• No results found

Transportstyrelsens förslag om ändringar i säkerhetsskyddsregleringen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Transportstyrelsens förslag om ändringar i säkerhetsskyddsregleringen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress Besöksadress Telefon E-post

Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 (vxl) kommunstyrelsens.kansli@norrkoping.se

Kommunstyrelsens kansli Internet

601 81 Norrköping www.norrkoping.se KOMMUNSTYRELSENS KANSLI YTTRANDE 1(1) Vårt diarienummer KS 2020/1060 150 2020-11-16 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Transportstyrelsens förslag om ändringar i

säkerhetsskyddsregleringen

Ert diarienummer TSG 2020-573

Norrköpings kommun har inga invändningar till Transportstyrelsens förslag om ändringar i säkerhetsskyddsregleringen.

References

Related documents

Skolinspektionen har beretts möjlighet att yttra sig över remiss av promemorian om behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och

Human Rights Watch vill understryka vikten av att all lagstiftning som syftar till att upphäva polygami eller att begränsa möjligheterna till polygami utformas omsorgsfullt för att

Utredningen pekar också på att polygami kan uppstå oavsiktligen på den grunden att makarna trott att ett tidigare äktenskap varit upplöst på ett sätt som erkänns i Sverige eller

Fakultetsnämnden efterlyser också ett fortsatt arbete på reformering av insolvensrätten i linje med de många utredningar som gjorts under de senaste decennierna och som omnämns

”Vid en befruktning utanför kroppen med donerade könsceller eller vid donation av ett befruktat ägg, ska en läkare välja en lämplig donator eller lämpliga

I den slutliga handläggningen har också Åsa Zakrisson,

Vi välkomnar visserligen att nuvarande förslag inte innehåller nya bestämmelser om beslag av egendom, men finner alltjämt att det inte är motiverat att skärpa lagstiftningen

Skatterättsnämnden inte har några ordinarie sammanträden under sommarmånaderna skulle det kunna innebära att beslut som idag får fattas av ordförande eller vice ordförande inte