Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

Download (0)

Full text

(1)

Remiss

2021-01-15 U2021/00301

Utbildningsdepartementet

Universitets- och högskoleenheten

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

Remissinstanser Arvika kommun Borås kommun

Centrala studiestödsnämnden Chalmers tekniska högskola AB Dals-Eds kommun

Diskrimineringsombudsmannen Finspångs kommun

Frantzwagner Sällskapet - Sinti Kettanepa Friskolornas riksförbund

Fria förskolor FSO (Föräldrakooperativens Samverkansorganisation) Gnosjö kommun

Gymnastik- och idrottshögskolan Gällivare kommun

(2)

Göteborgs universitet Hallsbergs kommun Hudiksvalls kommun Högsby kommun Högskolan i Borås Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Högskolan Väst Hörby kommun

Idéburna skolors riksförbund

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Järfälla kommun

Karlskrona kommun Karlstads universitet Kungsbacka kommun Konstfack

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kungl. Tekniska högskolan

(3)

Landsorganisationen i Sverige Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Luleå tekniska universitet Lunds universitet Lycksele kommun Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Malmö stad Mittuniversitetet Melleruds kommun Mullsjö kommun Mälardalens högskola Nora kommun Nykvarns kommun Nyköpings kommun Orsa kommun Riksdagens ombudsmän

Riksförbundet Romer i Europa Roma Institutet

(4)

Sameskolstyrelsen Sametinget Sandvikens kommun Skolforskningsinstitutet Skolväsendets överklagandenämnd Skövde kommun Staffanstorps kommun Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens skolinspektion Statens skolverk Statistiska centralbyrån

Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Teach for Sweden Stockholms stad

Stockholms konstnärliga högskola Stockholms universitet

Storfors kommun Svalövs kommun

Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset (STR-T) Svenskt Näringsliv

(5)

Sveriges akademikers centralorganisation Sveriges jiddischförbund

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges förenade studentkårer Sveriges Skolledarförbund

Sveriges universitets- och högskoleförbund Södertörns högskola Tingsryds kommun Tjänstemännens Centralorganisation Trygghetsrådet Töreboda kommun Umeå universitet Universitetskanslersämbetet Universitets- och högskolerådet Uppsala universitet

Älvkarleby kommun Örebro universitet

Överklagandenämnden för högskolan

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast

den 15 april 2021. Svaren bör lämnas per e-post till

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/00301 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

(6)

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Eva Lenberg Rättschef

Kopia till

Figure

Updating...

References

Related subjects :