ATT KUNNA TILL…

Download (0)

Full text

(1)

ATT KUNNA TILL…

MA1050 – Matte Grund

2011-06-14 Vuxenutbildningen Dennis Jonsson

ATT KUNNA TILL…

Matte Grund

(2)

 Kunna ställa upp och beräkna additions-, subtraktions-,

multiplikations- och divisuionsuppgifter med tal med max 3 siffror.

 Kunna avrunda ett tal till hundratal, tiotal, heltal eller tiondelar.

 Kunna göra överslg på uppgifter skrivna som en summa, en differens, en kvot eller en multiplikation.

 Kunna beräkna uppgifter där flera räknesätt ingår i uppgiften.

T. ex. 15 - 2 × 3 + 2 × 4

 Känna till att man får en hastighet om man dividerar en sträck med tid t. ex. km/h

Att kunna till prov G2

 Veta vad som menas med följande ord: kvadrat, rektangel, romb, likbent triangel, liksidig triangel.

 Kunna beräkna omkretsen av en rektangel.

 Kunna beräkna omkretsen av en triangel samt kunna mäta längden av triangelns sidor.

 Kunna skriva ?? mm som ? cm.

 Kunna skriva ? dm som ?? cm.

 Kunna skriva ??? mm som ?? cm.

 Kunna skriva ??? cm² som ? dm².

 Kunna skriva ? m² som ?? dm².

 Kunna beräkna omkrets och area av en romb.

 Kunna beräkna omkrets och area av en triangel.

 Veta hur stor vinkelsumman är hos en triangel.

 Veta hur stor vinkelsumman är hos en cirkel.

 Veta vad som menas med spetsig, rät resp. trubbig vinkel.

(3)

 Veta vad som menas med täljare, nämnare och kvot.

 Veta att bråk av typen 2/2, 3/3, 4/4 och 5/5 är lika med ett (1).

 Kunna ordna bråk med olika nämnare i storleksordning.

 Vet hur man skriver ett tal i bråkform och i blandad form.

 Kunna göra om tal i bråkform till tal i blandad form.

 Kunna göra om tal i blandad form till tal i bråkform.

 Veta vad som menas med att förlänga och förkorta ett tal i bråkform.

 Kunna förlänga ett tal i bråkform så att men får nämnaren 50 (exempelvis)

 Kunna förkorta ett tal i bråkform så långt det är möjligt.

 Kunna skriva om ett tal i bråkform (exempelvis

Att kunna till prov G4

 Kunna avgöra hur många procent av en figur som är färgad. Ex.

 Kunna skriva tal i decimalform i procentform. Ex. 0,56 = 56%

 Kunna skriva tal i bråkform i procentform. Ex. 4/5 = 80%

 Veta vilken skillnad det är mellan procentenhet och procent.

 Veta att om man får 20% i rabatt så skall man betala 80% av varans ursprungliga pris.

 Kunna använda kunskapen i ovanstående punkt för att utföra beräkningar.

 Kunna göra beräkningar av följande typ: Gammalt pris = 40 :-, Nytt pris = 120 :-

Nytt pris / gammalt pris = 3. Detta betyder att det nya priset är 300% av det gamla priset och det innebär en höjning med 200%.

(4)

 Veta vad som menas med ordet koordinater.

 Veta att om man ex. skriver (5,6) så betyder det att X = 5 och att y

= 6.

 Kunna ange koordinaterna för punkter som finns i ett koordinatsystem.

 Veta vad som menas med ordet origo.

 Veta vad ett uttryck är värt för ett speciellt x-värde. Exempelvis:

 Hur mycket är 2x + 1 om x = 4?

 Känna till att x- och y-axlarna kan ha olika skalor.

 Kunna skriva in givna tal på en tallinje.

 Kunna rita ett koordinatsystem sätta ut punkter, t. ex. (3,4) i ett koordinatsystemet.

Att kunna till prov G6

 Veta hur man skriver tal i potensform. Ex. 3 × 3 = 3²

 Vet vad som menas med bas respektive exponent.

 Veta vad som menas med begreppet grundpotensform.

 Kunna skriva ett tal, t. ex. 300 i grundpotensform.

 Veta vad dessa tecken står för: < (mindre än) och > (större än)

 Kunna rita en tallinje och sätta ut både positiva och negativa tal.

 Veta vilket av två tal som är störst. Ex. Vilket av följande tal är störst -6 eller -11?

Att kunna till prov G7

 Veta att vinkelsumman i en triangel är 180°.

 Veta att ett halv varv är 180°.

 veta vad som menas med en liksidig och en likbent triangel.

 Kunna beräkna arean av en kvadrat om man får reda på omkretsen.

 Veta hur man beröknar area och omkrets av rektanglar.

 Veta att ett förhållande kan anges på följande sätt, 2:1 (vilket betyder att det första talet är 2 gånger större än det andra talet).

 Veta hur man beräknar area av en kvadrat samt area av en cirkel.

 Kunna beräkna omkretsen av en cirkel.

 Kunna skriva ???? m som ?,??? km.

 Kunna skriva ?,?? m som ???? mm.

 Kunna skriva ???? cm² som 0,???? m².

(5)

 Veta vad som menas med ordet ekvation

 Kunna avgöra om en ekvation har en lösning för ett speciellt värde på x

 Kunna lösa en ekvation av typen 2x + 8 = 17 - x

 Kunna skriva ett uttryck för arean av ett område utifrån en bild liknande denna:

 Kunna lösa problem av typen: Saga är 10 år äldre än Dennis.

Tillsammans är de 50 år. Hur gammal är Saga?

Att kunna till prov G9

 Veta hur man gör en frekvenstabell

 Veta vad som menas med ordet frekvens

 Kunna rita ett stapeldiagram

 Kunna beräkna medelvärde

 Kunna rita ett stolpdiagram

 Kunna beräkna median

 Kunna beräkna relativ frekvens

Figure

Updating...

References

Related subjects :