• No results found

Remissyttrande på promemorian befordringskravet i postförordningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande på promemorian befordringskravet i postförordningen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE Sida 1(2)

Datum

2021-01-08 Diarienummer KS 2020/606

Remissyttrande på promemorian befordringskravet i

postförordningen

Sammanfattning

I promemorian finns förslag på hur befordringskravet för postförsändelser bör förändras för att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet.

I korthet föreslås att kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 % av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. Minst 97 % av breven ska ha delats ut inom fyra påföljande arbetsdagar. Ändringarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Detta är en förändring från

postförordningens nuvarande lydelse, som anger kravet om att minst 95 % av de inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran före angiven senaste inlämningstid ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar oavsett var i landet breven har lämnats in.

I promemorian beskrivs att privatpersoner, företag, organisationer,

kommuner, regioner och myndigheter som skickar och/eller tar emot brev är direkt eller indirekt berörda av föreslagen förändring. Det anges att om det fortsatt finns en efterfrågan på snabba leveranstjänster kommer marknaden att kunna erbjuda sådana tjänster till marknadsmässigt pris, men att utbudet kan vara begränsat i vissa gles- och landsbygder. Boende och företagare på landsbygden beskrivs ha speciella utmaningar och förutsättningar som bör beaktas särskilt vid förändringar. Den snabba utvecklingen av alternativa kommunikationssätt och digitala tjänster gör att det fysiska brevet anses tappat sin roll vid snabb informationsöverföring.

Remissinstansens synpunkt

Kramfors kommun vill påminna att internetvanor skiljer sig mellan individer, och att cirka en halv miljon svenskar aldrig använder internet. Många människor, inte sällan äldre personer, lever i ett så kallat digitalt utanförskap. De kan eller vill inte vara uppkopplade, och använder således inte digitala tjänster. Kramfors kommun är en landsbygdskommun och karaktäriseras, precis som många andra sådana kommuner, av en högre andel äldre kommuninvånare i förhållande till riksgenomsnittet. Detta gör

(2)

Kramfors kommun Datum 2021-01-08 Diarienummer KS 2020/606 Sida 2(2)

att hänvisningen till digitaliseringen inte är ett reellt alternativ för många kommuninvånare. En bra infrastruktur som möjliggör ett snabbt bredband är en av grundförutsättningarna för att ett e- samhälle ska bli verklighet. Med snabbt bredband avses då i första hand en driftsäkert optofibernät medan mobilnäten kommer att utgöra ett nödvändigt komplement. Mer än hälften av kommunens befolkning bor utanför Kramfors centralort där kostnaden för en robust bredbandsutbyggnad är betydande och inte helt lätt att realisera trots uppsatta nationella mål.

Kramfors kommun vill hänvisa till SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder

– en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. I denna

understryks landsbygdernas behov av en väl fungerande postservice. Där konstateras bland annat att företag i landsbygderna i högre grad än andra är beroende av posttjänster. I utredningen påpekas även att marginella försämringar av postservicen kan leda till avfolkning eller försämrade förutsättningar att bedriva näringsverksamhet, i synnerhet för små företag på landsbygden. Denna utredning uttrycker även behovet av likvärdiga förutsättningar för medborgarna att arbeta, bo och leva i landsbygderna. Kramfors är en företagstät kommun, med ett fåtal stora industrier och med många små och medelstora företag. Kramfors kommun har, i likhet med många andra kommuner, också uttalade ambitioner om att förbättra företagsklimatet i kommunen. Det bedrivs utifrån dessa ambitioner ett långsiktigt näringslivsutvecklande arbete som bland annat ska stärka servicen till företagare. Kramfors kommun delar synen avseende behovet av att stärka likvärdigheten i förutsättningarna för att arbeta, bo och leva på landsbygden. Den föreslagna förändringen riskerar dock att motverka detta, då det i huvudsak är landsbygden som sannolikt kommer drabbas mest negativt. Kramfors kommun anser att den försämrade servicen är olycklig och önskar att landsbygdens utsatthet i sammanhanget bör beaktas i större utsträckning.

References

Related documents

PTS delar regeringens bedömning att det framöver är viktigt att det finns möjligheter för effektiviseringar i upprätthållandet av ett distributionsnätverk som täcker

• Promemorians förslag: Kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom

Utan förändrad förordning skulle inte Postnord kunna leva upp till nuvarande kvalitetskrav där reglerna förändrades till att bli över natt, till tvådagars befordran..

Efter att betänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) beslutade regeringen om en ändring i postförordningen.

Vi i Skärgårdarnas Riksförbund har inget emot det ändrade befordringskravet för brev då vi gärna ser en hållbar utveckling av transporter men vill göra några medskick eftersom

Den bidrar också till stärkt konkurrenskraft för Sverige och till att öppna för svensk livsmedelsexport då resultaten används för att demonstrera vårt goda

Regeringskansliet föreslår i promemorian att 6 § postförordningen (2010:1049) om befordringskravet för brev, ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som

Sto- rumans kommun instämmer därför i att postförordningen behöver för- ändras, men endast under förutsättning att en funktionell och ändamåls- enlig utdelning av post i