• No results found

Betänkandet Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Betänkandet Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Generaldirektören 2019-05-20 Diarienummer 1.4.1-2019-8715 Regeringskansliet Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm

Betänkandet Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

(Ert dnr U2019/00243/S)

Migrationsverket ställer sig positivt till förslagen i betänkandet och ser den önskade förändringen som positiv för såväl den enskilde individen som för arbetsmarknaden i stort. I övrigt har Migrationsverket inga synpunkter. Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter föredrag-ning av HR-specialisten Karin Österdahl. I den slutliga handläggföredrag-ningen har HR-chefen Lena Sköld deltagit.

References

Related documents

Beräkningen för de äldre ungdomarna bör också tas till ytterligare och där ska det tas in att hemkommunerna ska kunna komplettera utifrån sitt ansvar, gymnasieskolornas

• LO tillstyrker förslaget om att Skolverket och Specialpedagogiska myndigheten ges i uppdrag att ta fram kompetensutvecklande insatser för verksamma studie- och

karriärvägledarperspektivet genom att lägga till att studenten ska visa kunskap om ämnesspecifika perspektiv på karriärvägledning i undervisningen påverkar lärosätenas

Lärarförbundet anser dock inte att förslaget med ett nytt obligatoriskt inslag (benämns framtidsval) i utbildningen i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska genomföras

MUCF instämmer i utredningens bedömning att det finns ett behov av en nationell digital tjänst för vägledning och vill betona att en sådan tjänst behöver utformas mot bakgrund

Dock är Norrköpings kommun positiv till att en översyn av elevens val görs med syfte att förändra timplanen för att möjliggöra fördjupad studie- och yrkesvägledning

[r]

Statskontoret tillstyrker mot denna bakgrund förslagen om att förtydliga vad väg- ledning är, förtydliga elevers tillgång till individuell karriärvägledning och utökade