• No results found

Gång- och cykelväg längs väg 94, Älvsbyn-Korsträsk, Norrbottens län

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gång- och cykelväg längs väg 94, Älvsbyn-Korsträsk, Norrbottens län"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

 

TDOK 2012:1196 Mall Planläggningsbeskrivning v. 1.0

 

NY LAGSTIFTNING

Den 1 januari 2013 infördes ändringar i Väglagen (1971:948) och Lag om byggande av järnväg (1995:1649). Det innebär bland annat att den fysiska planeringen av transportinfrastruktur sker i en sammanhållen planeringsprocess. Mer information om detta hittar du på www.regeringen.se

Planläggningsbeskrivning – 2013-03-06

 

Gång- och cykelväg längs väg 94, Älvsbyn-Korsträsk, Norrbottens län

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Den aktuella sträckan på knappt 4 km går från Korsträsk till korsningen in mot Sågfors och Kanisberget. Från Älvsbyn fram till denna korsning finns idag en belyst gång- och cykelväg men sträckan vidare till Korsträsk saknar en trygg förbindelse för oskyddade trafikanter. Hastigheten längs sträckan ligger på 80 km/h och den har en årsdygnstrafik på ca 2720. Vägen är ca 9 meter bred, förutom bron över järnvägen innan Korsträsk som är ca 6,5 meter bred, och belysning saknas längs hela sträckan.

Tanken med projektet är att anlägga en gång- och cykelväg på den södra sidan om väg 94, över Korsträskbäcken och järnvägen. Vid Korsträskbäcken kan det bli aktuellt med att stänga någon av utfarterna som finns i närheten.

Vad har hänt?

En förstudie har tagits fram i tidigare skede. Den har varit på samråd och ett informationsmöte hölls i samband med det i mars 2012. Nu har projektet gått in i nästa skede, vägplan, och ytterligare ett samråd hölls kring upprättat förslag med markägare, kommun och övriga intressenter i Korsträsk byagård den 4 mars 2014. Under samrådsmötet presenterades förslag till utformning på den nya gång- och cykelvägen och det finns möjligheter att lämna synpunkter fram till 25 mars.

(2)

 

 

TDOK 2012:1196 Mall Planläggningsbeskrivning v. 1.0 

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Vad händer framöver?

Efter den 25 mars kommer eventuellt justeringar göras i förslaget som därefter kommer att samrådas igen, troligtvis under våren 2014. Då har man också möjligheter att skriftlig lämna synpunkter på förslaget. Se även tidplanen nedan.

Eftersom detta inte anses vara ett projekt med betydande miljöpåverkan kommer inte en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att tas fram, utan istället samlas miljökonsekvenserna i en miljöbeskrivning.

När kan du påverka?

Möjlighet att påverka förslaget kan ske löpande under projektets gång. Vid vissa tillfällen finns särskilda samrådsperioder då vi informerar om förslaget, se nedan.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/alvsbyn-korstrask

Samråd (mars, 2012)

Beslut om betydande miljöpåverkan

(Aug, 2012)

Informationsmöte (här är vi just nu)

(mars, 2014)

Granskning (Maj, 2014)

Fastställelseprövning (oktober, 2014)

Adress:

Postnummer Ort Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Simon Lövgren Telefon: 010-123 74 24 simon.lovgren@trafikverket.se

References

Related documents

Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en gång- och cykelbana längs med Gorsingeholmsvägen från Ulvhäll till Lötladugården en sträcka på cirka 3 km för att få

Efter att ha tittat på olika väguppbyggnader så rekommenderas det att använda krossad betong istället för konventionell bergskross eller hyttsten (masugnsslagg) Med detta som

En separat gång- och cykelväg längs 1357 förbättrar möjligheten för de boende i Ålabodarna och längs vägen att gå eller cykla till busshållplatser och tågstation i

GC-vägen ligger på samma sida som bostäderna längs Nybovägen vilket är positivt då man går/cyklar intill bostäderna och de boende i området inte behöver korsa väg

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

-Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,