• No results found

HODNOCENIBAKALARSKE PRACE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HODNOCENIBAKALARSKE PRACE"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jméno a příjmení bakaláře

Název bakalářské práce:

Vedoucí bakalářské práce:

í. Hodnocení bakalářské práce

Sp|nění rozsahu zadání baka|ářské práce odborná Úroveň baka|ářské práce

Aplikovatelnost uýsledků a přínos baka|ářské práce pro praxi Přístup a iniciativa bakaláře k řešení baka|ářské práce Úprava baka|ářské práce po grafické a obsahové stránce

Pozn.: Hodnocení vrznačte X v přís|ušném po|íčku

HODNOCENIBAKALARSKE PRACE

Jakub Jareš

Sledov án í ply notvornosti netru alých forem prof. lng. lva Nová, CSc.

výborná ve|midobrá dobrá nevyhovující X

X X

x

X

2. Konkrétní připomínky k baka|ářské práci (uveote je prosím zde a nebo na druhé straně tohoto hodnocení).

Bakalářská práce je rešeršního charakteru, zabyvá se Ve|mi důleŽitou slévárenskou oblastí, coŽ je p|ynotvornost netrvaIých forem. Výs|edky p|ynofuornosti nejsou V odborné literatuře téměř uváděny.

Touto problematikou se zabyváme na našem pracovišti celou řadu |et, především v doktorských a dip|omouých pracích. Zde by|o cí|em, aby baka|ář prokáza| orientaci Ve zpracování odborného textu, k tomu prostudoval 17 literárních podkladů. Sestavi| celkem dobře osnovu práce, kterou zaměřil charakteristiku netrvalých forem a důsledky přijejich zahřátí, tj. na uvo|ňování plynů. Je nutno ocenit, Že orientačně provedl orientační měření plynatosti, které vyhodnoti|. Je nutno brát v úvahu, Že baka!ář nemá vůbec Žádné standardní návyky pro psaní odborného technického textu, a|e přesto je nutné ocenit obsah baka!ářské práce. Závěrem lze konstatovat, Že sp|nip rozsah zadáni práce, baka|ářská má ve|mi dobrou úroveň, práci doporučuji k obhajobě.

3. K|asifikace bakalářské práce (uýs|edná k|asifikace baka|ářské práce je dána ce|kov'ým hodnocením a poh|edem vedoucího baka|ářské práce na práci baka|áře (ky) a na kvalitu a obsah baka|ářské práce a není matematickým průměrem hodnocení).

Navrhovaná výs|edná k|asifikace baka|ářské práce (prosím zakrouŽkujte, ostatní škrtněte)

nevyhovující

( t'. ,,'-t,<l

podpis vedoucího baka|ářské práce ,./ J

V Liberci dne 13.6. 20í 1

velmi dobrá

References

Related documents

K|asifikace bakalářské práce (výs|edná k|asifikace bakalářské práce je dána ce|kovým hďnocenim a poh|edem vedoucího Baka|ářské práe na práci baka|áře (-ky) a

K|asifikace baka|ářské práce (výs|edná klasifikace bakalářské práce je dána cetkovým hodnocením a pohledem vedoucího bakalářské práce na práci baka|áře (-ky)

K|asiÍikace bakalářské práce (rnýs|edná k|asifikace baka|ářské práce je dána ce|kovým hodnocenÍm a poh|edem vedoucího baka|ářské práce na práci baka|áře (-ky)

Klasifikace baka!ářské práce (v'ýsledná k|asifikace baka|ářské práce je dána celkov'ým hodnocením a poh|edem vedoucího bakalářské práce na práci studenta a

K|asifikace baka|á.řsk9 pnáce (výs|edná klasiÍikace baka|ářské práce je dána ce|korrrým hodnocením a poh|edem vedoucího baka|ářské práce na práci baka|áře (-ky)

Klasifikace baka|ářské práce (výs|edná k|asifikace baka|ářské práce je dána ce|kov'ým hodnocením a pohledem vedoucího baka|ářské práce na práci baka|áře (-ky) a

K|asifikace baka!ářské práce (výs|edná k|asifikace baka|ářské práce je dána celkovrým hodnocením a poh|edem vedoucího bakalářské práce na práci baka|áře (ky) a

Klasifikace bakatářské práce (výsledná k|asifikace baka|ářské práce je dána ce|kovým hodnocením a poh|edem vedoucího baka|ářské práce na práci bakaláře (ky) a