Nazev BC_2_00_RAMENO_SESTAVA KTS_BC_2_00 1:2 -KS.Galvanicky zinkovano 1 2 3 -1 -KS. -1 -KS. -1 JED. MN. 9014322z 1234ABCDEFFEDCBA1324

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F F

E D C B A

1 2 3 4

90

30 1

143

2

2z

Roz. -Polot. - - Presnost ISO 2768-mK

Tolerovani ISO 8015

c) Mater. - Tr. odp -

b) C. hm 0.000 Hr. hm.

1:2

a)

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil -

Nazev BC_2_00_RAMENO_SESTAVA KTS_BC_2_00

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy KTS_BC_0_00 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 09-06-2016

ODK. OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

1 BC_2_01_TRUBKA_28X4 CSN 42 5715 - 1

KTS_BC_2_01 11 353.1 - KS.

2 BC_2_02_KROUZEK1 CSN 42 5510 - 1

KTS_BC_2_02 11373 - KS.

3 BC_2_03_KROUZEK2 CSN 42 5510 - 1

KTS_BC_2_03 11375 - KS.

Galvanicky zinkovano 1

2

3

Figure

Updating...

References

Related subjects :