• No results found

m.remissvar@regeringskansliet.se christoffer.sheats@regeringskansliet.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "m.remissvar@regeringskansliet.se christoffer.sheats@regeringskansliet.se "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y

1(1)

B E SÖ K: ST O C K H O LM V ALH A L L AV ÄG E N 195

Ö ST E R SU N D F O R SK AR E N S V ÄG 5, H U S U B P O ST:10648 ST O C K HO LM

T E L: 010 -6981000

F AX:010 -6981600

E-P O ST: R E G IST R AT O R@N AT U RV AR D SV E R K E T.SE IN T E R N E T: W W W.N AT U R V AR D SV E R K E T.SE

YTTRANDE

2018-12-14 Ärendenr:

NV-07523-18 Miljö- och energidepartementet Christoffer Sheats

103 33 Stockholm

m.remissvar@regeringskansliet.se christoffer.sheats@regeringskansliet.se

Yttrande över promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet (M2018/02563/R)

Naturvårdsverkets ställningstagande

Naturvårdsverket tillstyrker förslagen i promemorian.

_______

Beslut om detta yttrande har fattats av biträdande avdelningschef Marcus Carlsson Reich.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed, handläggarna Eva Nilsson och Dag Lestander, föredragande.

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Marcus Carlsson Reich

Dag Lestander

References

Related documents

Vilka aspekter i de metoder och kriterier som har utvecklats inom ramen för uppdraget har störst betydelse för bedömningen av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det

vad som är strategiskt att kraftsamla kring för att bemöta utmaningar och ta till vara möjligheter för hållbar regional utveckling. Likvärdiga möjligheter till boende, arbete

DO delar delegationens bedömning att stora delar av innebörden av att verka för en hållbar utveckling redan framgår av gällande skyldigheter för myndigheter, bland annat

Stöd får lämnas om stödmottagaren förbinder sig att erbjuda kommunen att hyra fem procent av lägenheterna i projektet, dock minst en lägenhet, eller motsvarande antal lägenheter

− verka för god intern kommunikation till stöd för ledning och styrning av hela Regeringskansliet. RK Kommunikation, Regeringskansliets gemensamma

Melleruds kommun har inbjudits att lämna synpunkter på PM:en ”En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29)”. Vi beklagar att PM:en

Äldre fordon, stationära motorer, så står still en längre tid utgör en grogrund för bakterietillväxten som sätter igen hela bränslesystem från tank, bränslerör, filter,

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Gunilla Sallhed och handläggaren Malin Johansson, föredragande. Detta beslut har fattats digitalt och saknar

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Remissvar avseende Havs- och vattenmyndighetens för slag till genomför ande av kr aven på fisker edskap i.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed, föredragande, handläggare Johana Axelsson och Fredrik Larsson. Detta beslut har fattats digitalt

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Gunilla Sallhed och Ulrika Hagbarth den sistnämnda föredragande. Detta beslut har fattats digitalt och saknar

Promemorians förslag: I förordningen om allvarliga miljöskador bör det särskilt anges att en skada som har en betydande negativ effekt på ett.. havsområdes miljöstatus

I den slutliga handläggningen har även enhetschef Björne Olsson deltagit.. Föredragande har varit enhetschef

I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Adam Diamant deltagit.. Detta beslut har fattats digitalt och saknar

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed, och handläggare Lena Nerkegård, föredragande. Detta beslut har fattats digitalt och saknar

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed, och handläggare Lena Nerkegård, föredragande. Detta beslut har fattats digitalt och saknar

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Årsavgiften är i snitt ca 40 kronor och för närvarande lämnas ett bidrag till medlems efterlevande med 4000 kronor.. Föreningen har ett eget kapital på ca 11

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed, och handläggare Elisabeth Öhman, föredragande.. Detta beslut har fattats digitalt och saknar

Karolinska Institutet instämmer med förslagen i promemorian om höjda åldersgränser för rätt till studiestöd och ändrade återbetalningsregler samt om extra veckor till

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin Eriksson, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed och handläggarna Tomas Chicote, Eva Nilsson

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Martin Eriksson Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Gunilla Sallhed och handläggare Anna