• No results found

Innehållsförteckning vägplanGranskningshandling för väg 721, Cirkulation 721/723-Industrivägen, Utäng, gång- och cykelvägTjörns kommun, Västra götalands län.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Innehållsförteckning vägplanGranskningshandling för väg 721, Cirkulation 721/723-Industrivägen, Utäng, gång- och cykelvägTjörns kommun, Västra götalands län."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BLANKETT 1 (1)

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer

Eriksson, Sofia, WSP 2020-07-03 TRV 2017/103640

Dokumenttitel

Innehållsförteckning vägplan

TMALL 0122 Mall Innehållsförteckning gplan/järnvägsplan v. 2.0

Granskningshandling för väg 721, Cirkulation 721/723- Industrivägen, Utäng, gång- och cykelväg

Tjörns kommun, Västra götalands län.

Doknr Datum Pärm Flik

Plan

 Plankartor - 2020-07-03 1 1

Underlag till planen

 Orienteringskarta 100T0101 2020-07-03 1 2

 Plan- och miljöbeskrivning 1C07BE01 2020-07-03 1 3

 Samrådsredogörelse 1 4

 Fastighetsförteckning 1M12FF01 2020-07-03 1 5

 Kartor och ritningar

o Ritningsförteckning 1C12RF01 2020-07-03 2 6

o Illustrationskartor med typsektioner - 2020-07-03 2 7

 Särskilda utredningar och material som behövs för tolkning och förståelse av vägplanen

o Landskapsanalys 1L14LA01 2019-09-26 2 8

o Naturvärdesinventering 2018-01-24 2 9

o PM Markmiljöundersökning 1N14PM02 2019-11-15 2 10

o PM Avvattning 1W14PM01 2020-07-03 2 11

 Berörda kommunala planer

o Toftenäs 1:67 m.fl ”Kollung” 1X16DP01 - 2 12

References

Related documents

TMALL 0122 Mall Innehållsförteckning vägplan/järnvägsplan

Kartor och ritningar är handlingar som syftar till att öka förståelsen för hur anläggningen är planerad att bli. På illustrationskartorna kan du se förslag på åtgärder som inte

Eriksson Sofia, IVvä4 Extern 2020-12-18 TRV

TMALL 0122 Mall Innehållsförteckning

TMALL 0122 Mall Innehållsförteckning

För gång- och cykelväg samt passager i Kiruna kommun,

Handlingarna som kommer att fastställas och härmed bli juridiskt bindande när planen har vunnit laga kraft är själva planen. Planen består av plankartor samt bilagor

Den yta som beräknas tas i anspråk i vattenområdet för utrivning av befintlig trumma uppgår till ca 294 m 2 inom befintligt väg- område samt ca 136 m 2 utanför

Miljökvalitetsnormen för Kalix älv är bestämd till God ekologisk status 2027 samt God kemisk status, med undantag i form av mindre strängt krav för kvicksilver PBDE, liksom för

Trafikverket har genomfört geotekniska undersökningar i hela Norrlandsområdet med syfte att minimera risken för skred och ras i anslutning till vägar.. Väg 721 är ett av de objekt

Denna handling är samrådsunderlag för vägplan och för den kommande anmälan om vattenverksamhet för väg 721 vid Gammelgården, Kalix kommun.. Trafikverket har genomfört

Den första delen av sträckan från Industrivägen och cirka 250 meter västerut föreslås att gång- och cykelvägen förläggs i direkt anslutning till väg 721 för att ta så lite

I detta projekt planeras dock gång- och cykelvägen att ligga i direkt anslutning till vägen även på sträckor utanför tätbebyggt område.. Detta beror främst på att man

Genom att anlägga en gång- och cykelväg skapas dels ett sammanhängande gång- och cykelstråk från Skärhamn i sydväst till Myggenäs i nordost och dels en mer trafiksäker

Naturvärdesklass: Visst naturvärde knutet till permanent vattenföring vilket i sig bidrar till och skapar förutsättningar för biologisk mångfald.. I öster är bäcken

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig markanvändning, KM och mindre känslig

Ett vattendrag rinner längs med den södra sidan av väg 721, från längdmätning 0/770 till 0/430 där vattendraget korsar vägen via en trumma och rinner norrut för att sedan mynna

Idag utgör sträckan mellan Industrivägen och cirkulationsplatsen vid väg 721/723 en barriär för oskyddade trafikanter som vill ta sig till och från Skärhamn centrum, Breviks

• Passage över till södra sidan vid grusvägen som ansluter till Kroksdal. • Fortsatt förläggning på södra sidan fram

Svar: Det kommer vara belysning på första delen av gång- och cykelvägen, därefter är det vägbelysning från befintlig bilväg. Synpunkt: Det önskas hastighetssänkningar

för Gång- och cykelväg efter väg 638, från väg mot Fjällporten till Tegefjällsvägen. Åre kommun,

TMALL 0122Mall Innehållsförteckning

Projektet omfattar en cirka 1400 meter lång sträcka mellan Industrivägen i Utäng till cirkulationsplatsen vid väg 723 där den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till