• No results found

Kebal 1:38 m fl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kebal 1:38 m fl"

Copied!
23
0
0

Full text

(1)

1

Siktstudie

Detaljplan för

Kebal 1:38 m fl

Upprättad 2017-04-20 Antagen av KF 2017-11-23

Reviderad 2017-09-14 Laga kraft 2018-10-19

Akt Nr 1486-P2018/5

Dnr MBN/2015-1662 PBL 2010:900

(2)

2 Siktstudie

Följande siktstudie har tagits fram för att tydligare redovisa kommunens avvägningar vid bedömningen av planförslagets påverkan på utsikt. Siktstudien är också tänkt att underlätta för fastighetsägare som berörs av planarbetet att bedöma planens konsekvenser på utsikten.

Siktstudien utgår antingen från en punkt som valts vid platsbesök tillsammans med fastighetsägaren, eller från den mest relevanta punkten på fastigheten som kommunen har kunnat hitta. Detta är oftast en punkt i huvudbyggnadens allrum/vardagsrum eller vid fasaden på en punkt som motsvarar detta, om det inte funnits särskilda skäl för att välja en annan punkt.

Skälen vid kommunens avvägningar

Vid bedömningen av planens påverkan har kommunen tagit hänsyn till fastighetens läge i förhållande till havet. En fastighet som ligger på ett litet avstånd från havet och avskiljs av få andra bostadstomter fram till strandlinjen bör i kommunens mening ha en högre förväntan på bibehållen havsutsikt än fastigheter som ligger på ett stort avstånd från havet.

Även andelen befintlig och kvarstående havsutsikt har vägts in vid bedömningen. Om en fastighet har en mycket omfattande havsutsikt anser kommunen att man kan få tåla en mindre reducering av den.

Andelen reducering man får tåla bör öka med fastighetens avstånd från havet. Även i de fall där det bara finns en liten skymt av havet kan det vara relevant att säkerställa siktlinjen så att havsutsikten inte försvinner helt och hållet.

Kommunen anser också att utsikt som går över en annan privat bostadstomt inte kan tillskrivas samma värde som utsikt över orörd naturmark. Inom tomtmark bör det kunna förväntas att en viss påverkan kan ske trots gällande plan, sett till möjligheterna att bygga altaner, takkupor, friggebodar och andra bygglovsbefriade konstruktioner. Havsutsikten har fortfarande ett stort värde, men i dessa fall kan man som fastighetsägare få tåla en viss påverkan.

En påverkan på utsikten följer också som en konsekvens av planändringen från 2001. Vid

planändringen utökades byggrätterna från utan att prickmarken förändrades. Den gällande prickmarken har i därmed inte utformats för att kunna inrymma de utökade byggnadsvolymerna, och möjligheterna att utnyttja dem är beroende av vad som bedömdes vara en lämplig placering för fritidshus då

ursprungsplanerna togs fram. Kommunen anser att även detta faktum innebär att en viss påverkan kan få tålas när planen nu ses över för att bättre medge de utökade byggrätterna.

Allmänt om siktstudien

Siktstudien utgår från en jämförelse mellan den gällande byggnadsplanen och planförslaget. På ett par ställen finns byggnader som inte har stöd i gällande plan och som påverkar utsikten – dessa är

beskrivna på studierna där de har en påverkan.

Studiens utgångspunkt har varit att inte ta hänsyn till vegetation, vilket kan innebära att man ser mindre i verkligheten från sin fastighet än vad studien visar. Motivet till detta är att vegetationen snabbt kan förändras medan en byggnad är mer bestående.

(3)

3

Studien tar inte heller hänsyn till möjligheten att placera friggebodar, attefallshus eller bygga ut sin huvudbyggnad 15 kvadratmeter bygglovsfritt. Allt detta kan påverka utsikten och det är inte möjligt för kommunen att styra placeringen av denna typ av byggnader. Eftersom dessa byggnader dels är

begränsade till nockhöjd (3,0 respektive 4,0 meter för friggebodar och attefallshus) eller storlek (15-20 kvadratmeter) får de inte nödvändigtvis lika stor påverkan som en huvudbyggnad på utsikten.

Siktstudien består, förutom kartan, av en kort beskrivning av fastighetens läge, skälen för kommunens bedömning och foton som i huvudsak är tänkt att visa den utsikt som finns från fastighetens

huvudbyggnad eller annan relevant punkt. Samtliga studier är ritade i skala 1:1000 förutom de för Kebal 1:47 och 1:50, som är ritade i skala 1:1500.

(4)

2

1

5 4 3 2

21

20 26

25 24

8

7

6 20

19

18

17

16

15

12

11

10 9 8

7

6 5 4 3 31

32 33 34

35

13 14

15 16

17 18 30

25

Skymmande Skog

Skymmande Skog

Skymmande Skog

28

27

26

25 24

23

22 21 30

29 44

45 46 47 48

41 42

43

44

31 32 33 43

42

34 35

Skymmande Skog

Skymmande Skog

Skymmande Skog

29

28

30 29

28

27

26 25 24

28 29 22

21

27 28 29

30 31

31 32

33 34

28

28

Skymmande Skog

Skymmande Skog

Skymmande Skog

Skymmande Skog

35

34

33 32

33

32

31 30

21

20

22

37 36

35

34

33 47

46

32

34

33 32

32 31

30

29

28 41

40 39

38 43

42 44

28 32

28

11,51 26,81

26,02

21,59

21,85 14,38

14,94

18,36 16,57

17,00

14,13 14,17

14,61

15,66 16,17

17,43

15,82

19,45

21,13 21,04

21,67

22,31 29,17

22,40

34,17

31,37 32,01

24,83

27,23

26,95

28,81 44,29

41,32

31,12 49,07

47,43 48,73

30,92 31,51 33,96

31,89

30,60

34,91 33,76

32,35 33,98

34,25

32,43

28,14 28,91

32,52

27,89

31,44 46,20

37,74 47,44

33,76 38,39

29,97 29,55

27,46 28,60

27,40

36,75

26,71

23,27 27,84

27,73 28,04

28,02

32,34

29,48

28,07

28,38

13,99

33,65 32,57

33,75

Fiskarebacken

2:218 2:217

2:50

2:57 1:6

1:41

1:17

2:59

2:66

Skonarev

Skonarev

1:132

1:131

1:112 s:4

1:48 1:39 1:45

1:44 1:43

1:42

1:46

1:36

1:35

1:34

1:125

2:64

1:49 1:50

1:5

1:33

1:128

1:12

s:3 1:52

1:37 1:38

1:40

KEBAL

1:29

1:134

1:135 Serv

Lr Lr

ga:2

1:123

serv.

1:129 1:93

1:92 1:91

1:87

1:78 1:79

1:80

1:81

1:82

1:83

1:84

1:85

1:86

2:96 1:124

1:59

1:60 1:62

1:55

1:54

1:57 1:56

1:47

1:51 1:5

1:61

1:130

2:67

2:68

(5)

2

1

26 12

11

10 9 8 7 6 5 4 3

13 14

15 16

17 18

Skymmande Skog

11,51 26,81

26,02 14,38

18,36 16,57

17,00

14,13

14,17

15,82

19,45

21,13

21,04

21,67 13,99

1:17

Skonarev

1:48

1:46

1:36

1:35

1:34

1:125 1:33

1:38 1:37

1:40

1:29

Kebal 1:40

framtiden.

(6)

Kebal 1:40

(7)

Kebal 1:41

(8)

2

1

20

19

18

17

16

15

12

11

10 9 8

7

6

5

4 3

13

14

15 16

17 18

25

Skymmande Skog

Skymmande Skog

28

27

26

25 24

23

22 21

14,38 14,94

18,36 16,57

17,00

14,13

14,17 14,61

15,66 16,17

17,43

15,82

19,45 30,60

13,99

1:41

1:17 1:15

Skonarev

Skonarev

1:48 1:39

1:45 1:44

1:43

1:42

1:46

1:36

1:33 1:37

1:38

1:40

1:29

Kebal 1:41

(9)

2

1

20 19

18

17

16

15

12 11

9 10

87

5 6

43

30

Skymmande Skog

28

27

26 25 24 23

22 21

29

14,38 14,94

16,57 17,00

14,13

14,61

16,17

17,43

13,99

1:41

1:17

Skonarev

1:45 1:44 1:43

1:42

1:38

1:40

Kebal 1:42

Kebal 1:42 och 1:40.

(10)

2

1

20 19

18

17

16

15

12 11

9 10

87

5 6

43

30

Skymmande Skog

28

27

26 25 24 23

22 21

29

14,38 14,94

16,57 17,00

14,13

14,61

16,17

17,43

13,99

1:41

1:17

Skonarev

1:45 1:44 1:43

1:42

1:38

1:40

Kebal 1:43

liggande och fuktig.

(11)

19 20

18

17

16 15

13 14

15

16 17

18

25 26

24 23 21 22

29

33 14,38

18,36 14,13

14,17

14,61

15,66 16,17

17,43

15,82

29,17

30,92

30,60 13,99

1:6

Skonarev

Skonarev

1:39

1:45 1:44

1:35

1:37 1:38

1:40

1:29

Kebal 1:44

vegetation.

(12)

2 1

17

16 15

13 14

15

16 17

18

29

30 31

11,51

14,38

18,36 14,13

14,17

14,61

15,66 16,17

15,82

29,17

1:6

Skonarev

1:48

1:39

1:45 1:44

1:36 1:35

1:37

1:40

1:29

Kebal 1:45

vegetation.

(13)

13 14

15 16 17 18

11,51

26,02 18,36

14,17

15,66

15,82

19,45

21,13

21,04

1:6

Skonarev

1:48 1:39

1:46 1:36

1:35

1:33 1:37

1:29

Kebal 1:39

(14)

13

14

15 16 17 18

11,51

26,02 18,36

14,17

15,82

19,45

21,13

21,04

1:6

Skonarev

1:48 1:39

1:46 1:36

1:35

1:33 1:37

1:29

Kebal 1:48

(15)

2

1

21

20 26

25 24

8

7

6 12

11

10 9 8 7 6 5 4 3

13 14

15

22 21

11,51 26,81

26,02

21,59

21,85 18,36

21,67

22,31 13,99

Fiskarebacken

2:218

2:217

2:50

2:57 1:6

2:59 1:46

1:36

1:35

1:34

1:125

2:64 1:33

1:38 1:37

1:29

Kebal 1:36

bakom en bostadsfastighet.

sidled.

(16)

26

25 24 12

11

13 14

15

11,51 26,81

26,02 18,36

13,99

1:6

1:46

1:36

1:35

1:33

1:37 1:38

1:29

X

Kebal 1:46

(17)

2

1

26

25 24 12

11

10 9 8

7

6

5

4 3

13

14

15 16

11,51

26,81 26,02

18,36

19,45

21,13

21,04

Fiskarebacken

1:6

1:46

1:36

1:35

1:34

1:125 1:33

1:29

Kebal 1:33

(18)

2

1

26 12

11

10 9 8 7 6 5 4 3

13 14

15 16

17 18

Skymmande Skog

22 21

11,51 26,81

26,02 14,38

18,36

14,13

14,17

19,45

21,13

21,04

21,67 13,99

Fiskarebacken Skonarev

1:46

1:36

1:35

1:34

1:125 1:33

1:38 1:37

1:29

Kebal 1:34

(19)

2

1

26 15

12

11 10

9

87

65

43

13

14 15 16 17 18

29

30 31

31

28

28

Skymmande Skog

35

34 33 32

33

29

28

28

11,51

26,81 26,02

14,38

18,36

14,13

14,17 14,61

15,66

15,82

19,45

21,13 21,04

21,67

29,17

22,40

34,17 31,37

32,01

24,83

27,23

26,95 28,81

32,43

28,14 28,91

27,89

31,44

27,40

36,75

26,71

27,84

27,73 28,04

28,02 13,99

1:6

Skonarev

1:48 1:39 1:45

1:36 1:46 1:35

1:34

1:49 1:50

1:5

1:33

1:128 1:12

s:3 1:52

1:37 1:38

1:40

KEBAL 1:29

1:134

1:135 Serv

Lr Lr

ga:2

1:59 1:60

1:62

1:47 1:51

Kebal 1:50

(20)

2

1

26 15

12

11 10

98

7

65

43

13

14 15 16 17 18

29 30

31

31

28

28

Skymmande Skog

35

34 33 32

33

29

28

28

11,51

26,81 26,02

14,38

18,36

14,13

14,17 14,61

15,66

15,82

19,45

21,13 21,04

21,67

29,17

22,40

34,17 31,37

32,01

24,83

27,23

26,95 28,81

32,43

28,14 28,91

27,89

31,44

27,40

36,75

26,71

27,84

27,73 28,04

28,02 13,99

1:6

Skonarev

1:48 1:39 1:45

1:36 1:46 1:35

1:34

1:49 1:50

1:5

1:33

1:128 1:12

s:3 1:52

1:37 1:38

1:40

KEBAL 1:29

1:134

1:135 Serv

Lr Lr

ga:2

1:59 1:60

1:62

1:47 1:51

Kebal 1:47

(21)

Kebal 1:47

(22)

21 20

26

25

24

8 7

29

28 28

22

21

33

32

31 30 26,81

21,59 21,85

21,04

21,67

22,31

22,40

34,17 31,37

Fiskarebacken

2:218

2:217

2:50

2:59 1:34

1:125

2:64

Kebal 2:59

(23)

Miljö- och byggförvaltningen Upprättad 2017-04-20 Reviderad 2017-09-14 Jimmy Magnusson Planeringsarkitekt

References

Related documents

[r]

Trust in particular is known to be a prerequisite for positive interpretation of other partnering organizations’ behavior (cf. In other words, with trust, members might view

Event marketing, Facebook, Guerilla marketing, Marketingová komunikace, Marketingové komunikační nástroje, Sociální média, Webové stránky,

[r]

Byla doplněna ochrana odpojením při překročení maximálních unikajících proudů na primární straně (230 V) VN transformátoru. Unikající proud nad 10 mA na primární

It is shown that the morphology of the activated sludge flocs correlates significantly with the settling properties of the sludge, as expressed by traditional settling

se planbeskrivning eller teckenförklaring för plankarta. För beteckningens betydelse, Skyddsåtgärder

:&&.+;##<=9,$.>?&%&'

4.2.1.2 ’’för att försvara sin egendom eller egendom i sin rättmätiga ägo eller förvar eller under hans vård eller egendom någon annan person mot olaglig handling av

Observations of the different areas included in the material handling process at Volvo CE Braås, goods receiving, storage, ordering from the assembly line and internal

Sex av de intervjuade (varav en kommenterar och fem gör inte det) betraktar anonyma kommentarer som av oseriös karaktär. De intervjuade resonerade kring att kommentatorn inte

Av de tio siffrorna kan vi bilda hur många tal som

A Product Line Approach in Model Based Systems Engineering.

För strategi som leder till lösning av hela uppgiften med ett godtagbart svar ges dessutom 1 A P -poäng. För ändamålsenlig och effektiv metod för lösa hela uppgiften korrekt ges

Vårt förslag är att en elev bör ha minst 13 poäng för ett

12 Tre grupper hade samma provräkning där maxpoängen var 40.. Till många uppgifter använder vi i rättningsanvisningarna begreppen godtagbart svar och korrekt svar. Vad vi avser är

Till följande uppgifter krävs att du redovisar dina lösningar?. Hur stor volym

[r]

Taylors formel används bl. vid i) numeriska beräkningar ii) optimering och iii) härledningar inom olika tekniska och matematiska områden... Vi använder Maclaurins serie

Förutom kulturmötessamtal kan man ha språksamtal då föräldrarna får reda på hur viktiga de är för att barnet skall kunna utveckla sitt modersmål, vilket också är

På det hela taget är det lätt att ta sig fram i Stockholm till fots.. På det hela taget är det lätt att ta sig fram i Stockholm

Kommunen bedömer dock inte att dessa byggnadsverk innebär att marken tagits i anspråk på ett sätt som gör att området kan sägas vara i anspråkstaget, eller att det saknar

[r]