• No results found

MITT FÖRSTA PROGRAM program project1;

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "MITT FÖRSTA PROGRAM program project1;"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Sida 1 av 2

MITT FÖRSTA PROGRAM

program project1;

{$mode objfpc}{$H+}

uses

{$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}

cthreads, {$ENDIF}{$ENDIF}

Classes

{ you can add units after this };

{$IFDEF WINDOWS}{$R project1.rc}{$ENDIF}

begin

WriteLn('Hello world!');

ReadLn;

end.

(2)

Sida 2 av 2

MIN FÖRSTA APPLIKATION

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses

Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;

type

{ TForm1 }

TForm1 = class(TForm) Button1: TButton;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ private declarations } public

{ public declarations } end;

var

Form1: TForm1;

implementation { TForm1 }

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

ShowMessage('Hello world');

end;

initialization {$I unit1.lrs}

end.

References

Related documents

Detta berodde inte på, enligt lärarna, att dessa elever skulle vara obegåvade eller mindre intelligenta än eleverna på teoretiska program, utan mer på ett ointresse och ofta på

The fact that is it is possible to express your position without resorting to the most virulent wordings is perhaps why Dworkin insisted on extending free speech protection not

- Skapa befattningar för hantering av kommunikationstjänsten inom insatsprocessen vid samtliga nivåer (militärstrategisk, operativ och taktisk). - Utveckla orderuppgifter för

Växjö kommun instämmer i utredningens förslag och tror att de - om de beslutas - kommer att skapa långsiktiga förutsättningar för ett nationellt sammanhållet system och leda

I regeringens förslag finns också, till skillnad från i promemorians förslag, ett bemyndigande som ger regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om

Den som uppsåtligen och olovligen utnyttjar en företagshemlighet av teknisk natur som han eller hon har fått del av i samband med en affärsförbindelse med en

Regeringen uppdrar åt Upphandlingsmyndigheten att dels ta fram ett verktyg för att följa upp utvecklingen av ändamålsenliga inköpsorganisationer, dels arrangera och genomföra

Avdelningen för skydd och säkerhet vid Kristianstads kommun har tillsam- mans med Kristianstad Österlen Airport arbetat fram följande underlag: Betänkandet i sig innehåller

601 81 Norrköping www.norrkoping.se KOMMUNSTYRELSENS KANSLI YTTRANDE 1(1) Vårt diarienummer KS 2020/1060 150 2020-11-16 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103

Svar till Nils­Arvid Bringéus Forskningen om det sydgötiska huset.. Jag ska bemöta Nils­Arvid Bringéus kritik mot min artikel i Rig 2004/4 på några punkter, men först vill

na. Firenze: Bemporad editore.) Fredrik IV skulle säkert ha sympatiserat med historikern Eva Helen Ulvros i hennes entusiasm för dans som resulterat i en ovanligt engagerad

8 Note that this representation has an analogue in the ADM model (1)... Further, if δ > 0 it is not possible to identify all components of the baseline hazard using ob-

WWW.LIVSTYCKET.SE ” VI DRICKER TE OCH LÄR OSS E ” BY LIVSTYCKET PRINTED IN SWEDEN BY LJUNGBERGS TEXTILTRYCK RT TM ´IGELKOTTEN OCH FISKARNA´ LIVSTYCKET. PRINTED AT

Vid förvärv av en warrant har investeraren, genom att er- lägga en premie, köpt rättigheten (eller ett värde motsvarande rättigheten) att köpa eller sälja en underliggande

Vid förvärv av en warrant har investeraren, genom att erlägga en premie, köpt rättigheten (eller ett värde motsvarande rättigheten) att köpa eller sälja en

Slutliga Villkor kommer att offentliggöras och finnas tillgängliga på Bankens webbplats (www.swedbank.se/bevis). Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas

Vid förvärv av en warrant har investeraren, genom att er- lägga en premie, köpt rättigheten (eller ett värde motsvarande rättigheten) att köpa eller sälja en underliggande

Vid förvärv av en warrant har investeraren, genom att erlägga en pre- mie, köpt rättigheten (eller ett värde motsvarande rättigheten) att köpa eller sälja en

Programmet anger en önskvärd utveckling och långsiktigt prioriterade områden för att stärka och säkerställa det systematiska arbetet med trygghet och säkerhet i Lunds

Vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och ej har tillräckliga förkunskaper i svenska språket för studier på Grundläggande vux 7-9.. Du skall

Programmet anger en önskvärd utveckling och långsiktigt prioriterade områden för att stärka och säkerställa det systematiska arbetet med trygghet och säkerhet i Lunds

varje g ång en loggning ska utföras, som visar operatören hur mycket minne som finns kvar, och att utrymmet är för litet för att logga data, så att loggningen kommer inte att

Styrsö är välkänt för alla sina välskötta naturstigar och är en bra utgångspunkt för vår promenad till Styrsö Tången, ungefär 2 km.. Vi lunchar på