REGISTRY - REGISTRAR AVTAL. 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer , Box 7399, STOCKHOLM.

Full text

(1)

REGISTRY - REGISTRAR AVTAL

1 PARTER

1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur, organisationsnummer 802405-0190, Box 7399, 103 91 STOCKHOLM.

1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN] , [ORG. NR], [ADRESS].

2 BAKGRUND

2.1 Internet är en viktig samhällsfunktion i Sverige och i andra länder. En av

förutsättningarna för ett fungerande Internet är adresseringssystemet. En viktig funktion för adressering inom Internet är domännamnssystemet.

2.2 .SE är en oberoende allmännyttig stiftelse som är listad i IANA:s databas över

landskodstoppdomäner (cctld Database) som Sponsoring Organization för toppdomänen .se. Administrationen av toppdomänen .se regleras enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

2.3 .SE ansvarar för, administrerar och hanterar Domännamnsregistret. Ackrediterade Registrarer har rätt att utföra och ta betalt för Registreringstjänster via det tekniska gränssnitt som .SE från tid till annan tillhandahåller.

2.4 Registrarens medarbetare har genomgått .SE:s Certifieringsutbildning och Registraren uppfyller de krav som ställs för att bli en ackrediterad Registrar.

2.5 Nöjda Innehavare, oavsett om dessa är organisationer eller privatpersoner, är parternas primära och gemensamma mål.

2.6 Parterna skall tillsammans verka för en positiv utveckling av Internet i Sverige till nytta för användare och samhället i stort. Det förutsätter en samverkan som är långsiktig och bygger på gemensamma normer och värderingar. På sikt skall parterna bygga upp ett förtroendekapital som skall garantera en hög affärsetisk standard såväl i affärsutbytet mellan parterna som i förhållandet till tredje man, särskilt Innehavarna.

(2)

2.7 .SE:s samarbete med Registraren skall ske i enlighet med villkoren i detta Avtal.

Samtliga Registrarer har likalydande avtal med .SE.

3 DEFINITIONER MM

3.1 Definitioner

3.1.1 ”Certifieringsutbildning” avser den webbaserade utbildning som tillhandahålls av .SE och som Registrarens medarbetare med godkänt resultat måste genomgå innan detta Avtal tecknas.

3.1.2 ”Auktoriseringskod” avser det lösenord som i förekommande fall skapas för det registrerade Domännamnet.

3.1.3 ”Avtalet” avser detta avtal inklusive samtliga bilagor.

3.1.4 ”Avtalsdagen” avser den dag Parterna undertecknat detta Avtal.

3.1.5 ”DNSSEC” avser Domain Name System Security Extensions och är en utvidgning av DNS-systemet som syftar till att höja säkerheten.

3.1.6 ”Domännamn” avser ett domännamn som tilldelats under toppdomänen .se.

3.1.7 ”Domännamnsregistret” avser det register med samtliga domännamn under toppdomänen .se som administreras av .SE

3.1.8 ”DS-poster” avser delegeringsposter för DNSSEC.

3.1.9 ”Innehavare” avser den fysiska eller juridiska person som söker eller är registrerad som innehavare till Domännamnet.

3.1.10 ”Registreringsvillkor” avser de villkor som tillhandahålls av .SE, som av .SE kan ändras från tid till annan, och som Registraren förbinder sig att tillämpa i förhållande till alla Innehavare. Nuvarande Registreringsvillkor framgår av Bilaga 2.

3.1.11 ”Registrar” avser näringsidkare som av .SE har ackrediterats som Registrar i enlighet med detta Avtal.

3.1.12 ”Registreringstjänster” avser de tjänster som Registraren skall erbjuda Innehavarna enligt punkt 6.1 nedan.

(3)

3.1.13 ”.SE” avser Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

3.1.14 ”.SE-DNSSEC” avser .SE:s tjänst för DNSSEC där .SE åtar sig att sig att i förekommande fall publicera av Innehavaren uppgivna DS-poster i .se-zonen.

3.2 Bilagor

Följande bilagor ingår i Avtalet.

Bilaga 1, Ackrediteringskrav.

Bilaga 2, Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .SE fr.o.m. 9 mars 2009.

Bilaga 3, .SE:s Integritetspolicy.

Bilaga 4, Priser och betalningsvillkor.

4 ALLMÄNT

4.1 Föremål för Avtalet

Genom undertecknande av detta Avtal blir Registraren ackrediterad Registrar och ges rätt att, på Innehavarnas uppdrag, utföra Registreringstjänster i enlighet med villkoren i detta Avtal. Detta Avtal ger inte Registraren någon rätt eller behörighet att administrera Domännamnsregistret.

4.2 Icke-exklusiva rättigheter

De rättigheter som Registraren erhåller enligt detta Avtal är icke-exklusiva och begränsar inte .SE:s rätt att ackreditera andra Registrarer eller att i egen regi tillhandahålla

Registreringstjänster.

4.3 .SE:s varumärke och kännetecken

Registraren äger endast rätt att nyttja .SE:s särskilda logotyp för ackrediterade

Registrarer, .SE:s varumärke och andra kännetecken i enlighet med vad som framgår av .SE:s vid var tid gällande skriftliga instruktion.

5 ACKREDITERING

5.1 Generella ackrediteringskrav

Registraren skall så länge Avtalet gäller uppfylla .SE:s generella ackrediteringskrav vilka framgår av Bilaga 1.

(4)

5.2 Användning av uttrycket ”Av .SE ackrediterad Registrar”

Efter Avtalsdagen och så länge Avtalet gäller får Registraren kalla sig ”Av .SE ackrediterad Registrar” eller annan beteckning som .SE anvisar.

6 REGISTRERINGSTJÄNSTER

6.1 Registraren skall erbjuda Innehavarna följande Registreringstjänster för vilka Registraren äger rätt att bestämma och uttaga avgift:

(i) Nyregistrering av Domännamn

Registraren åtar sig att på begäran från Innehavaren nyregistrera Domännamn under toppdomänen .se.

(ii) Förnyelse av Domännamn

Registraren åtar sig att på begäran från Innehavaren förnya registreringsperioden för Innehavarens Domännamn.

(iii) Uppdatering av kontaktuppgifter

Registraren åtar sig att på begäran från Innehavaren uppdatera dennes kontaktuppgifter i enlighet med vad som framgår av punkt 9.2 i detta avtal.

(iv) Hantering av namnservrar

Registraren åtar sig att på begäran från Innehavaren lägga till, ta bort eller ändra angivna namnservrar för ett Domännamn.

(v) Överlåtelse av Domännamn

Registraren åtar sig att på begäran av avlämnande Innehavare och under förutsättning att mottagande Innehavare godkänt Registreringsvillkoren samt lämnat de uppgifter som finns angivna i punkt 9.1 genomföra överlåtelsen av Domännamn.

Registraren skall snarast, och senast inom fem (5) arbetsdagar, från det att

förutsättningarna för överlåtelsen är uppfyllda utföra överlåtelsen till ny Innehavare.

Överlåtelse av Domännamn innebär att mottagande part blir ny Innehavare och ersätter den tidigare registrerade Innehavaren.

(vi) Byte av Registrar

(5)

Registraren åtar sig att på begäran av Innehavaren medverka till att flytta administrationen av Innehavarens Domännamn från en Registrar till en annan.

Avlämnande Registrar skall på Innehavarens begäran tillse att det skapas en unik Auktoriseringskod för Domännamn som Registraren administrerar för Innehavaren.

Avlämnade Registrar skall skyndsamt, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från begäran, lämna ut Auktoriseringskoden till Innehavaren. Om avlämnande Registrar inte lämnar ut Auktoriseringskoden inom fem (5) arbetsdagar äger .SE rätt att ta fram och lämna ut Auktoriseringskoden till Innehavaren.

Avlämnande Registrar ansvarar för att Auktoriseringskoden överlämnas till Innehavaren på ett säkert sätt och Registraren är alltid skyldig att lämna ut Auktoriseringskoden på begäran av Innehavaren.

Mottagande Registrar skall innan byte av Registrar genomförs informera Innehavaren för det fall bytet påverkar Innehavarens .SE-DNSSEC.

Om mottagande Registrar inte tillhandahåller .SE-DNSSEC till Innehavaren skall Registraren ta bort publicerade DS-poster.

Registraren skall på sin webbplats tydligt informera om Innehavarens rätt att byta Registrar.

Avgift för byte av Registrar får endast tas ut av mottagande Registrar.

(vii) Avregistrering av Domännamn

Registraren åtar sig att på begäran från Innehavaren vidta avregistrering av Innehavarens Domännamn.

(viii) .SE-DNSSEC

Registraren äger rätt att tillhandahålla .SE-DNSSEC till sina Innehavare. Om Registraren tillhandahåller .SE-DNSSEC åtar sig Registraren att på Innehavarens begäran lägga till, ta bort eller ändra angivna DS-poster.

.SE förbehåller sig rätten att ändra, ta bort eller avstå från att publicera angivna DS- poster om dessa, enligt .SE:s bedömning, orsakar eller kan komma att orsaka allvarliga driftstörningar för .SE.

(6)

6.2 Registraren skall från tid till annan förändra sitt utbud av Registreringstjänster i enlighet med .SE:s anvisningar.

7 UTFÖRANDE AV REGISTRERINGSTJÄNSTER

7.1 Registraren skall utföra Registreringstjänsterna via det tekniska gränssnitt och i enlighet med de instruktioner som .SE från tid till annan anvisar.

7.2 Registraren skall, om inte annat följer av Avtalet, endast utföra Registreringstjänsterna på Innehavarens uttryckliga begäran. Registraren skall inte utföra av Innehavaren begärda Registreringstjänster om inte Innehavaren godkänt att Registreringsvillkoren gäller mellan Innehavaren och Registraren. Registraren äger dock rätt att inte utföra begärd Registreringstjänst om Innehavare inte erlägger betalning härför.

7.3 Registraren skall innan utförande av Registreringstjänster kontrollera att det är

Innehavaren som begär Registreringstjänsten. Kontroll skall ske i enlighet med .SE:s, vid var tid, gällande instruktioner.

7.4 När Registraren mottagit begäran av Innehavaren att utföra Registreringstjänster skall Registraren skyndsamt, dock senast inom fem (5) arbetsdagar från det att besked härom erhållits från .SE, till Innehavaren bekräfta om Registreringstjänsten har utförts eller informera om hinder för utförandet föreligger enligt Registreringsvillkoren eller på grund av annan anledning.

8 KODNING AV INTERNATIONALISERADE DOMÄNNAMN

8.1 Registraren skall i enlighet med .SE:s anvisningar koda om av Innehavaren valt Domännamn till motsvarande ACE-kodat domännamn. Endast det omkodade Domännamnet skall anges genom det tekniska gränssnitt som .SE från tid till annan anvisar beträffande Registreringstjänster. Registrarens omkodning anses inte utgöra en otillåten ändring av Innehavarens uppgifter. .SE utför ingen kontroll av att det ACE- kodade domännamnet överensstämmer med det av Innehavaren valda Domännamnet.

9 UPPGIFTER OM INNEHAVAREN

9.1 När en Innehavare ansöker om att nyregistrera ett Domännamn skall Registraren begära in följande uppgifter av Innehavaren: Fullständigt firmanamn och kontaktperson eller

(7)

privatpersons förnamn och efternamn, organisationsnummer/personnummer,

momsregistreringsnummer (endast för utländska juridiska personer inom EU), adress, postnummer, postort, telefonnummer, e-postadress. Registraren förbinder sig att inte utföra av Innehavaren begärda Registreringstjänster förrän Innehavaren lämnat dessa uppgifter.

9.2 Registraren skall vid nyregistrering omgående överlämna de uppgifter som Innehavaren lämnat enligt punkt 9.1 till .SE. Registraren skall tillse att eventuella förändringar av Innehavarens kontaktuppgifter omgående meddelas .SE.

9.3 Registraren skall på lämpligt sätt kontrollera riktigheten av de uppgifter som Innehavaren är skyldig att lämna enligt punkt 9.1. Registraren är ansvarig för att de uppgifter om Innehavarna som skickas till Domännamnsregistret är valida och aktuella. Registraren skall därefter fortlöpande kontrollera att dessa uppgifter är valida och aktuella.

10 REGISTRERINGSVILLKOR

10.1 Registraren förbinder sig att i avtalsrelationen med Innehavaren tillämpa de av .SE, från tid till annan tillhandahållna Registreringsvillkoren. Registraren skall hålla

Registreringsvillkoren tillgängliga på sin webbplats avskilt från Registrarens egna eventuella avtalsvillkor samt tillhandahålla länkning till .SE:s webbplats.

10.2 De vid Avtalsdagen gällande Registreringsvillkoren framgår av Bilaga 2. Registraren äger inte rätt att på något sätt ändra innehållet i Registreringsvillkoren och Registraren skall se till att Registreringsvillkoren har företräde framför andra mellan Registraren och Innehavaren gällande avtalsvillkor.

11 DOKUMENTATION M.M.

11.1 Registraren skall dokumentera att varje Innehavare har godtagit Registreringsvillkoren som gäller vid tidpunkten för utförandet av Registreringstjänsten. Registraren skall på .SE:s begäran utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla .SE dokument som styrker att Innehavaren godtagit Registreringsvillkoren.

11.2 Registraren skall dokumentera samtliga rutiner som tillämpas vid utförande av Registreringstjänster.

(8)

11.3 Registraren skall arkivera och förvara avtal som tecknas med Innehavare beträffande Registreringstjänster samt övriga dokument och elektroniska handlingar hänförliga till Registreringstjänster på ett betryggande och överskådligt sätt som ger ett godtagbart skydd ur brand- och säkerhetssynpunkt.

11.4 Registraren skall se till att det regelbundet skapas säkerhetskopior (backup) av den information som anges i punkt 11.3. Säkerhetskopiorna skall lagras på ett tillförlitligt sätt, hållas avskilt och i övrigt i enlighet med .SE:s, vid var tid, gällande instruktioner.

11.5 Registraren skall under den tid detta Avtal gäller behålla den information som anges i punkt 11.3 och informationen skall på begäran skyndsamt tillställas .SE.

11.6 Registraren skall på .SE:s begäran lämna .SE sådana upplysningar och handlingar som .SE skäligen bedömer nödvändiga för att kunna kontrollera Registrarens efterlevnad av detta Avtal.

11.7 .SE har rätt att under sedvanlig kontorstid och efter skäligt varsel, få tillträde till Registrarens lokaler för att kunna granska Registrarens efterlevnad av detta Avtal.

12 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

12.1 Registraren skall alltid agera enligt .SE:s integritetspolicy, Bilaga 3, och ta hänsyn till Innehavarens personliga integritet genom att endast behandla personuppgifter på ett sätt som är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

12.2 Registraren skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med kraven i personuppgiftslagen och god sed på marknaden för att skydda de

personuppgifter som behandlas.

13 INFORMATION OCH UPPDATERINGAR FRÅN .SE

13.1 Registraren skall se till att varje Innehavare skyndsamt tillställs information som skickas ut av .SE till Registraren och som .SE uttryckligen angivit att Innehavaren skall få del av.

Denna information omfattas inte av punkten 14.5.

13.2 Registraren skall skyndsamt uppdatera sina register i enlighet med .SE:s anvisningar.

(9)

14 ORDNINGSREGLER

14.1 Registraren får varken direkt eller indirekt ägna sig åt ”warehousing” eller handel med Domännamn. Härmed avses att varken Registraren eller sådan fysisk eller juridisk person som av omgivningen framstår som närstående till Registraren får försälja och lagerföra tidigare registrerade Domännamn samt inte heller ansöka om registrering av ett stort antal Domännamn utan uttryckligt uppdrag från Innehavaren.

14.2 Registraren får inte, vare sig i sin egen verksamhet eller i koncernföretag (motsvarande), ägna sig åt s.k. ”uthyrning” d.v.s. registrering av Domännamn för egen eller

koncernföretagets räkning där Domännamnet sedermera hyrs ut eller nyttjas för att sälja annan tjänst till hyresmannen. En relation motsvarande den mellan koncernföretag anses föreligga där ett företag eller en person äger eller utövar ett bestämmande inflytande över ett annat företag, direkt eller via ett eller flera mellanliggande företag.

14.3 Registraren får inte överbelasta .SE:s nät, hindra .SE från att tillhandahålla sina tjänster (t.ex. genom överbelastningsattacker (DDOS)) eller utföra annan åtgärd som kan hota driften eller stabiliteten av se-zonen.

14.4 Registraren får inte direkt eller indirekt genom tekniskt eller annat förfarande försöka bryta mot eller kringgå av .SE från tid till annan särskilt beslutade instruktioner, medvetet utnyttja felkonfigurationer, programfel, andra brister i procedurer eller programvaror som används av .SE eller agera på ett annat sätt som inte kan anses förenligt med uppdraget som ackrediterad Registrar.

14.5 Registraren får inte skicka ut obeställd kommersiell information genom elektronisk post (s.k. ”spam”) eller fax till Innehavare såvida inte uttryckligt samtycke dessförinnan har inhämtats från Innehavare.

14.6 Registraren har rätt att utse subregistrar som har rätt att å Registrarens vägnar ta emot uppdrag om Registreringstjänster från Innehavare som sedan genomförs av Registraren via det tekniska gränssnitt som .SE från tid till annan anvisar. Registraren ansvarar fullt ut i förhållande till .SE för subregistrarers handlande gällande Domännamn och

Registreringstjänster.

(10)

15 SE:S ÅTAGANDEN

15.1 .SE skall, senast inom fem (5) arbetsdagar från det att Registraren genomfört

Registreringstjänster via det tekniska gränssnitt som .SE från tid till annan anvisar, till Registraren bekräfta huruvida Registreringstjänst genomförts enligt begäran.

15.2 .SE skall tillhandahålla en kundtjänstfunktion för Registraren. .SE skall uppge e- postadress, telefonnummer och postadress till .SE:s kundtjänst. .SE skall omgående meddela Registraren eventuella förändringar av dessa uppgifter.

15.3 .SE åtar sig att tillhandahålla instruktioner, rutiner, dokument och tekniska specifikationer tillgängliga på .SE:s webbplats för Registrarer.

15.4 .SE åtar sig att vid ändring av tekniska gränssnitt informera Registraren i god tid innan ändringen införs.

15.5 .SE åtar sig att tillhandahålla en .SE logotyp som visar att Registraren är ackrediterad Registrar och som Registraren får använda så länge denne är ackrediterad Registrar.

15.6 .SE skall utan kostnad för Registraren tillhandahålla Certifieringsutbildning.

15.7 .SE tillämpar ett systematiskt säkerhetsarbete i linje med kraven i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet beträffande policy, ansvar och

organisation.

15.8 .SE skall under avtalsperioden ha en gällande, för sin verksamhet, erforderlig ansvarsförsäkring som omfattar .SE:s åtaganden enligt detta Avtal.

15.9 .SE åtar sig att utfärda, hantera och använda kryptonycklar och signaturer vid .SE:s signering av .se-zonen enligt rutiner och villkor beskrivna i, vid var tid gällande .SE- DNSSEC Policy and Practice Statement, DPS, www.iis.se.

15.10 .SE åtar sig att sig att i förekommande fall publicera av Innehavaren uppgivna DS-poster i .se-zonen tillsammans med övrig information som finns om Domännamnet. .SE

förbehåller sig dock rätten att avstå från att publicera angivna DS-poster om dessa, enligt .SE:s bedömning, orsakar eller kan komma att orsaka allvarliga driftstörningar för .SE.

(11)

16 PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

16.1 Priser och betalningsvillkor framgår av Bilaga 4.

16.2 .SE får från tid till annan ändra de priser och betalningsvillkor som framgår av Bilaga 4 och skall informera Registraren om eventuella förändringar senast trettio (30) dagar innan de nya priserna och betalningsvillkoren träder i kraft.

17 SKADESTÅND

17.1 Registraren skall ersätta sådan direkt eller indirekt skada som Registraren eller av Registraren anlitad subregistrar vållar .SE till följd av brott mot detta Avtal eller som på annat sätt är hänförligt till Registrarens utförande av Registreringstjänster enligt Avtalet.

Ersättningsskyldigheten är dock begränsad till ett belopp motsvarande tio (10) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. .SE kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om .SE givit Registraren meddelande därom senast trettio (30) dagar efter det att .SE märkt eller bort märka grunden för kravet.

17.2 .SE skall ersätta sådan direkt skada som .SE vållar Registraren till följd av brott mot detta Avtal. Ersättningsskyldigheten är dock begränsad till ett belopp motsvarande tre (3) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Registraren kan göra gällande påföljd enligt ovan endast om Registraren givit .SE meddelande därom senast trettio (30) dagar efter det att Registraren märkt eller bort märka grunden för kravet.

17.3 Ansvarsbegränsningen i punkt 17.1 och 17.2 gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet.

18 SANKTIONER

18.1 Varning

Om Registraren enligt .SE:s mening åsidosätter sina åligganden enligt Avtalet kan .SE ge en varning med en uppmaning till Registraren att vidta rättelse. För det fall Registraren inte vidtagit rättelse inom trettio (30) dagar har .SE rätt att stänga av Registraren enligt punkt 18.2 eller säga upp Avtalet till omedelbart upphörande enligt punkt 18.3.

18.2 Avstängning

Om Registraren enligt .SE:s mening väsentligt åsidosätter sina åligganden enligt Avtalet eller inte vidtar rättelse efter varning enligt 18.1, äger .SE avstänga Registraren från att

(12)

genomföra nyregistrering av Domännamn för en tid av upp till trettio (30) dagar. För det fall Registraren inte vidtagit rättelse inom dessa trettio (30) dagar har .SE i enlighet med punkt 18.3 rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

18.3 Uppsägning

.SE äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:

(i) Registraren inte vidtar rättelse enligt vad som föreskrivs i punkt 18.1 och/eller 18.2;

(ii) Registraren väsentligt åsidosätter sina åligganden enligt detta Avtal. Den

omständigheten att det finns en utestående varning eller avstängning hindrar inte .SE att säga upp Avtalet enligt denna bestämmelse.

19 UPPHÖRANDE AV REGISTRARAVTAL

19.1 Vid detta Avtals upphörande skall Registraren omgående tillställa .SE, eller/och annan som .SE anvisar, den information som anges i punkt 11.3 samt på .SE:s begäran all annan information beträffande Innehavarna och Registreringstjänsterna.

19.2 Enligt Registreringsvillkoren skall vid detta Avtals upphörande följande gälla.

(i) .SE blir temporär Registrar under en period av tre (3) månader (”Skyddstid”) från den tidpunkt Avtalet upphör.

(ii) Innehavaren skall under Skyddstiden välja en ny Registrar.

(iii) Avstår Innehavaren från att välja ny Registrar under Skyddstiden blir .SE:s registrar .SE Direkt automatiskt ordinarie Registrar. .SE Direkt har som ordinarie Registrar rätt att ta ut ersättning enligt gällande prislista och mellan parterna skall .SE Direkts övriga villkor gälla (se www.iis.se).

20 FORCE MAJEURE

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag,

myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse

(13)

från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en (1) månad på grund av omständighet angiven ovan, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet säga upp Avtalet.

21 ÄNDRING AV VILLKOR

21.1 .SE har från tid till annan ensidigt rätt att ändra villkoren i detta Avtal.

21.2 .SE skall meddela Registraren om varje ändring enligt ovan minst en (1) månad innan den träder ikraft. För det fall Registraren inte accepterar villkorsändringen får Registraren säga upp Avtalet per den dag då de nya villkoren träder i kraft.

22 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

.SE äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal och .SE skall vid sådan överlåtelse informera Registraren. Registraren äger endast rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till annan ackrediterad Registrar.

23 MEDDELANDEN MELLAN PARTERNA

Meddelanden avseende detta Avtal skall lämnas skriftligen till den av Parten senast uppgivna e-postadressen och/eller postadressen. Parterna skall signera e-posten elektroniskt enligt den tekniska standard som .SE från tid till annan anvisar. Vardera Parten ansvarar för att omgående meddela eventuella adressändringar till andra Parten.

Meddelande skall anses ha kommit mottagare inom Sverige tillhanda inom tre (3) kalenderdagar från avsändandet. För mottagare utanför Sverige gäller tio (10) kalenderdagar från avsändandet.

24 FULLSTÄNDIG REGLERING

Detta Avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör.

25 RUBRIKER

Indelningen av detta Avtal i olika avsnitt och åsättande av rubriker skall inte påverka detta Avtals tolkning.

(14)

26 MOTSTRIDIGA UPPGIFTER

Om det i bilagorna förekommer uppgifter eller föreskrifter som strider mot Avtalet i övrigt skall Avtalets bestämmelser äga företräde och bilagorna sinsemellan äga företräde i nummerordning.

27 UPPHÖRANDE AV OMBUDSAVTAL

Finns det ett gällande ombudsavtal mellan Registraren och .SE upphör ombudsavtalet att gälla mellan parterna vid tidpunkten för ikraftträdandet av detta Avtal.

28 AVTALSTID

28.1 Avtalet träder i kraft från dag för undertecknade av båda parter och gäller tillsvidare, dock tidigast från tidpunkten då .SE övergår till ny Registry-Registrar modell som är planerad att inträda den 9 mars 2009.

28.2 Vardera parten äger rätt att genom skriftligt meddelande säga upp Avtalet med en uppsägningstid om tre (3) månader räknat från avsändandet av meddelande om uppsägning.

29 TVIST

Vid tvist i anledning av detta Avtal skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal.

_________________

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit varsitt.

Ort och Datum Ort och Datum

_________________ _________________

Stiftelsen för Internetinfrastruktur [Registrar]

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :