg det närmaste året. Behovet av Drillcons tjänster inom fältpro- spektering minskar men kan komma att delvis kompenseras av geotekniska uppdrag i samband med statliga investeringar på infrastrukturprojekt. Även bolagets verksamhet inom raise- borrning gynnas av satsningar på infrastrukturprojekt.

Utvecklingen för kärnborrning, borrmeter per år

2004 2005 2006 2007 2008

Core 83 891 92 065 103 000 122 000 129 800 Iberia 8 384 16 520 12 000 17 800 17 000

Smoy 152 000 138 700

Totalt 92 275 108 585 115 000 291 800 285 500

Utvecklingen för raiseborrning, borrmeter per år

2004 2005 2006 2007 2008

Iberia 2 007 2 377 2 800 2 250 4 619

Totalt 2 007 2 377 2 800 2 250 4 619

(5)

Ekonomisk översikt

Definitioner

Rörelseresultat ( EBITDA )

Rörelseresultatet utgörs av resultat före planenliga avskrivningar och före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar.

Soliditet

Justerat eget kapital i % av balansomslut- ning.

Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster, med avdrag för 28 % skatt, i procent av genom- snittligt justerat eget kapital.

Avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för ränteintäk- ter, i % av genomsnittlig balansomslutning.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive varulager i

% av kortfristiga skulder.

Rörelsemarginal EBITDA

Rörelseresultat EBITDA i förhållande till omsättningen.

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster i förhål- lande till omsättningen.

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital Skuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Balanslikviditet

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

Drillcons försäljning fördelad på länder, Mkr

2008 2007 2006 2005 2004 Sverige 107,4 107,3 96,5 74,0 60,6

Finland 126,9 83,9

Portugal 54,2 42,4 24,1 16,4 10,9

Bulgarien 8,1 1,9

Norge 7,2 9,0 2,6

Spanien 5,0 0,4 3,6 4,0 4,2

Grekland 2,2 1,9 1,8

Israel/Schweiz 1,6 5,4

Turkiet 0,7 1,9

Ryssland 1,8

Övriga länder 0,7 0,6 0,3 2,4 0,5 311,7 249,9 132,1 100,1 78,1 Fördelningen bygger på bolagets egna uppskattningar

Drillcons försäljning 2008 fördelad på länder

Sverige, 34,4 % Portugal, 17,4 %

Övriga, 7,5 %

100

0

Omsättning, Mkr, koncernen

300

50

04 05 06 07

Nyckeltal Drillcon gruppen 2008* 2008** 2007 2006 2005 2004 Omsättning, tkr 311 698 311 698 249 850 132 541 100 148 78 138 Rörelseresultat, EBITDA, tkr 33 412 33 412 29 354 17 198 15 330 9 724 Resultat efter finansiella poster 17 779 -34 351 18 099 13 551 12 525 7 138

Rörelsemarginal, EBITDA, % 11 -11 12 13 15 13

Vinstmarginal, % 6 -11 7 10 13 9

Avkastning på sysselsatt kapital, % 12 -23 20 39 57 32

Avkastning på totalt kapital, % 8 -16 9 24 26 19

Avkastning på eget kapital, % 9 -34 10 41 49 40

Soliditet, % 63 52 61 37 37 37

Skuldsättningsgrad, % 17 26 19 5 2 2

Kassalikviditet, % 118 118 125 108 104 107

Balanslikviditet, % 174 174 180 147 137 144

Utdelning per aktie, kr 0,02*** 0,02*** 0,06 0 0,17 0,06

Antal anställda 308 308 251 105 86 67

Omsättning per anställd, tkr 1 000 1 000 995 1 262 1 164 1 166 Resultat före skatt per anställd, kr 57 726 -111 531 72 108 129 057 145 640 106 537

Drillcon Core AB

Omsättning, tkr 101 569 109 998 100 668 76 696 62 963

Resultat före disp. o skatt, tkr 6 571 7 933 12 588 11 299 6 981

Suomen Malmi Oy

Omsättning, tkr 140 777 96 251

Resultat före disp. o skatt, tkr 3 102 2 960

Drillcon Geotecnia

Omsättning, tkr 68 614 53 742 37 819 25 322 16 198

Resultat före disp. o skatt, tkr 8 309 5 969 2 140 2 354 1 457

*exkl nedskrivning av goodwill **inkl nedskrivning av goodwill ***Föreslagen aktieutdelning

FInland, 40,7 %

08 150

200 250

10

0

Rörelseresultat EBITDA 2004-2008, Mkr, koncernen

20

5

04 05 06 07 08

35

25

15 30

(6)

VD kommentar

Under första halvåret 2008 var efterfrågan på Drillcons tjänster på en exceptionellt hög nivå för att under tredje kvartalet minska något. Dock inte mer än att under september producerades ett större antal borrmeter än någon- sin tidigare. Den påtagliga nedgången i efterfrågan kom istället under det fjärde kvartalet, vilket innebar att den totala borr- meterproduktionen blev 2% lägre än föregående år. Nedgången kunde kompenseras av en kraftig ökning av raiseborrning och försäljning av geoservice, vilka ökade med 105 respektive 30 %.

Nettoomsättningen ökade därmed till 307 492 tkr (248 696).

Drillcon visade en kraftig tillväxt under 2007 och första halv- året 2008. Marginalerna på projektnivå sjönk dock beroende på tillkommande kostnader för utbildning av personal och högt utnyttjande av maskinutrustning. Men totalt sett visade vi under 2008 en stark resultatutveckling till och med tredje kvartalet- det bästa kvartalet någonsin.

Drillcons viktigaste kundkategori är gruv- och prospekte- ringsindustrin. En bransch som är synnerligen beroende av me- tallprisernas utveckling. Priserna på basmetaller sjönk generellt under årets första tre kvartal, zink hade en stadigt nedåtgå- ende trend medan priset på koppar faktiskt ökade ända fram till halvårsskiftet då det nådde all-time-high. I månadsskiftet september-oktober sjönk därefter priserna kraftigt under några veckor, ca 45 % för koppar och 35 % för zink och nickel.

Nedskrivning av goodwill för Suomen Malmi Oy

Vid förvärvet av dotterföretaget Suomen Malmi Oy (Smoy) i början av 2007 uppkom en goodwillpost i koncernen på 52,1 mkr. Bolagets styrelse beslöt i inledningen av 2009 att skriva ned detta goodwillvärde i sin helhet. Verksamhetens redovi- sade värde motsvarar därefter det egna kapitalet i dotterföre- taget, 45 mkr. Beslutet har baserats på kassaflödesprognoser för 5 år, varav det första året utgörs av budget. Därefter har ett uthålligt kassaflöde beräknats. Vid nuvärdesberäkningen har använts en kalkylränta på 13,95 % före skatt. Nedskrivningen har ingen egen påverkan på Drillcons kassaflöde utan är endast av redovisningsmässig natur och innebär bland annat att redo- visat eget kapital reduceras.

Bakgrunden till beslutet är den kraftiga lågkonjunktur som påverkar världsekonomin. De låga metallpriserna samt bristen på riskkapital för prospekteringsbolagen, innebär en minskad efterfrågan av Smoys tjänster. För de närmaste åren bedöms därför ett lägre resultat. Även kassaflödet förväntas få en negativ påverkan vilket inte kunde förutses vid förvärvet av bolaget. En återhämtning bedöms kunna ske först om några år.

Det innebär även en lägre nuvärdesberäkning av Smoy baserad på framtida kassaflöden.

Kassaflödesprognoser kännetecknas av den osäkerhet som råder beträffande lågkonjunkturens längd, omfattning och marknadskonsekvenser på längre sikt.

Om året som kommer

Lägre metallpriser påverkar hela gruvindustrin, befintliga gruvor ser över sina kostnader samtidigt som intresset minskar för att investera i prospektering efter nya fyndigheter. Metall- prisernas negativa utveckling och den finansiella osäkerhet som råder har lett till att många projekt hos så kallade ”junior exploration companies” inte kan finansieras och därför läggs ned eller skjuts på framtiden. Drillcon är beroende av att bola- gets kunder har tillgång till riskkapital.

Vi ser ändock med tillförsikt fram emot 2009 då Drillcon har en stark marknadsposition. Därtill har vi skyndsamt anpassat verksamheten till den minskade efterfrågan. Totalt har antalet anställda reducerats med närmare 30 % under slutet av 2008 och i början av 2009.

Drillcons uppdrag för SKB i Sverige och Posiva i Finland för hantering av använt kärnbränsle påverkas inte heller av metallprisutvecklingen eller finansoro. Vi räknar med att två till tre borrmaskiner fortsatt kommer att engageras under 2009 i Sverige och Finland. Dessutom har Drillcon i Sverige säkrat borrningskontrakt i de viktigaste underjordgruvorna inför 2009 och i vissa fall längre.

Drillcons volymer inom kärnborrning för fältprospektering kommer att ligga på betydligt lägre nivåer under 2009 jämfört med de senaste åren. Drillcons övriga verksamheter kommer att kunna växa under 2009. Men rådande förutsättningarna på

(7)

Drillcons marknader gör att varje form av prognos blir osäker.

Styrelsens bedömning är att Drillcons försäljning inom kärn- borrning kommer att minska kraftigt under 2009.

Drillcon har inte noterat någon minskad efterfrågan på raiseborrning utan ser fortsatt en möjlighet till tillväxt inom den sektorn. Även raiseborrning gynnas av satsningar på infra- strukturprojekt. Det nyligen inledda samarbetet med Deil- mann-Haniel Shaft Sinking GmbH kan leda till nya marknader.

Drillcons uppdrag främst inom geotekniska undersökningar torde inte påverkas negativt av det nuvarande ekonomiska läget. Det finns möjligheter att de statliga stimulanspaketen inom infrastrukturutbyggnad kan innebära en ökad marknad inom den geotekniska sektorn på samtliga Drillcons markna- der. Geotekniska uppdrag i samband med infrastrukturprojekt är en stark marknad för Smoy i Finland. Projekt pågår för närvarande med att sprida den kunskapen inom hela Drillcon- gruppen för att kunna bearbeta samtliga Drillcons geografiska marknader.

Drillcons investeringar i maskiner och utrustning under 2007 och 2008 gör att vi står väl rustade och kommer att kunna reducera utnyttjandet av äldre och i vissa fall mindre effektiva maskiner under 2009.

Nora i april 2009

Mikael Berglund

Verkställande direktör

Kopparprisets utveckling på London Metal Exchange, USD/ton

Maj 2003 2000 4000

Mars 2009 3000

5000 9000

6000 7000 8000

Zinkprisets utveckling på London Metal Exchange, USD/ton

Maj 2003 1000

Mars 2009 2000

3000 5000

4000

(8)

Drillcon Core AB är koncernens svenska dotterbolag med kontor och verkstad i Nora. Bolaget är specialiserat på kärnborrning och har en mycket stark marknadsposition på kärnborrning under jord.

Under årets tre första kvartal var all tillgänglig kapacitet utnyttjad och i medeltal var 18 borrmaskiner engagerade på borruppdrag i Sverige, Norge, Island och Finland. Under fjärde kvartalet minskade beläggningen och vid årets slut var 12 ma- skiner i drift. Produktionen, räknat i borrmeter (bm) kärnborr- ning, ökade med 6 % till 129 760 bm (122 035 bm).

Efterfrågan på borrning ovan jord, fältprospektering, var in- tensiv under årets första tre kvartal för att sedan avta. Största uppdragen utfördes åt Lundin/Zinkgruvan Mining, Blackstone Ventures och Boliden.

Borrningsuppdragen under jord åt LKAB, Boliden och Zink- gruvan bidrog med högre volymer under 2008 än 2007.

Utöver prospekteringsborrning har geo- och byggtekniska borrningar utförts i Forsmark, Stockholm, Östersund och Oskarshamn.

Under året tecknades och förnyades ett antal viktiga avtal:

Ett treårsavtal tecknades med Zinkgruvan Mining för borr- ningar under jord för åren 2009-2011.

Avtalet med LKAB för borrning i Malmberget förnyades och gäller t.o.m. 2009.

I början på 2009 erhölls även ett nytt kontrakt för borrningar under jord i Garpenberg åt Boliden Mineral.

Ramavtal med Svensk Kärnbränslehantering rörande borr- ningar för geologiska undersökningar förnyades under 2008 och gäller nu till 2010.

Drillcon-koncernens marknader

150

125

100

0 75

50

Intäkter Mkr 2004-2008, Drillcon Core AB

04 05 06 07 08

25

Horisontellt raiseborrhål. Andvänds som nödutgång i Guadarama-tunneln i Spanien

Summering 2008 i huvudsak från bolagets egna bedömningar.

Total Drillcons

marknad (km) andel, %

Svenska marknaden Core Smoy

Core Drilling UG Mines 160 89,76 56

Core Drilling Surface 230 30,8 23 23

Geotechnical Drilling 10 2,6 26

Finska marknaden

Core Drilling UG Mines 80 0 25 31

Core Drilling Surface 266 2,8 88 34

Geotechnical Drilling 23 0 15 65

Norska marknaden

Core Drilling UG Mines 10 0 0

Core Drilling Surface 25 3,5 5 34

Geotechnical Drilling 20 0 0

Portugisiska marknaden Iberia

Core Drilling UG Mines 15 5 33

Core Drilling Surface 60 8 13

Geotechnical Drilling 15 2 13

Raiseborrning (Europa) 20 4,5 23

Drillcon Core AB

(9)

Drillcon Iberia SA bedriver sin verksamhet huvudsakligen på den iberiska halvön.

Verksamheten består dels av kärn borrning både ovan och under jord, dels av raise- borrning åt gruv- och anläggningsindustrin.

Bolaget, som har sitt huvudkontor i Bra- ga i norra Portugal, omsatte under 2008 ca 69 Mkr och sysselsatte ca 60 man.

Tack vare tillväxten i både omsättning och personal har bolaget bytt bolagsform från

Suomen Malmi Oy (Smoy)

Suomen Malmi Oy (Smoy) var ett privat entreprenadföretag, som förvärvades av Drillcon AB i början av 2007. Smoy er bjuder tjänster inom borrning, geofy- sik, geologi och bergmekanik för under- sökningar i anslutning till naturresurser, anläggning och miljö. Smoy har referenser från 36 länder på sex kontinenter.

Smoys omsättning var 141 miljoner kronor varav ca 15 % omsattes utfördes

Drillcon Iberia SA (f d Drillcon Geotecnia e Sondagens, Lda)

Raiseborrning

Under året ökade mängden färdiga schakt kraftigt med 105 % till 4 619 m (2 250 m). Volymen pilothål var oför- ändrad, ca 6000 bm. Ökningen kom- mer av ett fortsatt stort b ehov av nya schakt i Lundin Minings verksamhet i Portugal samtidigt som Drillcon har investerat kraftigt i raiseborr- ningsutrustning för att kunna agera på den europeiska marknaden.

Förutom de pågående uppdragen med 4-5 maskiner åt Lundin Mining i Portu- gal, Neves Corvogruvan, pågår ett längre uppdrag i Bulgarien. Under kvartal fyra påbörjades ett större projekt i Spanien.

Under året inleddes ett samarbete med Deilmann-Haniel Shaft Sinking GmbH i syfte att kunna erbjuda marknaden ett brett utbud inom berg schakt, allt från raiseborrning till lining och renovering. Ett första större uppdrag erhölls under fjärde kvartalet omfattande renovering av ett antal ventilationsschakt i Neves Corvo- gruvan i Portugal.

utnyttjad under de tre första kvartalen 2008 med i medeltal 28 maskiner i drift.

Vid årets slut hade Smoy 21 borrma- skiner i drift i Finland. Ett tiotal ma- skiner borrar för fältprospektering, sex maskiner går på geotekniska borrningar ovan jord och resten under jord.

De viktigaste pågående projekten i geoteknik är borr- och geofysikprojek- ten åt Posiva i Olkiluoto, Ring banan i Vanda och Esbo tunnelbana.

De största prospekteringsprojekten har varit åt Pyhäsalmi Mine, Nordic Mines, Agnico Eagle, Polar Mining, Lappland Goldminers, Kevitsa Mining och Anglo American.

Under året tecknades ett viktigt ramavtal för borrning och geofysiska tjänster med Posiva, en finsk organisa- tion med ansvar för förvaring av använt kärnbränsle.

70

40 30

0 20 10

Intäkter Mkr, 2004-2008, Drillcon Geotecnia e Sonda- gens

04 05 06 07 08

150

125

100

0 75

50

Intäkter Mkr 2004-2008, Suomen Malmi Oy (Smoy)

04 05 06 07 08

Adriano Barros

Verkställande Direktör

Tuomo Laitinen

Verkställande Direktör

utanför Finland, huvudsakligen i Sverige. Antalet anställda var i genomsnitt 167.

Investeringarna i anläggningstillgångar var ca 10 miljoner kronor. De viktigaste investeringarna var en medelstor borren- het för fältprospektering samt en borrenhet för borrning under jord.

Smoys produkter består av olika borrningar, geofysikaliska mätningar, geologiska utredningar samt bergmekaniska mätningar och installeringar. Produktionen av olika under- sökningsborrningar minskade i volym 159 800 meter (170 003 m). Detta kompenserades av ökad omsättning inom segmen- tet Geoservice till 14 400 tkr (11 160 tkr) +29 %.

I likhet med Drillcon Core var var all tillgänglig kapacitet

Limitada till Sociedade Anonima.

Raiseborrning svarar för den större delen av verksamheten.

Bolaget har bland annat ett långtidskontrakt med Lundin Mining i Neves Corvo-gruvan i södra Portugal.

Kärnborrning sker huvudsakligen för gruvindustrin och olika prospekteringsföretag. Man utför även till viss del borrning för anläggningsindustrin.

Kärnborrning

Volymen kärnborrning minskade med 5 % till 17 001 bm (17 833 bm). I medeltal har sju kärnborrmaskiner varit i drift under året.

Utöver borrning med två-tre maskiner åt Lundin Mining har uppdrag utförts i Grekland för Hellas Gold samt i Portugal åt Maepa, MTI och Beralt.

25

50 60

(10)

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Peter Zeidler Mikael Berglund Jonas Nordlander Bertil Sundberg Ronnie Öberg

Ledande befattningshavare Mikael Berglund, se styrelse.

Carina ekenstedt, född 1969, ekonomichef.

Innehav i Drillcon: 0.

staffan aBrahaMsson, född 1951, produktionschef, Drillcon Core AB.

Innehav i Drillcon: 0 aktier.

roBert andersson, född 1960, underhålls- och logistikchef, Drillcon Core AB.

Innehav i Drillcon: 25 000 aktier.

adriano Barros, född 1972, VD i Drillcon Iberia.

Innehav i Drillcon: 1 315 000 aktier.

tuoMo laitinen, född 1955, VD i Smoy.

Innehav i Drillcon: 0 aktier.

tero Meriluoto, född 1957, ekonomichef, Smoy.

Innehav i Drillcon: 0 aktier.

Tauno Rautio, född 1958, chef geoavdelningen, Smoy.

Innehav i Drillcon: 0 aktier.

tero laurila, född 1951, mätningschef, Smoy.

Innehav i Drillcon: 0 aktier.

Revisor

Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Björn BäCkvall, auktoriserad revisor far srs. Adress: Ernst & Young AB, Box 362, 701 47 Örebro.

Av årsstämma valda styrelseledamöter (väljs årsvis)

Peter Zeidler, född 1944, bergsingenjör. VD för Zeidler Konsult AB. Ordförande i Drillcons styrelse sedan 1991. Andra styrel- seuppdrag: ordförande i Suomen Malmi Oy och Kilsta Metall AB. Ledamot i Svemin, Gruvornas arbetsgivareförbund och AB Yxsjö Industriservice. Suppleant i AB Yxsjö Gruvor.

Innehav i Drillcon: privat och via bolag 8 320 470 aktier.

Pekka Mikkola, född 1947, bergsingenjör. Vice ordförande i Drillcons styrelse sedan 2007. Andra styrelseuppdrag: Suomen Malmi Oy.

Innehav i Drillcon: via bolag 4 608 000 aktier.

Mikael Berglund, född 1961, gruvingenjör. VD för Drillcon AB. Le- damot i Drillcons styrelse sedan 2002. Andra styrelseuppdrag:

Suomen Malmi Oy, Kilsta Metall AB, Ordförande i Föreningen för Avancerad Borrning . Medlem i Svemins Prospekterings- kommitté.

Innehav i Drillcon: 4 359 000 aktier.

esBjörn löfstrand, född 1952, Civilekonom. Ledamot i Drillcons styrelse sedan 2008. Övriga styrelseuppdrag bl.a. Proplate AB, Statutory Auditor Gadelius KK (Japan).

Innehav i Drillcon: 0.

jonas nordlander, född 1973, civilekonom. Operativ chef KEH eCommerce, Moskva. Ledamot i Drillcons styrelse sedan 2006, suppleant sedan 2004.

Innehav i Drillcon: 9 000 aktier

Bertil sundBerg, född 1943, marknadsekonom. F d Senior Advi- sor på Atlas Copco Rock Drills AB. Ledamot i Drillcons styrelse sedan 1995. Andra styrelseuppdrag: Raw Materials Group RMG AB.

Innehav i Drillcon: 4 314 000 aktier.

ronnie öBerg, född 1950, kärnborrare. Av personalen utsedd ledamot i Drillcons styrelse sedan 2000.

Innehav i Drillcon: 0

Pekka Mikkola Esbjörn Löfstrand

(11)

Aktiedata

Ägarstruktur per 31 december 2008:

Ägare Antal Andel av

aktier kapital och röster, % Peter Zeidler, privat och via bolag 8 320 470 19,00

Traction AB 4 961 122 11,33

Pekka Mikkola 4 608 000 10,52

Mikael Berglund 4 359 000 9,95

Bertil Sundberg med familj 4 314 000 9,85

Adriano Barros 1 315 000 3,00

Övriga ägare 15 922 408 36,35

43 800 000 100,00 Samtliga aktier är av samma slag, A-aktier, och har samma rösträtt.

Kontoförande institut är Euroclear AB (f d VPC), Box 7822, 103 97 Stockholm.

Handelskod: DRIL.

Handelspost: 1 000 aktier

Bemyndigande

Styrelsen har bemyndigande av bolagsstämman att, intill näst- kommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission till marknadsmässiga villkor av högst 10 000 000 nya aktier utan före trädesrätt för nuvarande aktieägare att deltaga i emissionen. Skälet är att aktierna ska kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller ande- lar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå bättre aktie ägarstruktur.

Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Antal aktier Aktiekapital Antal Aktier

1989 Bildande 1 000 100 000 1 000

1991 Nyemission 1 500 250 000 2 500

1994 Nyemission 100 260 000 2 600

2005 Nyemission 260 286 000 2 860

2006 Split 1:10000 28 597 140 1 144 000 28 600 000 2007 Nyemission 15 200 000 1 752 000 43 800 000

Handel i aktien

Under 2008 var den genomsnittliga omsättningen i Drillcon- aktien 6 473 euro per handelsdag. I genomsnitt gjordes 4 avslut per handelsdag.

Data per aktie

2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31

Årets resultat, tkr -38 832 14 669 9 345 8 792 5 075

Resultat per aktie, kr -0,89 0,33 0,33 0,31 0,20

Eget kapital/aktie, kr 2,26 2,97 0,89 0,76 0,57

Antal aktier 43 800 000 43 800 000 28 600 000 28 600 000 26 000 000

Kursutveckling, Drillcon-aktien

Aug 2006 3

Mars 2009 4

5 7 6 8 9 10

2 1

Drillcon-aktien OMXSPI-index

(12)

Drillcons verksamhet i bilder

Kärnborrning

Kärnborrning kallas även diamantborrning.

Kärnborrning är en borrningsmetod för att ta prover ur berget (kärnor) för att fastställa bergets egenskaper och innehåll.

Ett relativt litet hål, 50-75 mm i diameter, borras genom att ett ihåligt borrör roteras ner i berget. Borröret är försett med en borrkrona med impregnerade industridiamanter, därav benämningen diamantborrning. Längst ned i borröret sitter ett kullagrat inre rör, 3-6 m långt, i vilket kärnan samlas.

När det inre röret är fullt hämtas det upp med en vajer och ett tomt rör släpps ner och borrningen startar igen.

En tekniker monterar ett OBI-instrument, ett verktyg för att digitalt fotografera borrhålsväggarna i 360 grader

Lätt kärnborrutrustning för in-fill borrning under jord Raiseborrning

Raiseborrning är en metod för att borra relativt stora, 600 - 6000 mm i diameter, hål i berg.

Användningsområdet för den här typen av borrhål är t ex berg- och ventilationsschakt i gruvor och tunnlar, tryckschakt i vattenkraftverk, hål för vatten och elledningar mm.

Principen är att man först borrar ett pilothål med diameter ca 250-300 mm med roterande krossande borning (typ olje- borrning) till ett öpppet utrymme, t ex en tunnel eller bergrum.

När pilothålet är genomborrat fästs ett rymningshuvud vid borrören. Rymningshuvud roteras och dras sedan upp tillbaka genom berget tills dess att hela hålet är upprymt.

Drillcon är marknadsledare på kärnborrning under jord

Kärnborrning under jord i Zinkgruvan Underjordsbyggande är en viktig marknad för Drillcon.

(13)

Fältprospektering i Portgual Smoy borrar med en GM 200, en kombimaskin för både hammar- och kärnborrning

Borrning under jord i Garpenberg åt Boliden Mineral

(14)

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Koncernen utför kärnborrning och raiseborrning för gruv- och anlägg- ningsindustrin på den europeiska marknaden.

Moderbolaget utför ingen produktion utan förser dotterbolagen med lednings-, finans- och administrativt stöd. Moderbolaget har en filial i Norge som inte bedriver någon verksamhet i egen regi utan fungerar som en agent i Norge för bolagets dotterbolag.

Viktiga händelser

Under första halvåret var efterfrågan på Drillcons tjänster på en excep- tionellt hög nivå för att under tredje kvartalet minska något.

Dock inte mera än att under september producerades mer borrmeter än någonsin tidigare. Nedgången i efterfrågan var markant

under det fjärde kvartalet vilket gjorde att totala borrmeterproduktio- nen blev 2% lägre än föregående år. Detta kompenserades

av en kraftig ökning av raiseborrningen vilken ökade med 105% samt en ökning av försäljning av geoservice med 30%.

Nettoomsättningen ökade till 307 492 TSEK (248 696).

Den höga efterfrågan och tillväxten under 2007 och första halvåret 2008 bidrog till att marginalerna på projektnivå sjönk p g a kostnader för utbildning av personal och hårt utnyttjande av maskinutrustningarna.

Under 2008 hade koncernen en bra resultatutveckling till och med tredje kvartalet som var det bästa kvartalet någonsin.

Drillcons viktigaste kundkategori är gruv- och prospekteringsindu- strin som naturligtvis är mycket beroende av metallprisernas utveck- ling för sin verksamhet. Priserna på basmetaller sjönk generellt under årets första tre kvartal, zink hade en stadigt nedåtgående trend medan priset på koppar faktiskt ökade ända fram till halvårsskiftet då det nådde all-time-high.

I månadsskiftet september-oktober föll därefter priserna kraftigt under några veckor, ca 45 % för koppar och 35 % för zink och nickel.

Fallande metallpriser påverkar hela gruvindustrin, befintliga gruvor ser över sina kostnader och kassaflöden samtidigt som intresset för att investera i prospektering efter nya fyndigheter minskar. Lägre metall- priser och den finansiella osäkerhet som råder har lett till att många projekt hos s.k. junior exploration companies inte kan finansieras och läggs därför ner eller skjuts på framtiden.

Nedskrivning av goodwill för Suomen Malmi Oy

Vid förvärvet av dotterföretaget Suomen Malmi Oy (Smoy) i början av 2007 uppkom en goodwill i koncernen på 52,1 mkr. Vid styrelsemöte den 26 januari i år beslutade Drillcons styrelse att skriva ner detta goodwillvärde helt. Verksamhetens redovisade värde motsvarar där- efter eget kapital i dotterföretaget, 45 mkr. Beslutet har baserats på kassaflödesprognoser för 5 år, varav det första året utgörs av budget.

Därefter har ett uthålligt kassaflöde beräknats. Vid nuvärdesberäk- ningen har använts en kalkylränta på 13,95 % före skatt. Nedskrivning- en har ingen egen påverkan på Drillcons kassaflöde utan är endast av redovisningsmässig natur och innebär bland annat att redovisat eget kapital reduceras. Se not 9 för ytterligare information.

Utländska filialer

Verksamheten bedrivs i dotterföretag i Sverige, Finland och Portugal.

Drillcon AB (publ) har en filial i Norge, Drillcon Raise Avd. Norge, org.nr:

NO968132040MVA.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett publikt bolag (publ) med org.nr. 556356-3880 och med säte i Nora. Aktien är noterad på First North sedan 7 augusti 2006.

Aktiekapitalets utveckling framgår av not 14. Ägarstruktur per 31 december 2008, se sidan 11.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret till 307 492 TSEK (248 696 TSEK). Koncernens resultatet före skatt uppgick till - 34 351 TSEK (18 099TSEK).

Likviditet och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till 25 006 TSEK (26 666 TSEK). Koncernens nettoinvesteringar i anläggnings-

tillgångar uppgick till 26 311 TSEK (17 924 TSEK). Koncernens likvida medel per balansdagen 2008-12-31 uppgick till 8 650 TSEK (13 677 TSEK).

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 308 anställda i koncernen varav 82 i Sverige, 59 i Portugal, samt 167 i Finland. Detta är en ökning med 57 jämfört med föregående år. Som en följd av minskad orderingång har dotterbolaget Drillcon Core AB tvingats minskat personalstyrkan med ca 40 personer i slutet av året. Även Suomen Malmi Oy har minskat per- sonalstyrkan via reduktion av tillfälliga och tidsbegränsade anställningar, ingen tillsvidareanställd personal har dock sagts i i Suomen Malmi Oy.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 10 253 TSEK (15 781 TSEK) med ett resultat före skatt på - 41 447 TSEK (1 126).

Moderbolagets gjorde inga investeringar under 2008 (56 667 TSEK).

Drillcon ABs likvida medel per balansdagen 2008-12-31 uppgick till 2 217 TSEK (2 592 TSEK) med en soliditet på 91 % (97 %).

Miljöfrågor

Den verksamhet som bedrivs är inte tillstånds- eller anmälningspliktig enligt Miljöbalken. Däremot ställs olika former av miljökrav i samband med utförande av entreprenadverksamheten. Dessa hanteras i samtliga upphandlingar av beställaren och finns även inskrivet i lämnade anbud.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer Prissättning

Drillcons metod för prissättning kan innebära risk för låg eller utebliven lön- samhet vid ett projekt om t ex bergförhållanden är annorlunda än för väntat.

Omvänt kan detta innebära möjlighet till högre lönsamhet än förväntat.

Beroende av metallprisutveckling

Koncernens kunder är starkt beroende av metallprisutvecklingen vilket i sin tur påverkar efterfrågan på Drillcons produkter och tjänster.

Konkurrenter

Verksamheten är utsatt för betydande konkurrens. Etablering av nya aktörer kan ske och bidra till en ökad konkurrens. Konkurrerande företag kan ha eller komma att få bättre industriella och finansiella resurser än Drillcon. Det kan inte uteslutas att konkurrensen ökar yt- terligare, vilket kan leda till minskade marknadsandelar och försämrad lönsamhet. Nedgången på marknaden under slutet på 2008 och början på 2009 har skapat en överkapacitet av tillgängliga borrmaskiner vilket kan leda till ökad konkurrens.

Förväntningar om den framtida utvecklingen

Den ekonomiska världskonjunkturen kan ha en väsentlig påverkan på efterfrågan av bolagets produkter. Konjunkturen skiftar i cykler vilket kan innebära att bolagets försäljning kan variera kraftigt över en hel konjunkturcykel. Händelser i omvärlden som krig, terrordåd etc kan på ett oförutsägbart sätt påverka det ekonomiska klimatet.

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står enligt moderbolagets balansräkning:

Överkursfond 89 789 500

Balanserade vinstmedel 9 969 738

Årets resultat -41 334 732

Kronor 58 424 506

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat, -41 334 732 kronor, avräknas mot överkursfonden och att 876 000 kr delas ut till aktieägarna, samt att 9 093 738 kr balanseras i ny räkning.

Förslaget innebär följande disposition av det fria kapitalet:

Utdelning till aktieägare 876 000

Överkursfond 48 454 768

Balanseras i ny räkning 9 093 738

Kronor 58 424 506

(15)

Resultaträkning, koncernen

2008-01-01 2007-01-01 Not -2008-12-31 -2007-12-31

Nettoomsättning 2,3 307 492 248 696

Övriga rörelseintäkter 4 206 1 154

311 698 249 850

Rörelsens kostnader:

Råvaror och förnödenheter -63 558 -65 462

Övriga externa kostnader 6,8 -73 343 -51 655

Personalkostnader -141 385 -103 379

-278 286 -220 496

Resultat före avskrivningar 33 412 29 354

Nedskrivning av goodwill 9 -52 131 -

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 10 -14 451 -9 995

-66 582 -9 995

Rörelseresultat -33 170 19 359

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 439 323

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 620 -1 583

-1 181 -1 260

Resultat efter finansiella poster -34 351 18 099

Skatt

Årets skattekostnad 7 -4 481 -3 430

Årets resultat -38 832 14 669

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare -38 832 14 669

Resultat per aktie

Resultat efter skatt SEK, före och efter utspädning -0,89 0,33

Utestående aktier

Genomsnittligt antal utestående före och efter utspädning 43 800 000 43 800 000

Utdelning per aktie (för år 2008 föreslagen) 0,02 0,06

(16)

Balansräkning, koncernen

Not 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9

Goodwill 344 52 475

Materiella anläggningstillgångar 10

Byggnader och mark 1 745 1 796

Maskiner och inventarier 80 524 61 393

82 269 63 189

Summa anläggningstillgångar 82 613 115 664

Omsättningstillgångar Varulager mm

Råvaror och förnödenheter 34 240 30 100

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 54 649 45 620

Övriga fordringar 4 978 4 019

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 3 954 5 050

63 581 54 689

Likvida medel 8 650 13 677

Summa omsättningstillgångar 106 471 98 466

Summa tillgångar 189 084 214 130

(17)

Not 2008-12-31 2007-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (43 800 000/43 800 000 aktier) 1 752 1 752

Övrigt tillskjutet kapital 89 790 89 181

Reserver 9 407 -1 089

Balanserade vinstmedel -1 879 40 190

99 070 130 034

Summa eget kapital 99 070 130 034

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 15 10 993 9 108

Räntebärande skulder till kreditinstitut 16 17 951 20 196

Summa långfristiga skulder 28 944 29 304

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 17 - -

Räntebärande skulder till kreditinstitut 16 7 535 5 109

Leverantörsskulder 18 326 17 532

Övriga skulder 9 606 9 243

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 25 603 22 908

Summa kortfristiga skulder 61 070 54 792

Summa skulder och eget kapital 189 084 214 130

Ställda säkerheter 19 56 793 53 295

Eventualförpliktelser Inga Inga

(18)

Kassaflödesanalys, koncernen

Kassaflödesanalys för koncernen 2008-01-01 2007-01-01

Not -2008-12-31 -2007-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat före avskrivningar 33 412 29 354

Övriga ej likviditetspåverkande poster 1 321 -

Resultat sålda/utrangerade anläggningstillgångar - 135

Erhållen ränta 439 323

Erlagd ränta -1 620 -1 583

Betald inkomstskatt 7 -3 966 -4 607

29 586 23 622

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Förändring av varulager -855 -4 777

Rörelsefordringar -2 287 8 658

Rörelseskulder -1 438 -837

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 006 26 666

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 -26 311 -17 924

Investeringar i dotterbolag 21 - -56 063

Kassaflöde från investeringsverksamheten -26 311 -73 987

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 60 989

Förändring av checkräkningskredit

Ökning/minskning finansiella skulder -1 640 -1 766

Utbetald utdelning -2 628 -

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -4 268 59 223

Årets kassaflöde -5 573 11 902

Likvida medel vid årets början 13 677 1 775

Kursdifferens i likvida medel 546 -

Likvida medel vid årets slut 8 650 13 677

Följande poster ingår i likvida medel 1

Kassa och banktillgodohavanden 8 650 13 677

Likvida medel 8 650 13 677

Beviljade ej nyttjade krediter vid årets slut uppgår till 17 10 468 6 860

(19)

Koncernen Övrigt Omräk- Balanserade Summa Aktie- tillskjutet nings- vinstmedel inkl eget

Belopp i tkr kapital kapital reserv årets resultat kapital

Balans 2007-01-01 1 144 -1 225 25 522 25 441

Årets förändring vid omräkning av utlandsverksamheter 136 136

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt

mot eget kapital exkl. transaktioner med bolagets ägare 1 144 -1 089 25 522 25 577

Årets resultat 14 668 14 668

Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner

med bolagets ägare 1 144 -1 089 40 190 40 245

Nyemission 608 89 181 89 789

Utdelning

Balans 2007-12-31 1 752 89 181 -1 089 40 190 130 034

Årets förändring vid omräkning av utlandsverksamheter 10 496 10 496

Omklassificering 609 -609

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt

mot eget kapital exkl. transaktioner med bolagets ägare 1 752 89 790 9 407 39 581 140 530

Årets resultat -38 832 -38 832

Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner

med bolagets ägare 1 752 89 790 9 407 749 101 698

Utdelning -2 628 -2 628

Balans 2008-12-31 1 752 89 790 9 407 -1 879 99 070

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 43 800 000 aktier (se not 14 avseende föränd- ringar under året). Aktiens kvotvärde är 4 öre.

Övrigt tillskjutet kapital

Övrigt tillskjutet kapital avser inbetald överkurs i samband med nyemis- sion.

Omräkningsreserv

Omräkningsreserv utgörs av omräkningsdifferenser hänförliga till ut- ländska dotterbolag enligt IAS 21.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

Balanserade vinstmedel består av de ackumulerade vinster som genere- ras totalt i koncernen med avdrag för utbetalda utdelningar.

Kapitalhantering

Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut till 99 070 TSEK. Av- kastningen på eget kapital uppgick till - 34 % (10 %) exklusive good- willnedskrivning 9%. Grunden för koncernens finansiella strategi är att skapa betryggande finansiella förutsättningar för drift och utveckling.

Vid utgången av 2008 var soliditeten 52 % (61 %). Under året har ingen förändring skett i koncernens principer för kapitalhantering.

Förändring av eget kapital, koncernen

References

Related documents

2.17 Pågående arbeten för annans räkning 2.18 Förskott till leverantörer 2.19 Kundfordringar 2.20 Fordringar hos koncern- och intresseföretag. 2.23

2.17 Pågående arbeten för annans räkning 2.18 Förskott till leverantörer 2.19 Kundfordringar 2.20 Fordringar hos koncern- och intresseföretag. 2.23

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt totalt kapital Avkastning på eget kapital 
. Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital

Rörelseresultatet under det första kvartalet, vilket vanligtvis är årets svagaste kvartal i regionen, uppgick till –16 miljoner kronor (5) och rörelsemarginalen var –1,6

Då folktandvårdens möjligheter att generera intäkter i tillräcklig omfattning för att kunna finansiera sin verksamhet kraftigt har försämrats, dels på grund av den

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Avkastning på

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Förslag

uppkommer när ett företags tillgångar (anläggningstillgångar och rörelsetillgångar) är mindre än dess rörelseskulder. Denna situation förekommer i exempelvis postbranschen

Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2:1

Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).. Björbo Dala-Floda

Vilket synes ovan i tabell 7 har Spearmans korrelation för delårsrapporter beräknats för att studera sambandet mellan de olika variablerna; antal sidor, antal sökord,

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering

Styrelsen och verkställande direktören för Novus Group International AB (publ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 --

Resultat efter finansiella poster, med avdrag för 28 procent skatt, i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten

Resultat efter finansiella poster med avdrag för 28 procent schablonskatt samt justerat för minoritetens andel i nettoresultatet i procent av genomsnittligt justerat eget

Under 1990 drabbas Sverige av den s k finansbolagskrisen. I kölvattnet av krisen bedöms svagare finansbolag komma att slås ut. Telefinans, Televerkskoncernens eget finansbolag,

Avkastning på justerat eget kapital: Resultat efter fi- nansnetto med avdrag för 30 % schablonskatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.. Avkastning på

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på eget kapital beräknas på resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt.. Avkastning

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten

Det går således reglera vilka beslut som ska ha tillgång till de olika beslutsarenorna, det innebär att den som har makten över dagordningen kan skjuta på eller helt enkelt

När värdeminskningen på investeringar i form av eget kapital som klas- sificerats som finansiella tillgångar som kan säljas är ett faktum, avgörs de i enlighet med instruktionerna