• No results found

Modell SCD 100BK. Bruksanvisning Bärbar FM radio med CD MP3, Bluetooth, USB och SD spelare SCD 100BK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Modell SCD 100BK. Bruksanvisning Bärbar FM radio med CD MP3, Bluetooth, USB och SD spelare SCD 100BK"

Copied!
13
0
0

Full text

(1)

 

       

 

Modell SCD‐100BK 

 

 

 

Bruksanvisning – Bärbar FM‐radio med CD MP3, Bluetooth, USB och SD‐spelare    

 

 

 

 

(2)

2 VARNING: 

Kontroller, omställningar eller utförandet av procedurer andra än de som här specificeras kan leda till farlig exponering för  radioaktivitet. 

Denna enhet bör inte ändras eller repareras av någon annan än kvalificerad servicepersonal. 

   

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING  TÄNK PÅ DESSA INSTRUKTIONER: 

   

1.  Använd inte denna enhet nära vatten. 

2.  Torka endast med en något fuktig trasa. 

3.  Täck inte över eller blockera några ventilationsöppningar. Placeras enheten på en hylla bör 5 cm fritt utrymme  lämnas omkring hela enheten. 

4.  Installera i enlighet med den medkommande bruksanvisningen. 

5.  * Stig inte på och kläm inte strömadaptern. Var mycket försiktig, speciellt nära stickkontakten och där sladden  kopplas till enheten. 

Placera inga tunga föremål på strömadaptern, då dessa kan skada den. Håll hela enheten utom räckhåll för barn! De  kan skada sig allvarligt om de leker med strömkabeln. 

6.  * Dra ur sladden till enheten under åskoväder eller när den inte används under en längre tid. 

7.  Håll enheten borta från värmekällor så som värmeelement, värmare, spisar, ljus och andra produkter som genererar  värme. Håll även enheten borta från öppna lågor. 

8.  Undvik att använda enheten nära starka magnetiska fält. 

9.  Elektrostatisk urladdning kan störa en normal användning av enheten. Om så sker, återställ och starta om enheten  enligt bruksanvisningens instruktioner. Under filöverföringar är det viktigt att man handskas försiktigt med enheten,  och undviker statisk elektricitet. 

10.    Varning! Stick aldrig in några föremål genom öppningar i enheten. Det går hög spänning genom enheten och att         sticka in föremål kan leda till elektrisk chock och/eller kortslutning av inre delar. Av samma orsak bör heller inte        vatten eller annan vätska spillas på enheten. 

11.    Använd inte enheten i fuktiga utrymmen så som badrum, ångfyllda kök eller nära simbassänger. 

12.    Använd inte denna enhet när det kan förekomma kondensation. 

13.    Även om denna enhet är tillverkad med största noggrannhet, och har kontrollerats flera gånger innan den lämnat   fabriken, är det ändå möjligt att problem uppstår, som är fallet med alla elektriska apparater. Om du lägger märke till  rök, överhettning eller andra oförväntade fenomen bör du omedelbart koppla ur enheten ur väggkontakten. 

14.    Denna enhet måste användas med en kraftkälla som specificerats på specifikationsetiketten. Om du inte är säker på        vilken strömtillförsel som är i bruk i ditt hem kan du konsultera med din återförsäljare eller ditt lokala elbolag. 

15.    * Eluttaget måste vara installerat nära utrustningen och måste vara lättillgängligt. 

16.    * Överbelasta inte växelströmsuttag eller förlängningssladdar. Överbelastning kan orsaka brand eller elchock. 

17.    * Enheter med klass 1‐konstruktion skall kopplas till ett eluttag med skyddande jordad inkoppling. 

18.    * Enheter med klass 2‐konstruktion kräver ingen jordad koppling. 

19.    Håll enheten borta från gnagare. Gnagare tycker om att bita på elsladdar. 

20.    * Håll alltid i stickkontakten när du drar ut den ur eluttaget. Dra inte i sladden. Detta kan orsaka kortslutning.  

21.    Undvik att placera enheten på ytor som kan bli utsatta för vibrationer eller chocker.  

22.    För rengöring av enheten, använd en mjuk torr trasa. Använd inte lösningsmedel eller bensinbaserade vätskor. För            att få bort allvarliga fläckar kan du använda en fuktig trasa med utspätt rengöringsmedel. 

23.    Leverantören ansvarar inte för skador eller förlorade data som orsakats av funktionsstörning, felaktig användning,        modifikation av enheten eller byte av batteri. 

24.    Avbryt inte anslutningen när enheten formaterar eller flyttar filer. Om så görs kan data bli korrumperad eller gå        förlorad. 

25.    Om enheten har en USB‐uppspelningsfunktion skall USB‐minnet kopplas in i enheten direkt. Använd inte   förlängningssladd, eftersom denna kan orsaka störningar och förlust av data. 

26.    Apparaten bör inte utsättas för droppande eller stänk. Var noga med att inte placera några vätskefyllda föremål, t.ex.  

vaser, på eller invid apparaten. 

27.    * För att helt stänga av strömtillförseln skall apparatens elkabel dras ur.  

28.    Om enheten går med batteri skall batteriet inte utsättas för hög värme, t.ex. solljus, eld eller liknande. 

29.    Var vänlig notera miljöaspekterna vid kassering av batterierna.  

30.    Apparaten kan endast användas i milda förhållanden. Extrem kyla eller mycket varma klimat bör undvikas. 

31.    Klassificeringsetiketten har markerats på den bakre panelen eller under apparaten. 

       

(3)

   

32.    Denna enhet är inte menad för användning av människor (barn inkluderade) med fysiska, sensoriska eller mentala   handikapp, eller utan erfarenhet och kunskap, såvida de inte är under uppsikt eller har instruerats i enhetens  korrekta användande av den person som är ansvarig för deras säkerhet. 

33.    Denna produkt är ämnad enbart för icke‐professionell användning, inte för kommersiell eller industriell sådan. 

34.    Se till att enheten är i en stabil position. Skador som orsakats av att använda produkten i en instabil position   eller genom att inte ha följt någon annan varning eller försiktighetsåtgärd som nämnts i denna bruksanvisning  kommer inte att täckas av garantin. 

35.    Tag aldrig bort denna apparats skyddande hölje. 

36.    Placera aldrig denna apparat på någon annan elektrisk utrustning. 

37.    Använd eller lagra inte denna produkt någonstans där den utsätts för direkt solljus, hetta, mycket damm eller         vibrationer. 

38.    Låt inte barn ha tillgång till plastpåsar. 

39.    Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren. 

40.    Hänför all service av produkten till kvalificerad servicepersonal. Apparaten behöver service när den har skadats på   något sätt, t.ex. om elkabeln eller stickkontakten skadats, om vätska har spillts eller om något föremål har fallit in i  apparaten, om apparaten har blivit utsatt för regn eller fukt, inte fungerar som den ska, eller har tappats. 

41.    *Använd inte en skadad elkabel eller stickkontakt, eller ett löst eluttag. Att göra det kan leda till brand eller elchock.  

42.    Förlängd exponering för höga ljud från personliga musikuppspelare kan leda till temporär eller permanent        hörselskada. 

     

INSTALLATION   

•  Packa upp alla delar och ta bort skyddande material. 

•  *Koppla inte in enheten i väggen innan du har kontrollerat spänningen i eluttaget och innan alla andra kopplingar har  gjorts. 

 

*Dessa instruktioner är endast relevanta för produkter som använder elkabel eller en adapter för växelström. 

(4)

4 FRAM‐ & OVANSIDA 

 

 

 

1.   MOTTAGNINGSFÖNSTER FÖR FJÄRRKONTROLL  2.  DISPLAY 

Visar enhetens status och information. 

3.  LOCK TILL CD‐SPELARE  4.  VOL +/VOL ‐ 

Justera huvudvolymen  5.  FOLDER+/10+ 

CD/USB/SD: Under uppspelning, tryck för att söka till nuvarande spår, öka med 10  Tryck och håll ner för att gå till nästa mapp (uppåt) 

6.  RANDOM 

CD/USB/SD: Under uppspelning, tryck för att starta slumpvis uppspelning. Tryck en gång till för att återgå till normal uppspelning.  

7.  FM ST/MO 

I FM‐läge, tryck för att växla mellan stereo och force mono. 

8.  PRESET 

FM: Tryck för att återkalla förinställd FM‐kanalanvändning 

(5)

      9.  REPEAT 

CD/USB/SD: Under uppspelning, tryck för att starta upprepad uppspelning. 

10.  PROG./MEM. 

FM: Tryck för att gå in i förinställd lagring av kanaler. 

CD/USB/SD: I stoppläge, tryck för att gå in i programuppspelningsinställningar. 

11.  STOP 

Tryck för att stoppa CD/USB/SD uppspelning. 

12.  /PAIR 

CD/USB/SD/BT: Tryck för att växla mellan paus och fortsätt uppspelning. 

BT: Tryck och håll ned kopplar från den nuvarande uppkopplingen och börjar söka efter en ny Bluetoothenhet. 

13.  STANDBY 

Tryck en gång för att sätta på. Tryck igen för att stänga av och gå till Standbyläge. 

14.  SOURCE 

Tryck på knappen för att välja olika användarlägen: FM/CD/USB/SD/BT/AUX  15.  /TUN‐ och  /TUN+ 

FM: Tryck en gång för att ställa in en annan frekvens 

Tryck och håll ner för att söka efter nästa tillgängliga radiostation 

CD/USB/SD/BT: Under uppspelning, tryck för att gå till föregående eller nästa spår. 

16.  USB och SD‐KORT UTTAG  17.  TELESKOPANTENN 

Den bör vara utdragen för att säkerställa en god FM‐mottagning. 

(6)

6 BAK‐ & UNDERSIDA 

   

 

 

 

 

1.  AUX 

Sammankoppla med extern ljudspelare  2.  UTTAG FÖR HÖRLURAR 

Sammankoppla med externa hörlurar  3.  AC IN ~ 

Koppla in elkabeln i detta uttag  4.  BATTERILUCKA 

(7)

FJÄRRKONTROLL      

1.  STANDBY  2.  SIFFERKNAPPAR 

3.  PRESET (FÖRINSTÄLLNING)  4.  10+ 

5.  FOLDER (MAPP) +  6.  RANDOM (SLUMPVIS)  7.  REPEAT (UPPREPA)  8.  BACKWARD 

(BAKÅT)  FORWARD  (FRAMÅT)    9.  PROGRAM  10.  PREVIOUS 

(FÖREGÅENDE )  NEXT (NÄSTA)  11.  STOP    

12.  PLAY/PAUSE (SPELA/PAUS)    13.  TUNE+ (STÄLL IN+) 

14.  TUNE‐ (STÄLL IN‐)  15.  PAIR (SAMMANKOPPLA)  16.  FM ST/MO 

17.  MUTE (TYST)  18.  VOL ‐  19.  VOL + 

20.  SOURCE (KÄLLA)    

                 

FJÄRRKONTROLLSANVÄNDNING 

Ett CR2025 batteri är redan installerat i fjärrkontrollen. Innan användning, dra ur det batteriisolerande bladet så som bilden visar. 

(8)

8

För att byta till ett nytt batteri, följ instruktionerna på bilden nedan. Se till att sätta in det nya batteriet rätt väg (som på bilden). 

         

         

 

       

  Om fjärrkontrollen störs av andra enheter kommer dess funktion att påverkas. 

 Tryck inte samtidigt på knappar på själva enheten och på fjärrkontrollen. 

 Undvik att använda två fjärrkontroller på samma gång eftersom det kommer att orsaka funktionsstörning. 

 Använd endast batterier med storleken CR‐2025. 

 I händelse av batteriläckage, rengör fjärrkontrollen noggrant innan du byter batteri. 

 Kortslut inte två poler av batterierna. Sortera och gör dig av med gamla batterier på rätt ställe. 

(9)

KOPPLA TILL ELNÄTET 

1. Koppla änden av den löstagbara elkabeln till AC IN ~ uttaget på enhetens bakre panel, och andra änden till ett eluttag med   växelström. 

2.  Tryck på STANDBY‐knappen för att sätta på enheten. 

 

Batteridrift   

För användning under likström (DC), tag först ur AC‐kontakten från vägguttaget och dra ur elkabeln från AC IN ~ uttaget. 

Sätt därefter in 3 st batterier i C‐storlek (UM‐2) i batteriutrymmet. 

OBS: Eftersom enheten drar lite ström från batterierna i standbyläge bör du ta ur batterierna om enheten inte  skall användas under en längre tid. 

     

     

GRUNDANVÄNDNING 

Tryck på STANDBY‐knappen för att sätta på enheten. För att stänga av, tryck på STANDBY‐knappen igen. 

 

FM/CD/USB/SD/BT/AUX 

Tryck på SOURCE‐knappen för att välja olika ljudkällor. 

 

Volymkontroll 

Tryck på VOL‐/VOL+ knapparna för att ändra volym. 

 

Justera antennen 

(10)

10 Lagra FM‐förinställningar 

Du kan spara upp till 20 FM‐stationer. 

1.  Ställ in den station du vill lagra. 

2.  Tryck på PROGRAM‐knappen. Förinställt kanalnummer visas. 

3.  Tryck på TUNE‐ eller TUNE+ knappen till ett förinställt nummer du vill lagra. Tryck därefter på PROGRAM‐knappen för att spara. 

 

Återkalla  FM‐

förinställningar 

Tryck  på  PRESET‐knappen  för  att  återkalla  det  förinställda  numrets station. 

 

Stereo/Force Mono val 

Vid mottagande av en stereo FM‐radiostation, tryck på FM ST/MO‐knappen för att växla mellan stereoljud och force monoljud. 

   

CD/USB/SD 

Ladda och spela CD‐skiva 

Öppna CD‐luckan. Sätt in CD‐skivan med den grafiska sidan uppåt. Stäng luckan. Tryck på SOURCE‐knappen till CD‐läge. Efter att  skivan är inläst kommer det totala antalet spår att visas på displayen. Tryck på PLAY/PAUSE  knappen för att spela upp. 

 

Läs och spela upp USB‐enhet 

Sätt in en USB‐enhet i USB‐uttaget. Tryck på SOURCE‐knappen till USB‐läge. Efter att enheten är inläst kommer det totala antalet spår  att visas på displayen. Tryck på PLAY/PAUSE  knappen för att spela upp. 

 

Läs och spela upp SD‐kort 

Sätt in ett SD‐kort i SD‐kortsuttaget. Tryck på SOURCE‐knappen till SD‐kortsläge. Efter att enheten är inläst kommer det totala antalet  spår att visas på displayen. Tryck på PLAY/PAUSE  knappen för att spela upp. 

 

Spela/Paus 

För att pausa uppspelning, tryck på PLAY/PAUSE  knappen. Tryck på knappen igen för att återgå  till uppspelning. 

  Stopp 

För  att  stoppa  uppspelning  tryck  på  STOP  knappen. 

  Hoppa  över spår 

Under  uppspelning,  tryck  på  PREVIOUS  eller  NEXT  knappen  för  att  hoppa  till  föregående  eller nästa spår. 

 

Slumpad  uppspelning 

Under uppspelning, tryck på RANDOM‐knappen för att spela musik i slumpad ordning. Displayen kommer att visa “RAND”. Tryck på  RANDOM‐knappen igen för att återgå till normal uppspelning. 

 

Snabb musiksökning 

Under  uppspelning,  tryck  &  håll  ner  BACKWARD  e l l e r   FORWARD  knappen  för  att  börja  snabb  sökning.  När  du  släpper  BACKWARD  eller FORWARD  knappen kommer normal hastighet att återupptas. 

 

Upprepad  uppspelning 

Under uppspelning, tryck en gång på REPEAT‐knappen. Det nuvarande spåret kommer att upprepas. Tryck på REPEAT‐knappen igen  så upprepas alla spår. Tryck på REPEAT‐knappen igen för att återgå till normal uppspelning. 

Under MP3‐filsuppspelning från mapp finns det också en mapp för  upprepning. 

         

(11)

 

Nästa mapp (endast  MP3‐filer) 

Under MP3‐uppspelning, tryck på FOLDER + knappen på fjärrkontrollen (eller tryck och håll ner FOLDER+ knappen på enheten) för att  gå till nästa mapp (folder up). 

I  stoppläge,  tryck  på  FOLDER  +  knappen  på  fjärrkontrollen  (eller  tryck  och  håll  ner  FOLDER+  knappen  på  enheten)  för  att  byta  mapp.  Tryck  därefter  på  PREVIOUS      e l l e r       N E X T   knappen  för  att  välja  önskat  uppspelningsspår.  Tryck  på  PLAY/PAUSE  knappen för att starta uppspelning av spåret. 

 

Användarprogrammerad  uppspelning 

Denna enhet kan programmeras att spela vilken sekvens som helst av  upp till 20 spår. 

1.     I stoppläge, tryck på PROGRAM‐knappen på fjärrkontrollen. “P01” kommer att visas på displayen. 

2.     Tryck på PREVIOUS  eller NEXT  knappen för att välja önskat spår. 

3.     Tryck på PROGRAM‐knappen för att spara det önskade  spåret. 

4.        Upprepa  steg 2–4 för att programmera upp  till 20 spår. 

5.     Tryck på PLAY/PAUSE  knappen för att spela enligt det programmerade spåret. 

6.    För att tömma programuppspelningen,      tryck på STOP knappen två gånger eller  byt till ett annat läge. 

7.     Under programuppspelning kan du också använda upprepa en eller upprepa alla. Dock stöds inte slumpad uppspelning under  programuppspelning. 

    BLUETOOTH CONNECTION 

 

Följ instruktionerna nedan för att koppla ihop din enhet med en Bluetoothenhet. 

1.  Tryck på SOURCE‐knappen upprepade gånger för att komma in i Bluetoothläge. Displayen kommer att visa “bt”. Den kommer att  börja söka och blinka. 

2.     Om enheten aldrig förr varit ihopkopplad med en Bluetoothenhet, eller inte kan hitta den senast ihopkopplade enheten, kommer  displayen och Bluetooth‐statusindikatorn att fortsätta blinka. Sätt på Bluetoothfunktionen på den enhet som ska kopplas upp till  spelaren, och aktivera sökning tills den hittar “Lenco SCD‐100”. Välj “Lenco SCD‐100” på Bluetoothenheten för att ansluta. Ange  koden “0000” om så krävs. 

3.  När enheten är ansluten kommer displayen att visa “bt” utan att blinka. 

4.  Du kan nu börja spela musik från din smarttelefon trådlöst till högtalaren. 

5.  Du kan trycka på  knappen för att pausa eller återuppta uppspelningen. 

6.  Du kan trycka på PREVIOUS  eller NEXT  knappen för att hoppa till nästa låt. 

 Tryck på  PAIR‐knappen på fjärrkontrollen  (eller tryck och håll in PAIR‐knappen på enheten) för att koppla från den nuvarande  anslutningen och börja leta efter en annan Bluetoothenhet. 

 

AUX IN   

Detta låter dig ansluta till en extern spelares ljud genom din enhet. 

1.  Koppla in en 3.5mm ljudsladd (ej inkluderad) i din externa spelares line out och den andra änden i AUX‐uttaget. 

2.  Tryck på SOURCE knappen för att gå in i AUX‐läge. Displayen visar “AU” 

3.  Starta din externa spelare för att spela musik. 

4.  Enheten kommer att avge ljud. 

(12)

12  

För att ställa in tiden manuellt: 

1.  Stäng av enheten i standbyläge. 

2.  Tryck och håll ner PROGRAM‐knappen, siffrorna som visar timmar blinkar. 

3.  Tryck på PREVIOUS  eller NEXT  knappen för att ändra timantalet. Tryck på PROGRAM‐knappen för att fortsätta. 

4.  Siffrorna som indikerar minuter blinkar. Tryck på PREVIOUS  eller  NEXT  knappen för att ändra minutantalet.  Tryck på    PROGRAM‐knappen för att slutföra inställningen. 

   

TILLBEHÖR 

 Elkabel x 1 

 Fjärrkontroll x 1 

 Instruktionsmanual x 1    

   

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

FM‐radio frekvensspann  87.5‐108 MHz 

AC‐ström  230V~, 50Hz 

Elförbrukning             22 W 

Batterianvändning                    6 x UM2 (C‐storlek) 

Högtalaroutput  2 x 5 W RMS 

Bluetooth  V2.1 + EDR 

USB                USB 2.0 typ A uttag 

  SD             Full storlek SD‐kortsuttag 

Aux In       3.5mm stereouttag 

Hörlurar  3.5mm stereouttag 

Fjärrkontrollsbatteri  CR2025 x 1 st 

Dimension (L x D x H)  372 x 273 x 160 mm 

Vikt  2.4 kg 

 

 Specifikationerna är endast en referens. Vikt- och storleksvärdena är approximationer.

 Vår produkt förbättras konstant, och specifikationer och funktioner kan ändras utan föregående meddelande.

 

GARANTI

Lenco erbjuder service och garanti i enlighet med europeisk lag, vilket betyder att du i händelse av reparationer (både under och efter garantiperioden) bör kontakta din lokala återförsäljare.

    

Observera: Det är inte möjligt att skicka produkter i behöv av reparation direkt till Lenco.

Observera: Om denna enhet öppnas eller handskas av icke-officiella servicecenter på något sätt slutar garantin att gälla.

Denna enhet passar inte för professionellt bruk. I händelse av professionellt bruk slutar alla garantier från tillverkaren att gälla.

 

ANSVARSFRISKRIVNING

Uppdateringar till inbyggd programvara och/eller hårdvarukomponenter görs regelbundet. Därför kan några instruktioner, specifikationer

och bilder i denna dokumentation skilja sig något från din specifika situation. Alla föremål som beskrivits i denna guide är endast till för illustration och stämmer inte nödvändigtvis med din specifika situation. Inga legala rättigheter eller anspråk kan fås av de beskrivningar som gjorts i denna manual.

 

(13)

UNDANRÖJNING AV DEN GAMLA ENHETEN

 

 

Denna symbol indikerar att den relevanta elektriska produkten eller batteriet inte bör kastas i vanligt avfall i Europa. För att säkerställa korrekt avfallshantering av produkten och batteriet, vänligen undanröj dem i enlighet med alla tillämpliga lokala lagar för sopsortering av elektrisk utrustning och batterier. Genom att göra det hjälper du till att konservera naturresurser och förbättra standarden för miljöskydd i hanteringen och bortskaffandet av elektriskt avfall. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

 

 

SERVICE

För mer information och helpdesk support, gå till www.lenco.com Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Nederländerna.

Tillverkad för: Truebell Finland Oy, Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa, Kundservice tel: 030 650 5505 

   

 

References

Related documents

7.8 Kund som är konsument har rätt till ersättning för den skada han lider genom AKKSON TRYCK & REKLAM dröjsmål, om inte AKKSON TRYCK & REKLAM visar att dröjsmålet beror

aktigt utföra arbetena, såvida icke driften bleve omlagd på sådant sätt, att arbetena till stor del utfördes å övertid, varigenom likväl komme att uppstå en avsevärd

„ iPod-, iPhone- eller iPad-uppspelning 1 Tryck på ON/STAND-BY knappen för att slå till ström- 2 Tryck ner knappen USB på fjärrkontrollen eller knappen men. FUNCTION

1 Håll » PREV« eller » NEXT« intryckt un- der uppspelning tills antalet spår du vill lyssna på visas på displayen.. 2 Vid användning av ett MP3-/WMA-medium väljer du

• Under samtalet kan du ändra volymen med volymreglaget 4 eller kort trycka in på-/av-knappen 3 för att stänga av enhe- tens ljud.. • Du kan förinställa högtalarvolymen i

Ett annat alternativ är att den typen av villkor i marknätet upphör och också tas om hand i ett självregleringssystem (SOU 2018:50 s. AV-utredningen beskriver därefter

Placera en sten på knappen i boet och låt deltagarna spela sin sten för att försöka slå den ur spel. Laget med flest poäng efter att alla deltagare spelat sin

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vidta åtgärder för att förbättra yttrandefriheten för anställda inom den privata

Vid samlade varumärkestryck används alltid svarta, gråa eller vita kläder – aldrig gula.. Centrumhöjd H för trycket skall vara densamma som

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör lägga fram förslag till lag- ändring som innebär att alla som arbetar

The model results in four hypotheses about the influences of risk aversion, policy preferences, the cost of carrying out a CBA, and the influence of a binding budget constraint on

Alltså, så här, nya sätt att typ kommunicera och sånt där, men annars så tror jag även, för att dom här typ, amen dom här tre största, eller fyra då, Twitter liksom,

ü känna till hur trycket beror på en vätskas densitet ü kunna redogöra för lyftkraften från en vätska ü känna till Arkimedes princip. ü känna till vad som avgör om

Lahdenperä och Kyngäs (2001) framhåller att om sjuksköterskan kunde hjälpa personen att förstå de fördelar icke-farmakologisk behandling hade för personens framtid kunde skulle

Detta visar att information om antalet registrerade oljeutsläpp på nationell eller regional nivå i sig inte räcker för att förutsäga effekter på övervintrande fåglar

Texten i rubriken kan till exempel använda citat som talar för / emot de misstänkta eller framställa dem på ett positivt / negativt sätt. Första frågan vi ställer till

Räkna ut handens area och fotens area genom att lägga kvadratcentimeterkuber tills de täcker hela ytan.. Räkna hur många kvadratcentimeter det blev och skriv in arean i

Ni ska idag på labb undersöka vilket tryck olika föremål utövar på sitt underlag.. Till er hjälp har ni linjal, våg

biblioteket i Stockholm finns ett rikt material av äldre populärlitteratur som till stora delar ännu inte har blivit föremål för forskning.. Det gäller inte minst de skrifter

märkningen. Om du inte är säker på vilken typ av strömkälla du har i ditt hem, kontakta din elleverantör. ▪ Eluttaget måste vara placerat nära enheten och skall

Utskottet hänvisade då i fråga om hets mot transpersoner till att utskottet tidigare delat regeringens bedömning att de personer som ingår i beteckningen

Utskottet hänvisade till de pressetiska reglerna och att den som känner sig kränkt har en möjlighet att vända sig till Allmänhetens Press- ombudsman och till

Ett antal intressanta dokument finns på Parliament of the Republic of Uganda och likaså webbplatsen Parliament of South Africa innehåller mycket information... En intressant samling