Hälften av deponierna stängs

Download (0)

Full text

(1)

Pressmeddelande

12 februari 2008

Hälften av deponierna stängs

Sedan 1994 har antalet deponier som tar emot avfall från kommunerna minskat från 300 till 160. Inom ett år kommer nästan hälften av de kvarvarande att stängas. Det visar en färsk undersökning från Avfall Sverige.

Bakom besluten att avveckla deponierna ligger minskad mängd avfall som

deponeras och skärpt lagstiftning om deponiernas konstruktion, som gäller fullt ut från den 1 januari 2009. Under 2006 lades 5 % av hushållsavfallet på deponi.

Främst är det avfall som inte lämpar sig för annan behandling eller återvinning som deponerats, exempelvis förorenad jord, avfall från förbränningsanläggningar och annat fast avfall.

Resultatet av det minskade antalet deponier kan regionalt leda till brist på deponeringskapacitet, vilket i så fall innebär ökade transporter. Men sett till hela Sverige visar enkätsvaren att kapaciteten kommer att räcka.

Avfall Sveriges enkätundersökning visar att fortsatt drift efter 2008 planeras vid 94 deponier. 52 av dessa har redan tillstånd för drift efter 2008. 66 deponier ska enligt planerna avslutas i år. Det finns dock många osäkra faktorer och troligtvis kommer det att bli något färre än 94 deponier som kvarstår för hushållsavfall.

Om vi inkluderar rena industri- och slamdeponier, finns det idag totalt 332 deponier

1

. Av dessa planerar 140 deponier för fortsatt drift efter 2008. 109 deponier planerar att avsluta sina deponier senast under 2008 och för övriga 83 saknas denna information.

Utöver de 5 % av hushållsavfallet som deponerades under 2006 materalåtervanns 47 %, varav 10 % genom kompostering eller rötning. Lika mycket energiåtervanns genom förbränning och knappt 1 % behandlades som farligt avfall.

Mer information

För mer information kontakta rådgivare Mikael Johnsson på tel 040-35 66 eller

0705-62 82 22.

(2)

2

På www.avfallsverige.se/deponering finns ytterligare sammanställningar från den genomförda enkäten i form av fler diagram, länsvisa tabeller och mycket mer.

1. Inklusive deponier i register från Smed (Svenska Miljöemissionsdata) – ett konsortium bestående av IVL, SCB, SLU och SMHI. De presenterar löpande information om utsläpp till luft och vatten, avfallsstatistik samt utsläpp och användning av kemikalier i Sverige. Smeds register används vid avrapportering till EU.

Diagram: Den heldragna linjen visar antalet deponier i drift 1994-2006. Den streckade linjen är hur många deponier som planerar att vara aktiva 2007-2030.

Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och

återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och

kommunbolag men också företag. Avfall Sverige representerar kommunmedlemmarna gentemot

politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.

Figure

Updating...

References

Related subjects :