• No results found

Samrådsmöte med allmänheten och enskilda som kan bli särskilt berörda Väg 62 Södra Älvkullen, erosionsskydd 2018-09-20

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Samrådsmöte med allmänheten och enskilda som kan bli särskilt berörda Väg 62 Södra Älvkullen, erosionsskydd 2018-09-20"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Samrådsmöte med allmänheten och

enskilda som kan bli särskilt berörda

Väg 62

Södra Älvkullen, erosionsskydd 2018-09-20

(2)

2 01/08/2022

Välkomna till samrådsmöte angående erosionsskydd och vattenverksamhet vid väg 62 Södra Älvkullen.

Skidstugan i Deje, Forshaga kommun.

2018-09-20

(3)

• Sammanträdet öppnas

• Presentation av medverkande

• Närvarolista

• Beskrivning av projektet

• Redogörelse för planläggningsprocessen

• Presentation av åtgärdsförslag

• Information om markåtkomst och ersättningsfrågor

• Enskilda samtal och frågor

Dagordning

(4)

4 01/08/2022

Kenth Henriksson(ej närvarande) Projektledare, Trafikverket Charlotte Eckerman Markförhandlare, Trafikverket

Johanna Gelang Alfredsson Sweco Amanda Lindberg Sweco

Deltagare

(5)

Beskrivning av projektet

Väg 62 vid Södra Älvkullen har en ca 110 meter lång sträcka identifierats där ras- och skredrisk förekommer. I vägplanen föreslås att anlägga ett

erosionsskydd/tryckbank mot Klarälven, vilket betyder att inga åtgärder görs på väg 62.

(6)

6 01/08/2022

Syftet med projektet

Projektets övergripande syfte är att säkra framkomligheten på väg 62 genom att anlägga erosionsskydd/tryckbank där

vägen ligger nära Klarälven. Anläggande av erosionsskydd kräver tillstånd enlig 11 kap miljöbalken, då åtgärden innebär vattenverksamhet.

(7)

Projektet omfattar följande åtgärder:

Anlägga erosionsskydd/tryckbank mot Klarälven.

I samband med åtgärden kommer 2 trummor att bytas ut alternativt rensas.

(8)

8 01/08/2022

Så här planerar vi arbetet

• Arbetet med att ta fram vägplanen kommer att pågå under 2018-2019.

• Vägplanen genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar och järnvägar och som regleras i väglagen och miljöbalken.

• Parallellt med vägplanen tas en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet fram. Tillstånd söks vid mark- och miljödomstolen.

(9)

Tidplan

Samrådsremiss (4 maj – 25 maj, 2018)

Beslut om betydande miljöpåverkan (juni, 2018)

Samrådsmöte

(september, 2018)

Granskning (vinter, 2019)

Fastställelse-

prövning (vägplan) och

tillståndsprövning (vattenverksamhet) (vår, 2019)

(10)

10 01/08/2022

Allmänna intressen, skyddade områden

• Strandskydd (100 m)

• Klarälven (miljökvalitetsnorm, kvalitetskrav)

• Lövnaturskog söder om det berörda området

(11)

Naturmiljö

• Strandkant med lövträd, död ved, bäver

• Lövsumpskog väster om vägen

(12)

12 01/08/2022

Miljöpåverkan

Byggskede

• Grumling

• Buller

• Framkomlighet

Färdig anläggning

• Landskapsbild, strandkant

• Framkomlighet längs vägen

• Förutsättningar för vattenlevande djur

(13)

Information om GDPR

Ny dataskyddslagstiftning – den 25 maj i år började de nya lagarna om personuppgiftsbehandling gälla.

Du har rätt att - begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, begära begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen. Begäran görs till

Trafikverkets kontaktcenter. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, 781 89 Borlänge. Organisationsnummer 202100-6297. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.

(14)

14 01/08/2022

Charlotte Eckerman

Markförhandlare

Markåtkomst och ersättningsfrågor Trafikverket

Markförhandling Karlstad E-post:

charlotte.eckerman@trafikverket.se Telefon: 010 – 123 22 51(direkt)

Telefon växel: 0771 - 921 921

(15)

Vägrätt

Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats. (31 § Väglagen)

Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den mark som behövs för vägen. Rätt till grus, berg

och andra jordmassor inom vägområdet. (30§ Väglagen)

Ingen förändring av fastighetsgränser.

Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 § Väglagen)

(16)

16 01/08/2022

Vägområde

(17)

Mark under byggtiden

Vägområde

(18)

18 01/08/2022

Besiktningar/Gränsmarkeringar

Hus och vattentäkter besiktigas före byggstart om risk finns för skador.

Befintliga gränsmarkeringar som riskerar att skadas mäts in före byggstart. Efter att bygget har färdigställts återutsätts skadade/förlorade markeringar av Lantmäteriet.

(19)

Vem kan få ersättning?

Fastighetsägare Servitutshavare

Nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer Vad ersätts?

Markintrånget – Minskning av fastighetens marknadsvärde

25 %-påslag på markintrång

Annan skada

Uppräkning med index och ränta Inlösen av fastighet

- Synnerligt men för fastigheten eller del därav - Tidig inlösen i undantagsfall

(20)

20 01/08/2022

Under byggtiden

Vanligen förekommande störningar:

Transporter och trafikomläggningar

Buller

Vibrationer

Luftföroreningar (damm, avgaser)

Tillfällig grundvattenpåverkan

Vid skador/störningar, kontakta markförhandlaren!

(21)

Tack för uppmärksamheten!

Några ytterligare frågor?

References

Related documents

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats. (31

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats. (31

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten. blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats ( 31

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på- börjats. (31

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet på-börjats. (31

• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk mark för väg, det vill säga när vägens sträckning över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats. (31

Efter samrådsmötet har enskilda som kan bli särskilt berörda under perioden 2018- 09-20 – 2018-10-11 haft möjlighet att ta del av vägplan, status samrådshandling, och

I samrådskretsen vid tidiga samråd ingick Länsstyrelsen i Värmlands län, Forshaga kommun samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda, vilka har bedömts utgöras av ägare