• No results found

Xenter, kl 18:30-20:35

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Xenter, kl 18:30-20:35"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3]

Vård- och omsorgsnämnden

2019-11-18

Plats och tid Xenter, kl 18:30-20:35

Beslutande Tuva Lund (S), ordförande

Aram El Khoury (KD) Kerstin Edman (TUP)

Kia Hjelte (M) Lars Holmberg (SD)

Daniel Njuguna (S) Marit Normasdotter (V) Taina Virta (S) Isak Nobuoka (MP) §§61- 68 Roland Forsman (TUP) tj ers. Jens Vollmer (L)

Sonja Jonasson (C) tj er. §§69-

71

Ersättare Simon Safari (S), Maria Stjernevall (S), Anneli Andersen (SD), An-

ders Pemer (V), Ebtesam Zino (KD), Assal Alsawadi (KD), Sonja Jonasson (C) §§ 61-68

Övriga deltagande Petra Oxonius, Christina Almqvist, Nico Rönnberg, Kerstin Frimo-

dig, Johan Nicander, Pamela Olave

Utses att justera Kia Hjelte (M)

Plats och tid för justering Kommunalhuset, 18 november 2019

Sekreterare Paragrafer 65 och 69

Nico Rönnberg

Ordförande

Tuva Lund

Justerare

Kia Hjelte

ANSLAG/BEVIS

Omedelbar justering §§ 65 och 69

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-18

Anslaget den Nedtas den

2019-11-19 2019-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Nico Rönnberg

(2)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[3]

Vård- och omsorgsnämnden

2019-11-18

§ 65

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län

(von/2019:105)

Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att anta regional överenskommelse om samverkan från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Den regionala överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård i patientens egna hem, eller på sär- skilt boende, ska bli så trygg, säker och effektiv som möjligt. Den ersätter den tillfälliga överenskommelse som har gällt sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft i januari 2018.

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till överenskommelsen som innebär att man arbetar på samma sätt i hela regionen. Det bidrar till en ge- mensam målbild, tydliga arbetssätt och likvärdig vård.

(3)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3[3]

Vård- och omsorgsnämnden

2019-11-18

§ 69

Avveckling av FoU Södertörn (von/2019:178)

Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna beslutet att avveckla FoU Södertörn.

2.Vård- och omsorgsnämnd föreslår kommunfullmäktige att godkänna att socialdirektör får i uppdrag att besluta om tidpunkt för avvecklingen till- sammans med övriga medlemmar i styrgruppen.

3.Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag utveckla andra metoder och arbetssätt för att tillgodose behovet av kunskap för förvaltning- ens utvecklingsarbete.

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

FoU Södertörn startades 1997. FoU-enheten finansieras gemensamt av soci- alnämnder (eller motsvarande) i tio kommuner däribland Botkyrka kom- mun. FoU Södertörn leds av en styrgrupp bestående av socialchefer från varje kommun. Kommunerna finansierar verksamheten tillsammans. FoU Södertörns syfte är att utifrån medborgarnas behov och ägarkommunernas uppdrag, bidra till en systematisk metod- och kunskapsutveckling kring funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.

Styrgruppen har låtit en extern konsult göra en översyn av FoU Södertörn.

Översynen pekar på att FoU Södertörn de senaste fem åren inte gett sådana resultat som motiverar en fortsatt finansiering av FoU Södertörn.

Förvaltningens bedömning är att den nuvarande modell som FoU Södertörn arbetar enligt inte ger de resultat som krävs för att möta aktuella och fram- tida utmaningar i kommunen. På grundval av detta anser förvaltningen att det inte är ekonomiskt försvarbart att vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun ska fortsätta att finansiera FoU Södertörn. Vård- och omsorgsför- valtningen delar därför styrgruppens syn att FoU Södertörn bör läggas ned.

Socialtjänsten står inför utmaningar när det gäller hur kunskapsstyrningen kan säkras utifrån den evidensbaserade praktikens behov. Detta är ett ut- vecklingsområde som Södertörns kommuner måste finna former för till- sammans med de regionala stödstrukturerna RSS på länsnivå.

References

Related documents

Förslaget till överenskommelsen har tagits fram efter förhandlingar mellan Storsthlm, representanter för länets kommuner och Region Stockholm och är en långsiktig

 Att parterna verkar för en gemensam värdegrund i enlighet med lagens intention och nyckelbegrepp för det gemensamma arbetet.  Att en övergripande modell och struktur för

sjukvårdsförvaltninge n (HSF) tagit fram ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting om utveckling av samverkan

Syftet med överenskommelsen är att stödja ett gemensamt utvecklingsarbete mellan kommunerna och landstinget mot en individcentrerad och sammanhållen vård— och omsorg

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten

§ 55 Remiss –förlag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och

Skicka inskrivnings- meddelande Utse fast vår dkontakt Planera inför utskrivning Kalla till SIP Meddela om utskrivningsklar Informera vid utskrivning Upprätta eller uppdatera SIP

Bakgrund till införandet av en central faktureringsmodell Principer för fakturering.. ▪ Definition av betalningsansvar, fristdagar