Utbildningsplan för. Arkeologisk praktik och teori, APT, masterprogram. 120 (60) högskolepoäng

Full text

(1)

Humanistiska fakulteten 1 (8) Humanisten, Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg

HUMANISTISKA FAKULTETEN

Utbildningsplan för

Arkeologisk praktik och teori, APT, masterprogram 120 (60) högskolepoäng

Archaeological Practice and Theory, APT, Master Program

120 (60) credit points Avancerad nivå/Second Cycle

H2APT

INSTITUTIONEN FÖR HISTORISKA STUDIER

G 2016/43 (urspr. G217 4502/07)

(2)

1. Fastställande

Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt utbildningsplan för programmet Arkeologisk praktik och teori (60)120 högskolepoäng 2007-11-02 att gälla från höstterminen 2008.

Planen har reviderats 2010-07-01, 2012-05-23 och 2016-02-15.

Utbildningsområde: Humanistiskt 80%, naturvetenskapligt 20%

Ansvarig institution: Institutionen för historiska studier Huvudområde: Arkeologi

Fördjupning: A1N

2. Övergripande syfte

Programmets syfte är att studenten efter genomgånget program skall kunna arbeta självständigt och i grupp med olika typer av praktiska metodologiska och teoretiska problem inom arkeologisk fältverksamhet. Den kombination och det sammanflätande av arkeologins praktiska och teoretiska anslag som äger rum inom programmet leder till ett brett, flexibelt, kritiskt och till delar nytt kunnande som i dagsläget efterfrågas i allt högre utsträckning inom kulturarvssektorn som en konsekvens av dess förändrade målsättningar och arbetsuppgifter. Inom masterstudiegången belyses framväxten av den samtida kulturmiljövården utifrån historiska och internationella perspektiv och olika aktuella utvecklingstrender analyseras.

Studenten skall efter genomgången utbildning kunna arbeta självständigt och i grupp med kulturarvsfrågor. Programmet kombinerar en kritisk akademisk skolning med kunskaper kring regelverk och verkställighet. Programmet ger en yrkesförberedande kompetens som är användbar inom kulturarvssektor och förvaltning, exempelvis på museer, länsstyrelser, kommuner, statliga verk, internationella organ och kulturarvsrelaterade företag.

Programmet skall också fungera forskningsförberedande.

3. Lärandemål

I. Efter genomgången magisterstudiegång förväntas studenten kunna:

1. Kunskap och förståelse:

• redogöra för och diskutera kulturmiljövårdens, den arkeologiska fältverksamhetens samt uppdragsarkeologins historia och utveckling i Skandinavien och känna huvuddragen i den globala utvecklingen.

• visa goda insikter i relevanta nationella och internationella förvaltningsorgan, institutioner och regelverk inom det uppdragsarkeologiska fältet.

• visa insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete samt metodologisk problematik inom fältarkeologi

• visa insikt i uppdragsarkeologins och kulturmiljövårdens uppgifter som en del av samhällsplaneringen och miljövården

(3)

2. Färdigheter och förmåga:

• arbeta i förhållande till gällande lagar, regelverk och institutionaliserade praktiker i arkeologisk fältverksamhet och inom uppdragsarkeologi.

• kommunicera arkeologisk problematik och forskningsresultat muntligt och skriftligt;

populärvetenskapligt och akademiskt.

• bedriva arbete i projektform, såväl enskilt som i grupp.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt:

• kritiskt och systematiskt integrera kunskap kring programmets tema och att kunna hantera och selektera stora informationsmängder, liksom att utnyttja potentialen i begränsad information,

• kritiskt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar kring programmets tema, samt kunna välja adekvata metoder och kunna utföra undersökningar inom begränsade tidsramar, för att självständigt kunna delta i forsknings och utvecklingsarbete samt att utvärdera detta arbete

• ha en kunskap om och en god förmåga att förhålla sig till arbetslivets olika aktörer och verksamheter inom kulturarvssektorn,

• visa förmåga att kunna diskutera sina slutsatser muntligt och skriftligt i dialog med olika intressegrupper både nationellt och internationellt,

• ha förmåga att bedöma och kritiskt diskutera etiska, sociala och politiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete.

• förhålla sig till kulturarvets komplexitet som en dialog mellan då och nu.

II. Efter genomgången masterstudiegång förväntas studenten kunna:

1. Kunskap och förståelse:

• redogöra för och diskutera kulturmiljövårdens, den arkeologiska fältverksamhetens samt uppdragsarkeologins historia och utveckling i Skandinavien och känna huvuddragen i den globala utvecklingen.

• visa fördjupade insikter i relevanta nationella och internationella förvaltningsorgan, institutioner och regelverk inom det uppdragsarkeologiska fältet.

• visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt metodologisk problematik inom fältarkeologi

• reflektera kring kulturmiljövårdens förhållanden till olika mål- och intressegrupper

• visa fördjupade insikter i uppdragsarkeologins och kulturmiljövårdens uppgifter som en del av samhällsplaneringen och miljövården, såväl nationellt som internationellt 2. Färdigheter och förmåga:

• arbeta i förhållande till gällande lagar, regelverk och institutionaliserade praktiker i arkeologisk fältverksamhet och inom uppdragsarkeologi.

• kommunicera arkeologisk problematik och forskningsresultat muntligt och skriftligt;

populärvetenskapligt och akademiskt.

(4)

• bedriva arbete i projektform, såväl enskilt som i grupp.

• redogöra för hur kulturmiljövårdens aktörer praktiskt tillämpar de regelverk som reglerar den egna verksamheten, samt internationella och nationella konventioner.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt:

• kritiskt och systematiskt integrera kunskap kring programmets tema och att kunna hantera och selektera stora informationsmängder, liksom att utnyttja potentialen i begränsad information,

• kritiskt och kreativt kunna identifiera och formulera frågeställningar kring programmets tema, samt kunna välja adekvata metoder och kunna utföra undersökningar inom begränsade tidsramar, för att självständigt kunna delta i forsknings och utvecklingsarbete samt att utvärdera detta arbete

• ha en kunskap om och en god förmåga att förhålla sig till arbetslivets olika aktörer och verksamheter inom kulturarvssektorn,

• visa förmåga att kunna diskutera sina slutsatser muntligt och skriftligt i dialog med olika intressegrupper både nationellt och internationellt,

• visa fördjupad förmåga att bedöma och kritiskt diskutera etiska, sociala och politiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete.

• förhålla sig till kulturarvets komplexitet som en dialog mellan då och nu.

• analysera de komplexa situationer som kan uppstå då regelverk, målsättningar och visioner skall omsättas i praktisk verksamhet, samt ställa dessa i relation till bevarande och hållbarhetsfrågor i ett vidare perspektiv

• identifiera svårigheter och möjligheter avseende kulturmiljövårdens och uppdragsarkeologins praktiska tillämpande av regelverk och målsättningar

4. Upplägg

Programmet behandlar ett växande arbetsfält inom den fältarkeologiska verksamheten där en vidgad kunskap om relationen mellan, och kombinationen av, fältarkeologins praktik i form av metoder och teorier efterfrågas i allt högre utsträckning. Möjlighet finns att ta ut en Magisterexamen i Arkeologi (60hp, studiegång: momenten 1-6 och 11). Programmet kan läsas med avslutning i en Mastersexamen i Arkeologi (120hp, studiegång: momenten 1-10, samt moment 12).

Ingående kurser för respektive studiegång I. Magisterstudiegång:

AE4010 Arkeologisk praktik och samhälle (30hp) Archaeological practice and society, 30 credit points Moment 1: Fältarkeologi och kulturarv (7,5hp)

Field archaeology and Cultural Heritage (7,5 higher credit points) Moment 2: Uppdragsarkeologins förutsättningar och tillämpning (7,5hp)

(5)

Conditions and implementation of contract archaeology (7,5 higher credit points) Moment 3: Teori och teknik (7,5hp)

Theory and technique (7,5 higher credit points)

Moment 4: Arkeologisk dokumentationsteknik: inventering och utgrävning (7,5hp)

Archaeological documentation techniques: survey and excavation (7,5 higher credit points)

AE4021 Digital dokumentationsteknik och geografiska informationssystem (15hp) Digital field-documentation and geographical information systems (15 credit points) Moment 5: Geografiska informationssystem, virtuella miljöer och arkeologi (7,5 hp credit points)

Geographical information systems, virtual environments and archaeology (7,5 credit points)

Moment 6: Digital fältdokumentation (7,5 hp) Digital field-documentation (7,5 credit points)

AE2010 Självständigt arkeologiskt examensarbete (15 hp) Archaeological Essay (15 credit points)

Moment 11: För att avsluta programmet med en Magistersexamen skall studenten genomföra den fristående kursen Självständigt arkeologiskt examenarbete (15 hp) To obtain a Magister degree from the program, the student has to complete the single subject course Archaeological Essay (15 credit points)

II. Masterstudiegång:

AE4010 Arkeologisk praktik och samhälle (30hp) Archaeological practice and society, 30 credit points Moment 1: Fältarkeologi och kulturarv (7,5hp)

Field archaeology and Cultural Heritage (7,5 higher credit points) Moment 2: Uppdragsarkeologins förutsättningar och tillämpning (7,5hp)

Conditions and implementation of contract archaeology (7,5 higher credit points) Moment 3: Teori och teknik (7,5hp)

Theory and technique (7,5 higher credit points)

Moment 4: Arkeologisk dokumentationsteknik: inventering och utgrävning (7,5hp)

Archaeological documentation techniques: survey and excavation (7,5 higher credit points)

AE4021 Digital dokumentationsteknik och geografiska informationssystem (15hp)

(6)

Digital field-documentation and geographical information systems (15 credit points) Moment 5: Geografiska informationssystem, virtuella miljöer och arkeologi (7,5 hp credit points)

Geographical information systems, virtual environments and archaeology (7,5 credit points)

Moment 6: Digital fältdokumentation (7,5 hp) Digital field-documentation (7,5 credit points) AE4022 Arkeologiskt fältarbete (15hp) Archaeological fieldwork (15 credit points) Moment 7: Arkeologiskt fältprojekt (15 hp) Archaeological field project (15 credit points)

AE4031 Arkeologisk forskning och arkeologins publika relation (15 hp) Archaeological research and the public relation of archaeology (15 credit points) Moment 8: Rapporter, publicering och forskning (7,5hp)

Reports, publications and communication with the public (7,5 credit points) Moment 9: Praktisk uppdragsarkeologi (7.5 hp)

Contract archaeology in praxis (7.5 credit points)

Som moment 10 läses följande fristående kurs på 15 hp:

AE2070 ”Arkeologisk teori och metod i den akademiska texten” (15 hp) Archaeological Theory and Method in academic texts (15 credit points)

AE2020 Självständigt arkeologiskt examensarbete (30 hp) Archaeological Essay (30 credit points)

Moment 12: För att avsluta programmet med en Mastersexamen skall studenten genomföra den fristående kursen Självständigt arkeologiskt examenarbete (30 hp) To obtain a Master degree from the program, the student has to complete the single subject course Archaeological Essay (30 credit points)

Beskrivning av kursmoment

AE4010 Arkeologisk praktik och samhälle (30 hp) består av fyra moment. De två inledande, mom. 1 Fältarkeologi och kulturarv (7,5hp) och mom. 2 Uppdragsarkeologins förutsättningar och tillämpning (7,5hp) presenterar programmets tema, dess relevans, teoretiska status samt metodologiska frågor. De två momenten presenterar också den arkeologiska kulturmiljövårdspraktikens, fältverksamhetens och uppdragsarkeologins historia och utveckling i en primärt skandinavisk/svensk ljussättning där det även förekommer globala utblickar. Vidare presenteras det regelverk och den organisation som i dagsläget utgör ramverket för uppdragsarkeologin och bl a diskuteras hur UV arbetar i

(7)

relation till RAÄ, länsstyrelser etc. Studiebesök äger rum till relevanta miljöer. Mom. 3 Teori och teknik (7,5hp) och mom. 4 Arkeologisk dokumentationsteknik: inventering och utgrävning (7,5hp) ger en teoretisk och historisk bakgrund till vissa av de tekniker och metoder som används inom dagens fältarkeologi. Momenten fokuserar också den arkeologiska dokumentationstekniken såsom denna idag gestaltar sig vid inventeringar, förundersökningar och slutundersökningar.

AE4021 Digital dokumentationsteknik och geografiska informationssystem (15 hp) består av två moment. Mom. 5 Geografiska informationssystem, virtuella miljöer och arkeologi (7,5 hp) och mom. 6 Digital fältdokumentation (7,5 hp) vilka presenterar dagsaktuella metoder och arbetssätt vilka används inom uppdragsarkeologin. Dessa moment består bland annat av praktiska övningar och laborationer där de olika digitala metoderna står i centrum.

AE4022 Arkeologiskt fältarbete (15 hp) består av mom. 7 Arkeologiskt fältprojekt (15 hp), som ger en praktiskt övning i att organisera ett mindre arkeologiskt fältarbete.

AE4031 Arkeologisk forskning och arkeologins publika relation (15 hp) består av två moment. Mom. 8 Rapporter, publicering och forskning (7,5 hp) diskuterar olika sätt att hantera, producera och sprida resultat till olika målgrupper, med avseende på vetenskapliga rapporter likväl som förmedling av resultat och dialog med samhällsmedborgarna. Mom. 9 Praktisk uppdragsarkeologi (7.5 hp) ger en orientering av praktiskt yrkesliv inom uppdragsarkeologin.

Inom masterstudiegången läses som moment 10 AE2070 Arkeologisk teori och metod i den akademiska texten (15 hp), vilken ger övning i användning av teoretiska och metodologiska redskap i arkeologiska texter och förbereder studenten för det egna textförfattandet av det examensarbete som utgör programmets avslutning (se nedan). Se vidare kursplanen för AE2070.

Magisterstudiegången avslutas med moment 11 där studenten genom den fristående kursen AE2010 Självständigt arkeologiskt examensarbete (15 hp) utvecklar och tillämpar sina kunskaper och färdigheter i vetenskaplig informationssökning och texthantverk genom att självständigt och kritiskt formulera samt söka information till en vetenskaplig forskningsuppgift. Denna genomförs som en självständig bearbetning och redovisning av ett problemområde i form av ett självständigt skriftligt arbete. Detta arbete diskuteras vid ett avslutande seminarium där den studerande fungerar som respondent för sitt eget arbete och vid detta, eller vid i tid närliggande tillfälle, som opponent på arbete författat av medstudent. I mån av möjlighet kommer den studerande i samband med det självständiga arbetet att få en mentor/bihandledare som är verksam inom någon av kulturarvssektorns delar. Ämnesval för examensarbetet sker i samråd med programansvariga och skall förenliga med programmets lärandemål. Se även kursplan för den fristående kursen AE2010.

Masterstudiegången avslutas med moment 12 där studenten genom den fristående kursen AE2020 Självständigt arkeologiskt examensarbete (30 hp) utvecklar och tillämpar sina kunskaper och färdigheter i vetenskaplig informationssökning och texthantverk genom att självständigt och kritiskt formulera samt söka information till en vetenskaplig forskningsuppgift. Denna genomförs som en självständig bearbetning och redovisning av ett problemområde i form av ett självständigt skriftligt arbete. Detta arbete diskuteras vid

(8)

ett avslutande seminarium där den studerande fungerar som respondent för sitt eget arbete och vid detta, eller vid i tid närliggande tillfälle, som opponent på arbete författat av medstudent. I mån av möjlighet kommer den studerande i samband med det självständiga arbetet att få en mentor/bihandledare som är verksam inom någon av kulturarvssektorns delar. Ämnesval för examensarbetet sker i samråd med programansvariga och skall förenliga med programmets lärandemål. Se även kursplan för den fristående kursen AE2020.

Inom ramarna för dessa delkurser/kursmoment ingår olika pedagogiska former såsom föreläsningar, litteraturinläsning, exkursioner, studiebesök, seminarier, fältarbete samt studielagsarbete. Det sistnämnda innebär att delar av arbetet sker inom ramarna för studentsamarbete i studielag där olika uppgifter/problem fokuseras och löses kollektivt.

5. Behörighet

För tillträde till programmet krävs Kandidatexamen (180 hp), eller motsvarande, med ämnet Arkeologi som huvudämne (90 hp), alternativt Fil. Kand. examen (120 p) med ämnet Arkeologi som huvudämne (60 p) (enligt kursplaner gällande till 2007-06-30).

6. Examen

I. Efter genomgånget program kan den studerande som följt magisterstudiegången (Momenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11) ta ut en Magisterexamen i Arkeologi inom programmet Arkeologisk praktik och teori (60hp).

II. Efter genomgånget program kan den studerande som följt masterstudiegången (Momenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12) ta ut en Mastersexamen i Arkeologi inom programmet Arkeologisk praktik och teori (120hp).

7. Övrigt

Den som påbörjat programmet före HT16 kan ansöka om att få någon av kurserna AE2030, AE2040, AE2050 (samtliga på 15 hp) tillgodoräknade på programmet istället för AE2070 (Arkeologisk teori och metod i den akademiska texten 15 hp)

Varje kurs, samt programmet i sin helhet, utvärderas såväl muntligt som skriftligt.

Programkoordinator och kursansvariga ansvarar för att så sker. Resultaten delges studenterna och ligger till grund för det fortlöpande pedagogiska utvecklingsarbetet.

Kostnader i samband med exkursioner finansieras i regel av studenterna, liksom extra kostnad i samband med praktik och examensarbete.

Programmet förmedlar inte kontakt och platser för verksamhetsförlagda utbildningsmoment, detta åligger studenten. Programansvariga kan dock bistå studenten avseende uppslag till verksamheter och information till verksamhetsansvariga.

Föreslagen arbetsplats skall alltid godkännas av programansvariga.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :