• No results found

Samrådsredogörelse Väg 70 Kumla kyrkby planskild korsning med järnvägen Sala kommun, Västmanlands län

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Samrådsredogörelse Väg 70 Kumla kyrkby planskild korsning med järnvägen Sala kommun, Västmanlands län"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Samrådsredogörelse

Väg 70 Kumla kyrkby planskild korsning med järnvägen Sala kommun, Västmanlands län

Vägplan, 2020-05-05 Uppdragsnummer: 164909

(2)

Trafikverket

Postadress: Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Samrådsredogörelse för Väg 70 Kumla kyrkby planskild korsning med

(3)

3

Innehåll

1 Sammanfattning 4

2 Samrådskrets 4

3 Samråd 4

3.1. Samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 4

3.1.1. Samråd med berörd länsstyrelse 4

3.1.2. Samråd med berörd kommun 4

3.1.3. Samråd med regional kollektivtrafikmyndighet 5

3.1.4. Samråd med Försvarsmakten 5

3.1.5. LRF Sala 5

3.1.6. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 5

3.2. Samråd vid utformning av planförslaget 6

(4)

I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var

yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I samrådsredogörelsen visar Trafikverket hur de inkomna synpunkterna beaktats.

Samtliga synpunkter, minnesanteckningar, etc. finns diarieförda under ärendenummer TRV 2019/21406.

1 Sammanfattning

Samrådsmöten i tidigt skede hölls med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sala kommun samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda den 13 februari 2020.

Samråd har hållits kring vägplan samrådsunderlag inför Länsstyrelsens beslut om

betydande miljöpåverkan. Samrådsunderlaget fanns tillgängligt på Trafikverkets webbplats för synpunkter under perioden 6–24 april 2020.

2 Samrådskrets

Samrådskretsen har definierats utifrån Trafikverkets rutiner och dokumentmallar. I samrådskretsen ingår berörd länsstyrelse, berörd kommun och de enskilda som särskilt berörs samt berörd regional kollektivtrafikmyndighet, då vägplanen har betydelse för kollektivtrafiken. I de fall länsstyrelsen beslutar att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska samråd också ske med övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. När det är aktuellt kan även andra samrådsparter ingå i samrådskretsen. Enskilda som särskilt berörs framgår av fastighetsförteckningen som upprättas i skedet vägplan samrådshandling.

3 Samråd

3.1. Samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

3.1.1. Samråd med berörd länsstyrelse

Samrådsmöte hölls den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län i Västerås.

Syftet med mötet var att informera Länsstyrelsen om projektet samt inhämta information.

Trafikverket redogjorde för de inventeringar som hittills gjorts och befintliga

förutsättningar. Därutöver diskuterades bland annat vatten- och masshantering samt arkeologi.

(5)

5 Miljöenheten har i ett yttrande daterat den 5 maj 2020 bedömt att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Trafikverkets kommentar Trafikverket noterar detta.

3.1.3. Samråd med regional kollektivtrafikmyndighet

Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland har beretts möjlighet att yttra sig över vägplan samrådsunderlag, men har avstått från att yttra sig.

3.1.4. Samråd med Försvarsmakten

Försvarsmakten har beretts möjlighet att yttra sig över vägplan samrådsunderlag, men har avstått från att yttra sig.

3.1.5. LRF Sala

LRF Sala har yttrat sig över vägplan samrådsunderlag. De är kritiska till de intrång i åkermark som föreslagna åtgärder medför och vill att Trafikverket beaktar berörda

fastighetsägares synpunkter. Intrången har negativ påverkan på jordbruksproduktionen och åkermarken väster om väg 70 respektive öster om järnvägen är bördig och högavkastande.

Om åkermark måste tas i anspråk, är det viktigt att intrången minimeras.

Trafikverkets kommentar Trafikverket noterar yttrandet.

3.1.6. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda

Samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 13 februari 2020 i Kumla församlingshus, Kumlavägen 11 i Sala. Samrådsmötet samordnades med angränsande projekt Gång- och cykelväg, väg 70 Kumla kyrkby–Sala. Syftet med mötet var att informera om projektet samt inhämta information. Samrådsmaterialet fanns tillgängligt under perioden 12–26 februari 2020 på projektsidan på Trafikverkets webbplats. Minnesanteckningar från samrådsmötet med frågor och svar finns diarieförda under ärendenummer TRV 2019/21406.

De synpunkter som kommit in berör utformning och lokalisering av den planskilda

korsningen. Önskemål framförs om att korsningen väg 70/väg 723 utformas trafiksäkert och på ett sätt så att boende i Kumla kyrkby smidigt kan komma ut på väg 70 även vid högtrafik.

Andra synpunkter gäller belysning av korsningen, anläggning av busshållplatser för den planerade regionbusstrafiken samt att passagen möjliggör för en framtida utbyggnad av väg 70 till 2+1-väg.

Trafikverkets kommentar

Trafikverket tackar för synpunkterna. Utformningen och placering av korsningen väg 70/väg 723 kommer att ses över i samband med ombyggnaden av plankorsningen med järnvägen. Korsningen väg 70/väg 723 kommer då att utformas trafiksäkert och Trafikverket tar till projekteringen med sig synpunkten om svårigheten att komma ut på väg 70 vid högtrafik.

Placering och standard av busshållplatser kommer att ses över och samrådas med kollektivtrafikmyndigheten.

I vägplanen ingår kravet att passagen utformas på ett sätt som möjliggör en utbyggnad av väg 70 till mötesfri landsväg.

Vägplan samrådsunderlag fanns tillgängligt på Trafikverkets webbplats för synpunkter under perioden 6–24 april 2020. Följande synpunkter har kommit in till Trafikverket under samrådstiden:

(6)

Önskemål om att den planskilda korsningen anpassas till en framtida utbyggnad av väg 70 till 2+1-väg och med en vägbredd om 14,25 m istället för planerad 1+1-väg med 11 m vägbredd.

Önskemål om att gång- och cykelväg anläggs längs med väg 70 med förbindelse till Sala för boende strax öster om Kumla kyrkby.

Önskemål om hastighetssänkning på väg 70 från 90 km/h till 70 km/h på sträckan där det ligger bostadshus nära väg 70 öster om Kumla kyrkby.

Oro för ökat buller när plankorsningen byggs om till planskildhet.

Trafikverkets kommentar

Trafikverket tackar för synpunkterna. I vägplanen ingår kravet att passagen utformas på ett sätt som möjliggör en utbyggnad av väg 70 till mötesfri landsväg.

Angående gång- och cykelväg omfattar denna vägplan, tillsammans med vägplanen för angränsande projekt Gång- och cykelväg, väg 70 Kumla kyrkby–Sala, förbindelse mellan samhällena Kumla kyrkby och Sala.

En hastighetsöversyn av väg 70 på berörd sträcka pågår för närvarande, men beslutas inte inom ramen för denna vägplan.

Trafikverket hanterar buller som uppkommer i och med ombyggnationen.

3.2. Samråd vid utformning av planförslaget

Detta avsnitt kommer att kompletteras i den fortsatta planläggningsprocessen.

(7)
(8)

References

Related documents

• Ny gång- och cykelväg mellan Ransta (vid korsningen till Kärrbäcksbovägen) och Kumla kyrkby (vid hållplats.. Parkvägen), längs med

Denna karta är baserad på information uttagen 2018.. Mindre ändringar kan ha

För att öka kapaciteten, standarden, trafiksäkerheten och tillgängligheten på E16/väg 70 krävs ombyggnad till mötesfri väg och åtgärder för att minska vägens barriär för

Vägverket Region Mitt har beslutat att, tillsammans med Mora kommun och Banverket, utreda och samverka kring möjliga åtgärder enligt steg 1 till 3 i fyrstegsmodellen. I samband med

Vid utarbetandet av förstudien skall den som avser att bygga en väg samråda med berörda länsstyrelser, kommuner och ideella föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål

Under våren och sommaren 2018 påbörjades arbetet med att ta fram underlag för samråd med berörda markägare, länsstyrelser och kollektivtrafikmyndigheter i Västmanlands och

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller

Från Älvsbyn fram till denna korsning finns idag en belyst gång- och cykelväg men sträckan vidare till Korsträsk saknar en trygg förbindelse för oskyddade trafikanter?.