• No results found

Lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 § lagen (2009:1289) om prissätt- ningsbesked vid internationella transaktioner ska ha följande lydelse.

22 § Näringsidkaren ska ges tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs, om det inte är onödigt.

I fråga om näringsidkarens rätt att få del av uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan än näringsidkaren själv och att få tillfälle att yttra sig över dem tillämpas 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren (Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:837

Publicerad den 15 juni 2018

References

Related documents

För att ladda upp anmälan om regelbrott och tillhörande bilagor i ärendet ska du klicka på länken för aktuellt ärende i e-postmeddelandet som SwedSec skickat till dig

tillämpning av 4 § lagen (1991:586) om särskild inkomst- skatt för utomlands bosatta och för- anleds av Skatteverkets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut om huruvida den

Eftersom den här undersökningen inte undersöker kvinnors medlemskap i partier generellt eller andra former av politisk aktivism på ”gräsrotsnivå”, utan istället pekar på

För att prissättningsbesked ska kunna lämnas vid transaktioner mellan ett fast driftställe och den näringsidkare i vars verksamhet det fasta driftstället ingår föreskrivs i 4 §

Enligt 4 § förordning om prissättningsbesked vid internationella transaktioner skall dock Skatteverket överlämna ett ärende till regeringen, i den del det avser den

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 13 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt 2

2 § En man som är eller har varit gift med ett barns mor ska anses som barnets far, då det följer av lagen i den stat där barnet vid födelsen fick sin hemvist eller, om inte

Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något sådant förhållande som avses i första stycket, bedöms finnas en påtaglig risk

19 a § Bestämmelserna i 19 d och 19 e §§ tillämpas vid behandling av personuppgifter i verksamhet inom yrkeshögskolan som bedrivs med stöd av denna lag, föreskrifter

5 § En talan vid svensk domstol om fastställande av faderskap eller om hävande av ett faderskap som gäller enligt 2 § ska prövas enligt lagen i den stat där barnet har sin

tillhandahålla information som behövs i verksamhet hos Jordbruksver- ket och länsstyrelserna som underlag för beslut om och kontroll av direkt- stöd och stöd

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag ska ha

begränsats enligt 16 a § och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, eller som har haft ett uppehållstillstånd som har beviljats enligt 16 d §, ska bevil- jas

6 § I djurskyddskontrollregistret får endast behandlas sådana uppgifter om den som är föremål för djurskyddskontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) och

Andra negativa effekter av att få en diagnos senare i livet kan handla om att vissa personer oroar sig för utbildning och arbete där den stigmatiserade stämpeln som

Resultatet i studien visar att det finns olika situationer under barnets dag där deras AD/HD beteenden blir extra synliga, men att det även finns situationer

En allmän uppfattning är att ledaren skapar en ansvarstagande miljö genom att vara tydlig och ge positiv feedback inför gruppen, samt att stimulera och uppmuntra de som tar

Syftet är att studera kvinnors "motiv" till att arbeta ideellt i en idrottsförening för barn och ungdomar, om deras motiv kan relateras till de normativa riktlinjer som

Underlaget till genomgången ska innefatta information om resultatet från revisioner, återkoppling från intressenter, rutiner för enheten som skulle förbättra

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

7 Nästan alla syntetiska polymerer tillverkas av fossila råvaror. a) Utan att nödvändigtvis gå in detalj på hur – förklara övergripande hur man kan framställa termoplast

Boverket har under år 2020 haft regeringens uppdrag att utveckla vägledning om hur plan- och bygglagen kan tillämpas för att bidra till en.. 34

Båda förslagen förutsätter att utformningsdelen av krav på lämplighet för sitt ändamål och krav på tillgänglighet och användbarhet flyttas från att prövas vid bygglov till