Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR.

Full text

(1)

Översyn av Dosrecept 2005

Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR.

1 Allmänt

Inom ramen för lokalt avtal om dosdispensering har en översyn av dosrecept gjorts i samband med förlängning av ordinationer. Översynen förväntas leda till

kvalitetsvinster för patienterna och sänkta läkemedelskostnader.

Förutsättningar och arbetssätt:

Patienterna ska bo på särskilda boenden inom VGR.

Fördelning mellan primärvårdsområden blev:

- Göteborg 530 patienter - Skaraborg 200 patienter

- Södra Bohuslän 70 patienter och - Södra Älvsborg 200 patienter.

Särskilda boenden som har eller haft läkemedelsgenomgångar nyligen undantogs.

Södra Bohuslän hade endast 70 patienter på grund av många

läkemedelsgenomgångar under 2004-2005. Ansvarig läkare ska vara anställd inom primärvården.

Patienten ska ha minst 8 läkemedel som stående ordination (dispenserat och som originalförpackning). Genomgången görs i samband med att dosreceptet ska förnyas.

Apoteket har valt ut patienter som uppfyller kriterierna ovan. När påminnelselistan för förlängning skickas 3 månader innan utgångsdatum till patienten. tas en kopia som är underlag för genomgången tillsammans med dosreceptet och blanketten (se bilaga).

Utskick av blanketterna pågick från maj 2005 till november 2005 med uppehåll för sommaren. Alla blanketter och dosrecept som uppfyller kriterierna skickades ut. De sista svaren inkom under januari 2006

(2)

Tabell 1. Inkomna svar ”Översyn av dosrecept”

Utskickade blanketter

Inkomna blanketter

Procent

Göteborg 530 302 57 %

Södra Bohuslän

70 22 31 %

Skaraborg 200 84 42 %

Södra Älvsborg

200 102 51 %

Summa 1000 510 51 %

51 % av blanketterna kom tillbaka, de flesta var ifyllda och underskrivna. Många kommentarer angående medicineringen, terapier och blanketterna följde med. Trots att varje blankett var underskriven med apotekarens namn och telefonnummer förekom enbart få telefonsamtal. Några läkare använde översynen till att kontrollera läkemedelslistan noggrant, medan andra nöjde sig med att konstatera att allt var ok.

Vissa läkare skickade aldrig tillbaka blanketten, men vid stickprovskontroll visade det sig att vissa förslag till ändringar i recepten var genomförda.

De läkare som valde att bara förlänga några läkemedel kunde få en ny påminnelselista några veckor senare, vilket orsakade en del irritation.

2. Indikation saknas, insatt när och varför?

På många läkemedel saknas indikation eller ändamål på dosreceptet. Apoteket markerade med kryss de läkemedlen utan indikation. I figur 1 har Dosapoteket Borås analyserat sina 186 dosrecept. Innan översynen saknade 865 läkemedel

indikation och efter översynen bara 294. Vid stickprovskontroll efteråt visade det sig att tendensen med ifyllda indikationer håller i sig. Många läkare tror att dosrecepten bara läses av sjuksköterskor, läkare och apotek som är insatta i medicineringen och inte kräver information, men patienter, anhöriga och vårdpersonal behöver veta mer om läkemedlen än bara namnen, särskilt eftersom inga bipacksedlar finns i

Apodossystemet.

(3)

Indikationer fattas på dosreceptet gäller enbart Borås= 186 recept

865

294

0 200 400 600 800 1000

läkemedel innan läkemedel efter översyn

antal läkemedel indikationer

Figur 1

3. Utvärdering av effekt

För läkemedelsgrupperna Analgetika, Antidepressiva, Neuroleptika,

Demensläkemedel, Hypertoniläkemedel och Protonpumpshämmare skulle läkaren kryssa om effekten av terapin var utvärderat.

Utvärdering av medicinering 510 dosrecept

385

323

204

60

230

131 301

246

161

44

161

97

3 3 5 4 4 18 3 4 3 0 7 2 6 2

5 6 3 8

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Analgeti ka

Antidepressiva

Neurol eptik

a

Demenslm

Hypertoni PPI

lm grupper

antal patienter

antal ja nej för tidigt vet ej

Figur 2

(4)

De flesta svarade ja. Vid kontroller av dosrecepten såg man några ändringar på speciellt Analgetika. Apoteket ringade in Analgetika även vid vid- behovs- medicinering En översyn kan behövas när behovsmedicineringen blir frekvent.

Hypertoniläkemedlen var inte lätta att identifiera, eftersom indikationen fattades på dosreceptet och därmed möjligheten till indikationen hjärtsvikt. Några Furosemid med indikation hypertoni visade sig vara hjärtsviktsmediciner.

Vid utskick av blanketter togs ingen hänsyn till nyinflyttade, korttidspatienter eller växelvårdare.

4. Indikatorer för utvärdering av kvalitén i äldres läkemedelsbehandling, enligt SoS

Socialstyrelsens förslag om indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres

läkemedelsterapi innehåller många möjligheter till förbättring av medicineringen. I detta projekt valde man följande (se figur):

Kvalitetsindikatorer 510 dosrecept

32 35

65

123

87

4 9 18 15 11

0 20 40 60 80 100 120 140

N 05

A dubletter N 05

B dubletter N 05

C dublet te r

A nt ik olinergika

B ensodiazepin lm-grupper

antal patienter

finns borta

Figur 3

4.1 Patienten har två eller flera läkemedel inom samma terapeutiska ATC-grupp 4.1.1 N05A Neuroleptika:

Många patienter har flera Neuroleptika, speciellt de med en psykisk sjukdom i botten. I detta projekt var det få läkare som eliminerade dubbelförskrivningen. Flera gånger förekommer Risperdal och Nozinan parallellt i låga doser.

(5)

4.1.2 N05B lugnande medel

Oxascand, Atarax, Stesolid förekommer mest. I 27 % av förskrivningarna kunde man ta bort dubbleringarna. Många förskrivningar används bara vid behov.

4.1.3 N05C Sömnmedel och lugnande medel

Dubblerade sömnmedel finns framförallt med Propavan som tillägg. Många patienter behöver två sömnmedel, varav ett vid behov. Även här kunde 27 % elimineras.

4.2 Antikolinergika, läkemedel med betydande antikolinerg effekt (lista 1 från SoS)

Listan innehåller flera läkemedel som inte skrivs frekvent till äldre patienter, men Atarax, Detrusitol, Nozinan förekommer ofta. 12 % av förskrivningar kunde ändras, Atarax-dosen sänktes på flera recept.

4.3 Bensodiazepiner med lång halveringstid

Flera patienter hade Flunitrazepam eller Nitrazepam som sömnmedel sedan lång tid tillbaka, vilket gör seponeringen extrem svår. Stesolid står för ca 80% av

bensodiazepinförskrivning, förvånansvärt ofta regelbundet i doserna. Flera av ordinationerna var antagligen mot epilepsi, speciellt klysma och stolpiller. Ibland är det svårt för apoteket att gissa indikationerna. 12 % av förskrivningarna blev

ändrade.

5 REK-preparat:

För följande läkemedel finns annat rekommenderat alternativ inom VGR.

Läkemedel på 510 dosrecept som kunde bytas till Rek-läkemedel

15

71

13 13

4

37

8 7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Blodfett PPI Neurontin Glukosstickor

läkemedel

antal patienter

finns borta

Figur4

(6)

Byte från Canef eller Pravachol till Simvastatin kunde genomföras i 27 % av förskrivningarna.

På PPI-fronten kunde 52 % bytas till Omeprazol från Pantoloc och Lanzo.

Neurontin kunde bara bytas vid smärtordination eller utan indikation. 62 % byttes till Gabapentin. Byteskampanjen rörande dessa har haft sin genomslagskraft genom andra informationsåtgärder.

Glukosstickor byttes i hälften av fallen, oftast efter kontakt med sjuksköterska. Även mätaren behöver bytas.

6 Författningsenlig farmacevtisk kontroll

Under denna rubrik kommunicerade apotekaren iakttagelser från dosreceptet som att

- halva tabletter elimineras - dubbelförskrivning elimineras - interaktioner beaktas

- bricka bytes till påse

- originalförpackningar bytes om möjligt till maskinsortiment

- ge förslag till långverkande läkemedel vid höga doseringar och korta doseringsintervall

Målet med en kvalitativ bra dosdispensering är att patienten får en optimal läkemedelsadministration. Så många läkemedel som möjligt skall ligga i påsarna.

Som exempel på att originalförpackningarna byttes till maskinsortiment kan nämnas byte från RemeronS till Mirtazapin, från Calcichew till KalciposD.

Morfin 4 gånger dagligen byttes till Dolcontin.

Interaktioner förekom, men översynen inskränktes till D-interaktioner, där Tegretol och Dexofen är ett bra exempel. Vid en översyn reagerade tex inte läkaren direkt, men fyra veckor senare försvann Dexofen från dosreceptet.

Halva tabletter utgör en säkerhetsrisk eftersom den manuella delningen inte alltid blir korrekt, och kan leda till koncentrationssvängningar i läkemedlet som följd. Ofta kan man dosera läkemedlet varannan dag som t ex för Prednisolon , Lanacrist eller Levaxin.

(7)

Många patienter vill gärna ha doserade påsar istället för brickor (bubblor) . Apoteket föreslår då små förändringar i medicineringen för att läkemedlen skall bli tillgängliga i maskinsortimentet.

Behovsmediciner och originalförpackningar står ofta kvar på dosreceptet utan att de används. Förfrågningar ledde till att ca 10 % av alla förskrivningar (främst salvor och krämer) sattes ut. Vissa dosrecept blev mellan 4-10 rader kortare!

Dosapoteket Göteborg gjorde en särskild undersökning och mätte hur många förslag till förändringar som blev utförda eller kommenterade. 90 % av förslagen sågs eller utfördes av läkaren.

Farmacevtiska kommentarer. Gbg + Södra Bohuslän, 324 recept 232

207

190 195 200 205 210 215 220 225 230 235

till läkaren från läkaren

kommentarer

antal recept

farmacevtiska kommentarer

Figur 5

7 Läkarnas kommentarer

Många läkare skrev trevliga kommentarer, men meningar som:” jag har mina egna metoder” och” detta tar mycket tid” förekom också.

Tyvärr var många läkare inte informerade om projektet och verkade överraskade.

Flera blanketter kom tillbaka efter 2-3 månader. Då hade medicineringen förändrats och blanketten stämde inte med dosreceptet. På några boenden hade läkaren slutat och den nye läkaren (oftast stafettläkare) vill inte ta ställning till medicineringen.

(8)

8 Slutsatser

Dosapoteken genomför med förhållandevis enkla medel en översyn av dosreceptet.

Detta går inte att jämföra med läkemedelsgenomgångar, där man diskuterar patientens symtom och medicineringen. Här använder vi dosreceptet som utgångspunkt för en analys som skall underlätta för läkaren att hitta en optimal terapi som motsvarar kvalitetsindikatorerna.

Man kan kalla översynsblanketten en checklista vid förlängning av läkemedel.

Apotekaren använder sin kunskap och det unika tillfället att se alla läkemedel samtidigt. På så sätt kan man föreslå förbättringar som optimerar Apodos- programmets resultat.

Resultaten på de olika frågeställningarna visar att det går att förbättra

läkemedelsanvändningen med ca 30% genom olika åtgärder. Genom att använda rekommenderade läkemedel i den mån det är möjligt spar samhället pengar och läkarna ordinerar enligt medicinska riktlinjer.

Metoden med översyn av dosrecept kan således användas på många olika patientgrupper, vårdcentraler eller läkare med ett gott resultat beträffande läkemedelsanvändningen.

Christiane Williamson Februari 2006

Leg.apotekare

Dosapoteket Göteborg Beatrice-Lesslies-gata 4 b 421 31 Västra Frölunda Tel 031 734 26 18

christiane.williamson@apoteket.se

Till dr……….

(9)

Boende……….

Nr.

ÖVERSYN DOSRECEPT

I ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR, inom ramen för lokalt avtal om dosdispensering görs en översyn av dosrecept i samband med förlängning /förnyelse av ordinationer. Översynen ska syfta till att höja kvalitén i läkemedelsförskrivningen.

Indikation saknas, insatt när och varför?: (Apoteket markerar med ett kryss på dosreceptet de läkemedel som saknar indikation)

• Utvärdering av effekt:

-Har effekten av följande läkemedel utvärderats? ( Apoteket ringar in på blanketten om det finns förskrivna läkemedel ur någon av nedanstående läkemedelsgrupper)

Ja Nej För tidigt Vet inte Analgetika

Antidepressiva

Neuroleptika

Demensläkemedel Hypertoniläkemedel

Protonpumpshämmare

• Indikatorer för utvärdering av kvalitén i äldres läkemedelsbehandling,

enligt SoS

Uppföljning inom följande grupper:

1. Två eller flera läkemedel inom samma terapeutiska ATC-grupp N05A (neuroleptika), N05B (lugnande medel), N05C (sömnmedel och lugnande medel)

……… ……….. ………. ………

2. Antikolinergika, läkemedel med betydande antikolinerg effekt ( lista 1 från SoS)

………..

3. Bensodiazepin med lång halveringstid (läkemedel anges)

……….

REK-preparat:

(10)

För följande läkemedel finns annat rekommenderat alternativ inom VGR.

Förskrivet läkemedel Rekommenderat alternativ

Simvastatin Omeprazol

Gabapentin Nycomed

Accu-Chek Compact (förstahandsval)

• Författningsenlig farmaceutisk kontroll

………..

……….

………..

Till läkaren

När du har tittat igenom dosreceptet och förlängt ordinationerna vill Dosenheten ha receptet och blanketten ”Översyn dosrecept” tillbaka.

Använder du e-dos för ordinationsändringarna/förnyelse så måste blanketten ”Översyn dosrecept” skickas separat till Dosenheten per fax eller med post.

Tack !

Kommentarer och frågor:

Läkarens underskrift och telefonnummer:

Farmacevtens namn och telefonnummer:

Faxnummer och adress till den Dosenhet som dosreceptet / blanketten ska skickas in till:

Faxas till Dosapoteket Göteborg: fax 031 734 26 10

eller skickas till Dosapoteket Göteborg, Beatrice-Lesslies.Gata 4b, 421 31 Västra Frölunda

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :