• No results found

Upplevelsen av att inte kunna sluta röka vid kronisk obstruktiv lungsjukdom

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Upplevelsen av att inte kunna sluta röka vid kronisk obstruktiv lungsjukdom"

Copied!
35
0
0

Full text

(1)

Upplevelsen av att inte kunna sluta röka vid kronisk obstruktiv lungsjukdom

Britt-Marie Eklund Siv Nilsson

Filosofie magisterexamen Omvårdnad

Luleå tekniska universitet Institutionen för Hälsovetenskap

(2)

Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad

Upplevelsen av att inte kunna sluta röka vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom The experience of not being able to stop smoking despite COPD diagnose

Britt-Marie Eklund Siv Nilsson

Omvårdnad D Höstterminen 2010 Fristående kurs

Handledare: Inger Lindberg

(3)

Upplevelsen av att inte kunna sluta röka vid kronisk obstruktiv lungsjukdom The experience of not being able to stop smoking despite COPD diagnose

Britt-Marie Eklund Siv Nilsson

Luleå University of Technology Department of Health Science

Division of Nursing

Abstract

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is one of the most widespread lung diseases today and is a growing cause for suffering and mortality worldwide. It is considered to be the third leading cause of death in the near future. Smoking is the most important risk factor for this disease and about 50% of smokers develop COPD. The purpose of this study was to mediate the experience of not being able to stop smoking described by persons diagnosed with mild or moderate COPD. The study involved five women and five men. Data was

collected by semi-structured interviews and analyzed using qualitative latent content analysis.

The analysis resulted in two themes: Life is governed by a long smoking history that is difficult to break and To be aware of and enlightened, but lacking ability to make a decision, and in five categories: That it is the wrong time in life to stop; To break a lifelong pattern is almost impossible; That plans to stop does not lead to results; Being aware of the

consequences of continued smoking and to have received help and support but not liking to be patronized. Participants' lives were governed by a lifelong smoking habit which was difficult to break, although they had knowledge about the harmful effects of smoking. Individuals life situation is very important if the cessation of smoking can be successfully implemented and with lasting results. To have plans to stop smoking is not enough it is also necessary to get motivation and support from the environment and at the right time. Participants that where reluctant to smoking cessation where also critical to the information and support that was given to them. This indicates that health professionals should be more sensitive and provide an individually tailored support when an individual decides to stop smoking.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, experiences, support, smoking cessation, qualitative content analysis, interview study.

(4)

En av vår tids mest utbredda lungsjukdomar är KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) som är en växande anledning till lidande och död i hela världen. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) anses bli den tredje vanligaste dödsorsaken inom en snar framtid. Både KOL och COPD är benämningar som används för sjukdomen vilken definieras av kroniskt trånga luftrör med inflammatoriska förändringar i de små luftrören samt emfysem i

lungvävnaden (GOLD, 2008). KOL börjar utvecklas vid ca 40 – 60 års ålder och förekomsten av KOL är starkt relaterad till ålder och rökning (Lindberg, Jonsson, Rönmark, Lundgren, Larsson, & Lundbäck, 2005). Sannolikheten för att personer som är rökare, över 40 år och har andnöd, kronisk hosta, ökad slemproduktion har KOL är mycket stor (Fromer & Cooper, 2008). Lindberg, Jonsson, Rönmark, Larsson och Lundbäck (2005) visade att i Norrbotten, bland personer över 45 år hade åtta procent KOL och förekomsten steg med ökad ålder.

Utöver luftvägssymtom lider personer med KOL ofta av trötthet, viktnedgång, depression, ångest och benskörhet (Hansson, 2002, s. 81-86). Rökning är den avgjort viktigaste riskfaktorn för KOL. Av de personer som röker, utvecklar ca 50 % KOL, (Lundbäck, Lindberg, Lindström, Rönnmark & Jonsson, 2003).

Jansson, Andersson, Borg, Eriksson, Jönsson och Lundbäck (2002) visade på vikten av prevention, tidig diagnos och bromsning av sjukdomsförloppet då sjukvårdskostnaderna ökade tio gånger från mild till svår KOL. Sex av åtta dödsorsaker i världen anses orsakad av rökning (Anderson, Jorenby, Scott & Fiore, 2002). I en studie (Larsson, Hallström, Frisk, Kiviloog & Lundbäck (2001) framkom det att barn som utsatts för passiv rökning hade en ökad risk för tobaksberoende senare i livet. Nikotinet i tobaken har beroendeframkallande egenskaper liknande de som för alkohol och heroin. Abstinensbesvär uppstår när nikotin inte tillförs kroppen kontinuerligt (Fagerström, 2002, s. 209).

Spirometriundersökning är nödvändig för att diagnostisera KOL. Luftvägsobstruktion som inte normaliseras efter tillförsel av luftrörsvidgande medel eller steroider bekräftar diagnosen KOL. Gemensamt är att kvoten mellan forcerad expiatorisk volym vid en sekund och forcerad vitalkapacitet (FEV1/ FVC) är <70 %. Svårighetsgraden klassificeras beroende på FEV1

värdet (GOLD, 2008). FEV1< 80 % av förväntat normalvärde stärker ytterligare diagnosen KOL. Tobaksrökning, långvarig hosta och upphostningar samt andnöd som upptäcks vid basal diagnostik ger misstanke om KOL och kan bekräftas med spirometri (Skoogh, 2002, s. 13).

Rökning påskyndar lungfunktionsförsämring utöver den normala försämring som sker med

(5)

ökande ålder. Vid rökstopp återgår lungfunktionsförsämringen till den normala

försämringstakten för icke rökare och tidigt rökstopp förbättrar prognosen (Anthonisen et al.

1994; Fletcher, Peto, Tinker & Speitzer, 1976, s. 147). Tobaksrökning är den största enskilda förebyggbara och behandlingsbara faktorn och rökstopp är det effektivaste sättet att reducera risken att utveckla KOL. Jämfört med individer som fortsätter att röka har rökare som slutat en signifikant mindre risk för (exacerbationer) försämrings perioder (Au et al. 2009).

Socialstyrelsen (2005) har i Sverige skapat riktlinjer för vården av KOL patienter inom

primärvården. Ett strukturerat arbetssätt genom sjuksköterskeledd KOL- mottagning förbättrar omhändertagandet av patienter. Råd om rökstopp, fysisk aktivitet och kost är viktiga delar i utbildningen (GOLD, 2008; SBU, 2000). Sjuksköterskan har därför en viktig funktion i omvårdnaden av personer med KOL genom att påvisa och aktivt förhindra hälsorisker samt stimulera till livsstilsförändringar och rökstopp.

Eftersom sjukdomen KOL skördar liv är det viktigt att motivera rökare till rökstopp (Lundbäck, 2002, s. 22-24). Scanlon et al. (2000) undersökte KOL patienter med mild till moderat luftvägsobstruktion med spirometri. Lungfunktionsförsämringen var dubbelt så stor hos de som fortsatte att röka, i jämförelse med förbättringen hos de som slutade röka (Scanlon et al. 2000). Wilson, Fitzsimons, Bradbury och Elborn, (2008) visade att endast några få patienter med KOL kunde sluta röka abrupt även om de deltagit i intensiv rökstopps behandling. Pelkonen, Notkola, Tukiainen, Tervahauta, Tuomilehto och Nissinen, (2001) poängterar vikten av rökstopp då frekventa uppehåll har en positiv effektiv med betydligt mindre sänkning av lungfunktionen i förhållande till de som inga rökstopp haft. I studier (Prochaska & Goldstein, 1991; Colby et al. 1998) framkom att det fanns rädslor samt

erfarenheter om tidigare misslyckade försök att sluta röka som försvårade rökstopp. Gibson et al. (2002); GOLD (2008) beskriver att motivationen till rökstopp ökar vid upprepad

information om risker med rökning och värdet av att sluta röka. Tobaksrökning är en kronisk åkomma och det krävs ofta upprepade försök att sluta röka helt. Enbart information visar sig inte räcka för att nå framgångsrika resultat vid behandling av patienter som har behov av att ändra sitt beteende. Enligt Österlund Efraimsson, Hillervik och Ehrenberg (2008) undviker en del personer som röker att delta i studier som inriktar sig på att hjälpa personer att sluta röka.

Flera studier beskriver olika typer av program som finns tillgängliga vid rökavvänjning.

(6)

Rökavvänjningsprogram med kognitiv behovsterapi gav ett bra resultat i en sjuksköterskeledd longitudinell studie. Efter återkommande och intensivt motiverande stöd var 42 % av

patienterna med KOL fortfarande rökfria efter ett år (Willemse, Lesman-Leegte, Timens, Postma & ten Hacken, 2005). I en studie där rökavvänjning med spirometri genomfördes, beskrev Sundblad, Larsson och Nathell (2010) att rökare blev mera motiverade att sluta röka.

När spirometri och stödsamtal används samtidigt vid rökavvänjning beskrev DeJong (2004) att de patienter som fick sjuksköterskeledd utbildning och spirometri screening slutade röka.

Österlund Efraimsson, Hillervik och Ehrenberg (2008) delade en grupp rökare i två grupper, endast den ena gruppen fick spirometriundersökning med stödsamtal. I stödgruppen slutade 37,5 % att röka men ingen i kontrollgruppen. Att få diagnosen KOL visade sig vara viktigt i en sjuksköterskeledd studie Stratelis, Mölstad, Jakobsson och Zetterström (2006) som undersökte om återkommande spirometri med kort upplysning hade någon effekt vid rökstopp. Resultatet visade att avhållsamhet från rökning efter avslutad studie var betydligt högre hos rökare med KOL (29 %) än hos rökare som inte fått diagnosen KOL (14 %).

I en studie (Österlund Efraimsson, Klang, Larsson, Ehrenberg & Fossum, 2009) filmades sjuksköterskor vid en första kontakt med patienter vid nyupptäckt KOL. Sjuksköterskorna genomförde spirometriundersökning, pulsoxymetriundersökning, informerade patienterna om mediciner samt diskuterade fysiska problem. Information om egenvård, rökstopp samt öppna frågor och motiverande dialog uteblev i stor utsträckning, ingen behandlingsplan med

individuella mål och samförstånd gjordes och en sammanställning av konsultationerna uteblev. Slutsatsen av undersökningen var att sjuksköterskor bör reflektera över hur utveckling av ett strukturerat besök bör utföras. Läkemedelsstöd vid en sjuksköterskeledd rökavvänjning med Nikotin Replacement Therapy (NRT) uppvisade bättre resultat än de med placebobehandling (Tönnesen, Mikkelsen & Bremann, 2009). I en studie kombineras

läkemedelsstöd och stödsamtal (Prochaska & DiClemente, 2002) där den Transteoretiska modellen beskriver den process individer går igenom vid problematiskt beteende, till exempel rökning. Transteoretiska modellen, nikotinersättningsterapi, rådgivning individuellt och i grupp samt stöd från sjuksköterska initierades under en sjukhusvistelse för patienter med lungsjukdom. Ett år efter utskrivningen var 39 % rökfria, viljan att sluta röka hade ökat och nikotinberoendet hade avtagit (Jonsdottir, Jonsdottir, Geirsdottir, Sveinsdottir &

Sigurdardottir, 2004).

(7)

Det finns flera anledningar till varför rökare inte slutar röka. Enligt Rundmo, Smedslund och Götestam (1997) kan rökare ha informationsbrist om tobakens negativa effekter eller ha svårigheter att se sambandet mellan effekterna och sin egen hälsa. Det kan också finnas rädsla kopplad till erfarenheten av tidigare misslyckade försök att sluta röka.

Litteraturgenomgången visar att kvalitativa intervjuer med patienter som fått diagnosen KOL med avseende på deras upplevelse av att inte kunna sluta röka är mycket sparsamt

representerade. Avsikten med denna studie var att utvidga förståelsen och ge en ökad kunskap om vad människor som fått diagnosen mild eller medelsvår KOL själva upplevde för

svårigheter när ett behov av rökstopp uppstod. Avsikten var också att undersöka vilket behov av stöd de hade för att sluta röka och varför de inte slutade röka trots att de var informerade om rökningens skadeverkningar. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att inte kunna sluta röka beskrivet av personer med diagnosen mild eller medelsvår KOL.

Metod

Kvalitativ metod är en metod som ger möjligheter att förklara komplexa och svåra situationer ur verkliga livet (Morse, 1999). Målet med metoden är att utveckla en djupare förståelse till företeelser som förekommer i verkligheten och konstrueras av individen i dess sammanhang (Polit & Beck, 2008, s. 220).

Procedur

Obstruktiva Lungsjukdomar i Norrbotten (OLIN) studierna bedrivs sedan 1985 i Norra Sverige och började som ett projekt för att förebygga obstruktiva luftvägssjukdomar.

Verksamhetschefen vid OLIN studierna tillfrågades om förmedling av en förfrågan till deltagare som tillhör KOL registret, angående deltagande i föreliggande studie (bilaga 1). Ett ändamålsenligt urval gjordes enligt nedan angivna inklusions kriterier för att belysa studiens undersökningsområde. Ett informationsbrev med svarsformulär sändes till 15 utvalda personer med förfrågan om deltagande i studien (bilaga 2). De fem första män och de fem första kvinnor som anmälde sitt intresse att delta antogs vilket informerades om i utskicket.

Personer som tackade ja till deltagande kontaktades av forskarna för att boka tid och plats för intervju. Beroende på var deltagaren bodde kunde ett samtalsrum bokas på vårdcentral om deltagaren så önskade eller deltagaren kunde själv bestämma en plats som passade deltagaren.

De som anmälde sitt intresse informerades om att de när som helst kunde avsluta sitt

(8)

deltagande i studien om de så önskade och utan att de behövde ange någon orsak till sitt beslut.

Deltagare

I studien deltog tio personer, 5 män och 5 kvinnor. De hade börjat röka när de var mellan 12 – 18 år. Inklusions kriterier var: patienter med mild och medelsvår KOL, ålder 50-60 år,

spirometri verifierad mild eller medelsvår KOL med FEV1 på 50-79 % av förväntat normalvärde. Deltagare skulle vara verifierad med klinik, ha hosta och en ökad slem produktion, vara aktiva rökare och ha kognitiv förmåga att delta i intervju.

Datainsamling

Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer som säkerställde att forskarna fick det specifika ämnesområdet besvarat. En intervjuguide (bilaga 3) användes vilken innehöll följande frågor: Hur länge har du varit rökare? Kan du berätta om vilken information du har fått om fördelarna med att sluta röka när du fick diagnosen KOL? Berätta om du har någon upplevelse av att försöka sluta röka innan du fick diagnosen KOL, och varför det i så fall inte fungerade då! Har du försökt sluta röka efter att du fått diagnosen KOL? Om du försökt sluta röka, har du då använt några hjälpmedel? Vilka orsakar tycker du leder till att du fortfarande röker? Berätta vad som skulle kunna hjälpa dig att sluta röka. Beskriv vilket stöd du skulle vilja ha om du bestämde dig att sluta röka. Utöver ovanstående frågor ställdes följdfrågor för att uppmuntra berättelsen: kan du berätta mera, kan du förklara närmare, kan du ge exempel, kan du beskriva hur du menar. Intervjuerna varade ca 30-45 minuter och spelades in och skrevs ut ordagrant.

Analys

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som innebär generalisering med minimal förlust av information från ursprungligt data. Det är en metod som gör det möjligt att med systematiska och objektiva medel skapa en välgrundad slutsats från verbal, visuell eller skriftlig data för att beskriva och erbjuda kunskap och förståelse för en företeelse (Downe-Wamboldt, 1992). Ett kännetecken för kvalitativ innehållsanalys är att metoden fokuserar på subjekt och

sammanhang och betonar skillnaderna och likheterna inom koder och kategorier. Ett annat kännetecken är att metoden behandlar det manifesta och latenta i en text. Det manifesta sammanhanget, vad texten säger, presenteras i kategorier, medan teman är uttryck för det

(9)

latenta sammanhanget, vad texten handlar om (Downe-Wamboldt, 1992). Kvalitativ latent innehållsanalys används för att identifiera framträdande teman och mönster (Polit & Beck, 2008, s. 517-518). Intervjuerna genomläses flera gånger för att införskaffa en känsla av helheten. Data bröts ner till mindre enheter som kodades och namngavs enligt det innehåll som presenterades. Texten delades in i meningsbärande enheter och kondenserades därefter till kortare text utan att det påverkade innehållet. Meningsenheterna kodades för att kunna sortera innehållet. De olika koderna jämfördes genom olikheter och likheter samt sorterades in i underkategorier och kategorier som utgjorde det manifest innehållet. Det underliggande innehållet i kategorierna formulerades till teman som utgjorde det latenta innehållet.

Intervjuerna lästes många gånger för att säkra trovärdigheten att textenheterna beskrev den ursprungliga texten och att dessa placerades under rätt kategori (jfr. Graneheim & Lundman, 2004).

Etiska överväganden

För att skydda studiedeltagarna har forskarna utfört en uppskattning av risk/nytta med deltagande i studien. Uppskattningen används för att avgöra om studien är i

överensstämmande med kostnader, finansiering, psykisk, emotionell och social påfrestning.

Den individuella deltagaren har upplysts om risker och nytta för att kunna utvärdera om det är för deras bästa att delta i studien. Det har även värderats om deltagandet innebär nytta för samhället och vårdprofessionen (Polit & Beck 2008, s. 174). Etiska överväganden gjordes från början av studien och följdes under hela förloppet (Kvale, 1997, s. 105). För både intervjuaren och den intervjuade kan intervjusituationen vara kännetecknad av positiva uppfattningar men även skapa ångest och motstånd. Detta tog intervjuaren hänsyn till både i intervjusituationen och i den senare analysen (Kvale, 1997, s. 39). Datainsamling gjordes genom intervjuer om hur deltagarna upplevde att inte kunna sluta röka och om de saknade stöd eftersom de inte slutade röka trots sin sjukdom. Frågan kunde förväntas vara känslig för deltagarna och väcka rädsla och skuldkänslor, över att inte klara av att sluta röka. Att välja rätta ord vid samtal om rökstopp är lika viktigt som att ge rätt medicinsk behandling. Öppna frågor har ställts för att utgå från individens inställning till ett rökstopp utifrån dennes behov av stöd och hjälp (jfr. Larsson & Gilljam, 2002, s. 198-199). Riskbeteendet rökning leder till en försämring av sjukdomstillståndet KOL och förorsakar problem, vilka förväntas framträda vid en intervju. Deltagarna är på grund av flera års deltagande i OLIN-studierna väl förtrogna med att vända sig till dess personal om det finns frågor, oklarheter eller funderingar. Om

(10)

behov uppstod av stöd eller samtalskontakt var deltagare i denna studie hänvisade till

verksamhetschefen vid OLIN studierna. Informerat samtycke inhämtades och deltagarna gavs konfidentialitet (Kvale, 1997, s. 105). Intervjudeltagarna behandlades konfidentiellt, det vill säga ingen annan än forskarna hade tillgång till deltagarnas namn eller hade möjlighet att utifrån intervjuerna kunna härleda de deltagande till den aktuella studien. Alla deltagande informerades om detta, samt att deltagandet kunde avslutas närhelst de så önskade, utan att skäl behövde uppges. Antalet deltagare i OLIN studierna är ca 50 000 vilket skyddar deltagarnas anonymitet vid presentation av resultat i denna studie. Ansökan om

forskningsetisk prövning lämnades till etikprövningsgruppen vid Luleå tekniska universitet, institutionen för Hälsovetenskap, och godkändes innan studien påbörjades.

Resultat

Analysen resulterade i två teman och fem kategorier (tabell 1).

Resultatet presenteras i löpande text och illustreras med citat från intervjuerna.

Tabell 1. Översikt av tema och kategorier

Teman Kategorier

Livet styrs av en lång tids rökvana som är svår att bryta

Att det är fel tidpunkt i livet att sluta röka Att bryta ett livsmönster är näst intill omöjligt

Att planer på att sluta inte leder till resultat

Medveten och upplyst men beslutsförmåga saknas

Att vara medveten om följderna vid fortsatt rökning

Att fått hjälp och stöd men inte vilja bli bestämd över

Tema:

Livet styrs av en lång tids rökvana som är svår att bryta

Detta tema beskriver att det var svårt att bryta ett invant beteende. Olika omständigheter och vanor påverkade deltagarnas möjlighet att hitta en lämplig tidpunkt att sluta röka. Rökningen förknippades med specifika händelser och känslor som gav positiva/negativa upplevelser

(11)

vilket försvårade för ett rökstopp. Tankar på rökstopp var inte tillräckligt för att sluta röka då motivation saknades eller fanns i liten utsträckning.

Att det är fel tidpunkt i livet att sluta röka

Det fanns händelser runt deltagarna som de beskrev bidrog till att de aldrig hittade rätt tidpunkt att fokusera på ett rökstopp. Det hektiska arbetslivet kunde leda till fortsatt rökande men det gav inte alltid ett välbefinnande. Enstaka deltagare ansåg att cigaretten gav tröst och mildrade bekymmer. Några deltagare upplevde att stressen i samband med egen och

närståendes sjukdom samt död innebar att de inte kunde sluta röka, tidpunkten för att sluta sköts på framtiden. En del av deltagarna berättade att de egentligen aldrig hade bestämt sig för att sluta röka, den riktiga viljan infann sig aldrig. Deltagarna såg fördelar med att sluta röka samtidigt som det skulle innebära ett asketiskt liv. Deltagarna hade ofta tankar på att sluta röka som malde i huvudet, tankar som de i framtiden ansåg skulle kunna leda till ett rökstopp.

Enstaka deltagare tyckte att det var synd att må så bra av rökningen för då sköt de fram tidpunkten för ett rökstopp. En deltagare beskrev att det måste till lidande för att tidpunkten skulle kännas rätt för att sluta röka och att lidandet säkert skulle komma att öka och blev då deltagaren tillräckligt sjuk skulle det leda till rökstopp.

”först dog svägerskan fyra veckor senare dog min man och fyra månader senare dog min pappa”

”och vi diskuterar jag min bror min syster och hennes dotter om att komma överens om ett datum när vi skall … men alla slirar på det där … liksom på datum … vi får se”

Flera av deltagarna upplevde att det fanns en mängd tillfällen då de frestades att röka och för att kunna avstå från eller minska på rökandet försökte de undvika dessa, som var en del av deras vardag. Frestelsen att röka jämfördes med alkoholistens sug efter alkohol och rökstoppet sköts på framtiden. Deltagare som umgicks med rökande vänner hittade aldrig rätt tidpunkt att sluta röka. För en deltagare skulle det enda sättet att inte frestas till rökning vara att få tid att åka till en öde ö med en symaskin och en massa tyger.

(12)

”för dagen därpå stod jag och tankade och så tänkte jag … jag kanske ska gå in och köpa mig en cigarett … men det fanns ju inte längre, det finns ju bara 20 i paketet … så köpte jag

ett paket och tände den där cigaretten och … vad faan hände då …

”då är man så fruktansvärt röksugen att man håller på att gå upp i limningen”

Flera av deltagarna reagerade vid rökstopp med varierande symtom som bidrog till att de började om med rökning. Några deltagare upplevde att viktökningen var så pass besvärande att de började röka igen efter ett rökstopp. Deltagarna sköt upp tidpunkten för att sluta röka då de inte tyckte det var lämpligt så länge de hade viktproblem. En deltagare fick yrsel och blodtrycksfall efter rökstopp och fortsatte därför att röka. Enstaka deltagare upplevde att rökstoppet föranledde att de blev deppade. Att vara utan cigaretter jämförde en annan deltagare med ett sorgearbete. Deltagarna bestämde sig för att inte sluta röka när de hade besvärade symptom som yrsel, blodtrycksfall eller när de var deppiga utan de planerade att välja en annan tidpunkt.

”Ja jag säger bara jag inte skulle gå upp i vikt så skulle jag säkert anstränga mig att försöka sluta helt men det är den där vikten jag är rädd för”

Att bryta ett livsmönster är näst intill omöjligt

De flesta av deltagarna såg ett samband mellan rökning och sitt livsmönster. Rökningen upplevdes ge njutning som bidrog till ett fortsatt rökande. För en del fortsatte rökandet vare sig det gav välbefinnande eller inte. Njutningen var starkt förknippad med specifika

företeelser som rökning vid matintag, kaffe eller alkohol. Njutning stod för en positiv

upplevelse i deras livsmönster och det var därför svårt att bryta. Vanan att hålla något mellan fingrarna ledde till att tända en cigarett trots att röksuget saknades. Efter att ha arbetat mycket kunde deltagaren belöna sig med en cigarett. Rökandet fortsatte därför att det fanns behov av belöning i livet. Hälften av deltagarna ansåg att cigaretten var en kär vän, ens bästa kompis, ett sällskap och som ingick i deltagarens gemenskap. Det fanns även deltagare som ansåg att det kanske skulle gå att byta ut sällskapet mot något annat eller att göra slut med vännen men det var förknippat med stora svårigheter att bryta ett invant mönster.

”då är det ju nikotinet som skriker efter en men många gånger så är det ju en njutning

(13)

”det är ju på morgonen exempelvis till kaffet dom två första cigaretterna

… det är ju kanon”

Deltagarna angav olika anledningar till varför det var svårt att sluta röka. Otäcka TV program om lungsjukas besvär berörde inte. Flera deltagare ansåg att det inte fanns någon yttre hjälp att få utan att de själva måste komma fram till ett beslut för att bryta sitt livsmönster.

”det spelar ingen roll hur mycket information man får … om man inte här inne är hundra på att det är vad man vill göra

Att planer på att sluta inte leder till resultat

Flera av deltagarna uttryckte att ”det sitter i hjärnan” och det var därför det inte gick att sluta röka. De hade svårt att förklara vad de egentligen menade med detta. Det fanns ofta planer på att sluta röka, men det blev inte så. Någon av deltagarna tyckte sig ha kontroll på det mesta i livet, utom rökningen där planer på att sluta inte ledde till något resultat. Det var något som de sade ”var galet med hjärnan” när rökningen ledde till beroende som inte gick att bryta. Det var ett gissel att vara slav under cigaretten med påföljd att planer på att sluta röka inte fullföljdes.

”jaa man får väl lobotomera sig … det är en del i hjärnan”

För att genomföra ett beslut om rökstopp upplevde flera av deltagarna att det krävdes motivation, men den saknades. Försämrad kondition, vetskap om att rökningen var skadlig, vetskap om att sjukdomen förvärrades eller ledde till en snar död bidrog till planer om rökstopp men ledde inte till resultat. Närståendes dåliga lungkapacitet, ekonomiska aspekter som tobaks kostnader på 18000 per år och att man luktade illa ökade motivationen men inte till den grad att det ledde till ett rökstopp. Deltagarna förstod att tillräcklig motivation saknades och därför ledde planer på att sluta inte till resultat.

”att jag skulle få en dom … om du inte slutar röka kommer du att dö nu eller om ett år ... en stjärnsmäll i skallen”

Hälften av deltagarna hade minskat på rökandet men inte klarat av att sluta helt. Det var lättare att röka mindre än att göra ett planerat rökstopp. Det fanns deltagare som behövde vara

(14)

stränga mot sig själva för att kunna minska på rökandet. Det var lätt att avstå från rökning vid vistelse i specifika miljöer, vid specifika bestyr eller vid rökförbud men att sluta röka helt var svårt. Förändringar i vardagen planerades för att kunna sluta röka men det lyckades inte. Det var viktigt att planera för att ta bort störningsmoment, ha kontroll och lugn och ro kring sig men det gick inte att förändra två saker samtidigt. Det hjälpte om det inte fanns någon som rökte i ens omgivning eller hemma eller om cigaretter inte fanns tillgängliga. Enstaka deltagare ansåg att det underlättade att umgås med icke rökande vänner. Aktiviteter av olika slag, resor och ökad motion kunde leda till mindre rökande men planer på att sluta helt genomfördes inte. Det började vara dags att minska på rökandet för att inte få ett alltför kort liv ansåg en deltagare medan en annan deltagare var tveksam om det var värt att sluta röka för att leva några år till. Några visste rent förståndsmässigt att de borde sluta röka men det blev ändå inte av. Planerna på att sluta röka ledde inte till resultat då fördelarna inte var tillräckligt övertygande.

”alltså jag har rökt tidigare kanske tjugo cigaretter om dagen och nu röker jag kanske fyra … så att jag har ju minskat ner under en lång tid så att säga”

”en vacker dag tar jag beslutet … men så har det varit många år … resonemangsmässigt och lika förb… röker man”

Tema:

Medveten och upplyst men beslutsförmåga saknas

Temat beskriver att det fanns en medvetenhet om följderna för sjukdomen KOL och en upplysthet om rökningens skadeverkningar. Det var svårt att hantera omgivningens krav på rökstopp då behov fanns att beslutet skulle tas självständigt. Deltagarna hade behov av självbestämmande men besluts uteblev.

Att vara medveten om följderna vid fortsatt rökning

Alla deltagare var medvetna om följderna vid fortsatt rökning och de hade kunskap om sjukdomen KOL. De visste att personer med sjukdomen inte blev friska, men att

sjukdomsutvecklingen stannade upp vid rökstopp. Den årliga lungfunktions- undersökningen visade på sjukdomens omfattning och var för några deltagare ett bra medel för att fundera på

(15)

rökstopp medan någon deltagare ansåg att det var utan betydelse.

Lungfunktionsundersökningen visade svart på vitt och det var just detta som var avgörande för några deltagare om de skulle besluta sig för ett rökstopp.

”att få veta om lungfunktionsnedsättningen… det var då man fick känslan… nu måste jag verkligen fixa det”

”min svärfar har lungcancer är döende och morsan hade KOL och hade ju ingen bra sista tid i livet … så jag vet ju hur det ser ut va … till ingen nytta”

Att få hjälp och stöd men inte vilja bli bestämd över

Deltagarna ville ha hjälp och stöd men ville inte bli bestämd över. Vidare fanns det deltagare som efterlyste hjälp på samma sätt som alkoholisterna fick, ett tolvstegsprogram eller

liknande. Att resa bort en tid sågs även som ett stöd. Vid motgång skulle det behövas stöd.

Hos närstående fanns det bästa stödet. Flera av deltagarna ansåg att det var lättare att göra rökstopp om rökande närstående också tänkte sig att sluta röka. Det var lättare att vara öppen och prata med närstående därför att de kände varandra.

”att man skulle få stöd för det blir tunga dippar och i synnerhet om det är någon motgång som jag råkar ut för då känner man ju liksom att neej nu skiter jag i det här alltså”

”nog tror jag att det bästa stödet är bland mina vänner … det tror jag”

Påtryckningar om rökstopp, i vissa fall dagligen, kom från make/maka, släkt, vänner, arbetsgivare och läkare. Tjatet från omgivningen kunde leda till att deltagarna fortsatte att röka eller att de började om efter ett rökstopp. Att röka var ett eget val och därför ville personen själv bestämma när rökstoppet skulle ske. Deltagarna upplevde i vissa fall att omgivningen var oförstående för rökarens situation. Det kunde upplevas som ett tvång att sluta röka om omgivningen informerades om det, därför fick ingen veta något om att de slutade röka. Deltagare beskrev att det tidigare var det helt accepterat och fränt att röka, men det är det inte numera. Det kunde ses som en brist hos en människa att röka eller det ansågs vara lika fult som att vara alkoholist eller så luktade det illa. Att det inte gick att röka

(16)

någonstans därför att det är förbjudet praktiskt taget överallt bidrog till att det nästan upplevdes skamligt. Det fanns en del deltagare hos vilka viljan att sluta röka saknades helt.

att när dom säjer … skall inte du sluta röka … aldrig … bara för att dom säjer så … tänker man aldrig”

”att de senaste åren har jag känt mej jagad med blåslampa”

och barnen tycker vi är helt värdelösa som röker”

”Att då tänker jag ..ni har inte med det att göra …det är mitt eget val”

Nästan alla deltagare hade prövat läkemedel i olika beredningar. Upplevelserna av behandlingarna var både positiva och negativa. Flera av deltagarna uppgav att de fått biverkningar som lett till att de slutat med läkemedlen. Några deltagare använde snus som ersättning för cigaretterna. Flera deltagare hade fått tillfällig hjälp av medlen men hade inte helt klarat av att sluta röka. Några av deltagarna hade försökt att sluta röka genom att vara med i rökavvänjningsgrupper vid vårdcentralen. Vissa deltagare tyckte inte att gruppträffar var till någon hjälp därför att alla deltagarna inte hade bestämt sig för att sluta röka. Vidare berättade en deltagare som prövat på rökavvänjning att det gick bra att avstå från rökning så länge som deltagaren var med i avvänjningsgruppen. Vid tidigare rökstopp hade flera deltagare avstått från att använda hjälpmedel. Nästan alla deltagarna var kritiska till den information och det stöd som de använt sig av.

”jag har provat med plåster … och då tyckte jag… jag blev vimmelkantig … yr”

Diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att inte kunna sluta röka hos personer med diagnosen mild eller medelsvår KOL. Teman som framkom i resultatet var: Livet styrs av en lång tids rökvana som är svår att bryta och Medveten och upplyst men beslutsförmåga saknas. Kategorierna som framkom i resultatet var: Att det är fel tidpunkt i livet att sluta röka, Att bryta ett livsmönster är näst intill omöjligt, Att planer på att sluta inte leder till resultat, Att vara medveten om följderna vid fortsatt rökning, Att få hjälp och stöd men inte vilja bli bestämd över.

(17)

Intervjuerna visade att alla deltagare hade en lång tids rökvana och rökningen startade redan i unga år. Påfrestningar i livet exempelvis sjuka anhöriga, dödsfall i familjen, stress på jobbet, viktökning eller depression, var några av många orsaker till att det var fel tidpunkt i livet att sluta röka. Det fanns några deltagare i den här studien som upplevde att de blev deprimerade när de slutade att röka. Wagena et al. (2004) fann att personer som rökte och hade KOL, astma eller emfysem upplevde högre grad av psykologiska besvär och nedstämt humör jämfört med friska rökare. Enligt Di Marco et al. (2006) är depression och ångest vanligt bland personer med KOL, även i mild form. Kvinnor verkade vara mer utsatta för

psykologiska påfrestningar än män. Psykologiska aspekter bör därför beaktas när ett behov av rökstopp uppstår vid sjukdomen KOL. McClave, Dube, Strine, Kroenke, Caraballo och Mokdad (2009) visade att rökare som misslyckades med att sluta röka kunde uppleva akut depression och livslång depression i högre grad än andra rökare och före detta rökare. En kinesisk studie (Yang, Fisher, Li, & Danaher, 2006) som undersökte mäns orsaker till återfall efter rökstopp, fann att de vanligaste bidragande faktorerna var sociala situationer (34 %), nedstämdhet och negativa känslor (13,4%). Vårdpersonal bör vara uppmärksam på att depressioner kan uppkomma när rökare slutar röka och därför bör stöd erbjudas i förebyggande syfte.

Flera deltagare i den här studien avbröt rökstoppet på grund av viktökning. Eftersom

deltagarna ansåg att vikten skulle öka mer vid fortsatt rökstopp sköts det på framtiden. Bamia, Trichopoulou, Lenas och Trichopoulos (2004) visade att rökare har lägre BMI än icke rökare men att det mer återpeglar personliga kännetecken för de som röker och att tendensen till viktuppgången efter rökstopp hellre beror på beteende än farmakologiska orsaker. I en studie (Pisinger & Jorgensen, 2007) var viktuppgång en orsak till att återuppta rökningen hos ungefär hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen.

Deltagarna i föreliggande studie beskrev att stress i vardagen eller arbetslivet gjorde att de sköt fram tidpunkten i livet för att sluta röka. Tanken på att sluta röka fanns där men livet behövde bli mindre stressigt innan de skulle sluta. I den här studien rökte deltagare intensivare vid hård arbetsbelastning och stress. Kouvonen, Kivimäki, Virtanen, Pentti och Vahtera (2005) visade på liknande fynd i en studie att rökare som var stressade rökte intensivare och anställda med hög stressnivå hade en ökad sannolikhet för rökning jämfört med mindre stressade kollegor. Även hjärtsjuka rökare med starkt beroende angav att rökning hjälpte att

(18)

klara av stress och uppgav ett år efter rökstoppet att stressen hade minskat (Hajek, Taylor &

McRobbie, 2010). Kvinnor och män reagerar olika på stressande livshändelser, kvinnor reagerar kraftigare på negativa ekonomiska händelser än män och har större risk för återfall beskrev McKee, Maciejewski, Falba och Mazure (2003). Det är viktigt att vårdpersonal förstår att rökstoppet inte är ett separat problem att ta hand om, utan att stöd för stress, depression och viktökning måste ingå för att nå målet.

Rökning hade blivit en del av vardagen, ett livsmönster som skulle visa sig vara svårt, nästintill omöjligt, att bryta för deltagarna. Rökning av en hel cigarett i tidig ålder (Audrain- McGovern, Koudsi, Rodriguez, Wileyto, Shields & Tyndale, 2007) och en kort latens mellan initial och daglig rökning förknippas med högre risk för livslångt beroende (Hu, Davies &

Kandel, 2006). Att beroende har genetiskt påverkan har beskrivits av Agraval och Lynskey (2008) samt att det inte är en gen utan flera interaktiva gener som skapar beroende. I den föreliggande studien förekom rökning ofta efter maten, i samband med kaffedrickande, under rasten, tillsammans med alkohol, i sällskap med andra människor och på arbetsplatsen (jfr.

Van Gucht, Van den Bergh, Beckers & Vansteenwegen, 2010). Njutning av en cigarett ingick som en positiv del i deltagarnas liv. Cigaretten användes även som belöning och ingick i deras inarbetade livsmönster. Att motivera människor till rökstopp kräver att de som röker och vårdpersonalen får ökad förståelse för genetisk påverkan och livsmönster.

Deltagarna i denna studie hade planer på att sluta röka men det ledde inte till resultat då suget efter cigaretter var stort och många deltagare tyckte att de inte var tillräckligt sjuka ännu. De flesta deltagare hade en tanke som malde i huvudet, en önskan att sluta röka men sköt det ofta på framtiden. Några deltagare hade upplevt närstående med svår KOL så de visste vad som väntade dem själva i framtiden, de förstod att de skulle komma att försämras. En kanadensisk studie (Larabie, 2005) beskriver att de som hade planer på rökstopp rökte fram till en specifik händelse som nyårsafton eller födelsedagen tills dess att cigarettpaketet var tomt eller i väntan på att få nikotinersättningsterapi men drygt hälften av rökarna slutade röka helt oplanerat. Det finns individuella variationer i hur individer slutar att röka, dessa måste utredas i varje enskilt fall och vårdpersonalen bör vara medvetna om detta.

Deltagarna var medvetna om följderna vid fortsatt rökning då de var upplysta, pålästa och visste väldigt väl vilken hjälp som fanns att tillgå. Deltagarna var som unga inte medvetna om tobakens skadeverkningar men är i dag väl upplysta (jfr. Hilberink, Jacobs, Schlösser, Grol &

(19)

de Vries, 2006). Deltagarna berättade att omgivningen uttryckte en önskan att de skulle sluta röka men det gav ofta motsatt effekt vilket ledde till att deltagarna rökte mera och rökandet fortsatte.

Deltagarna i den föreliggande studien hade alla fått hjälp och stöd men ville inte bli bestämda över. De deltagare i studien som försökt att sluta röka med stöd av avvänjningsgrupp tyckte inte att det gav tillräcklig hjälp och hade inte fått någon bestående effekt av det. Enligt en studie (jfr. Vogt, Hall, & Marteau, 2010) ville inte rökare ha stöd till beteendeförändring för rökstopp varken enskilt eller i grupp därför att de inte ansåg att det var tillräckligt effektivt.

Andra rökares negativa upplevelser av stöd begränsade rökare att delta i

rökavvänjningsgrupper. En engelsk studie visade att på längre sikt hade beroende och självförtroende hade en viktigare roll än socialt stöd (May, West, Hajek, McEwen &

McRobbie, 2007).

Det är viktigt för personer att bevara sin autonomi och inte bli bestämda över. Att agera autonomt är att utöva självrespekt, bejaka sina egna behov och begränsningar, stå för åsikter samt att känna och att tänka självständigt. En autonom person blir inte så lätt stressad av andras krav och förväntningar. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982: 763) ställs krav på att personer behandlas med respekt för självbestämmande. I den här studien ville

deltagarna först själv besluta sig för ett rökstopp och sedan ta del av andras stöd och hjälp.

Picardi, Bertoldi och Morosini (2002) fann högre frekvens av rökstopp i grupper med beteendeterapi och rökavvänjning då en vän eller släkting involverades Flera av deltagarna i den här studien hade positiva erfarenheter av att tillsammans med närstående försöka sluta röka. En amerikansk studie (Christakis & Fowler, 2008) visade att sociala nätverk bidrog till att lyckas med rökstopp. Make/makas rökstopp minskade personens rökning med 67 procent, vännens rökstopp med 36 procent och syskons rökstopp ledde till 25 procent minskning.

Arbetskamrater på en mindre arbetsplats minskade chanserna till fortsatt rökning med 34 procent. För socialt isolerade personer var det svårare att sluta röka. Vårdpersonal bör därför erbjuda uppföljning för att ge fortlöpande stöd till de rökare som är i behov av detta. Att skapa sociala nätverk för rökare som vill sluta där de kan träffa andra i samma situation skulle ge alla en ökad möjlighet att lyckas.

Deltagarna i denna studie ansåg att de behövde vara motiverade för att sluta röka och angav flera orsaker som bidrog till att närma sig ett beslut. Vetskap om att sjukdomen förvärrades

(20)

eller kunde leda till döden var skäl som underlättade avgörandet. Några deltagares uttryckte önskan om att få en dödsdom, en utsatt tid kvar att leva, för att ta beslut om rökstopp.

Deltagarna i vår studie som hade KOL önskade få en kontinuerlig vetskap om en försämring för att de negativa effekterna skulle fungera som en drivkraft till att sluta röka (jfr. Hilberink et al. 2006). I en engelsk studie (Vangeli & West, 2008) angav deltagare att oro för framtida hälsoproblem motiverade 28,5 % av deltagarna till rökstopp. Wells och de Lusignan (2003) visade att 27 % av en grupp rökare i arbetsför ålder, där man kunde påvisa en

lungfunktionsnedsättning men där ingen hade fått diagnosen KOL, slutade röka och var fortsatt rökfria efter ett år. De visade även att det lönade sig att upprepa

spirometriundersökningar på rökare i arbetsför ålder och visa deltagarna hur försämrade deras lungor blev genom ett försämringsdiagram gjort av Fletcher, Pieto, Tinker och Speizer (1976) där de säger att lungfunktionen försämras med ökande ålder även hos icke rökare men

lungfunktionsförlusten är väsentligt snabbare hos rökare.

Efter Fletcher, Pieto, Tinker och Speizer (1976).

(21)

Vårdpersonal kan genom spirometriscreening tidigt hitta personer med försämrad

lungfunktion vilka inte fått diagnosen KOL. Diagrammet (Fletcher, Pieto, Tinker & Speizer (1976) kan användas för att förtydliga försämringen av lungfunktionen och motivera rökare att sluta röka i ett tidigt skede. Friska rökare och rökare med KOL i en studie (Walters, Johns, Blizzard, Walters & Wood - Baker, 2009) genomgick spirometriundersökning och

självskattning av att bli rökfria. En skriftlig rökstoppsinformation gavs om resultatet och de uppmanades att sluta röka. Efter tre månader hade drygt 30 procent försökt att sluta röka. De som var omotiverade trodde inte att de skulle få oönskade effekter av rökningen.

Deltagarna i denhär studien hade prövat att bryta sitt livsmönster genom att använda olika hjälpmedel men inte lyckats. Deltagarna hade fått tillfällig hjälp men hade inte helt kunnat bryta sitt livsmönster. SBU (1998) beskriver att det finns studier med god vetenskaplig metodik om rökare som behandlats med nikotinersättningsmedel. Nikotintillförseln under abstinensens första tid kan tillfredställa nikotinbehovet och ökar sannolikheten för att rökaren klarar sig utan återfall under första månaderna då risken är som störst. SBU (1998) säger vidare att kunskapen om varför personer som fått diagnosen KOL inte kan sluta röka är begränsad. Tillförsel av tuggummi, plåster, nässpray eller inhalator, visade att resultaten är likartade med de fyra berednings-formerna och leder till att cirka tio procent fler rökare blir permanent fria från sin rökning jämfört med de som erhållit placebobehandling.

Sjukvårdspersonal som arbetar med patienter vars sjukdomar förvärras av rökning, bör erbjuda eller remittera dessa till rökavvänjnings-program. En tydlig och personligt anpassad uppmaning till att sluta röka, följt av kort rådgivning och erbjudande om hjälp, individuellt eller i grupp, samt uppföljning vid återbesök utgör hörnstenarna i en bevisat effektiv insats.

Beteendeterapeutiska metoder har också visat sig vara effektiva i syfte att förebygga återfall (SBU, 1998). Det som framkommit i vår studie understryker detta och därför måste

sjukvårdspersonal vara lyhörda och kunna anpassa informationen till olika individer utifrån deras behov av stöd.

Deltagare i den här studien ansåg att det var viktigt att få kunskap om rökningens

skadeverkningar som ung. Upplysningen kom för sent i livet då de redan var aktiva rökare.

O`Loughlin, Kishchuk, DiFranza, Tremblay och Paradis (2002) beskriver att redan i 14-17 års ålder upplevdes beroende vilket associerades till hungerliknande känslor. En kvalitativ studie med sex patienter som fått diagnosen KOL och var i behov av rökstopp intervjuades om

(22)

varför de inte kunde sluta röka. Resultatet visade på komplexa orsaker till att rökare inte klarade av att sluta röka trots att de hade kunskap och fick support. Deltagarna såg cigaretten som en vän och de undvek möjligheter till hälsovård på grund av oförmåga att sluta röka (Wilson, Elborn & Fritzimons, 2010). Även flera av våra deltagare beskrev att cigaretten var deras bästa vän. Många av våra deltagare ansåg att deras egna beslut skulle tas först innan de ville kontakta vården för att få hjälp.

Metoddiskussion

En kvalitativ studies tillförlitlighet granskas utifrån begreppen pålitlighet, överförbarhet och trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens pålitlighet har säkerställts genom att tydligt beskriva alla delar i den utförda studien. Kriterierna för att uppnå trovärdighet

förutsätter att alla deltagare har upplevt fenomenet som studeras därför var urvalet av män och kvinnor med olika erfarenheter viktigt för att uppnå största möjliga variation av upplevelsen (Polit & Beck, 2008 s.358). Ett ändamålsenligt urval gjordes med specifika kriterier vilket stärker överförbarheten (Holloway & Weeler, 2002). Deltagarna var endast tio till antalet men möjlig överförbarhet kan göras till andra patienter med KOL då likheter i berättelserna finns och intervjuerna gav fördjupad information om ämnet. Att intervjua är ett hantverk och resultatet av intervjun är beroende av intervjuarens kunnande och känslighet, intervjuarna i denna studie har tidigare erfarenhet av att intervjua (Kvale, 1997, s. 101). Att skriva ut intervjuer i text är förenat med en del tolkningar. En del text kan gå förlorad genom att det hörs dåligt och det är även svårt att bedöma var en mening slutar (Kvale, 1997, s. 150-151).

Intervjuerna spelades in i ostörd miljö och mp3-spelaren testades innan användning med avseende på avstånd och ljudnivå. Resultatets överförbarhet anses i denna studie vara möjlig eftersom syftet, urval och deltagare noggrant beskrivits (Elo & Kyngäs, 2008).

Trovärdigheten av resultatet utgår från hur väl kategorierna täcker data (Graneheim &

Lundman, 2004). För att öka trovärdigheten för de olika kategorierna har citat från intervjuerna presenterats i resultatet. Forskarna har gått tillbaka och läst original texterna under hela analysarbetet, för att se att inte data förlorat sitt sammanhang samt för att säkra trovärdigheten att textenheterna beskriver den ursprungliga texten och att dessa placerades under rätt kategori (Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2004).

(23)

Slutsats

Resultatet av denna studie visade på att deltagarnas liv styrdes av en lång tids rökvana som var svår att bryta trots att de hade kunskap om rökningens skadeverkningar. Människors livssituation har stor betydelse för om rökstopp kan genomföras och med bestående resultat.

Att ha planer på att sluta röka är inte tillräckligt det behövs även motivation och stöd från omgivningen. Deltagarna som kände tveksamhet till rökstopp var också kritiska till den information och det stöd som gavs. Det visar på att sjukvårdspersonal bör vara lyhörd och ge ett anpassat stöd när det finns ett individuellt behov. Stödet bör anpassas till en tidpunkt när individen har bestämt sig för ett rökstopp och är i behov av stöd utifrån. Autonomin måste bevaras och krav på att individer behandlas med respekt för självbestämmande måste uppfyllas.

För att göra ett anpassat stöd vore det intressant att undersöka hur den information som ges av vårdpersonal uppfattas av rökande individer samt hur vårdpersonal upplever att ge

information. Fortsatt forskning behövs för att kunna ge djupare information om personers olikheter och därigenom ge flera personer med KOL hjälp att sluta röka utifrån individuella behov samt minska kostnaderna för sjukvården. Eftersom nikotin är en beroendeframkallande drog och det finns olika starka beroenden att tobak hos olika individer, behövs fortsatt

forskning.

(24)

Referenser

Anderson, J. E., Jorenby, D. E., Scott, W. J., & Fiore, M. C. (2002). An evidence based clinical practice guideline for tobacco cessation. Chest, 121, 932-941.

Agrawal, A. & Lynskey, M.T. (2008). Are there genetic influences on addiction: evidence from family, adoption and twin studies. Addiction, 103, (7), 1069-1081.

Anthonisen, N. R., Connett, J. E., Kiley, J. P., Altose, M. D., Bailey, W. C., Buist, A. S., Conwey, W. A. Jr., Enright, P. L., Kanner, R. E., O´Hara, P., Owens, G. R., Scanlon, P. d., Tashkin, D. P., & Wise, R. A. (1994). Effects of smoking intervention and use of an inhaled anthicolinergic bronchodilatator on the rate of decline of FEV1. Journal of the American Medical Association, 272, 1497-1505.

Au, D. H., Bryson, C. L., Chien, J.W., Sun, H., Udris, E.M., Evans, L. E., & Bradley, K. A.

(2009). The effect of smoking cessation on the risk of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. Journal of General Internal Medicine, 24, (4), 457-463.

Audrain-McGovern, J., Koudsi, N. A., Rodriguez, D., Wileyto, E. P., Shields, P. G., &

Tyndale, R. F. (2007). The role of CYP2A6 in the emergence of nicotine dependence in adolescents. Pediatrics, 119, 264-274.

Bamia, C., Trichopoulou, A., Lenas, D., & Trichopoulos, D. (2004). Tobacco smoking in relation to body fat mass and distribution in a general population sample. International Journal of Obesity, 28, 1091-1096.

Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2008). The collective dynamics of smoking in a large social network. The New England Journal of Medicine, 358, 2249-2258.

Colby, S. M., Monti, P. M., Barnett, N. P., Rohsenow, D. J., Weissman, K., Spirito, A., Woolard, R. H., & Lewander, W. J. (1998). Brief motivational interviewing in a hospital setting for adolescent smoking: a preliminary study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 574-578.

(25)

DeJong, S. R., & Veltman, R. H. (2004). The effectiveness of a CNS-led community-based COPD screening and intervention program. Clinical Nurse Specialist, 18, 72-79.

Di Marco, F., Verga, M., Reggente, M., Casanova, F. M., Santus, P. Blasi, F., Allegra, L., &

Centanni, S. (2006). Anxiety and depression in COPD patients: The roles of gender and disease severity.Respiratory Medicine, 100, 1767–1774.

Downe- Wamboldt, B. (1992). Content analysis: Metod, applications, and issues. Health Care for Women International, 13, 313-321.

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62, (1), 107-115.

Fagerström, K. G. (2002). Tobaksbruk - ett nikotinberoende. I K. Larsson, (Red.), KOL (s.

209-216). Boehringer Ingelheim AB.

Fletcher, C., Peto, R., Tinker, R., & Speitzer, F. E. (1976). The natural history of chronic bronchitis and emphysema. Oxford university press: Oxford.

Fromer, L., & Cooper, C. B. (2008). A review of the GOLD guidelines for the diagnosis and treatment of patients with COPD. International Journal Clinical practice, 62, (8), 1219-1236.

Gibson, P. G., Powell, H., Coughlan, J., Wilson, A. J., Hensley, M. J., Abrahamson, M., Bauman, A., & Walters, E. H. (2002). Limited (information only) patient education programs for adult with asthma. Cohrane Database of Systematic Reviews, (2) CD001005.

GOLD. (2008). Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the diagnosis, Management, and prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Uppdaterad 2008. www.goldcopd.com. 2009-12-12.

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research:

concept, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105-112.

(26)

Hajek, P., Taylor, T., & McRobbie, H. (2010). The effect of stopping smoking on perceived stress levels. Addiction, 105, (8), 1466-1471.

Hansson, L. (2002). Symtom och klinik vid KOL. I K. Larsson, (Red.), KOL (s. 81-88).

Boehringer Ingelheim AB.

Hedenström, H. (2002). Lungfunktionsundersökningar vid KOL. I K. Larsson, (Red.), KOL (s. 111-120). Boehringer Ingelheim AB.

Hilberink, S. R., Jacobs, J. E., Schlösser, M., Grol, R. P., & de Vries, H. (2006).

Characteristics of patients with COPD in three motivational stages related to smoking cessation, Patient Education and Counseling, 61, (3), 449–457.

Holloway,I., & Wheeler,S.(2002). Qualitative research in nursing (2.uppl.). Oxford:

Blackwell.

Hu, M-C., Davies, M., & Kandel, D. B. (2006). Epidemiology and correlates of daily smoking and nicotine dependence among young adults in the United States. American Journal of Public Health, 96, (2).299-308.

Jansson, S-A., Andersson, F., Borg, S., Eriksson, Å., Jönsson, E., & Lundbäck, B. (2002) Costs of COPD in Sweden according to disease severity. Chest, 122, 1994-2002.

Jonsdottir, H., Jonsdottir, R., Geirsdottir, T., Sveinsdottir, K. S., & Sigurdardottir, T. (2004).

Multicomponent individualized smoking cessation intervention for patients with lung disease.

Journal of Advanced Nursing, 48, (6), 594-604.

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Kouvonen, A., Kivimäki, M., Virtanen, M., Pentti, J., & Vahtera, J. (2005). Work stress, smoking status, and smoking intensity: an observational study of 46 190 employees. Journal of Epidemiology and Community Health, 59, 63–69.

(27)

Larabie, L.C. (2005). To what extent do smokers plan quit attempts? Tobacco control, 14, (6), 425-428.

Larsson, M., Hallström, J., Frisk, M., Kiviloog, J., & Lundbäck, B. (2001). Environmental tobacco smoke: A major cause of lower air-way irritation in society. Exposure during

childhood increases risk for asthma and tobacco-dependence later in life. Chest, 120, 711-717.

Larsson, M., & Gilljam, H. (2002). KOL och tobaksrökning. I K. Larsson, (Red.), KOL (s.

197-207). Boehringer Ingelheim AB.

Lindberg, A., Jonsson, A.C., Rönmark, E., Larsson, LG., & Lundbäck, B.(2005). 10-year cumulative incidence of COPD and risk factors for incident disease in a symptomatic cohort.

Chest, 127, 1544-1552.

Lindberg, A., Jonsson, A-C., Rönmark, E., Lundgren, R., Larsson, L. G., & Lundbäck, B.

(2005). Prevalence of COPD according to BTS, ERS, GOLD and ATS criteria

In relation to doctor`s diagnosis, symptom, age, gender and smoking habits. Respiration, 72, 471-479.

Lundbäck, B. (2002). KOL– prevalens, incidens och riskfaktorer. I K. Larsson, (Red.), KOL (s. 17-25). Boehringer Ingelheim AB.

Lundbäck, B., Lindberg, A., Lindström, M., Rönmark, E., & Jonsson, A-C. (2003). Not 15 but 50 % of smokers develop COPD? Report from the obstructive lung disease in northern Sweden studies. Respiration Medicine, 97, 115-122.

May,S., West, R., Hajek, P., McEwen, A., & McRobbie, H. (2007). Social support and success at stopping smoking. Journal of Smoking Cessation, 2, (2), 47-53.

Mc Clave, AK., Dube, SR., Strine, TW., Kroenke, K., Caraballo, RS., & Mokdad, AH.

(2009). Associations between smoking cessation and anxiety and depression among U.S.

adults. Addictive Behaviors, 34 (6-7), 491-497.

(28)

McKee, S. A., Maciejewski, P. K., Falba, T., & Mazure, C. M. (2003). Sex differences in the effects of stressful life events on changes in smoking status. Addiction, 98, 847–855.

Morse, J. (1999). Qualitative methods: The state of the art. Qualitative Health Research, 9, 393-406.

O`Loughlin, J., Kishchuk, N., DiFranza, J., Tremblay, M., & Paradis, G. (2002). The hardest thing is the habit: a qualitative investigation of adolescent smokers` experience of nicotine dependence. Nicotine and Tobacco Research, 4, (2), 201-209.

Pelkonen, M., Notkola, I. L., Tukiainen, H., Tervahauta, M., Tuomilehto, J., & Nissinen,A.

(2001). Smoking cessation, decline in pulmonary function and total mortality: a 30 year follow up study among the Finnish cohorts of the Seven Countries Study. Thorax, 56, (9), 703-707.

Picardi, A., Bertoldi, S., & Morosini, P. (2002). Association between the engagement of relatives in a behavioral group intervention for smoking cessation and higher quit rates at 6-, 12- and 24-month follow-Ups. European Addiction Research, 8, 109-117.

Pisinger, C., & Jorgensen, T. (2007). Weight concerns and smoking in a general population:

The Inter 99 study. Preventive Medicine, 44, 283-289.

Polit, D. F., & Beck, C. (2008). Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice. (8. uppl.). Philadelphia, New York, Baltimore: Lippincott.

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1984). Self change processes, self efficacy and decisional balance across five stages of smoking cessation. Progress in Clinical and Biological Research, 156, 131-140.

Prochaska, J. O., & Goldstein, M. G. (1991). Process of smoking cessation: implications for clinicians. Clinics in Chest Medicine, 12, 727-737.

Rabe, K. F., Hurd, S., Anzueto, A., Barnes, P. J., Buist, S. A., Calverle§y, P., Fukuchi, Y., Jenkins, C., Rodriguez-Roisin, R., van Weel, C., & Zielinski, J. (2007). Global strategy for

(29)

diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 176, 532- 555.

Rundmo, T., Smedslund, G., & Götestam, K. G. (1997). Motivation for smoking cessation among the Norweigan public. Additive Behaviors, 22, 377-386.

SBU. (1998). Metoder för rökavvänjning. Systematisk litteraturöversikt. Rapport nr 138.

Stockholm: SBU. Statens beredning för medicinsk utvärdering.

SBU. (2000). Behandling av astma och KOL. En systematisk kunskapssammanställning.

Rapport nr 151. Stockholm: SBU. Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Scanlon, P. D., Connett, J. E., Waller, L. A., Murray, D., Altose, M. D., Baily, W. C., Buist, A. S., & Taskin, D. P. (2000). Smoking cessation and lung function in mild-to moderate chronic obstructive pulmonary disease. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 161, 381-390.

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen.

Skoog, B-E. (2002). Definition, Basal diagnostik och svårighetsgradering vid KOL. I K.

Larsson, (Red.), KOL (s. 11-16). Boehringer Ingelheim AB.

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105- 1_20051052.pdf. Hämtad 2009-12-03.

Stratelis, G., Mölstad, S., Jakobsson, P., & Zetterström, O. (2006). The impact of repeated spirometry and smoking cessation advice on smokers with mild COPD. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 24, 133-139.

Sundblad, B-M., Larsson, K., & Nathell, L. (2010). Lung function testing influences the attitude toward smoking cessation. Nicotine and tobacco Research, 12, (1), 37-42.

(30)

Tönnesen, P., Mikkelsen, K., & Bremann, L. (2006). Nurse- conducted smoking cessation in patient with COPD using nicotine sublingual tablets and behavioral support. Chest, 130, 334- 342.

Wagena, E. J., Kant, I., Huibers, M. J., van Amelsvoort, L. G., Swaen, G. M., Wouters, E. F.,

& van Schayck, C.P. (2004). Psychological distress and depressed mood in employees with asthma, chronic bronchitis or emphysema: a population-based observational study on

prevalence and the relationship with smoking cigarettes. European journal of Epidemiology, 19, (2), 147-153.

Walters, J. A., Johns, D. P., Blizzard, L. E., Walters, E. H., & Wood-Baker, R.(2009). Effects of feedback on spirometry in primary care on motivation for smoking cessation.Journal of Smoking Cessation, 4, (1), 34–41.

Van Gucht, D., Van den Bergh, O., Beckers, T., & Vansteenwegen, D. (2010). Smoking behavior in context: where and when do people smoke? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, (2), 172-177.

Wells, S., & de Lusignan, S. (2003). Does screening for loss of lung function help smokers give up? British Journal of Nursing, 12, (12), 744-750.

Willemse, B., Lesman-Leegte, I., Timens, W., Postma, D., & ten Hacken, N. (2005). High cessation rates of cigarette smoking in subjects with and without COPD. Chest, 128, 3685- 3687.

Wilson, J. S., Fitzsimons, D., Bradbury, I., & Elborn, J. S. (2008). Does additional support by nurses enhance the effect of brief smoking cessation intervention in people with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease? A randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies, 45, 508-517.

Wilson, J.S., Elborn, J.S., & Fritzimons,D. (2010). It`s not worth stopping now: why do smokers with chronic obstructive pulmonary disease continue to smoke? A qualitative study.

Journal of Clinical Nursing, doi:10.111/j.1365-2702.2010.03319.x.

(31)

Vogt, F., Hall, S., & Marteau, T. M. (2010). Examining why smokers do not want behavioral support with stopping smoking. Patient Education and Counseling, 79, 160–166.

Yang, T., Fisher, K. J., Li, F., & Danaher B. G. (2006). Attitudes to smoking cessation and triggers to relapse among Chinese male smokers. BMC Public Health, 6, 65-71.

Österlund Efraimsson, E., Hillervik, C., & Ehrenberg, A. (2008). Effects of COPD self-care management education at a nurse-led primary health care clinic. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, 178-185.

Österlund Efraimsson, E., Klang, B., Larsson, K., Ehrenberg, A., & Fossum, B. (2009).

Communication and self-management education at nurse-led COPD clinics in primary health care. Patient Education and Counseling, 77, 209-217.

(32)

Bilaga 1

INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETSCHEF

När personer får diagnosen KOL, slutar en del att röka men andra fortsätter. I den här studien planeras att undersöka varför personer med KOL inte slutar röka trots att de är informerade om rökningens skadeverkningar och möjligheten till förbättring av sin sjukdom samt ett längre liv. Vad är orsaken till fortsatt rökning? Vi vill förstå orsaker och sammanhang genom att analysera resultatet av kvalitativa intervjuer gjorda med aktiva rökare.

Vi vänder oss till dig som verksamhetschef med förfrågan om att få hjälp med urval av deltagare samt distribution av ett informationsbrev som innehåller ett förtryckt svarsformulär till tänkta deltagare. Studien kommer att genomförs med semistrukturerade intervjuer med tio personer, fem män och fem kvinnor. Deltagarförfrågan sänds ut tills deltagarantalet fem män och fem kvinnor är uppfyllt. Utskick görs till 15 deltagare och de som sänder in sitt svarsbrev först antas. Om inte tillräckligt många svarar fortsätter förfrågningar att skickas ut.

Studiens syfte är att beskriva upplevelsen hos personer med diagnosen mild eller medelsvår KOL av att inte kunna sluta röka. Deltagarna ska vara diagnostiserade med spirometri verifierad mild eller medelsvår KOL med FEV1 på 50-79% av normalvärde, vara i ålder 50- 60 år. Deltagare skall även verifieras med klinik, ha hosta och vara slem producerande, samt även vara aktiva rökare. Frågeställningarna i intervjun kommer att fokusera på deltagarnas beskrivning av att inte kunna sluta röka utifrån deras egna upplevelser och önskemål om stöd.

Deltagare i studien kommer att intervjuas ca 30 – 45 minuter. Intervjun spelas in och skrivs sedan ut i text för att slutligen analyseras och sammanställas. De personer som tas ut till studien kommer att informeras både skriftligt och muntligt. Deltagarna i studien kommer att kontaktas för att bestämma tid och plats för intervju.

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring. De inspelade intervjuerna kommer inte att innehålla namn och persondata och förstörs när studien är godkänd och publicerad. Resultatet av studien kommer att presenteras som en D uppsats på Luleå tekniska universitets hemsida: http://epubl.ltu.se

Har du frågor angående studien kontakta någon av nedanstående personer.

Siv Nilsson Britt-Marie Eklund Inger Lindberg Leg. sjuksköterska Leg. sjuksköterska Handledare

Student Student Universitetslektor Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Tel: 070-256 94 73 Tel: 070-310 76 90 Tel: 0920-49 10 00

sivnil-9@student.ltu.se briekl-0@student.ltu.se Inger.Lindberg@ltu.se

(33)

Bilaga 2

INFORMATION OCH FÖRFRÅGAN ANGÅENDE DELTAGANDE I STUDIE

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en av vår tids mest utbredda lungsjukdomar i världen. I västvärlden är rökning den viktigaste orsaken till KOL. Information om betydelsen av att sluta röka ges till personer som får diagnosen KOL.

En studie kommer att genomföras med avsikt att få ökad förståelse för individers svårigheter vid rökstopp och därigenom kunna utveckla och förbättra stödet till individen samt öka möjligheten till rökfrihet. Syftet med studien är att beskriva upplevelsen hos personer med diagnosen mild eller medelsvår KOL av att inte kunna sluta röka. Med denna information tillfrågas du om deltagande i en enskild intervju. Vid intervjutillfället kan du berätta om dina erfarenheter av att inte kunna sluta röka samt om du har behov av stöd om du bestämmer dig för att sluta röka. Intervjun beräknas ta 30-45 min och spelas in för att sedan skrivs i text. Alla inspelningar förstörs efter studien. Ingen person kommer att kunna identifieras. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att ange skäl. Du som vill delta eller önskar mer information om studien sänder in bifogat svarsformulär i det medföljande svarskuvertet inom en vecka. De tio första, fem män och fem kvinnor, som svarar antas till studien. Intresserade kommer att kontaktas av Siv Nilsson eller Britt-Marie Eklund.

Har du frågor angående studien kontakta någon av nedanstående personer

Siv Nilsson Britt-Marie Eklund Inger Lindberg Leg. sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Handledare Student Student Universitetslektor

Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Tel: 070-256 94 73 Tel: 070-310 76 90 Tel: 0920-49 10 00

sivnil-9@student.ltu.se briekl-0@student.ltu.se Inger.Lindberg@ltu.se

(34)

SVAR PÅ FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE

Jag har tagit del av informationen om medverkan i studien. Jag vill delta som intervju person angående upplevelsen av att inte kunna sluta röka vid kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Jag är medveten om att jag kan avbryta mitt deltagande utan att behöva ange något skäl.

Kryssa för önskat alternativ [ ] JA, jag vill delta i studien

[ ] Jag vill ha mera information om studien och vill bli uppringd.

Namn:_______________________________

Adress:_______________________________

Tel. nr: _______________________________

________________________________

Underskrift

Returnera svarsformuläret i bifogat kuvert.

Tack för din medverkan!

(35)

Bilaga 3

Frågeguide

Hur länge har du varit rökare?

Kan du berätta om vilken information du har fått om fördelarna med att sluta röka när du fick diagnosen KOL?

Berätta om du har någon upplevelse av att försöka sluta röka innan du fick diagnosen KOL och varför det i så fall inte fungerade då!

Har du försökt sluta röka efter att du fått diagnosen KOL?

Om du försökt sluta röka, har du då använt några hjälpmedel?

Vilka orsakar tycker du leder till att du fortfarande röker?

Berätta vad som skulle kunna hjälpa dig att sluta röka!

Beskriv vilket stöd du skulle vilja ha om du bestämde dig att sluta röka!

Utöver ovanstående frågor kommer följdfrågor att ställas för att uppmuntra berättelsen:

Kan du berätta mera… Kan du förklara närmare… Kan du ge exempel… Kan du beskriva hur du menar…

References

Related documents

Enbart 15 procent av gravida uppgav att de skulle ha ringt om chatten inte fanns medan motsvarande var 78 procent bland dem som skulle opereras.. • I jämförelse med de som ringt

-Rökreduktion för de som inte vill sluta.. De

När personen i fråga väl börjat fundera över sin situation och möjligtvis börjar hamna i de tankebanor som skulle kunna bädda för en förändring, men ännu inte gjort

Kapur, Chawla, Gauba, Goyal &amp; Bhardwaj (2014) Kvantitativ RCT Oral administrering av Midazolam och placebo 40 barn mellan 3 och 4 år Signifikant minskning i ångest

Undersköterskor som yrkesgrupp har höga sjukskrivningstal (Försäkringskassan, 2015) vilket talar för att ökad kunskap behövs för att förebygga ohälsa. Ur

Upplevelser av att sluta röka är ett brett område och KASAM är en modell som kan förklara att viljan är det som behövs, men som inte kan ge svar på en given strategi

I tillgänglig teori går det dock inte att fastställa om generation X eller Y är den generation som svarar högst men även om generation Y verkar uppskatta

Det effektivaste sättet att minska förekomsten av kroniskt obstruktiv lungsjukdom på individnivå är att undvika att röka eller sluta röka så tidigt som möjligt. Att sluta röka är

När omgivningen skulle ge information och stöd var det viktigt hur detta gavs för att kunna nå fram till personen som skulle sluta röka och ha positiv

Han var själv mäkta stolt över sin bravad och skrev helt öppet om sina gravplund- ringar, och det är detta som hans sen- tida släkting Lotte nu försöker förstå genom att

Det framkom i resultatet att många upplevde brist på motivation för att sluta röka eftersom de inte ansåg att det skulle innebära några förbättringar för deras hälsa och

Problemen med vildsvin skiljer sig regionalt över landet där det i vissa delar, till exempel i södra Sveriges skog- och mellanbygder, är ett reellt problem för markägare och

Både rätten till intrång på privatägd mark och Skogsstyrelsens möjligheter att stoppa markägarens försäljning av avverkningsrätten på grund av art- och habitatdirektivet

Både de kvinnliga och de manliga informanterna uttryckte att sexuella trakasserier och kränkningar kopplade till kön inte är unikt för kvinnor, att även män blir

Som exempel kan nämnas Hill Rice studie (17) där samma program förmedlades till tre grupper på olika sätt, och de som slutade röka med stöd av en sjuksköterska hade signifikant

Sluta-röka-linjen är en nationell stödlinje för personer som vill sluta med tobak eller som redan har slutat och vill ha stöd att inte

Vidare utveckling av applikationen bör omfatta utvärdering av användartester, helst i jämförelse med en kontrollgrupp, där personer som är motiverade att sluta röka slumpas till

[r]

The thesis poses the question, why were Volksbücher read and loved by some people in the early modern period and at the same time criticized by others. By doing so three

Resultatet visade även att kronisk obstruktiv lungsjukdom påverkade den dagliga fysiska aktiviteten och att det upplevdes som betungande att inte kunna utföra

Detta överensstämmer med litteraturöversiktens resultat som visade att faktorer som låg bemanning, hög arbetsbelastning inkluderat ökad stress, tidsbrist samt minskad

Key issues flagged for consultation by the Forum included linking migration policies to development policies; maximising the use of remittances; facilitating circular and temporary