• No results found

HODNOCENI BAKALARSKE PRACE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HODNOCENI BAKALARSKE PRACE"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jméno a příjrnení bakaláb (ky) Název bakalářské práce

Vedoucí baka|áĚiké pnce

1. Hodnocení diplomové práce

Splnění rozsahu z:dání bakaláfuké pÉoe odbomá úroveň bakalářské práce

Ap|ikovate|nost výsledků a pňnos ba|€lábké prace pro pra,ri Přístup a iniciativa baka|áře k řešení baka|ářské práce

Úprava bakatářské práce po grafické a obsařpvé sÚárpe

Pozn.: Hodnocení v1značte X v příslušném polÍčku

x x x

2. Konkrétní pfipomínky k baka|ářské práci (weae je prosím zde a nebo na druhé straně tohoto hodnocenÍ).

Jaké výhody má aplikace PVC na okna oprotidřevu?

Jaké uýhody má ap|ikace PVC na potrubní systémy oproti betonu?

3. K|asifikace baka|ářské práce (výs|edná klasifikace bakalářské práce je dána cetkovým hodnocením a pohledem vedoucího bakalářské práce na práci baka|áře (-ky) a na kvalitu a obsah bakalářské pÉce a není mďemďickým průměrem hodnocenÍ).

Navrhovaná výs|edná k|asifikace bakalářské práce

(prosÍm zakouŽkujte, ostatní škftněte)

&,:

HODNOCENI BAKALARSKE PRACE

: Libor Dvořák

:Teorctický rozbor vlastností a zpft,covateÍských metod polyvi nylchloidu : lng. Aleš Ausperger, Ph.D.

výbomá ve|midobrá dobrá nevyhovující

x x

V Liberci dne 26.1.20í 1 podpis vedoucího bakalářské práce

References

Related documents

Klasifikace baka|ářské práce (výs|edná k|asifikace baka|ářské práce je dána ce|kov'ým hodnocením a pohledem vedoucího baka|ářské práce na práci baka|áře (-ky) a

K|asifikace baka!ářské práce (výs|edná k|asifikace baka|ářské práce je dána celkovrým hodnocením a poh|edem vedoucího bakalářské práce na práci baka|áře (ky) a

K|asifikace bakalářské práce (uýs|edná k|asifikace baka|ářské práce je dána ce|kov'ým hodnocením a poh|edem vedoucího baka|ářské práce na práci baka|áře (ky) a

Klasifikace bakalářské práce (uýs|edná k|asifikace bakalářské práce je dána ce|koým hodnocením a pohledem vedoucího baka|ářské práce na práci bakaláře (ky) a

K|asifikace bakalářské práce (výs|edná k|asifikace bakalářské práce je dána ce|kovým hďnocenim a poh|edem vedoucího Baka|ářské práe na práci baka|áře (-ky) a

K|asiÍikace bakalářské práce (rnýs|edná k|asifikace baka|ářské práce je dána ce|kovým hodnocenÍm a poh|edem vedoucího baka|ářské práce na práci baka|áře (-ky)

K|asifikace baka|á.řsk9 pnáce (výs|edná klasiÍikace baka|ářské práce je dána ce|korrrým hodnocením a poh|edem vedoucího baka|ářské práce na práci baka|áře (-ky)

Klasifikace baka|ářské práce (výs|edná k|asifikace baka|ářské práce je dána celkovým hodnocenÍm a poh|edem vedoucího bakalářské práce na práci bakaláře (-ky)