Om ensamkommande barn

29  Download (0)

Full text

(1)

Om ensamkommande barn

April 2016

(2)

Vem är ett ensamkommande barn?

• Defineras utifrån FN:s barnkonvention

• Barn under 18 år

• Barn som är skilt från sina föräldrar eller

vårdnadshavare före eller efter ankomsten till Sverige

(3)

Asylsökande ensamkommande barns rättigheter

• Särskild hänsyn till barnets bästa

• Barnets asylskäl prövas särskilt

• Barnet har rätt till en god man

(4)

Antal asylsökande ensamkommande barn

(5)

Antal asylsökande ensamkommande

pojkar och flickor 2015

(6)

Antal sökande bland de åtta största

nationaliteterna 2015

(7)

Migrationsverkets beslut för ensamkommande barn 2015

426

3 076

61 1 097

AVSLAG BIFALL DUBLIN ÖVRIGT

(8)

Migrationsverkets beslut för ensamkommande barn 2015

Medborgarskap Antal fattade beslut

Bifallsandel av fattade beslut

Afghanistan 1 387 90%

Syrien 826 100%

Eritrea 778 100%

Somalia 535 80%

Marocko 257 19%

Statslösa 257 97%

Etiopien 113 86%

Totalt fattade beslut,

alla länder 4 660 88%

(9)

Prognos 2016

• 4 000- 14 000

ensamkommande barn prognostiseras söka asyl i Sverige under 2016

• Handläggningstid för beslut i asylärenden beräknas till över 12 månader

Läs mer i Migrationsverkets senaste prognos

(10)

Asylprocessen för ensamkommande barn

Barnet söker asyl

i Sverige

Utrednings- samtal

Asyl-

utredning Beslut

Överklagande Kommunplacering

Återvändande

Verkställighets- hinder

(11)

Olika myndigheters ansvarsområden

Landsting/

Regioner

Kommuner

(12)

Överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn

Kommunerna ansvarar för

mottagandet av ensamkommande barn

Migrationsverket tecknar överens- kommelser om mottagande med kommunerna

Länsstyrelserna överlägger med kommunerna om mottagningsplatser

(13)

Ankomst- och anvisningskommun

Ankomstkommun Anvisningskommun

Asylsökande barn Asylsökande barn och barn med uppehållstilstånd

(14)

Anvisningsmodell

• På uppdrag av regeringen har Migrationsverket arbetat fram en ny anvisningsmodell för hur asylsökande

ensamkommande barn ska anvisas till kommunerna.

• Modellen tillämpas sedan den 1 april 2016.

• Modellen är framarbetad efter samråd med SKL

(Sveriges kommuner och landsting) och länsstyrelserna.

(15)

Anvisningsmodellen bygger på att varje

kommun tilldelas en andel i promille. Andelen fastställs av Migrationsverket en gång om året och beräknas utifrån:

•Folkmängd

•Mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd

•Mottagande av ensamkommande barn

•Antal asyldygn

– Antal asyldygn för ensamkommande barn i ankomstkommun räknas två gånger.

Kommunfördelning av

ensamkommande barn

(16)

• Utjämnande anvisning sker till den kommun i landet som för ögonblicket har lägst måluppfyllelse av sin andel, om inte:

• Det finns en ledig plats enligt överenskommelse som matchar barnet vad gäller kön och ålder, då sker en platsanvisning, om inte:

• Barnet har en stark anknytning till en annan kommun, då sker en anknytningsanvisning till den kommunen.

Anvisningsprinciper

(17)

• Aktuell måluppfyllelse av andelen beräknas utifrån totalt antal gjorda anvisningar i landet sedan den 1 januari 2016.

• Samtliga anvisningar till en kommun inkluderas vid beräkning av kommunernas måluppfyllelse.

• Beräkningen av måluppfyllelsen löper tillsvidare.

Måluppfyllelse

(18)

Räkneexempel måluppfyllelse

Kommun X har andelen 5 promille. Migrationsverket har totalt anvisat 10 000 ensamkommande barn till landet, varav 50 till kommun X. I detta ögonblicket har

kommunen 100 procents måluppfyllelse.

Om anvisning 10 001 anvisas till en annan kommun sjunker måluppfyllselsen till 99,99 procent.

Om anvisning 10 001 anvisas till kommun X höjs måluppfyllelsen till ca 102 %.

(19)

Läs mer om anvisningsmodellen på

Migrationsverkets webbplats.

(20)

Ersättning till kommuner för ensamkommande barn

Ankomstkommun Anvisningskommun Mottagen i kommun

Status Asylsökande Asylsökande Uppehållstillstånd

Ersättning för platser enligt

överenskommelse

-

1600 (+ 300 kr för belagd plats)

1600 (+ 300 kr för belagd plats)

Ersättning för

placering i HVB -

1900 kr/dygn

-

Ersättning för vård Faktisk vårdkostnad

Faktisk vårdkostnad familjehem eller LVU

Faktisk vårdkostnad familjehem, HVB eller LVU

Stödboende* - 1000 kr/dygn 1000 kr/dygn

*Placerade i stödboende får inte belägga plats enligt överenskommelse

(21)

• Mottagande

• Vård/Platser

• Utredning

• Transport

• God man

• Skola

• Sjukvård

• Stödinsatser

Ersättningar för asylsökande

Ersättningar till kommuner för

asylsökande

(22)

• Mottagande

• Vård/Platser

• Ett schablon- belopp per mottaget barn

Ersättningar för barn med uppehållstillstånd

Ersättningar till kommuner för barn

med uppehållstillstånd (ändra alla)

(23)

Dagersättning för ensamkommande asylsökande barn

• 24 kr/dag eller 61 kr/dag

• Särskilt bidrag för angelägna behov

Läs mer på

migrationsverket.se

(24)

Om barnet får uppehållstillstånd

• Barnet får ett uppehållstillståndskort

• Folkbokföring hos Skatteverket

• Barnets skrivs ut från

Migrationsverket efter 30 dagar

(25)

Om barnet får avslag på sin ansökan

• Möte med

Migrationsverket

• Överklagande

• Nöjdförklaring

• Självmant återvändande eller överlämnande till polisen

(26)

Verkställighetshinder

Nya omständigheter

• Ändrade förhållanden i hemlandet

• Saknas vårdmöjligheter i hemlandet

• Hemlandet tillåter inte att barnet återvänder

(27)

Självmant återvändande

• Migrationsverket kan ge stöd och hjälp till barn som ska återvända

• Migrationsverket utreder möjligheter för ordnat mottagande

(28)

Dublinärenden

• Dublinförordningen reglerar vilket land som ska ansvara för asylärendet

• Asylansökan prövas endast i ett av

EU-länderna

(29)

Läs mer:

På Migrationsverkets webbplats

-Om ensamkommande för kommuner -Om ensamkommande för gode män -Sidor som vänder sig till barn

-Nyheterbrevet Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar

Det myndighetsgemensamma foldern Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Sveriges kommuner och landstings (SKL) webbplats om ensamkommande barn och ungdomar

Figure

Updating...

References

Related subjects :