• No results found

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2019-05-29 DI-2019-2961 Ert diarienr U2019/00243/S Regeringskansliet Utbildningsdepartementet

Framtidsval – karriärvägledning för individ

och samhälle (SOU 2019:4)

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inget att erinra mot förslaget.

Caroline Cruz Julander, 2019-05-29 (Det här är en elektronisk signatur)

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

References

Related documents

Remissvar Kalix kommun, Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU

karriärvägledarperspektivet genom att lägga till att studenten ska visa kunskap om ämnesspecifika perspektiv på karriärvägledning i undervisningen påverkar lärosätenas

Lärarförbundet anser dock inte att förslaget med ett nytt obligatoriskt inslag (benämns framtidsval) i utbildningen i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska genomföras

Migrationsverket ställer sig positivt till förslagen i betänkandet och ser den önskade förändringen som positiv för såväl den enskilde individen som för arbetsmarknaden i stort.

MUCF instämmer i utredningens bedömning att det finns ett behov av en nationell digital tjänst för vägledning och vill betona att en sådan tjänst behöver utformas mot bakgrund

Dock är Norrköpings kommun positiv till att en översyn av elevens val görs med syfte att förändra timplanen för att möjliggöra fördjupad studie- och yrkesvägledning

SiS önskar att lagstiftaren förtydligar i vilka fall SiS skola omfattas av eventuella nya bestämmelser utifrån utredningens förslag och förutsätter att regeringen säkerställer

Skolverket anser att myndigheten, inom ramen för nuvarande instruktionen, redan har i uppgift att utveckla insatser kopplat till studie- och yrkes- vägledning.. Skolverket har