• No results found

Vuxna personer med astma och deras upplevelser av att sluta röka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vuxna personer med astma och deras upplevelser av att sluta röka"

Copied!
31
0
0

Full text

(1)

EXAMENSARBETE

Vuxna personer med astma och deras upplevelser av att sluta röka

Jennie Cronwall Linda Möller

2015

Specialistsjuksköterskeexamen Distriktssköterska

Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap

(2)

Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad

Vuxna personer med astma

och deras upplevelser av att sluta röka

Experiences of smoking cessation in adults with asthma.

Jennie Cronwall och Linda Möller

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktsjuksköterska Examensarbete inom distriktsvård O7036H, 15 hp

Handledare: Linnea Hedman, Carina Nilsson

(3)

Vuxna personer med astma och deras upplevelser av att sluta röka

Jennie Cronwall Linda Möller

Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap

Avdelningen för omvårdnad

Abstrakt

Bakgrund: Rökning är skadligt för luftvägarna och hos en person som också har astma orsakar rökning ökad slemproduktion, ökad irritabilitet i luftrören och försämrad prognos. Därför är rökstopp det som ger absolut störst vinst gällande sjuklighet då det snabbt ger ett positivt resultat för luftvägarna. För många kan det vara svårt att sluta röka och för att kunna hjälpa dem är det viktigt att ta reda på vad personer med astma har för upplevelser av att sluta röka. Det finns få kvalitativa studier kring detta. Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att sluta röka hos vuxna personer med astma.

Metod: Nio personer med diagnosticerad och aktiv astma som tidigare rökt intervjuades via telefon. Resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fyra kategorier. Resultat: Analysen resulterade i: Att motivation måste finnas, Att ha behov av information och stöd för att sluta, Att ha lyckats bli rökfri och Att känna sig friskare. Studien visade hur viktigt det var att personen som ska sluta röka verkligen kände motivation och hade viljan att sluta. När omgivningen skulle ge information och stöd var det viktigt hur detta gavs för att kunna nå fram till personen som skulle sluta röka och ha positiv effekt. Det vanligaste sättet att sluta röka var att sluta tvärt utan nedtrappning. Deltagarnas upplevelser av rökstoppet var hos majoriteten positivt bland annat i form av förbättrad fysisk hälsa. Konklusion: Rökfrihet för en person med astma har många och stora fördelar. Det är viktigt för en person som röker att vara motiverad för att lyckas sluta. Det är viktigt att information som ges är personinriktad. Det är inte helt lätt att sluta röka och en del väljer att börja snusa i stället.

Nyckelord: astma, rökstopp, upplevelser, beslutsamhet, kvalitativ innehållsanalys, intervjustudie

(4)

Innehåll

Bakgrund ... 1

Rational ... 3

Syfte ... 3

Metod ... 3

Design ... 3

Deltagare och procedur ... 3

Datainsamling ... 5

Dataanalys ... 5

Etiska överväganden ... 5

Resultat ... 6

Att motivation och vilja måste finnas ... 6

Att ha behov av information och stöd för att sluta röka ... 8

Att ha lyckats bli rökfri ... 9

Att känna sig friskare som icke-rökare ... 11

Diskussion ... 12

Resultatdiskussion ... 13

Metoddiskussion ... 15

Konklusion ... 17

Referenser ... Fel! Bokmärket är inte definierat. Bilaga 1 ... Fel! Bokmärket är inte definierat. Intervjuguide ... 22

Öppningsfrågor ... 22

Intervjufrågor ... 22

Följdfrågor ... 23

Avslutande fråga ... 23

Bilaga 2 ... 23

Informationsbrev angående deltagare i studie ... 24

Bilaga 3 ... 27

Svarstalong ... 27

(5)

Bakgrund

Att leva med astma kan innebära varierande livskvalité för de drabbade personerna och även påverkan på det dagliga livet som exempelvis val av aktiviteter. Svårare former av astma kan även orsaka social isolering (Deacon & Rickards, 2013). I en reviewartikel av Bellido-Casado (2007) framkom att personer med astma som rökt fick ökad irritabilitet i luftrören, ökad slemproduktion och ökat antal exacerbationer samt en försämrad prognos vad gäller sjuklighet och överlevnad. Astma är en vanlig och kronisk inflammatorisk åkomma i luftrören som kan drabba människor i alla åldrar. Karaktäristiskt för sjukdomen är återkommande episoder av andfåddhet, hosta, pipande andning och trånghet i bröstet. Den kroniska inflammationen i luftvägarna gör att de kan bli extra känsliga för olika stimuli och därmed orsaka

sammandragningar i bronkerna (Scullion, 2005).

Cigarettrök kan vara en utlösande faktor för att få astma (Scullion, 2005). En finsk studie (Piipari, Jaakkola, Jaakkola & Jaakkola, 2004) där personer med aktivt rökande, före detta rökande och personer som aldrig rökt deltog, har visat på starkt samband mellan rökning och utvecklandet av astma i vuxen ålder och störst risk sågs hos kvinnor. Personer som röker dagligen har även en kraftigt förhöjd risk för en mängd övriga sjukdomar, sänkt livskvalité och för tidig död (Bolin & Lindgren, 2004). Rökning orsakar 55-80 procent av de kroniska lung- och luftvägssjukdomarna i Norden (Persson, 2007). Även tillfällig rökning och rökning i små mängder är förenat med risker för hälsan och risken ökar med mängden cigaretter som röks (Law, Morris & Wald, 1997; Lajunen, Jaakkola & Jaakkola, 2013). Varannan person som röker dör i förtid av sitt tobaksbruk och lever i genomsnitt tio år kortare än en icke-rökare (Doll, Peto, Boreham & Sutherland, 2004).

All tobak innehåller nikotin som är beroendeframkallande och har kända skadeverkningar (Erhardt, 2009). Cigarrettrökning är ett mycket effektivt sätt att administrera nikotinet, inhalerat nikotin kommer snabbt in i blodbanan genom lungorna och rör sig upp till hjärnan inom några sekunder. Genom den snabba absorptionen och övergången till hjärnan upplevs en stark känsla av rus som förstärker effekten av drogen (Benowitz, 2010). Det mycket snabba tillslaget för nikotin i centrala nervsystemet är en del i nikotinets starka beroendeskapande och beroendet av nikotin är mångfacetterat. Nikotinberoende anses vara i samma nivå som

narkotikaberoende. Det har en social aspekt, då rökning ofta sker i grupp och ger en känsla av grupptillhörighet. Att röka blir också en vanemässig handling och kan sättas igång av olika

(6)

2 stimuli. En person som röker kan styra sitt psykiska och emotionella mående genom sitt sätt att röka då nikotin i högre doser kan vara sederande och i mindre doser stimulerande (Persson, 2007).

Att vinsterna med rökstopp hos personer med astma är stora och att rökstopp snabbt visar ett förbättrat resultat har bland annat forskning utförd av Chaudhuri, et al (2006) visat. Där framkom att redan sex veckor efter rökstopp hos en person med astma kan det ses en

betydande förbättring i lungfunktionen jämfört med de som fortsatt att röka. Andra studier har visat att det finns stora fördelar med rökstopp även om personen rökt länge (Hatsukami et al 2005) och att sluta röka kan ha positiv inverkan på astmasjukdomen (de Vries et al 2005).

Lika så visar studien av Mcleish och Zvolensky (2010) på fördelarna med att sluta röka hos personer med astma. Studien visar bland annat ökad livskvalité, minskad förbrukning av luftrörsvidgande medicin, minskad förbrukning av inhalationssteroider samt minskade

astmasymtom under dagen hos personer med astma som slutat röka. Vidare kunde signifikant förbättrade spirometrivärden påvisas hos deltagarna i studien.

Det finns få kvalitativa studier om rökning bland personer med luftvägssjukdom och de flesta av dessa berör kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). I en studie genomförd i Norrbotten, Sverige, intervjuades personer med KOL som fortfarande rökte. Deltagarna uppgav att deras liv styrdes av en livslång rökvana som var svår att bryta trots kunskap om rökningens skadliga effekter. De hade planer på att sluta men de blev aldrig förverkligade på grund av ett hektiskt vardagsliv. Situationer som till exempel en stressig arbetssituation och att en anhörig var sjuk eller dog angavs som anledningar till att det inte var rätt tid att sluta röka. Påtryckningar från omgivningen om att sluta röka fick motsatt effekt och angavs som en anledning till att deltagarna fortsatte att röka (Eklund, Nilsson, Hedman & Lindberg, 2012).

I en annan studie med personer som hade KOL framkom att deltagarna hade svårt att hitta motivation till rökstopp trots att försämrad hälsa hade stor påverkan på det dagliga livet. De beskrev svårigheter att kunna lämna hemmet för olika aktiviteter och att de inte orkade med vardagssysslor. Flertalet kände skuld gentemot anhöriga och sjukvården för att de inte lyckats sluta röka (Wilson, Elborn & Fitzsimons, 2010).

I ytterligare en studie (Burrows & Carlisle, 2010) där deltagarna hade diagnosen KOL visade att vissa inte accepterade rökning som orsak till deras sjukdom. Personer som kunde acceptera

(7)

3 effekterna av sin rökning beskrev det som självförvållat och skuldbelade sig själva. Dessa skämdes och uttryckte ånger, i motsats till de som inte accepterade rökningen som orsak till ohälsa, som uttryckte förnekande och undvikande. Hälsa och ekonomi var två av de primära motivationsfaktorerna hos de som slutat röka. Akut försämring i hälsan kunde vara en faktor som triggade ett rökstopp hos vissa. Deltagare betonade att man inte kan bli tvingad att sluta röka. Ett alltför anvisande förhållningssätt hos vårdpersonal ansågs vara kontraproduktivt.

Brist på kunskap ansågs inte vara orsaken till fortsatt rökning och de personer som fortsatte att röka uttryckte ilska när vårdpersonal sa åt dem vad de skulle göra.

Rational

Forskning om personer som har astma och röker är övervägande kvantitativ och de kvalitativa studier om upplevelser av att sluta röka som finns är utförd bland personer med KOL. Denna studie handlar om personer med astma som slutat röka och deras upplevelser. Genom att belysa vad som kan påverka detta så kan vi få en ökad insikt och förståelse för hur dessa patienter upplever det och vilken hjälp och stöd som sjukvårdspersonal kan bidra med. Det är av stor vikt att personer med astma slutar röka då vinsterna med ett rökstopp är stora, därför anser vi att denna studie är viktig.

Syfte

Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att sluta röka hos vuxna personer med astma.

Metod Design

Studien har en kvalitativ studiedesign eftersom syftet var att beskriva upplevelser. Enligt Fejes och Thornberg (2011) fyller en kvalitativ ansats syftet att beskriva verklighet genom exempelvis inspelningar av intervjuer. Även Polit & Beck (2012) beskriver semistrukturerade intervjuer som en vanlig metod för datainsamling i kvalitativa studier.

(8)

4 Deltagare och procedur

Ett ändamålsenligt urval av nio vuxna personer med astma deltog i studien. Inklusionskriterier för deltagande var att deltagarna skulle vara mellan 30-60 år, ha en aktiv astma samt att de varit aktiva rökare men nu slutat röka. Deltagarna var mellan 35-54 år (md=43) och tiden sedan rökstoppet varierade mellan 5-23 år (md=16).

Deltagarna valdes ut av en forskare vid Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN-

studierna), som är en epidemiologisk forskningsverksamhet om framförallt astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som pågår sedan 1985 (https://www.nllplus.se/olin).

Forskaren ringde upp 20 personer varav 2 inte längre hade astma, 1 var feströkare, 4 personer avstod att delta. Tretton personer godkände att författarna skickade information om studien via post. Informationen om studien skickades tillsammans med en svarsblankett för skriftligt medgivande och ett svarskuvert som återsändes av 9 individer. Nio personer som tackade ja till deltagande i studien kontaktades via telefon och tid för telefonintervju bokades efter överenskommelse.

Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten

I OLIN-studierna har totalt mer än 50 000 individer i åldrarna 7-95 år medverkat. Sedan 1985 har OLIN-studierna genomfört flera omfattande undersökningar där slumpurval av

befolkningen i Norrbotten initialt har medverkat. År 2012 påbörjades en studie där en av målsättningarna är att genom långtidsuppföljning av tidigare undersökta personer med astma studera faktorer i relation till progress och remission av astma bland vuxna. Samtliga personer som rapporterat att de hade astma i någon av OLINs kliniska undersökningar mellan 1985- 2001 identifierades, totalt 2056 personer. Av dessa var det 1425 som fortfarande levde och bodde kvar i länet. De inviterades till nya kliniska undersökningar som genomfördes under 2012-2014 och 1006 medverkade. Forskaren kunde identifiera 30 personer som var mellan 30-60 år, hade aktiv astma (de som i de kliniska undersökningarna 2012-2014 rapporterade att de under de senaste 12 månaderna antingen haft astmasymtom eller använt astmamedicin), och som var före-detta rökare.

(9)

5 Datainsamling

Data samlades in med semistrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide (bilaga 1) med öppna frågor och följdfrågor (jfr Polit & Beck, 2012). Detta val gjordes för att få ett rikt datainnehåll från intervjuerna som speglar personernas upplevelser. Intervjuerna utfördes av författarna och samma intervjuguide användes som grund för samtliga intervjuer. Intervjuerna ägde rum via telefon, tog mellan 35-55 minuter och spelades in digitalt vilket deltagarna informerades om i förväg. Samtliga inspelade intervjuer förvarades oåtkomliga för obehöriga samt raderades efter att texten transkriberats ordagrant.

Dataanalys

Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Analysen startade med att intervjuerna lästes igenom flertalet gånger av båda

författarna för att få en känsla och förståelse för helheten. Meningsenheter som svarade mot syftet identifierades, och kondenserades därefter till kortare formuleringar utan att förlora sitt innehåll. Varje meningsenhet och kondensering kodades för att lätt kunna hitta tillbaka till den ursprungliga intervjun. Kondenseringar med liknande innehåll sorterades samman och bildade sedan kategorier (jfr Graneheim & Lundman, 2004).

Etiska överväganden

Projektet har godkänts av den lokala etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. Intervjupersonerna blev informerade om att studien var helt frivillig och kunde avbrytas närsomhelst utan vidare förklaring. Innan intervjuerna ägde rum gav deltagarna sitt godkännande till att delta i studien, ett informerat samtycke. Allt inspelat materiel från intervjuerna avidentifierades och förvarades så att endast författarna på ett säkert och tryggt sätt hade tillgång till det vilket deltagarna också blev informerade om.

En risk med en studie som denna kan vara att personerna som intervjuades kände sig tvingade att delge mer än de önskat. En annan risk som kan ses då personerna redan ingår i

studieverksamhet är att de kände sig tvingade att delta även i denna studie. Deltagarna visste dock redan innan vi kontaktade dem ungefär vad studien handlade om och det faktum att personerna redan var deltagare i en annan studie kunde göra att de var mentalt förberedda

(10)

6 inför deltagandet i denna studie. För att kunna kontakta personerna i fråga behövde författarna ha tillgång till deras adress och telefonnummer vilket av vissa kan upplevas som inkräktande på privatlivet då de inte kände oss personligen. Resultatet av studien är presenterat på ett sådant sätt att enskilda individer inte går att identifiera. Trots att studien utfördes på

människor tror författarna att nyttan överväger riskerna. Ämnet som studien handlar om kan vara känsligt och vi författare ansåg det därför viktigt att vi tänkt igenom vårt förhållningssätt, hur vi skulle ställa frågor och uttrycka oss. Särskilt viktigt blev detta då ingen av oss är eller har varit rökare och därför omedvetet kunde ha förutfattade tankar och åsikter. Vi var medvetna om att frågorna vid intervjun kunde riva upp känslor och forskningspersonerna erbjöds därför möjlighet till reflektion i slutet av intervjun.

Resultat

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier som presenteras i text nedan och exemplifieras med citat från intervjuerna (Tabell 1).

Tabell 1. Översikt av kategorier Kategorier

Att motivation och vilja måste finnas

Att ha behov av information och stöd för att sluta röka Att ha lyckats bli rökfri

Att känna sig friskare som icke-rökare

Att motivation och vilja måste finnas

Deltagarna angav många olika anledningar som bidrog till valet att sluta röka. De menade att så länge personen i fråga inte vill sluta så går det inte, att vara motiverad är en förutsättning för att lyckas sluta röka. Deltagarna beskrev att den slutgiltiga motiverande faktorn som gjorde att de slutade röka var mycket varierande. Att insjukna i magsjuka beskrevs av en deltagare som orsak till rökstoppet då möjligheten att kunna röka var minimal och illamåendet senare kom att förknippas med cigaretterna. Känslan av att inte må bra och att vilja göra något åt saken beskrevs också. En deltagare beskrev att partnern i förhållandet inte tyckte om

cigarettrök, det var inte den avgörande orsaken till rökstoppet men det bidrog helt klart. Att inte kunna utföra ett optimalt arbete på grund av nedsatt smak, direkt orsakad av personens

(11)

7 rökande motiverade en person att sluta röka, men andra faktorer som illamående och dålig smak i munnen bidrog också till att beslutet togs. Att ha barn beskrevs kunna motivera till rökstopp och det besvärliga med att av hänsyn för barnen behöva gå ut och röka bidrog till beslutet att sluta röka. En av deltagarna slutade röka i samband med sitt barns födelse och denne har hållit sig rökfri tack vare respekt för barnet, men även tidsbrist i samband med barnafödsel beskrevs som bidragande faktor. Endast två deltagare beskrev att astman var den direkta orsaken till rökstoppet och hos en av dessa deltagare var erhållandet av diagnosen det avgörande. Den andra berättade att det blev tvärstopp när luften tog slut, det gick helt enkelt inte att fortsätta röka. Flertalet deltagare beskrev att allvarlig sjukdom och död hos nära anhörig motiverade dem till att sluta röka, detta gällde såväl sjukdom orsakad av rökning och sjukdom som inte direkt orsakats av rökning.

”När jag hade sett vad som kan inträffa om man fortsätter så då går det väldigt enkelt.”

Att leva i en miljö där det är få eller inga rökare och där det exempelvis kan komma

påpekanden om att det luktar rök om personen beskrevs kunna bidra till motivation att sluta röka då det blir en besvärlig miljö att vistas i. De flesta deltagare menade dock att beslutet att sluta röka inte kunde påverkas av andra i omgivningen då det är personen som röker som själv måste ta beslutet. Tobaksbruket benämns av deltagare som missbruk och att det är samma som för andra missbruk, att det inte kan påverkas av andra i sin omgivning. Flera deltagare beskrev sig som tjuriga och att de därför inte påverkades av personer i omgivningen.

Argumenten som personerna runt omkring rökaren hade tog rökaren inte till sig, utan

påtryckningar beskrevs inte kunna bidra till rökfrihet alls. Deltagarna menade att vana rökare struntar helt i påtryckningar.

Deltagare beskrev att det viktigaste för att lyckas sluta röka var att bestämma sig och att verkligen ha viljan att sluta röka, att själv ha kommit till insikt. Någon deltagare menade att drivkraften var envishet och beslutsamhet och att deltagaren sedan valde att leva utifrån det fattade beslutet. Flera deltagare uttryckte att i och med att de hade bestämt sig så fanns också förutsättningarna för att lyckas. Deltagare menade att de själva måste känna sig motiverade till att sluta. Så länge personen i fråga inte vill sluta så går det inte, utan att vara motiverad är en förutsättning för att lyckas och om motivationen saknas spelar det ingen roll hur mycket annat som är rätt. En deltagare menade att så länge inte viljan eller insikten finns, då är det ingen idé att ens försöka.

(12)

8

”Och nog hade jag försökt sluta tidigare men det var ju inte att jag hade riktigt bestämt mig kanske.”

Att ha behov av information och stöd för att sluta röka

Deltagarna beskrev att det kunde vara både positivt och negativt att ha fått eller att inte ha fått information om rökning. De beskrev att få rätt slags information i rätt tid ibland kunde vara det som gjorde att det avgörande steget mot rökfrihet togs. Flera deltagare uttryckte att de inte fått något stöd och heller inte var i behov av något stöd när de skulle sluta röka. De menade att eftersom de redan bestämt sig så behövdes inget stöd från någon annan. Det framkom en känsla av osäkerhet på om någon hade kunnat stötta på något sätt men även behov av stöd från omgivningen. Några deltagare hade fått stöd från sin familj och även från arbetskamrater genom att de undvek att röka i dennes närhet. Deltagare som slutade röka samtidigt som sin partner upplevde att detta underlättade mycket genom att båda lättare kunde undvika cigarettrök.

Flertalet av deltagarna uttryckte att ingen annan kunde bestämma när och om rökstoppet skulle ske. Om personer i deras omgivning lade sig i kunde det få motsatt effekt och att de istället fortsatte att röka. Uppmaningar och ”pekpinnar” framkom hos många av deltagarna som något negativt och de uttryckte att det kändes pressande att omgivningen kommenterade vikten av att sluta röka hela tiden. De ansåg att det var bättre att istället ställa frågor som exempelvis om personen skulle vilja sluta röka.

Flera deltagare beskrev att de fått information om vilka fördelar som fanns med att sluta röka med tanke på att de har astma men det fanns även deltagare som beskrev att de inte fått någon information alls. Informationen gavs både från sjukvården, tandvården och anhöriga. Några av deltagarna beskrev att de inte alls tog till sig informationen medan andra deltagare gjorde det och slutade röka. De deltagare som beskrev att information inte togs in menade att de inte ville lyssna utan rättfärdigade rökandet för att kunna fortsätta och känslan av att det inte händer mig förekom. Information om rökstoppets fördelar kunde motivera en rökande person att sluta. Likaså beskrevs konkret, krass, ej inlindad och personinriktad information från sjukvården som ögonöppnare. Deltagarna beskrev även att sjukvården borde informera om fördelarna med att sluta röka men att det inte fick bli tjatigt. Stöd från personer i omgivningen uppgavs kunna peppa rökande personer inför rökstoppet.

(13)

9

”Nä men det fick jag ju, läkaren sa ju åt mig att antingen så slutar jag röka och mår ganska bra med hjälp av medicinerna resten av livet eller annars så skulle jag, skulle jag fortsatt röka så skulle jag bli ganska så sjuk inom fem år.”

”Ja lite mera statistik, så här länge, så här länge förkortar du livet och du kan leva så här mycket längre om du slutar nu…”

Att ha lyckats bli rökfri

Det bästa sättet att sluta röka var enligt deltagarna att sluta tvärt utan nedtrappning. Några använde snus som nikotinersättning vilket upplevdes underlätta rökstoppet. Många upplevde det positivt att ha lyckats sluta röka men det kunde också finnas en känsla av skuld över att ha rökt. Synen på rökning hade för många förändrats efter rökstoppet. De kunde känna att

rökning var något dumt och onödigt.

Alla deltagare beskrev att det bästa sättet att sluta röka var att sluta tvärt utan nedtrappning.

De flesta beskrev att de bara lade bort cigaretterna och slutade. Flertalet deltagare beskrev att det inte går att tveka inför beslutet att sluta röka eller tro att det går att trappa ner. Flera deltagare beskrev i början av intervjun hur de hade lyckats sluta röka och att de slutade på en gång vid första försöket. Under intervjuns gång så framkom hos några av dessa, att det har funnits tidigare försök att sluta röka men de försöken beskrevs som halvhjärtade och nästan som att de inte räknades. En deltagare hade gått en sluta-röka kurs och gjorde då ett allvarligt försök att sluta men upplevde det jobbigt och föll tillbaka ganska fort. Stress och

arbetssituationen beskrevs av deltagaren som trolig anledning till återfallet. Endast en deltagare använde nikotinersättningsprodukt i form av tuggummi. Andra deltagare valde att snusa i stället, de menade att snuset var det som gjorde att de lyckades sluta röka. De beskrev hur de använde snuset som komplement och därför klarade sig igenom den första tiden efter rökstopp genom att fortsätta snusa och i vissa fall öka mängden snus i stället. Samtliga deltagare som både hade rökt och snusat beskrev att snusningen var mycket svårare att sluta med än cigaretterna.

”Och där en dag så blev jag så jävla less så då, nä, jag lägger ner rökningen och så snusar jag istället, och sen då, den dan så la jag ner och så har jag inte rökt en cigarett sen dess.”

(14)

10

”Själv så tycker jag ju att det gick fint, alltså la bara in en snus till.”

De flesta beskrev det som positivt att idag få vara rökfri och att leva med bedriften att ha lyckats sluta röka men det var även någon som inte kände något särskilt över att ha slutat och menade att det som varit har varit och att blicken skulle riktas framåt. Det framkom även en känsla av skuld över att ha rökt, att det var dumt och de ångrade att de ens hade provat röka.

En deltagare reflekterade över att denne kanske inte hade haft astma om den inte hade rökt.

Denne person sa också att den inte vågade tänka på hur det hade gått om inte rökningen upphört.

”Det är en seger. Det, det är en stor seger och det är en stor tillfredsställelse att kunna säga att man har gjort det faktiskt.”

Första tiden efter rökstoppet upplevdes av de flesta deltagarna som ganska bra och beskrevs som mindre tufft än förväntat. Någon svår abstinens har i princip inte framkommit men någon beskrev att humöret blev dåligt och flertalet beskrev röksug under första tiden. En annan deltagare beskrev första tiden efter rökstoppet som enkel men att röksuget hade blivit jobbigare senare. Det beskrevs också att det inte ens fanns saknad efter cigaretterna vilket jämfördes med snuset som kunde saknas än i dag flera år senare. Känslan av att sakna cigaretterna fanns hos några av deltagarna men det upplevdes inte som svårt och någon förknippade detta med att snuset fanns kvar. Begäret efter nikotin beskrevs av en deltagare som tufft och särskilt i samband med andra vanor som rökningen var förknippad med. Vanan beskrevs som det svåraste med att sluta röka och att det infann sig en känsla av rastlöshet.

Exempelvis så slutade en deltagare att dricka kaffe och drack inte kaffe på flera år på grund av rädsla att falla tillbaka till cigaretterna. En annan vana som ofta förknippades med rökning var att gå ut på krogen och ett par deltagare valde att inte gå ut på krogen under första tiden för att slippa frestas och riskera att falla tillbaka till rökningen. Att undvika allt som förknippades med cigaretter och rökning var en metod att ta sig genom den här första tiden, tillexempel genom att ta omvägar för att slippa gå förbi personer som rökte. En deltagare valde att förändra hela sin livsstil i samband med rökstoppet och började träna. När röksuget kom så hanterade denne det genom att träna i stället. Vikten av att tänka annorlunda och inte fortsätta i samma spår som tidigare för att ändra beteende beskrevs också.

(15)

11 Hur lång tid som gått efter rökstoppet varierade för deltagarna, så gjorde även röksuget. Några hade fortfarande röksug ibland medan andra inte alls kände något röksug idag. En deltagare hade fått höra från sina vänner att röksuget kunde sitta i väldigt länge och upplevde sig därför mentalt förberedd inför detta. Ett par av deltagarna hade provat röka efter rökstoppet och tyckte inte alls att det smakade bra och några vågade inte prova röka igen av rädsla för återfall.

De flesta deltagarna uttryckte att de efter rökstoppet kunde se på rökningen på ett annat sätt än vad de gjorde under tiden de rökte. De kunde nu känna att rökningen var dumt och onödigt och att det var svårt att förstå att de kunnat röka nu när de kände vilken skillnad det kunde bli.

Samtidigt kunde de känna en viss förståelse för de som röker eftersom de själva varit fast i beroendet. En deltagare beskrev upptäckten av vilken tid rökningen faktiskt tog från arbetet, med alla små raster som togs. Denne upplevde sig mycket mera effektiv på jobbet efter rökstoppet. Även känslan av att lukta mycket godare framkom.

”…man har tagit ett bloss eller nånting också har man känt att nä usch vad äckligt, alltså det är rent äckligt.”

”Det är svårt att tänka sig dom fördelarna när man väl är uppe i skiten.”

Att känna sig friskare som icke-rökare

Rökstoppet innebar för de flesta av deltagarna ett bättre mående med mindre

läkemedelsbehov och ökad förmåga att motionera. De beskrev att förbättringar upplevdes ganska snabbt efter rökstoppet för de flesta. Nästan alla av deltagarna kände någon form av fysisk förbättring efter rökstoppet. Många deltagare beskrev att de kände att det blev stor förbättring i deras astma. Det blev lättare att andas, astman kunde kännas mindre kontinuerlig och att det var mindre slem i luftvägarna. Även en känsla att ha mer kontroll över sin astma upplevdes. Hosta beskrevs av flera deltagare som ett stort bekymmer när de rökte men efter rökstoppet blev det dock markant bättre. Hos en deltagare som besvärats av väldigt ihärdig och jobbig hosta innan rökstoppet beskrevs en nästan omedelbar förbättring även om den fortsatta förbättringen sedan gick sakta. Ett par deltagare berättade att de fick ökad hosta första tiden efter rökstoppet och endast en deltagare sade sig ha fått en viktuppgång efter rökstoppet. De positiva förändringarna beskrevs av några som väldigt snabbt förekommande

(16)

12 efter rökstoppet medan en av deltagarna upplevde att det tog längre tid innan någon skillnad märktes. Några deltagare berättade hur de efter rökstoppet hade fått bättre förmåga att känna lukter och smaker. Att få tillbaka smaken i munnen beskrevs som en befrielse och detta skedde efter någon vecka. Endast en deltagare kände ingen skillnad efter rökstoppet, inga fördelar eller nackdelar, bara som vanligt.

Förut brukade jag vakna, när jag rökte brukade jag vakna sådär på nätterna med jättemycket och kraftig hosta. Det gör jag inte nu längre.”

Deltagarna beskrev att de hade kunnat minska på medicineringen, vilket upplevdes som mycket positivt. Några förklarade att de endast behövde medicinering vid sjukdom som exempelvis förkylning vilket var en stor förbättring jämfört med när de rökte. Förekomsten av sjukdom var även den mer sällan. Även en allmän känsla av att må bättre beskrevs av flertalet deltagare. Tidigare begränsningar i förmågan att motionera beskrevs av några och att detta hade förändrats efter rökstoppet. En deltagare beskrev hur förmågan att springa var

begränsad, att det var svårt att kunna springa längre än en viss sträcka utan att bli påverkad i andningen men att personen då inte förstod sambandet mellan den nedsatta förmågan och astma i relation till rökning. Denne beskrev en klar positiv skillnad i sin förmåga efter att ha slutat röka. Att få må bättre och att kunna andas bättre gav bättre förutsättningar till att kunna motionera, enligt några deltagare. En beskrev att denne kände sig piggare nu jämfört med innan men hade ändå velat orka lite till.

”Alltså allt, allt, det var fan bara fördelar. Det var bara fördelar med att sluta röka. ”

”Jag åker ju skidor å så där på vintern å jag brukar ta promenader. Jag brukar inte springa men jag brukar gå snabbt där emellan. Det kunde jag nog inte göra förr. ”

(17)

13

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med den här studien var att beskriva hur vuxna personer med astma upplever det att sluta röka. Denna studie har resulterat i fyra kategorier som bland annat visar hur viktigt det var med motivation för att kunna sluta röka. Om motivationen saknades så skulle inte

rökstoppet lyckas. Rökande personer med astma önskade information om rökstoppets fördelar men informationen måste ges på rätt sätt för att inte orsaka fortsatt rökning. Vägen till

rökfrihet såg lite olika ut men alla deltagarna hade slutat tvärt. Vissa hade använt sig av snus och första tiden beskrevs som mindre svår än förväntat. Det kändes bra att ha slutat röka men vissa kände skuld över att ha rökt. Rökstoppet gav de flesta av deltagarna ett bättre mående och ett mindre läkemedelsbehov. Rökstoppet hade också gett dem en ökad förmåga att motionera.

Resultatet visar hur viktigt det var att personen själv hade kommit till insikt och verkligen ville och var motiverad till att sluta röka. Om insikten och motivationen fattades så spelade det ingen roll hur mycket information eller påtryckningar som omgivningen kom med. Det kunde tvärtom göra så att deltagarna istället rökte mer. Detta är i överensstämmelse med Bond, Brough, Spurling och Hayman (2012) som också visade att en betydande händelse i livet kunde fungera som en drivkraft för att möjliggöra beteendeförändringar såsom

framgångsrik rökavvänjning. Motiverande samtalsmetodik (MI) är ett sätt att hjälpa en person att fatta egna beslut gällande beteendeförändringar. Det handlar bland annat om att hjälpa personen att aktivera dennes egna motivation och resurser för förändring. Inom MI talas det om fyra principer som är vägledande i mötet med personer. Dessa är att motstå

rättningsreflexen, att förstå och utforska personens egna motivation, att lyssna med empati samt att få personen att känna egenmakt över livet (empowerment) (Rollnick, Miller & Butler, 2009). Motiverande samtalsmetodik beskrivs i studien av Mujikaa et al (2014) som en

framgångsrik metod för rökavvänjning. Där jämfördes två grupper med sjuksköterskor som rökte, varav den ena gruppen fick hjälp via MI och den andra gruppen traditionell

rökavvänjning. Efter tre månader sågs en betydligt högre andel deltagare som slutat röka i gruppen som erhållit MI. Motiverande samtalsmetodik kan vara ett bra verktyg att använda sig av i mötet med personen i fråga men även korta rådgivande samtal kan ha en bra effekt (Dogar & Siddiqi, 2013). Det visade sig att ett informationstillfälle som varade mindre än 10 minuter ökade sannolikheten för rökstopp med 1-3 procent jämfört med att inga råd hade

(18)

14 getts. Detta anser författarna styrker resultatet där studiedeltagarna uppger att de gärna ser att sjukvården tar upp rökningen men att det inte får bli för mycket. I studien gjord av Norcross, Krebs och Prochaska (2011) beskrivs ”Stages of change”; fem steg i processen att förändra sin livsstil. Processen beskrivs i faserna; förnekelse- personen har inte tänkt på eller är inte intresserad av förändring, begrundande- tänker på och pratar om förändring samt söker stöd, planering- tänker på vad som skulle krävas för att kunna göra en förändring, åtgärd- gå i positiv riktning genom att sätta planen i verket och underhåll- uppnå positiv och konkret utveckling med hjälp av lite stöd. Dessa fem faser anser vi mycket väl kan användas för förståelse av vägen till rökfrihet. Sjuksköterskor är en stor grupp av den vårdpersonal som är inblandad i många kliniska kontakter. Detta gör att de har en stor möjlighet att hjälpa patienter att sluta röka och på så sätt minska rökrelaterade skador. Vi tror att i arbetet som

distriktssköterska är det viktigt med förståelse för den process som rökande personer behöver ta sig igenom för att uppnå rökfrihet. Personen måste mötas i den del av processen som denne befinner sig i för att vi som distriktssköterskor ska kunna ge adekvat stöd och på så vis hjälpa personen att nå målet.

Eftersom nikotin är ett så beroendeframkallande ämne kan en person som slutar röka förvänta sig abstinensbesvär. Några av deltagarna i vår studie beskrev abstinensbesvären som måttliga medan andra inte upplevde någon abstinens. Tomson, Toftgård, Gilljam och Helgason (2006) fann i deras studie, där de beskrev förekomsten och intensiteten av olika symtom i relation till tobaksabstinens, att av de 741 deltagarna var det endast 14 stycken (2%) som var helt utan symtom och 320 stycken (43%) som hade väldigt uttalat röksug. I vårt resultat framkommer att många av deltagarna använde sig av alternativa tobaksprodukter, som exempelvis snus, när de skulle sluta röka vilket de upplevde underlättade röksuget. När röksuget blev mer påtagligt så ökades snuskonsumtionen. Det uttrycktes att snuset kunde vara det som gjorde att

rökstoppet lyckades. Stöd för detta resultat kan ses i studien gjord av Rutqvist, Fry och Lee (2013) där personer som snusade vid rökstoppet hade högre sannolikhet att lyckas sluta röka.

Studien gjord av Rodu, Jansson och Eliasson (2013) visade att snusning var en viktig faktor som gjorde att antalet rökare i populationen var låg och ju mindre tobak som användes desto mindre skador orsakade av tobak fanns det i populationen. I en annan studie av Popova och Ling (2013) där de undersökte förekomsten av alternativ tobaksanvändning hos 1836 personer i USA som slutat röka, visade resultatet att det var 38% som provat en alternativ

tobaksprodukt. Där framkom även att de som rökte och inte var intresserad av att sluta, var heller inte intresserad av andra tobaksprodukter. Istället var de som planerade att sluta röka de

(19)

15 närmaste sex månaderna eller hade gjort misslyckade försök att sluta, mer positiva till andra tobaksprodukter. Även om snus kan minska användandet av cigaretter så har snuset risker för hälsan, det finns exempelvis ett starkt samband mellan cancer i kind och tandkött och

snusning (Hashemipour, Gholampour, Fatah & Bazregari, 2013) och det finns även forskning som visar på sambandet mellan snusning och måttligt förhöjt blodtryck (Hergens, Lambe, Pershagen & Ye, 2008). Därför anser vi att snus inte kan rekommenderas som

rökavvänjningprodukt.

Det framkommer i resultatet att anledningen till att deltagarna slutade röka var väldigt

varierande. Det kunde exempelvis vara en anhörigs sjukdom, känslan av dålig smak i munnen och illamående eller i samband med att få barn. Det var få deltagare som uppgav att den direkta orsaken till rökstoppet var astma. De flesta deltagarna kunde känna av fördelarna kring sin astma efter rökstoppet. I vår studie har det beskrivits en rad med fysiska

förbättringar som deltagarna upplevt efter att de slutat röka. Det var exempelvis förbättrat luktsinne, bättre smak i munnen och mindre hosta. I studien av Burrows och Carlisle (2010) framkom att förutom hälsoaspekten så kunde även den ekonomiska vinningen med att sluta röka bidra till beslutet vilket inte framkom i vår studie. I en reviewartikel av Willemse, Postma, Timens och ten Hacken (2004) där de gjorde en översyn på rökstoppets effekter hos rökare utan kroniska symtom, rökare med icke obstruktiv kronisk bronkit och rökare med KOL, framkom bland annat att rökstopp tydligt förbättrade luftvägssymtom och förhindrade försämring av lungfunktionen. De menade också att trots att rökavvänjning är en mycket viktig hälsofråga så är informationen om effekterna av ett rökstopp förvånansvärt begränsad. I ett patientmöte tror vi att information om de förbättrade luftvägssymtomen vid ett rökstopp skulle kunna användas i ett motiverande syfte. Exempelvis borde förbättrade luftvägssymtom generera högre livskvalité och minskad läkemedelsförbrukning för patienten.

Metoddiskussion

Denna studie baseras på nio intervjuer. Antalet intervjuer kan anses vara få men då deltagarna ofta uttryckte liknande upplevelser anser vi att nio intervjuer var tillräckligt. Den tid som fanns till förfogande för oss studenter att genomföra intervjuerna på var begränsad vilket också påverkade antalet. För att visa på tillförlitligheten och trovärdigheten med vårt resultat har vi i arbetet på ett tydligt och ingående sätt redovisat hur vi har gått till väga från

datainsamling till analysarbete. Vi har använt oss av intervjuer vilket är en bra metod för att

(20)

16 mäta upplevelser. Eftersom tillvägagångssättet och inklusionskriterierna finns beskrivna så tror vi att studien skulle kunna utföras igen och med ett liknande resultat vilket visar på studiens överförbarhet. Ingen av oss som intervjuat röker eller har rökt vilket skulle kunna ha påverkat våra frågeställningar och tolkningar av resultatet och vi har därför haft kontinuerlig kontakt med våra handledare samt deltagit i seminarier där andra studenter och handledare tagit del av materialet (jfr Graneheim & Lundman, 2004).

Studien bestod av fyra kvinnor och fem män, resultatet bedöms därför av författarna inte kunnat ha påverkats av könsfördelning. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om det till större delen bestått av antingen kvinnor eller män. Studiedeltagarna har bidragit med olika erfarenheter vilket har ökat möjligheten att belysa syftet från en mängd olika aspekter.

Information om studiens syfte gavs innan intervjun ägde rum via informationsbrevet men intervjufrågorna fick deltagarna först då själva intervjun genomfördes. Detta gjorde att deltagarna inte kunde konstruera svaren innan intervjun ägde rum vilket författarna anser ökade studiens tillförlitlighet. Under analysarbetet läste forskarna igenom materialet flera gånger för att inte tappa viktigt innehåll. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det vid kategorisering viktigt att inte gå för snabbt fram, risken finns då att man kan missa värdefull information. Detta har författarna följt genom att gå lugnt och metodiskt tillväga och backat i analysprocessen när det har behövts. Vi har även presenterat citat från intervjuerna i resultatet för att öka giltigheten.

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en intervjuguide leder till att samtalet utgår från ett förutbestämt syfte och är strukturerat på så sätt att forskaren kan styra samtalet till en viss del.

Författarna upplevde det inte helt lätt att skriva frågor till intervjuguiden och försökte ställa så öppna frågor som möjligt och med följdfrågor. Vi som författare såg det som positivt att vi var två stycken vid intervjutillfällena då vi båda kunde hjälpas åt att ställa frågor som kanske inte den andre tänkte på. Det upplevdes som en trygghet i och med att vi kunde hjälpas åt att hålla ett bra flyt i intervjuerna. Det är också positivt då vi båda hört intervjuerna både vid intervjutillfället och när vi lyssnat igenom och transkriberat vilket gett en djup förståelse för materialet. Det som skulle kunna vara negativt är att den som intervjuas kan uppleva det som jobbigt att vi är två stycken som lyssnar och pratar. På grund av det långa avståndet mellan författarna och studiedeltagarna valde vi att använda oss av intervjuer via telefon. Detta tycker vi har fungerat bra men vi är också medvetna om att det kan ha påverkat både positivt och negativt. Å ena sidan kan den som intervjuats ha upplevt att denne kunnat prata och berätta

(21)

17 fritt i och med att denne inte syns och känner sig mer anonym. Å andra sidan kan intervjuer utförda ansikte mot ansikte upplevas lättare av vissa och där materialet kanske kunnat bli än mer rikt.

Studiedeltagarna har alla levt olika liv och har olika erfarenheter. Bland annat skiljer sig antalet år från rökstopp fram till intervjutillfället från sju år till tjugofem år. Tidsaspekten kan vara en brist i vårt resultat då det kan vara svårt att komma ihåg hur det var vid tiden före och strax efter rökstoppet, vilket en deltagare också uttryckte. När en intervju utförs med en person åt gången finns alltid risken att personen inte kommer ihåg och att vissa detaljer inte kommer med i intervjun. Vid ett par tillfällen när personer som snusat intervjuades så gled samtalet ibland in på hur det var att sluta snusa därför att det ofta hade upplevts som värre än att sluta röka. I vårt analysarbete har vi arbetat noggrant för att inte råka ta med de delar som har med snusning att göra men vi är medvetna om att någon del skulle kunnat följa med.

Konklusion

Rökfrihet för en person med astma har många och stora fördelar såsom exempelvis minskad hosta, lättare att andas och bättre ork. Studien visar också på hur viktigt det är för en rökande person att vara motiverad och till hundra procent beslutsam för att lyckas sluta röka. Hur information ges och vilken information som ges spelar stor roll i beslutandeprocessen och påtryckningar kan ge negativ effekt och orsaka fortsatt rökning. Detta tycker författarna visar på hur viktigt det är att information inom sjukvården måste anpassas efter den specifika individen. Det är inte helt lätt att sluta röka och en del väljer att börja snusa i stället, vilket också är hälsovådligt. För att minska tobaksanvändningen är det därför viktigt att arbeta preventivt mot tobak. Vi tror att det finns behov av ytterligare kvalitativ forskning kring personer som har astma och röker eller har slutat röka. Det skulle också vara intressant att se forskning kring hur distriktssköterskor ger information kring astma och rökning.

(22)

18

Referenser

Bellido-Casado, J. (2007). Asthma and smoking: an unfortunate combination. Archivos de Bronconeumologia, 43(6), 340-345. doi: 10.1016/S1579-2129(07)60080-9

Benowitz, N. L. (2010). Nicotine addiction. The New England Journal of Medicine, 362 (24), 2295-2303. doi: 10.1056/NEJMra0809890

Bolin, K., & Lindgren, B. (2004). Rökning: Produktionsbortfall och sjukvårdskostnader (R nr. 2004:3). Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. Hämtad från

http://www.who.int/fctc/reporting/Sweden_annex3_SmokingRelatedHealthCareCosts_2004.p df

Bond, C., Brough, M., Spurling, G., & Hayman, N. (2012). ‘It had to be my choice’

Indigenous smoking cessation and negotiations of risk, resistance and resilience. Health, risk

& Socieity, 14(6), 565-581. doi: 10.1080/13698575.2012.701274

Burrows, J., & Carlisle, J. (2010). They don’t want it ramming down their throats. Learning from the perspectives of current and ex-smokers with smoking-related illness to improve communication in primary care: a qualitative study. Primary Health Care Research &

Development, 11 (3), 206–214. doi: 10.1017/S1463423609990351

Chaudhuri, R., Livingston, E., McMahon, A D., Lafferty, J., Fraser, I., Spears, M., McSharry, C P., & Thomson, N C. (2006). Effects of smoking cessation on lung function and airway inflammation in smokers with asthma. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 174(2), 127–133. doi: 10.1164/rccm.200510-1589OC

Deacon, M., & Rickards, E. (2013). A job description for the effective self-management of a long-term condition: experiences of living with difficult asthma. Contemporary Nurse, 44(1), 76-86. doi: 10.5172/conu.2013.44.1.76

de Vries, M. P., van den Bemt, L., Lince, S., Muris, J. W. M., Thoonen, B. P. A., & van Schayck, C.P. (2005). Factors associated with asthma control. The Journal of Asthma : Official Journal of the Association for the Care of Asthma, 42(8), 659-665. doi:

10.1080/02770900500264903

(23)

19 Dogar, O. F., & Siddiqi, K. (2013). An evidence-based guide to smoking cessation therapies.

Nurse Prescribing, 11(11), 543-548. doi: 10.12968/npre.2013.11.11.543

Doll, R., Peto, R., Boreham, J., & Sutherland, I. (2004). Mortality in relation to smoking: 50 years observation on male Brittish doctors. Brittish Medical Journal. 328(1519), 1-9. doi:

10.1136/bmj.38142.554479.AE

Eklund, B-M., Nilsson, S., Hedman, L., & Lindberg, I. (2012). Why do smokers diagnosed with COPD not quit smoking?- a qualitative study, Tobacco Induced Diseases, 10(17), 1-7.

doi: 10.1186/1617-9625-10-17

Fejes, A., & Thornberg, R. (2011). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes & R.

Thornberg (Red.). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB.

Erhardt, L. (2009). Cigarette smoking: an undertreated risk factor for cardiovascular disease. Atherosclerosis, 205(1), 23-32. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2009.01.007

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research:

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001

Hashemipour, M. A., Gholampour, F., Fatah, F., & Bazregari, S. (2013). Snus (nass) and oral cancer: a case series report. Dental Research Journal, 10(1), 116-121. doi: 10.4103/1735- 3327.111813

Hatsukami, D. K., Kotlyar, M., Allen, S., Jensen, J., Li, S., Le, C., & Murphy, S. (2005).

Effects of cigarette reduction on cardiovascular risk factors and subjective measures. Chest, 128(4), 2528-2537. doi: 10.1378/chest.128.4.2528

Hergens, M. P., Lambe, M., Pershagen, G., & Ye, W. (2008). Risk of hypertension amongst Swedish male snuff users: a prospective study. Journal of Internal Medicine, 264(2), 187–

194. doi: 10.1111/j.1365-2796.2008.01939.x

(24)

20 Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:

Studentlitteratur.

Law, M. R., Morris, J. K., & Wald, N. J. (1997). Environmental tobacco smoke exposure and ischaemic heart disease: an evaluation of the evidence. British Medical Journal, 315(7114), 973–980. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text.

Lajunen, T. K., Jaakkola, J. J. K., & Jaakkola, M. S. (2013). The synergistic effect of heredity and exposure to second-hand smoke on adult-onset asthma. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 188(7), 776-82. doi: 10.1164/rccm.201304-0773OC

Mcleish, A. C., & Zvolensky, M. J. (2010). Asthma and cigarette smoking: a review of the empirical literature. Journal of Asthma, 47(4), 345-361. doi: 10.3109/02770900903556413

Mujikaa, A., Forbes, A., Cangaa, N., de Iralac, J., Serranoa, I., Gasco´, P., & Edwards, M.

(2014). Motivational interviewing as a smoking cessation strategy with nurses: an exploratory randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 51(8), 1074–1082. doi:

10.1016/j.ijnurstu.2013.12.001

Norcross, J. C., Krebs, P. M., & Prochaska, J. O. (2011). Stages of change. Journal Of Clinical Psychology: In Session, 67(2), 143-154. doi: 10.1002/jclp.20758

Persson, A. (2007). Rök- och snusavvänjning. I S. Hunskår (Red.), Allmänmedicin. Lund:

Studentlitteratur AB

Piipari, R., Jaakkola, J. J. K., Jaakkola, N., & Jaakkola, M. S. (2004). Smoking and asthma in adults. The European Respiratory Journal, 24(5), 734-739.

doi: 10.1183/09031936.04.00116903

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.

(25)

21 Popova, L., & Ling, P. M. (2013). Alternative tobacco product use and smoking cessation:

a national study. The American Journal of Public Health. 103(5), 923-930.

doi:10.2105/AJPH.2012.301070

Rodu, B., Jansson, J-H., & Eliasson, M. (2013). The low prevalence of smoking in the Northern Sweden MONICA study. Scandinavian Journal of Public Health, 41(8), 808-811.

doi: 10.1177/1403494813504836

Rollnick, S., Miller, W. R., & Butler, C.C. (2009). Motiverande samtal i hälso- och sjukvård Att hjälpa människor att ändra beteende. Lund: Studentlitteratur AB.

Rutqvist, L. E., Fry, J. S., & Lee, P. N. (2013). Systematic review of Swedish snus for smoking cessation based on primary subject data from randmised clinical trials. Journal of Smoking Cessation, 8(1), 33-44. doi: 10.1017/jsc.2013.10

Scullion, J. (2005). A proactive approach to asthma. Nursing Standard, 20(9), 57-65. Hämtad från databasen CINAHL with full text.

Tomson, T., Toftgård, M., Gilljam, H., & Helgason, A. R. (2006). Symptoms in smokers trying to quit. Tobacco Induced Diseases, 3(2), 44-58. doi: 10.1186/1617-9625-3-2-44

Willemse, B.W.M., Postma, D.S., Timens, W., & ten Hacken, N.H. (2004). The impact of smoking cessation on respiratory symptoms, lungfunction, airway hyperresponsiveness and inflammation. European Respiratory Journal. 23(3), 464–476.

doi: 10.1183/09031936.04.00012704

Wilson, J. S., Elborn, J. S., & Fitzsimons. D. (2010). It´s not worth stopping now: why do smokers with chronic obstructive pulmonary disease continue to smoke? a qualiative study.

Journal of Clinical Nursing, 20(5-6), 819-827. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03319

(26)

22

Bilaga 1 Intervjuguide

Öppningsfrågor Hur gammal är du?

Vad arbetar du med?

Bor du ensam eller är du sammanboende med någon?

Hur länge har du haft din astmadiagnos?

Hur länge hade du rökt innan du slutade?

Intervjufrågor

Hur påverkas du av din astma i vardagen? Är det någon skillnad idag efter att du slutat röka?

Beskriv i så fall på vilket sätt.

Berätta vad rökningen betydde för dig?

Berätta vad du fick för information angående fördelar av att sluta röka med tanke på din astmadiagnos?

Gjorde du flera försök att sluta röka? Om ja, Vad tror du påverkade ditt beslut att fortsätta röka?

Berätta vad som motiverade dig att sluta röka?

Vad tror du gjorde att du lyckades?

Vad var svårast i att sluta röka?

Vilket stöd fick du? Vilket stöd skulle du ha velat ha?

Berätta hur du gjorde när du slutade röka.

Berätta om den första tiden efter att du hade slutat röka.

Beskriv hur det känns idag efter att ha lyckats sluta röka.

Finns suget fortfarande kvar? Beskriv i så fall på vilket sätt. När?

Beskriv dina tankar om vilket sätt du tror att omgivningens attityd till rökning kan påverka beslutet att sluta röka?

Beskriv dina tankar om hur du tror att omgivningen ser på en person som fortsätter att röka trots en astmadiagnos.

Hur är din inställning idag till personer som röker?

Har din syn på rökning förändrats efter att du slutade? Beskriv i så fall på vilket sätt den förändrats.

(27)

23 Följdfrågor

Kan du förklara lite mer?

Hur menar du då?

Kan du ge ett exempel?

Du säger att…

Berätta mer

Avslutande fråga

Finns det något du önskar tillägga?

(28)

24

Bilaga 2

Informationsbrev angående deltagare i studie

Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad

Förfrågan om deltagande i intervjustudie

Vi är två stycken sjuksköterskor som läser vidareutbildning med inriktning distriktssköterska. Vi ska skriva en uppsats som kommer att handla om vuxna personer med astma som slutat röka. Vi är intresserade av att ta reda på vad som kan påverka, både positivt och negativt, viljan och förmågan att sluta röka när man har en astmadiagnos. Detta är något som vi inom vården kan ha stor hjälp av när vi ska hjälpa och stötta de som är i den situationen. Syftet med vår intervjustudie är att ta reda på vilka upplevelser/erfarenheter som vuxna personer med astma har av att sluta röka.

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om deltagande i en intervju.

Intervjun kommer att ske via telefon och beräknas ta ca 45-60 minuter. Vi

kommer att spela in intervjuerna för att sedan skriva ut dem och vidare analysera

dem. Efter att vi skrivit ut intervjuerna kommer det inspelade materialet att

(29)

25

raderas och innehållet kommer att vara helt anonymt. Detta kommer sen att sammanställas i form av en uppsats på magisternivå.

Vår målgrupp är personer mellan 30-60 år som har en astmadiagnos, tidigare

rökt och lyckats sluta röka.

Frågorna kommer att beröra hur länge du haft din astmadiagnos, hur länge du rökt, vilka sätt att sluta röka du använd dig av samt vad du tror hjälpte dig att sluta röka.

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att behöva ange något skäl. Om du skulle kunna tänka dig att delta i studien så fyller du i den medföljande blanketten, stoppar det i det frankerade kuvertet och skickar den till:

Jennie Cronwall XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Tackar du ja till deltagande i vår studie kommer att kontakta dig via telefon för boka in en tid för intervjun.

Om du inte önskar delta får du också väldigt gärna fylla i det i blanketten och skicka den.

Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare

Med vänlig hälsning: Jennie Cronwall och Linda Möller

(30)

26

Jennie Cronwall Linda Möller

leg sjuksköterska/Student leg sjuksköterska/Student

Mail: XXXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXXX

Telefon nr: XXXXXXXX Telefon nr: XXXXXXXX

Handledare: Carina Nilsson Handledare: Linnea Hedman

Luleå tekniska universitet OLIN-studierna

Mail: XXXXXXXXXX Mail: XXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXX

(31)

27

Bilaga 3 Svarstalong

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att jag kan avbryta mitt

deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en anledning.

Jag vill gärna ha mer information om studien:

Jag önskar delta i studien:

Jag önskar inte delta i studien:

Namn:

Telefonnummer:

E-post:

References

Related documents

Klient: Jag vill faktiskt inte sluta röka ……..….Det är bara det att jag inte har råd att röka …..……...men jag vill inte sluta. Behandlare: Du vill inte sluta, men du har

Både rätten till intrång på privatägd mark och Skogsstyrelsens möjligheter att stoppa markägarens försäljning av avverkningsrätten på grund av art- och habitatdirektivet

Både de kvinnliga och de manliga informanterna uttryckte att sexuella trakasserier och kränkningar kopplade till kön inte är unikt för kvinnor, att även män blir

Upplevelser av att sluta röka är ett brett område och KASAM är en modell som kan förklara att viljan är det som behövs, men som inte kan ge svar på en given strategi

Även om vi rekommenderar en smoker eller kolgrill lämpad för rökning så går det lika bra att röka på en vanlig gasol- och kolgrill.. I denna artikel lär du dig hur du kan röka

Nurses’ experiences of health concerns, teamwork, leadership and knowledge transfer during an Ebola outbreak in West Africa.. Nursing Open, 6(3):

Enbart 15 procent av gravida uppgav att de skulle ha ringt om chatten inte fanns medan motsvarande var 78 procent bland dem som skulle opereras.. • I jämförelse med de som ringt

-Rökreduktion för de som inte vill sluta.. De

Kategorierna som framkom i resultatet var: Att det är fel tidpunkt i livet att sluta röka, Att bryta ett livsmönster är näst intill omöjligt, Att planer på att sluta inte leder

När personen i fråga väl börjat fundera över sin situation och möjligtvis börjar hamna i de tankebanor som skulle kunna bädda för en förändring, men ännu inte gjort

Detta överensstämmer med litteraturöversiktens resultat som visade att faktorer som låg bemanning, hög arbetsbelastning inkluderat ökad stress, tidsbrist samt minskad

Eftersom det enligt detta förslag fortfarande skulle krävas ackreditering för andra byggnader än småhus, skulle de aktörer som besiktigar dessa byggnader även i

Vid en analys av besiktningssvaren för förbindelse till taknock framkom att besiktningsmännen systematiskt inte hade fyllt i att byggnader med taklucka, takfönster, vägglucka

Han var själv mäkta stolt över sin bravad och skrev helt öppet om sina gravplund- ringar, och det är detta som hans sen- tida släkting Lotte nu försöker förstå genom att

Som exempel kan nämnas Hill Rice studie (17) där samma program förmedlades till tre grupper på olika sätt, och de som slutade röka med stöd av en sjuksköterska hade signifikant

The thesis poses the question, why were Volksbücher read and loved by some people in the early modern period and at the same time criticized by others. By doing so three

Vidare utveckling av applikationen bör omfatta utvärdering av användartester, helst i jämförelse med en kontrollgrupp, där personer som är motiverade att sluta röka slumpas till

It has been revealed that the sound pressure levels of the primary waves and the harmonics of the difference frequency wave are considerably reduced without deteriorating the

I tillgänglig teori går det dock inte att fastställa om generation X eller Y är den generation som svarar högst men även om generation Y verkar uppskatta

Det effektivaste sättet att minska förekomsten av kroniskt obstruktiv lungsjukdom på individnivå är att undvika att röka eller sluta röka så tidigt som möjligt. Att sluta röka är

Intermittent parathyroid hormone (1-34) treatment increases callus formation and mechanical strength of healing rat fractures. Teriparatide improves early callus

Sluta-röka-linjen är en nationell stödlinje för personer som vill sluta med tobak eller som redan har slutat och vill ha stöd att inte