• No results found

Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om radio- och tv-lagen (2010:696) dels att 6 kap. 2 § och 18 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 7 kap. 2 b §, 8 kap.

13 b § och 15 kap. 5 b och 9 b §§, samt närmast före 7 kap. 2 b §, 8 kap.

13 b § och 15 kap. 5 b och 9 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

6 kap.

2 §2 Leverantörer av medietjänster får på de villkor som anges i 3 och 4 §§

sända filmer, tv-serier, sportprogram och program med lätt underhållning där det förekommer produktplacering.

Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produkt- placering av

1. alkoholdrycker och tobaksvaror,

2. andra produkter som kommer från företag vars huvudsakliga verk- samhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror,

3. receptbelagda läkemedel och sådan medicinsk behandling som bara är tillgänglig efter ordination,

4. modersmjölksersättning,

5. sådana elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som avses i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, eller 6. spelprodukter från ett företag som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138).

7 kap.

Sponsring från företag som tillhandahåller spel

2 b § Ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla spel och som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138) får inte sponsra ett program i en tv-sändning, sökbar text-tv eller beställ-tv.

8 kap.

Reklam för spel

13 b § Bestämmelser om förbud mot reklam för spel finns i 15 kap. 6 § spellagen (2018:1138).

1 Prop. 2017/18:220. bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.

2Senaste lydelse 2017:428.

SFS 2018:1145

Publicerad den 26 juni 2018

(2)

2 SFS 2018:1145 15 kap.

Reklam för spel

5 b § Bestämmelser om förbud mot reklam för spel finns i 15 kap. 6 § spellagen (2018:1138).

Sponsring från företag som tillhandahåller spel

9 b § Ett företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla spel och som inte har nödvändig licens enligt spellagen (2018:1138) får inte sponsra ett program i en ljudradiosändning.

18 kap.

5 §3 Tillstånd att sända kommersiell radio får återkallas om

1. tillståndshavaren inte inlett sändningsverksamheten inom sex månader efter tillståndets början,

2. tillståndshavaren inte utnyttjat rätten att sända eller sänt endast i obetydlig omfattning under en sammanhängande tid av minst fyra veckor,

3. tillståndshavaren väsentligt brutit mot någon av 14 kap. 2 § samt 15 kap. 1–4, 8–9 a och 10 §§, eller

4. domstol har funnit att ett program innefattat ett yttrandefrihetsbrott som innebär ett allvarligt missbruk av yttrandefriheten.

Förfogar en fysisk eller juridisk person, utan tillåtelse från Myndigheten för press, radio och tv, över mer än ett tillstånd för analog kommersiell radio i ett sändningsområde, och finns det skäl att anta att förfogandet kan inverka menligt på konkurrensen, får det eller de tillstånd återkallas som har lämnats efter det första tillståndet.

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i samma sändningsområde, och finns det skäl att anta att överlåtelsen kan inverka menligt på konkurrensen, får tillståndet återkallas endast om beslutet om överlåtelsen grundats på felaktiga eller ofullständiga uppgifter från tillståndshavaren. Återkallelsen ska då avse det eller de tillstånd som överlåtits.

Om staten, landsting eller kommuner innehar ett tillstånd att sända kom- mersiell radio på det sätt som anges i 13 kap. 4 § andra stycket ska Myndig- heten för press, radio och tv återkalla det tillståndet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén (Kulturdepartementet)

3 Senaste lydelse 2017:569.

References

Related documents

Under respektive delmål framgår dels myndighetens löpande aktiviteter som styr mot målet, dels vilka ytterligare särskilda aktiviteter som planeras för.. verksamhetsåret och

2 § 2 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder från en radioanlägg- ning på öppna havet eller i luftrummet över det eller som upprättar eller innehar en

24 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att gransknings- nämnden för radio och tv tilldelas resurser för sin verksamhet och för att verksamheten

4 § Den som är anmälningsskyldig enligt 2 § första stycket ska genast till Myndigheten för press, radio och tv anmäla när förhållanden som tidigare anmälts enligt 2 §

b) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända närradio, att det samtidigt får sändas mer än ett närradioprogram i en kommun, större sändnings- områden för

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv 1 ska ha följande lydelse.. pröva frågor om utgivningsbevis

Har Myndigheten för press, radio och tv medgett överlåtelse trots att tillståndshavaren redan förfogar över tillstånd att sända analog kommersiell radio i

Avgiften för en ansökan om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och kommersiell digital radio samt avgiften för en ansökan om medgivande till överlåtelse av ett

9 § 6 Program i ljudradiosändning får inte sponsras av någon vars huvud- sakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller alkohol- drycksliknande preparat

2 § 3 Program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv får inte spons- ras av någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja alko- holdrycker,

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 22 a §§ förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv 1 ska ha följande lydelse. 1 § 2 Myndigheten

Regeringen föreskriver att 1–3 §§ förordningen (2010:1062) med instruk- tion för Myndigheten för press, radio och tv 1 ska ha följande lydelse. 1 § 2 Myndigheten för

16 § 2 En behörig myndighet i Sverige ska, om en behörig myndighet i en annan EES-stat har lämnat en motiverad begäran, uppmana ett program- företag under svensk

1 § 5 Tillstånd att sända ljudradio meddelas av regeringen om sändnings- verksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio och

Om ett ärende är så brådskande att mediestödsnämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden

2 § 2 Den som bedriver en sändningsverksamhet som det inte behövs tillstånd för enligt denna lag eller som tillhandahåller beställ-tv, ska anmäla sig för

På regeringens vägnar ALICE BAH KUHNKE. Helena Swenzén

annan bidragande faktor till att idrotten ibland kan upplevas som en frizon av icke-heterosexuella kvinnor är när det finns flera andra som inte är hete- rosexuella i ens lag

Erik I informerade om förslaget (se bilaga 3) samt informerar om alternativet att ha tre från varje yrkesgrupp (läkare, sjukhusgenetiker och genetisk vägledare) och ort men risk

Planeringsstödet för vindkraft har också lett till att många kommuner som har beviljats stöd för att ta fram en fördjupning av eller ett tillägg till översiktsplanen med fokus

Riksarkivet har inga utpekade uppdrag inom minoritetspolitiken och är därför inte direkt berört av slutbetänkandet av utredningen.. Riksarkivet grunduppdrag utgår dock från

Det är inte godtagbart att hänvisningarna till det upphävda direktivet finns kvar i lagen, särskilt som detta skapar förvirring när det i lagen dessutom hänvisas till det

Enligt en lagrådsremiss den 19 april 2012 (Kulturdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i radio- och