• No results found

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

1 (2) Datum 2019-05-28 Vårt diarienummer ADM/2019:143 Ert datum 2019-02-28 Er beteckning U2019/00243/S Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM CSN Huvudkontoret Postadress

851 82 Sundsvall Telefon 060-18 60 00 Telefax 060-18 61 93 Webbadress www.csn.se

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

(SOU 2019:4)

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. CSN begränsar sitt svar till frågor som berör studiestödet eller myndigheten.

CSN har inget att erinra mot förslagen, men vill lämna följande synpunkt.

10 Utredningens förslag

10.12 Fler möjligheter att utbilda sig till karriärvägledare och en översyn av grundutbildningen

Utredningen gör bedömningen att man kan överväga att erbjuda individer som önskar påbörja de kortare föreslagna utbildningarna ett tillfälligt

utbildningsbidrag. Ett annat alternativ är att erbjuda det högre bidraget inom studiemedel, i likhet med det som erbjuds studerande som studerar på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en

ämneslärarexamen.

Om man i den fortsatta beredningen kommer att diskutera om det högre bidraget inom studiemedel ska erbjudas de som vill utbilda sig till

karriärvägledare, bistår CSN gärna med sin kunskap inom området. CSN har samlat på sig erfarenheter av att erbjuda det högre bidraget inom studiemedel till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen och har sett vilka effekter som ett sådant stöd kan få. 1

1Högre utbildning för kompletterande pedagogisk utbildning – en uppföljning av tiden från och med den 1

(2)

2 (2)

Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning av utredaren Viktoria Sarwien.

Åsa Lindahl

References

Related documents

karriärvägledarperspektivet genom att lägga till att studenten ska visa kunskap om ämnesspecifika perspektiv på karriärvägledning i undervisningen påverkar lärosätenas

Lärarförbundet anser dock inte att förslaget med ett nytt obligatoriskt inslag (benämns framtidsval) i utbildningen i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska genomföras

Migrationsverket ställer sig positivt till förslagen i betänkandet och ser den önskade förändringen som positiv för såväl den enskilde individen som för arbetsmarknaden i stort.

MUCF instämmer i utredningens bedömning att det finns ett behov av en nationell digital tjänst för vägledning och vill betona att en sådan tjänst behöver utformas mot bakgrund

Dock är Norrköpings kommun positiv till att en översyn av elevens val görs med syfte att förändra timplanen för att möjliggöra fördjupad studie- och yrkesvägledning

SiS önskar att lagstiftaren förtydligar i vilka fall SiS skola omfattas av eventuella nya bestämmelser utifrån utredningens förslag och förutsätter att regeringen säkerställer

Skolverket anser att myndigheten, inom ramen för nuvarande instruktionen, redan har i uppgift att utveckla insatser kopplat till studie- och yrkes- vägledning.. Skolverket har

Statskontoret tillstyrker mot denna bakgrund förslagen om att förtydliga vad väg- ledning är, förtydliga elevers tillgång till individuell karriärvägledning och utökade