• No results found

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2008 0 0 9

KURS

LÄSÅRET

PROGRAM

PR OGR AM 2008/2009

(2)

VUXENUTB INNEHÅLL

Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3

Information sid 4

Grundläggande vuxenutbildning sid 7

Gymnasiekurser sid 8

Distanspaket sid 10

Yrkesutbildningar sid 12

Ansökan sid 13

Blekinge College sid 15

Innehållsförteckning

Vi reserverar oss för ändringar föranledda av tryckfel eller direktiv från myndigheter efter programmets tryckning.

Layout & original: Originalet, Trelleborg/Pelle Hansson, Vuxenutbildningen Karlskrona.

Tryck: Psilander Grafiska, Karlskrona.

Foto: Joakim Johansson, Nisse Larsson, Region Blekinge. Källa: Karlskrona Turistbyrå.

(3)

VUXENUTB INNEHÅLL

Välkommen till Vuxenutbildningen i Karlskrona och våra utbildningar på grundläggande- och gymnasiell nivå.

Utifrån dina önskemål försöker vi tillgodose ditt behov av utbildning på grundskolenivå och teore- tiska kurser eller yrkeskurser på gymnasial nivå.

Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren planerar du lämpligen vilken utbildning som pas- sar just dig. Vi har möjlighet att erbjuda dig att läsa dagtid eller på distans. I informationsskriften här ser du vilka kurser vi erbjuder. Tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola bedriver vi collegeut- bildning.

Här har du också chans att träffa och lära känna människor från olika kulturer, eftersom vi även bedriver undervisning i svenska för invandrare.

Tag kontakt med studie- och yrkesvägledaren för att planera just din utbildning. Vi lovar att utifrån våra möjligheter göra det bästa möjliga för just din situation.

Välkommen till oss!

Mary Mathiasson Rektor/chef

Vuxenutbildningen i Karlskrona

Rektor/Chef

Mary Mathiasson Tel: 0455-30 41 96 E-post: mary.mathiasson@karlskrona.se

Rektor

Kerstin Gustafsson Tel: 0455-30 47 67 E-post: kerstin.gustafsson@karlskrona.se

Expedition

Kerstin Johansson Tel: 0455-30 41 93 E-post: kerstin.m.johansson@karlskrona.se Petra Svensson Tel: 0455-30 41 94 E-post: petra.svensson@karlskrona.se

Studie- och yrkesvägledare

Pelle Hansson Tel: 0455-30 42 10 E-post: per-olof.hansson@karlskrona.se

Postadress

Karlskrona kommun Utbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen 371 83 KARLSKRONA

Internetadress

www.karlskrona.se/vuxenutbildningen

E-postadress

vuxenutbildningen@karlskrona.se

Fax

0455-30 41 98

(4)

VUXENUTBVUXENUTB

Antagningsvillkor

Grundläggande vuxenutbildning

Du har rätt att deltaga fr o m andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Gymnasial vuxenutbildning Du är behörig att deltaga

• fr o m andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller

• om du slutfört en utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskola eller Komvux eller

• med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet har förutsättningar att följa kursen.

Ansökningstider

Våra kurser startar huvudsakligen i augusti och januari. Se därför till att komma in med din ansökan i god tid innan kursstart. Tag kontakt med studie- och yrkesvägledaren för mer information.

Ansökan

Ansökan görs på blankett som finns i detta kurs- program (sid 13).

Till ansökan ska bifogas personbevis för studier samt betygskopior av tidigare utbildningar (grund- skole- och gymnasiebetyg).

Ofullständig ansökan behandlas inte!

Antagning

Beroende på den ekonomiska situationen samt under förutsättning att tillräckligt antal behöriga sökande finns, kommer kurserna i denna katalog att anordnas. Om det är fler sökande till en kurs än antal platser, måste reservplacering göras.

Antagningsbesked

När din ansökan inkommit underrättas du alltid skriftligt om antagning och eventuell reservplace- ring. Har du inte fått något meddelande inom två veckor efter kursstart, har vi tyvärr ej kunnat erbjuda dig någon plats.

Distansutbildning

Vi erbjuder distansutbildning på gymnasial nivå i ett flertal ämnen, samt i en yrkesutbildning inom omvårdnad.

Distansutbildning är till för dig som inte har möjlighet att studera hos oss dagtid och som anser att du kan klara av självstudier i stor omfattning.

Studierna läggs upp individuellt med läraren. Du läser till stora delar själv och har kontakt med din lärare via dator i första hand, men möten på skolan under kursens gång kan bli aktuella. Dessa möten kan bestå av exempelvis föreläsningar, muntliga övningar eller prov.

Förutsättningar för distansutbildning är att du har till- gång till dator med internetuppkoppling. Vi tar emot ansökningar under hela året och anordnar intagning vid flera tillfällen per termin.

Frånvaro

Om du av olika skäl måste utebli från undervisning- en måste du anmäla detta till skolan första dagen av din frånvaro.

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen omfattar år 1-9. Den ska ge kunskaper och färdigheter för samhälls- och yrkesliv samt fortsatta studier.

Studieprogrammet planeras med utgångspunkt från din nivå och dina önskemål.

Information

(5)

VUXENUTBVUXENUTB

Gymnasial vuxenutbildning

Vi erbjuder gymnasiala kurser i kärnämnen och andra behörighetsgivande ämnen. Undervisningen blir allt- mer inriktad mot att du tar större ansvar för ditt kun- skapsinhämtande. Detta innebär att man i många grupper har dels traditionella lektioner, dels handled- ningstillfällen då du träffar din lärare efter behov.

Efter avslutad utbildning får du ett samlat betygs- dokument. Om du har behov av slutbetyg ska du rådgöra med studie- och yrkesvägledaren innan du börjar studera.

Heltidsstudier

För att vara heltidsstuderande måste du läsa minst 20 poäng per vecka.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri.

Lokaler

I våra lokaler finns tillgång till datorer och grupparbets- rum. Laborationer är förlagda till Ehrensvärdska gymnasiet, kv Läroverket.

Läromedel

Om du studerar på dagtid i grundläggande vuxen- utbildning får du låna läroböcker under studietiden.

Du som studerar i gymnasiala utbildningar köper själv dina läroböcker, vilka ska medföras snarast efter kursstart. Lärare meddelar vid kursstart vilket läromedel som ska användas.

Undantag: Du får låna läromedel t o m vårterminen det år du fyller 20 år om du uppbär studiehjälp.

Läs- och skrivutveckling

(dyslexigrupp)

För dig som har läs- och skriv- svårigheter finns möjlighet att få indi- viduellt upplagd undervisning, enskilt eller i en liten grupp.

Du kan läsa enbart i denna grupp eller kombinera med annan undervisning. Har du behov av under- visning i dyslexigrupp är du välkommen att ringa och beställa tid för enskilt samtal.

Lisbeth Beijar är ansvarig lärare, tel. 0455-30 41 99.

Prövning

Du som har behov av att göra en prövning har möjlighet att göra detta i ämnen som anordnas av Vuxenutbildningen. För ansökan kontakta vår expedi- tion. Ansökan om prövning ska göras senast 4 veckor innan prövning. Kostnad per prövning är för närva- rande 500 kronor.

Studie- och yrkesvägledaren vid Vuxenutbildningen kan också ge dig information.

Studie- och yrkesvägledning

För att få klarhet i vilka ämnen du behöver studera för att nå de mål du har ställt upp, för att göra upp en studieplan och få svar på dina eventuella frågor kring utbildning, yrken, arbetsmarknad och studie- ekonomi bör du ta personlig kontakt med studie- och yrkesvägledaren.

Telefontider:

Måndag och onsdag kl. 10 – 12 och 13 – 15.

Tisdag 10 – 12 och 13 – 18.

Fredag 10 – 12.

Studie- och yrkesvägledaren träffas även tors- dagar kl. 10.00 och 13.00 på Arbetsförmedlingen i Karlskrona.

Slutbetyg

Har du behov av att färdigställa ett slutbetyg bör du ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren i god tid.

Information

(6)

VUXENUTBGRUNDVUX

Studieekonomi

Studiemedel

Från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år kan du få studiemedel för studier vid vuxenutbildningen. Studiemedel beviljas senast det år du fyller 54 år. Rätten till studielån begränsas fr o m det år du fyller 45 år.

Studiemedel består av studiebidrag och studielån.

Studerar du på 50 procent av heltid får du ett halvt studiemedelsbelopp och studerar du på 75 procent av heltid får du 75 procent av studiemedelsbeloppet.

Studiemedlet innehåller två bidragsnivåer, ett gene- rellt bidrag och ett högre bidrag för särskilt priorite- rade grupper. De pengar som CSN har att fördela till sökande för det högre bidragsbeloppet är begrän- sade.

Studiemedel lämnas för högst ett år i taget och retroaktivt för högst fyra veckor efter det att ansö- kan kommit till CSN. Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året.

Från och med den 1 januari 2006 infördes ett till- läggsbidrag för dig som har barn och samtidigt stu- derar. Mer information får du hos CSN.

Studiehjälp

Om du är heltidsstuderande på gymnasial utbildning har du rätt till studiehjälp t o m det första kalender- halvåret det år du fyller 20 år.

Information

Mer information om studieekonomi hittar du på CSN:s hemsida www.csn.se.

Du kan också ringa till CSN på tel. 0771-27 60 00 eller ta kontakt med studie- och yrkesvägledningen.

Svenska för invandrare (SFI)

Vuxenutbildningen har hand om SFI-utbildningen i Karlskrona kommun.

Från och med den 1 januari 2007 gäller nya kurspla- ner. Dessa innebär en mer individrelaterad under- visning. Man kan som nybörjare i svenska börja

på olika nivåer, beroende på vilken utbildningsbak- grund man har i hemlandet. Det innebär att eleverna ges möjlighet att lära språket olika fort.

Anmälan till SFI görs på särskild blankett som finns på vår expedition.

Svenska som andra språk

Svenska som andra språk på gymnasial nivå ges i samverkan med gymnasieskolan.

Du kan söka för start i augusti eller januari.

Är du intresserad, kontakta studie- och yrkesväg- ledaren.

Validering

Validering är till för dig som vill få de kunskaper du redan har genom äldre utbildning eller erfarenhet i arbetsliv bedömda. Du får hjälp av en lärare som bedömer dina kunskaper och lägger upp en indivi- duell studieplan för dig.

Mer information om validering får du genom att kon- takta studie- och yrkesvägledaren.

Yrkesinriktade utbildningar

Vuxenutbildningen erbjuder även yrkesinriktade utbildningar på gymnasienivå, både i form av kurser och individuella lösningar. Exempel på utbildningar är kurser inom data, svets och omvårdnadsutbild- ningar både i klassrum och på distans.

Utbudet av yrkesinriktade utbildningar skiftar och följer i de flesta fall inte gängse terminstider.

Tag därför kontakt med studie- och yrkesvägledaren och titta på vår hemsida för aktuellt utbud och kurs- starter.

Övrigt

Reservation mot lärarbyten, schemaändringar eller sammanslagning av kurser.

Information

(7)

VUXENUTBGRUNDVUX

Grundläggande vux åk 7-9

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar nioårig grundskola och ger grundskolekompetens i nedan- stående kurser. Kursstart sker både höst och vår.

Även intagning i pågående kurs kan göras. Studierna bedrivs på heltid.

Elever som inte har svenska som modersmål ska ha genomgått Förberedande svenska, eller ha godkänt nivåprov för Grundläggande vux 7-9.

Ansökan kan göras även till enstaka ämne.

Innehåll

Engelska, nybörjare Engelska

Matematik Samhällskunskap

Svenska/svenska som andraspråk

Förberedande svenska

Vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och ej har tillräckliga förkunskaper i svenska språket för studier på Grundläggande vux 7-9. Du skall ha fullgjort SFI nivå D, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Successiv antagning till kursen under terminen. Studierna bedrivs på heltid. Nivåprov genomförs innan kurs- start. Anmälan till nivåprov görs i samband med ansökan till kursen.

Innehåll

Svenska, intensiv

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen omfattar år 1-9. Den ska ge kunskaper och färdigheter för samhälls- och yrkesliv samt fortsatta studier. Studieprogrammet planeras med utgångspunkt från din nivå och dina önskemål.

(8)

GYMNASIUMGYMNASIUM Gymnasiekurser läsåret 2008-2009

Gymnasial vuxenutbildning

Vi erbjuder gymnasiala kurser i kärnämnen och andra behörighetsgivande ämnen. Undervisningen blir alltmer inriktad mot att du tar större ansvar för ditt kunskapsinhämtande. Detta innebär att man i många grupper har dels traditionella lektioner, dels handledningstillfällen då du träffar din lärare efter behov.

Språk

Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Dag Distans

Engelska A EN1201 100 ◆ ◆

Engelska B EN1202 100 ◆ ◆

Svenska A SV1201 100 ◆ ◆

Svenska B SV1202 100 ◆ ◆

Svenska som andra språk A SVA1201 50+50* ◆

Svenska som andra språk B SVA1202 50+50* ◆

*Utlagd på två terminer.

Naturvetenskap

Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng

Biologi A BI1201 100 ◆

Biologi B BI1202 50 ◆

Fysik A FY1201 100 ◆

Fysik B FY1202 150 ◆

Kemi A KE1201 100 ◆ ◆

Kemi B KE1202 100 ◆ ◆

Naturkunskap A NK1201 50 ◆ ◆

Naturkunskap B NK1202 100 ◆

Matematik

Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng

Matematik A MA1201 100 ◆ ◆

Matematik B MA1202 50 ◆ ◆

Matematik C MA1203 100 ◆ ◆

Matematik D MA1204 100 ◆ ◆

Matematik E MA1205 50 ◆

(9)

GYMNASIUMGYMNASIUM Gymnasiekurser läsåret 2008-2009

Samhällsvetenskap

Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Dag Distans

Historia A HI1201 100 ◆ ◆

Samhällskunskap A SH1201 100 ◆ ◆

Religionskunskap A RE1201 50 ◆

Datorkurser

Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Dag Distans

Datorkunskap DAA1201 50 ◆

Desktop DAA1202 50 ◆

IT-stöd ADM1207 50 ◆

Persondatorer DTR1206 100 ◆

Programhantering DAA1203 100 ◆

Webbdesign DTR1210 100 ◆

Samtliga datorkurser erbjuds enbart på distans i samarbete med NTI-skolan.

Som alternativ till reguljär undervisning kan vi i vissa kurser erbjuda:

Utökad undervisningstid

Du får fler lektioner per vecka i ämnet.

Halvfart

Du läser kursen på utökad studietid.

Koncentrationsläsning

Du har en gemensam genomgång inför varje nytt kursavsnitt, därefter arbetar du självständigt med kursmaterial anpassat för självstudier.

Individuella lösningar

Du lägger upp din personliga studieplan med läraren.

För mer information och frågor ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren.

Kurserna kommer endast att anordnas under förutsättning att tillräckligt antal behöriga sökande finns.

(10)

DATORKURSDATORKURS

Datorutbildning från grunden

Att lära sig hantera en dator har blivit nästan lika nödvändigt som att lära sig läsa och skriva. I denna omfattande grundutbildning får du många matnyttiga kunskaper. Du lär dig datorns uppbygg- nad och funktion. Du lär dig ordbehandling, kalkyl, databashantering och att göra egna presentationer.

Kunskaper om Internet och nätverk ingår också i ett par av delkurserna.

Följande kurser ingår:

Datorkunskap IT-stöd

Programhantering Persondatorer Databashantering Information och layout A Summa: 450 poäng Förkunskaper:

Grundskola eller motsvarande

Desktop Publishing

Desktop Publishing på distans är en grundläggande utbildning som syftar till att ge dig en djup förståelse och en bred kunskap om digital produktion av tryck- saker. Kursen omfattar kunskaper hela vägen från manus och originalbild till den färdiga trycksaken - från idé till färdig produkt. Förutom kunskap om programvara och trycktekniker, lär du dig hur du bör utforma ditt budskap för att nå olika målgrupper.

Kursen ger dig även en god grund att stå på om du önskar fortsätta inom området webbdesign.

Följande kurser ingår:

Desktop

Grafisk kommunikation A Grafisk kommunikation B Grafisk kommunikation C Summa: 450 poäng Förkunskaper:

Du måste ha datorvana motsvarande datakörkortet samt kunskaper motsvarande 9-årig grundskola.

Webbdesign

Internets explosionsartade utveckling de senaste åren är bara en början. Enligt alla bedömare kom- mer Internet att fortsätta utvecklas till världens kanske viktigaste informationsmedium. Kursen Webbdesign på distans syftar till att ge grundläg- gande och fördjupade kunskaper inom områdena användarvänlighet, behaglig form och multimedia i samband med publicering på Internet. Du lär dig hur du fångar en slutanvändares uppmärksamhet för att kommunicera och överföra ett budskap effektivt.

Begreppen användavänlighet, form och multimedialt projekttänkande är centrala i kursen men du får naturligtvis också de tekniska och teoretiska kun- skaper som krävs för publicering på www. Hela den senare delen av kursen ägnar du åt att bygga upp en fullskalig webbplats direkt på Internet under professionella förutsättningar.

Följande kurser ingår:

Multimedia A Multimedia B Webbdesign Medieproduktion A Summa: 500 poäng Förkunskaper:

Du måste ha datorvana motsvarande datakörkortet samt goda kunskaper i Photoshop eller motsva- rande. Kurslitteraturen är på engelska.

Distanspaket

Distanspaket i samarbete med

(11)

DATORKURSDATORKURS

Nätverksteknik

Idén att koppla ihop datorer till nätverk fick sitt kom- mersiella genombrott först på 1990-talet.

Datornätverk i företag och organisationer är därför en relativt ny företeelse och ämnesområdet befinner sig alltjämt i stark utveckling. Syftet med kursen är att ge deltagarna den senaste tekniken på områ- det från de ledande företagen, i första hand Cisco Systems och Microsoft.

De viktigaste uppgifterna för en nätverkstekniker är att göra spridning av information möjlig, men också att bevara företagets data på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att bygga upp goda säkerhets- rutiner och genomföra uppgraderingar regelbundet. I de flesta nätverk är uppkopplingen till Internet oer- hört viktig, eftersom mycket information hämtas från webb- och e-postservrar.

Följande kurser ingår:

Datorkommunikation Lokala nätverk A Lokala nätverk B IT-samordning Summa: 550 poäng Förkunskaper:

Du bör ha allmän datorkunskap och god datorvana.

Observera att kursen håller högt tempo och att all kurslitteratur är på engelska.

Programmeringsteknik

Utbildningen ger en allmän introduktion till objekt- orienterad programmering med hjälp av tre språk:

C++, Java och VisualBasic.NET. C++ har en eta- blerad ställning och är kanske det bästa språket för nybörjare, men idag är Java och VisualBasic.NET troligen de mest uppmärksammade programme- ringsspråken av alla. Java-kursen tar upp program- mering både för applikationer och webbsidor och VisualBasic.NET-kursen lär dig att snabbt utveckla avancerade applikationer med redan förprogram- merade moduler.

Att vara programmerare innebär att du dagligen får nyttja din kreativitet för att lösa problem. I många fall är uppdragen en del av ett projekt och man arbetar tillsammans med andra programmerare för att ta fram ny mjukvara. I andra fall får man jobba självständigt med att ta fram en lösning för t ex en webbplats.

Följande kurser ingår:

Programmering A

C++ – Programmering B och C Java – Programmering B och C

VisualBasic.NET – Programmering B och C Summa: 500 poäng

Förkunskaper:

Du bör ha allmän datorkunskap och god datorvana.

Observera att kursen håller högt tempo och kräver goda studievanor. Övervägande delen av kurslitte- raturen är på svenska, en mindre del kan dock vara på engelska.

Distanspaket

För samtliga distanspaket gäller att utbildningen bedrivs på heltid.

Möjlighet till lån av dator finns under utbildningstiden.

Ansökan:

Din ansökan skall innehålla betyg och dokumenterade kunskaper i data.

Antagning:

Successiv antagning.

För mer information och ansökan ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren.

Distanspaket i samarbete med

(12)

YRKESKURS Yrkesutbildningar

Omvårdnadsutbildning

Omvårdnadsutbildningen är en gymnasial utbildning som riktar sig mot arbete inom vård och omsorg.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kun- skaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Utbildningen syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbets- livet och för vidare studier.

MålEfter genomgången utbildning ska eleven ha skaffat sig de grundläggande teoretiska och praktiska kun- skaper som motsvarar yrkeskraven inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Utbildningen kan leda till vidare studier, arbete inom kommunens äldre- och handikappomsorg eller inom landstingets somatiska verksamheter. Genom valbara kurser tillägnar sig eleverna fördjupade kunskaper vilket ger möjlighet till ett specialiserat verksamhetsområde.

Ansökan till omvårdnadsutbildning

Utbildningen bedrivs både som nätbaserad distans- utbildning och flexibel närundervisning. Uppge öns- kemål vid ansökan. Utbildningen kan även erbjudas i annan takt än heltid .

Tidigare dokumenterad arbetslivserfarenhet kan tillgodoräknas genom validering. Bifoga intyg med ansökan.

Utbildningsstart 25 augusti 2008.

Sista ansökan 1 juni.

Obs! Du som önskar läsa enstaka kurser ur omvårdnadsutbildningen tag kontakt med Vuxen- utbildningens studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om omvårdnadsutbildningarna på www.karlskrona.se/vuxenutbildningen

För ytterliggare information om utbildningen och vid ansökan kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Svetsteknisk grundutbildning 40 veckor

Vi erbjuder dig en svetsutbildning innehållande en bas plus en spetsdel. Efter genomgången utbildning har du de svetskunskaper som krävs för arbete inom svetsteknik i näringslivet.

All utbildning sker enligt EWF:s utbildningsdoku- ment (European Welding Federation), och efter avslutad utbildning ska eleven ha uppnått kompe- tens enligt EWF 287.

Utbildningen omfattar totalt 1400 poäng plus ett praktikblock på 4 veckor.

Intagning till utbildningen sker vid flera tillfällen under terminen, och baseras på en individuell studieplan.

För ansökan och information:

Pelle Hansson, studie- och yrkesvägledare, 0455-30 42 10.

För studiebesök på utbildningen ta kontakt med svetslärare Jörgen Jönsson, 0455-30 41 53.

(13)

YRKESKURS

Grundläggande utbildningar Omvårdnadsutbildning Svetsutbildning

Grundläggande vux åk 7-9

Flex närundervisning

Förberedande svenska

Distans

Heltid

Deltid BTH College

DISTANSPAKET

Datorutbildning från grunden

Desktop Publishing

Webbdesign

Nätverksteknik

Programmeringsteknik

Skolans anteckningar Studie- och yrkesvägledarens underskrift

Personuppgifterna i denna ansökan kommer att registreras hos oss i enlighet med Personuppgiftslagen.

Uppgifter till CSN kommer att sändas via ADB-media.

Jag har planerat studierna tillsammans med studie- och yrkesvägledare ______________________________________

Namn

Tidigare eller pågående studier vid Vuxenutbildningen

Ja, år _______ vid Vuxenutbildningen i ___________________________________________ kommun

Nej

___________________ _____________________________________________________________________

Datum Sökandens namnunderskrift Ansökan tillsammans med betygskopior och personbevis för studier skickas till:

Karlskrona Kommun Utbildningsförvaltningen

Vuxenutbildningen 371 83 KARLSKRONA

Jag söker utbildning (markera med X)

Ansökan/studieplan 2008/2009

Ansökan lämnas till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Se blankettens baksida.

Namn Personnummer

Gatuadress Postnummer och ortsnamn

E-postadress (obligatoriskt vid ansökan till flexibel utbildning) Telefon, bostaden Mobiltelefon

Utländsk utbildning, antal år ……… Land ………. … Personuppgifter

Tidigare utbildning (bifoga betygskopior från tidigare utbildning, även från grundskola och vuxenutbildning)

Kurs Anmälningskod Gy-poäng Dag Dist.

Jag söker följande fristående kurser Markera med X

Ofullständig ansökan behandlas inte!

Vid ansökan kontakta studie- och yrkesvägledaren.

(14)

Ange syftet med dina studier Skolkod

Studieplanering

Besvaras av sökande med annan hemkommun än Karlskrona.

Det är naturligast att du anlitar Vuxenutbildningen i din hemkommun. Finns inte aktuell kurs där eller du har speciella skäl att söka till Vuxenutbildningen i Karlskrona, skall du redovisa dessa nedan:

Lämna ansökan till Vuxenutbildningen i din hemkommun!

Hemkommunens yttrande:

Hemkommunen åtar sig att erlägga interkommunal ersättning för sökt utbildning.

Hemkommunen åtar sig ej att erlägga interkommunal ersättning för sökt utbildning.

Motivering (vid avslag):

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Telefon Stämpel

1

2

3

4

5

(15)

COLLEGE Blekinge College

Blekinge College

För dig som vill prova på högskolestudier, men behö- ver komplettera din behörighet. Ett samarbete mellan BTH och Vuxenutbildningen i Karlskrona.

En mjukare ingång till högskolevärlden.

Blekinge College vänder sig till dig som är osäker på dina förkunskaper, behöver komplettera din behörighet och vill ha en lite mjukare ingång till dina högskolestudier. Under två terminer låter vi dig successivt gå från studier på gymnasienivå över till studier på högskolan.

Första terminen kompletterar du din gymnasiebehö- righet genom heltidsstudier på vuxenutbildningen.

Under terminen ges också introduktion till högre studier vid fyra obligatoriska tillfällen, en halv dag i månaden, och innehåller:

Introduktion till collegeåret.

Informationssökning och studieteknik.

Studiebesök på en av högskolans utbildningar.

Studievägledare informerar och vägleder dig i dina studier.

Andra terminen läser du fyra högskolekurser, totalt 30 poäng.

Collegeår 40 veckor BTH/VUX

Gymnasiekurser:

Behörighetsgivande kurser till BTHs utbildningar.

Högskolekurser:

Introduktion till högskolestudier.

Språklig kommunikation.

Tillämpad engelska.

Samt valbara kurser:

Hälsa och livsstil.

Grundkurs IT.

Fler kurser kan bli aktuella.

Totalt väljs 30 högskolepoäng.

Utbildningstid

40 veckor med start v. 34 Studietakt

Heltid

Tillträdeskrav

Svenska kurs A och engelska kurs A med lägst betyget Godkänd samt en av Vuxenutbildningen upprättad individuell studieplan, som leder till minst grundläggande behörighet efter avslutat collegeår.

Anmälan till

Vuxenutbildningen i Karlskrona.

References

Related documents

[r]

Anmälan till valbara kurser inom program gör du på antagning.se genom att logga in via högskola.. Du behöver inte bifoga

Det här är en rapport om språkbrister inom äldreomsorgen. Syftet med denna rapport är att peka på allvarliga systemfel som orsakat att många inom äldreomsorgen har

De fristående kurserna i Svenska språket riktar sig till människor som vill arbeta med eller redan arbetar med analys och produktion av texter – som studerar till eller redan

Syftet med denna studie är att undersöka studiehandledares förutsättningar att kunna förklara och översätta ord för nyanlända elever. Vidare är målet med studien att

Eftersom eleverna i förberedelseklassen kommer från varierande bakgrunder anser Nordheden (1996:56) att mångkulturella elever utvecklar sitt andraspråk om de får ge utlopp för

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

13.50 Hörselnedsättning och kommunikation i relation till åldrande, kognition, depression o demens.