• No results found

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande och anför följande.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande och anför följande."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Vårt ärendenr:

19/00936

2019-10-25 Ert dnr:

Fi2019/02211/S3

Sveriges Kommuner och Landsting

Post: 118 82 Stockholm, Besök:Hornsgatan 20 Tfn:växel 08-452 70 00, Fax:08-452 70 50 Org nr:222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Avdelningen för juridik

Jeanette Fored

Finansdepartementet

10333 STOCKHOLM

F-skattesystemet - en översyn - SOU 2019:31

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående betänkande och anför följande.

SKL har inget att erinra mot F-skatteutredningens förslag.

SKL anser att förslagen är väl avvägda och proportionerliga för att motverka missbruk och säkra skatteintäkter.

Sveriges Kommuner och Landsting Staffan Isling

Germund Persson

References

Related documents

Västerbottens län Blekinge län Dalarnas län Västernorrlands län Örebro län Jämtlands län Värmlands län Kalmar län Kronobergs län Västra Götlandsregionen Jönköpings

SKL tillstyrker förslaget att utbyggnaden av regionnätet på lägre spänningsnivåer ska kunna ske med stöd av nätkoncession för område, att vissa ledningar som omfattas

bedömer dock, till skillnad från utredningen, att undantag från tillståndsplikten även bör kunna gälla om bevakningen sker i trygghetsskapande syfte och föreslår därför

I det fall förslaget leder till fortsatt beredning är det vissa delar i förslaget som Srf konsulterna är särskilt kritiska till och som vi anser därför inte bör infö- ras..

anser att ytterligare analyser krävs för att utforma ett förslag som behandlar målkonflikter och där avvägningar görs mellan målen.. anser att detär oacceptabelt att införa

Kommittén har för avsikt att använda de kriterier som bedöms relevanta som en utgångspunkt för arbetet, inte som absoluta krav.. Kommittén ska även analysera om det behövs

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges

Vilket innebär att vid besök av fastigheten efter angiven tid i föreläggandet för vidtagande av åtgärder kommer vi att döma ut ett vitesbelopp mot er på 10 000 kronor