• No results found

Promemorian Befordringskravet i postförordningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Befordringskravet i postförordningen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 2021-02-25 Dnr 684/2020 1 (2) Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Ringvägen 100 Telefon 08-7001600 konkurrensverket@kkv.se KKV1 00 7, v2 .3 , 2 02 0-07 -08 Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se

Promemorian Befordringskravet i postförordningen

I2020/03091

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna.

Konkurrensverket avstyrker den föreslagna ändringen av befordringskravet i postförordningen.

Den samhällsomfattande posttjänsten (SOT) är en samhällsviktig funktion som också har stor betydelse för andra marknaders förutsättningar. En väl fungerande SOT av rätt omfattning och till rimlig samhällskostnad är därför av central betyd-else. Vid bestämmandet av omfattningen och därmed kostnaden finns flera sam-manhängande parametrar. SOT:ens fyra variabler, dvs. dess omfattning, beford-ringstid, befordringskrav och finansiering är avhängiga varandra, eftersom en kombination av de tre första påverkar kostnaderna för SOT:en och därmed finans-ieringen av den. Samtidigt gäller också det omvända – möjligheterna att finansiera SOT:en påverkar vilken servicenivå i form av omfattning, befordringstid och be-fordringskrav som är samhällsekonomiskt rimlig i förhållande till samhällsnyttan. Konkurrensverket anser därför att systemet behöver beaktas i dess helhet. Det på-går också en statlig utredning av SOT:en och det är oklart i vilken utsträckning ett genomförande av den föreslagna förändringen kommer begränsa utredningens möjligheter att göra nödvändiga avvägningar mellan de fyra variablerna. Utred-ningen ska lämna sina förslag 2023 varför det dröjer innan eventuella förslag kan genomföras. I promemorian har dock inte redogjorts för några egentliga skäl till om, och i så fall varför, det skulle vara nödvändigt att föregripa resultatet av utredningen.

Konkurrensverket konstaterar att Postnord har påbörjat en försöksverksamhet med varannandagsutdelning i Lund som nyligen utvidgats till att omfatta hela Skåne. I den remitterade promemorian saknas helt en konsekvensbeskrivning av vad det ändrade befordringskravet innebär i förhållande till denna ändring av utdelningens periodicitet. En fråga som aktualiseras är om den nu föreslagna

(2)

YTTRANDE

2021-02-25 Dnr 684/2020 2 (2)

ändringen möjliggör, eller är avsedd att möjliggöra, för Postnord att införa varan-nandagsutdelning i hela landet? Detta och vilka konsekvenser det kan få bör ex-empelvis framgå av ett underlag med förslag om att ändra befordringskravet. Förutom brister i beskrivningen av konsekvenserna på marknaderna och för SOT:en som helhet är även redogörelsen av skälen för varför denna ändring är

nödvändig bristfällig. 2015 års postlagsutredning1 konstaterade att en sänkning av

befordringstiden motiverade en ökning av befordringskravet; bedömningen då var därmed att ett högre befordringskrav var samhällsekonomiskt rimligt. I pro-memorian uttalas att ett befordringskrav på 95 procent inte är

samhällsekonom-iskt försvarbart2. Det är dock oklart vad som gör att denna bedömning förändrats

i sådan grad jämfört med när 2015 års postlagsutredning genomfördes att änd-ringen nu är nödvändig. Den minskade betydelsen av det fysiska brevet för snabb informationsöverföring och en ökning av e-handeln var kända parametrar redan då. Den nya konstruktionen för prishöjningstaket är också utformad för att kom-pensera för minskande brevvolymer men det framgår inte av den remitterade promemorian om den konstruktionen fungerar på avsett sätt.

Sammantaget gör bristerna i det remitterade underlaget att det inte går att be-döma konsekvenserna av förslaget. Det gäller såväl för postmarknaden som för andra marknader som är beroende av en väl fungerande SOT samt för helheten i det system som de fyra variablerna utgör. Av dessa skäl avstyrker Konkurrens-verket förslaget om ändrade befordringskrav.

_____________________________

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit rådet Karin Morild.

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter.

Rikard Jermsten

Karin Morild

1 SOU 2016:27, Som ett brev på posten, delbetänkande av 2015 års postlagsutredning. 2 Den remitterade promemorian s. 7.

References

Related documents

Utan förändrad förordning skulle inte Postnord kunna leva upp till nuvarande kvalitetskrav där reglerna förändrades till att bli över natt, till tvådagars befordran..

Efter att betänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) beslutade regeringen om en ändring i postförordningen.

Vi i Skärgårdarnas Riksförbund har inget emot det ändrade befordringskravet för brev då vi gärna ser en hållbar utveckling av transporter men vill göra några medskick eftersom

Regeringskansliet föreslår i promemorian att 6 § postförordningen (2010:1049) om befordringskravet för brev, ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som

Sto- rumans kommun instämmer därför i att postförordningen behöver för- ändras, men endast under förutsättning att en funktionell och ändamåls- enlig utdelning av post i

Det bör utredas om det finns möjlighet att offentligt finansiera olönsamma sträckor i den samhällsomfattande posttjänsten, så att inte höga kostnader för mindre lönsamma

Utredningen bör nogsamt genomlysa alla förutsättningar för hur våra ändrade kommunikationsmönster påverkar innebörden av en samhällsomfattande posttjänst men också

Mot den bakgrunden avstyrker TU promemorians förslag och förordar att eventuella förändringar rörande befordringskravet övervägs inom ramen för den pågående utredningen