Transaktion Signerat AB, JE, TN, JS

Full text

(1)

1

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(2)

2

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(3)

3

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(4)

4

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(5)

5

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(6)

6

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(7)

7

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(8)

8

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(9)

9

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(10)

10

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(11)

11

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(12)

12

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(13)

13

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(14)

14

Transaktion 09222115557447348192 Signerat AB, JE, TN, JS

(15)

Dokument

ÅR Brf Torghuset på Rinkebyterrassen, 769627-3353 Huvuddokument

14 sidor

Startades 2021-05-24 14:37:49 CEST (+0200) av Yvonne Lindholm (YL)

Färdigställt 2021-05-25 08:08:41 CEST (+0200)

Initierare

Yvonne Lindholm (YL)

ALM Småa Bostad Management AB yvonne.lindholm@alm-smaa.se

Signerande parter

Andreas Bexell (AB) ALM Equity AB

Personnummer 860107-1932 andreas.bexell@almequity.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"ANDREAS BEXELL"

Signerade 2021-05-24 15:36:10 CEST (+0200)

Jacob Ernström (JE) ALM Småa Bostad AB Personnummer 840720-0016 jacob.ernstrom@alm-smaa.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"JACOB ERNSTRÖM"

Signerade 2021-05-24 14:46:31 CEST (+0200)

Therese Nettelbjer (TN) ALM Equity AB

Personnummer 880301-0142 therese.nettelbjer@almequity.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Maria Therese Nettelbjer"

Signerade 2021-05-24 19:26:44 CEST (+0200)

Jonas Svensson (JS) Ernst & Young AB

Personnummer 681130-1453 jonas.svensson@se.ey.com

Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"JONAS SVENSSON"

Signerade 2021-05-25 08:08:41 CEST (+0200)

Verifikat

Transaktion 09222115557447348192

1/2

(16)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte

integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

Verifikat

Transaktion 09222115557447348192

2/2

(17)

1 (2)

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Torghuset på Rinkebyterrassen, Org.nr 769627–3353

Rapport om årsredovisningen Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Torghuset på Rinkebyterrassen för år 2020-01-01 – 2020-12-31

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig- het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse- enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul- taträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkes- etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis- ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis- ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam- heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års- redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp- stå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel- aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk- ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls- enliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens in- terna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effek- tiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo- visningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använ- der antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av års- redovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för- hållanden som kan leda till betydande tvivel om före- ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill- räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk- turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys- ningarna, och om årsredovisningen återger de under- liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.

Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Penneo dokumentnyckel: PA85E-6VKA5-2BJZQ-J1VMU-JBM75-XB1XC

(18)

2 (2) Rapport om andra krav enligt lagar och andra

författningar Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Bostadsrättsföreningen Torghuset på Rinkebyterrassen för år 2020-01-01 – 2020-12- 31 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkes- etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi- tioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som före- ningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på stor- leken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likvi- ditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens eko- nomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett be- tryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för- summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, års- redovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om för- slaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken- skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk- ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade ytt- rande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Uppsala den dag som framgår från vår elektroniska underskrift

Jonas Svensson Auktoriserad revisor

Penneo dokumentnyckel: PA85E-6VKA5-2BJZQ-J1VMU-JBM75-XB1XC

(19)

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e- signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.

Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

JONAS SVENSSON

Auktoriserad revisor Serienummer: 19681130xxxx IP: 155.4.xxx.xxx

2021-05-25 06:07:50Z

Penneo dokumentnyckel: PA85E-6VKA5-2BJZQ-J1VMU-JBM75-XB1XC

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :