• No results found

Ledsagarservice enligt LSS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ledsagarservice enligt LSS"

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

UPPDRAGSBESKRIVNING

Ledsagarservice enligt LSS

Eskilst una kom mun Vuxenför valtningen 2014-01-01-2014-12-31

(2)

2 Innehållsförteckning

1. Uppdragsbeskrivning – en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

utförarverksamheten ... 4

2. Parter ... 4

3. Giltighetstid ... 4

4. Uppdragsbeskrivningar... 5

5. Uppdrag och inriktning... 5

5.1. Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument ... 5

5.2. Myndighetsutövning och individuppdrag ... 6

5.3. Kvalitetsarbete ... 6

5.3.1. Ledningssystem ... 6

5.3.1.1 Processer och rutiner ... 6

5.3.1.2 Systematiskt förbättringsarbete ... 6

5.3.2. Evidens ... 8

5.3.3. Jämställdhet ... 8

5.4. Säkerhet ... 8

6. Verksamhet ... 9

6.1. Värdegrund och bemötande ... 9

6.2. Ledningen ... 9

6.3. Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälso- och sjukvård .... 9

6.4. Hälso- och sjukvård ... 9

6.5. Kost ... 10

6.6. Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet ... 11

6.7. Stöd till anhöriga ... 11

6.8. Dokumentation och förvaring av handlingar ... 11

6.8.1. Genomförandeplan och vårdplan ... 12

6.9. Kontaktpersonal ... 13

6.10. Sekretess ... 13

6.11. Misstanke om brott... 13

6.12. Avgifter och privata medel ... 13

6.13. Nyckelhantering ... 14

6.14. Lokaler och inventarier ... 14

6.15. Transporter ... 14

6.16. Tolk ... 14

6.17. Verksamhetsövergång ... 14

6.18. Miljö ... 15

7. Kommunikation, samverkan, och tillsyn ...15

7.1. Kommunikation ... 15

7.2. Samverkan och samarbete ... 15

7.3. Parternas samverkan ... 16

7.4 Tillsyn och kostnadsansvar ... 16

8. Personal ...16

8.1. Arbetsgivaransvar ... 16

8.2. Bemanning ... 16

8.3. Rekrytering och kompetens ... 16

8.4. Arbetstekniska hjälpmedel ... 17

8.5. Studerande och praktikanter ... 17

9. Uppföljning och utvärdering ...17

10. Ekonomi ...18

(3)

3

10.1. Ersättning ... 18

10.2Utskrivningsklara ... 18

10.3 Skadeståndsansvar ... 18

11. Övrigt ...19

11.1. Överlåtelse av delar av denna uppdragsbeskrivning ... 19

11.2. Krav på eventuella underleverantörer... 19

11.3. Tvist... 19

12. Insats- Ledsagarservice enligt LSS...19

13. Kvalitets- och Verksamhetskrav ...19

13.1 Dokumentation och Delaktighet ... 20

14. Omkostnader ...20

15. Ersättning ...20

(4)

4

1. Uppdragsbeskrivning – en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

utförarverksamheten

Uppdragsbeskrivningen är ett verktyg för ledning, styrning och uppföljning av vuxenförvaltningens interna verksamhet för äldre och personer med

funktionsnedsättning. Uppdragsbeskrivningen är en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten (kallas fortsättningvis utföraren) och reglerar åtagandet i form av verksamhetens innehåll, kvalitet, volymer och ersättning.

Kraven i kapitel 1-11 är gemensamma för all utförarverksamhet. Kapitlen därefter beskriver de krav som gäller för en specifik verksamhet/process.

Utföraren ansvarar för att medarbetarna känner till vilka krav som ställs i uppdragsbeskrivningen.

I Uppdragsbeskrivningen används begreppen personer, individer och enskilda. Dessa begrepp, och eventuella ytterligare begrepp som används för att beskriva såväl enskilda personer som målgrupp/-er, avser både kvinnor och män.

Uppdragsfunktionens uppdrag (beställare)

Uppdragsfunktionens uppdrag är att säkerställa att vård och sociala tjänster av god kvalitet tillhandahålls till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske utifrån befolkningens behov, gällande lagstiftning, vuxennämndens mål och prioriteringar samt givna resursramar.

Handläggarna på Myndighetskontoret utreder och beslutar om insatser på individnivå enligt (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Utförarverksamhetens uppdrag (utförare)

Utförarnas uppdrag är att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster enligt uppdragsbeskrivningar och styrdokument.

2. Parter

Mellan uppdragsfunktionen och utförararen (kallas fortsättningsvis utföraren), vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun har denna överenskommelse träffats för drift av verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Överenskommelsen har fastställts av Styrgruppen för överenskommelser (STÖK) i vilken representanter för ledning för uppdragsfunktionen och ledning för utförarna samt förvaltningschef ingår.

3. Giltighetstid

Uppdragsbeskrivningen gäller 2014-01-01- 2014-12-31.

(5)

5

Uppdragsfunktionen ansvarar för att årligen revidera uppdragsbeskrivningarna i dialog med utförarna om behov av revidering föreligger. Hur och när revideringen ska genomföras ska finnas beskrivet i en fastställd processbeskrivning.1

4. Uppdragsbeskrivningar

Det finns uppdragsbeskrivningar för alla verksamhetsområden/processer inom vuxenförvaltningens utförarverksamhet.

Uppdragsbeskrivningar finns för:

1. Anhörigcentrum 2. Avlösarservice LSS

3. Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL/LSS

4. Bostad med särskild service enligt LSS

5. Daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS/SoL 6. Dagverksamhet för äldre enligt SoL

7. Hemtjänst enligt SoL

8. Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning (omfattar hemtjänst till personer med psykisk funktionsnedsättning och boendestöd) enligt SoL

9. Kommunal hälso- och sjukvård enligt HSL 10. Kontaktperson enligt LSS

11. Korttidsvistelse enligt LSS 12. Korttidsvistelse enligt SoL 13. Kostverksamheten

14. Ledsagarservice enligt LSS

15. Personlig assistans enligt LSS/SFB

16. Vård- och omsorgsboende för äldre enligt SoL

17. Öppen verksamhet och fritid för personer med funktionsnedsättningar 18. Öppen verksamhet för personer över 65 år och hälsofrämjande verksamhet

Därutöver finns särskild uppdragsbeskrivning för myndighetskontorets verksamhet.

5. Uppdrag och inriktning

Utföraren ska verkställa beslut som fattats enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt utföra hälso- och sjukvård och personlig assistans enligt gällande lagstiftning. Utföraren ska också bedriva öppen verksamhet som framgår av berörda uppdragsbeskrivningar.

5.1. Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument

Utföraren ska följa gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella riktlinjer för verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Utföraren ska också följa den lagstiftning som reglerar skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv.

1 Arbete pågår under 2014

(6)

6

Utföraren ska följa gällande styrande dokument som gäller för Eskilstuna kommun och vuxenförvaltningen.

5.2. Myndighetsutövning och individuppdrag

Vuxennämndens handläggare på myndighetskontoret tar emot ansökningar, utreder, bedömer behov och fattar beslut om bistånd enligt SoL och LSS. Överlämning av beslut från myndighetskontoret till utföraren för verkställighet görs genom att beställning skickas i förvaltningens verksamhetssystem, Viva. Om beställningen skickas till fel utförarenhet har mottagande skyldighet att annullera beställningen i verksamhetssystemet innan den blivit verkställd, på detta sätt får handläggaren tillbaka beställningen och kan skicka den till rätt enhet.

Verkställighetsdatum är den dag då insatsen är tillgänglig för den enskilde, efter att den enskilde tackat ja. Vad som ska tolkas som verkställighetsdatum för del olika verksamheterna framgår av”Rutin för definition av verkställighetsdatum”. Utföraren ska följa rutinen och utan dröjsmål registrera verkställighetsdatum i

verksamhetssystemet.

Utföraren ska rapportera alla avvikelser från beslutet, dödsfall och in- och utflyttningar till berörd handläggare på myndighetskontoret genom att ”flagga”

journalanteckning i verksamhetssystemet.

5.3. Kvalitetsarbete 5.3.1.

Ledningssystem

Utföraren ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 vilket ska ingå i förvaltningens integrerade ledningssystem.

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

5.3.1.1 Processer och rutiner

Utföraren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. För varje aktivitet som ingår i processen ska utföraren utarbeta och fastställa de rutiner som behövs. Rutinerna och

beskrivningarna i processen ska beskriva hur en arbetsuppgift ska utföras och ange vem/vilka som är ansvariga för utförandet. Medarbetarna ska ha tillgång till, och vara väl förtrogna med processen och dess tillhörande dokument.

Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten samt med andra vårdgivare, myndigheter, organisationer.

5.3.1.2 Systematiskt förbättringsarbete

Riskanalys

Utföraren ska systematiskt använda sig av tillgänglig information för att beskriva och bedöma risker, samt uppskatta sannolikheten för oönskade händelser och dess

konsekvenser i syfte att minimera risken för brister i verksamhetens kvalitet.

Utföraren ska ha rutiner för detta.

(7)

7 Egenkontrollen

Utföraren ska utöva egenkontroll dvs. systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att verksamheten bedrivs enligt de processer, rutiner och beskrivningar som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Klagomål och synpunkter

Utföraren ska aktivt verka för att den enskilde, dennes anhöriga eller annan person ges möjlighet att lämna synpunkter, klagomål, förslag och beröm på verksamheten eller begära rättelse för något som man anser vara fel. Gäller anmälan något som behöver åtgärdas akut ska det göras omgående.

Eskilstuna kommuns broschyr ”Säg vad du tycker” och blankett om

synpunktshantering och Patientnämndens broschyr ”Har du synpunkter eller klagomål på vård och behandling i landsting eller kommun” ska finnas tillgänglig och synlig ute i verksamheten. Information om kommunens synpunktshantering och Patientnämnden ska ges till den enskilde och företrädare då insats börjar utföras.

Utföraren ansvarar för att alla medarbetare vet vad som räknas som en synpunkt och hur de kan hjälpa till att fylla i synpunkts blanketter. Kommunens rutiner för

synpunktshantering ska vara känd i verksamheten.

Avvikelser

Utföraren ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete där avvikelser och synpunkter blir en naturlig del av kvalitetssäkringen för verksamheten.

Utföraren ska ha rutiner för avvikelserapportering enl. socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och

sjukvårdslagen (HSL) som beskriver hur fel och brister identifieras, dokumenteras, analyseras och följs upp. Rutinerna ska vara kända i verksamheten.

Rapporteringsskyldighet

Rapportering enligt Lex Sarah vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden gäller såväl aktiva handlingar som försummelser, och ska ske omgående och gäller alla medarbetare, uppdragstagare m.fl. i verksamheten. Socialt ansvarig samordnare utreder och rapporterar till nämnd. Socialt ansvarig samordnare gör på delegation från vuxennämnden en anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) om rapporten och/eller utredningen visar att det var ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Detta gäller oavsett om det allvarliga missförhållandet har avhjälpts eller inte.

Avvikelserapportering utifrån hälso- och sjukvårdslagen inklusive Lex Maria ska ske omgående. Medicinsk ansvarig sjuksköterska bedömer om avvikelsen ska

rapporteras enligt Lex Maria till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Utföraren ansvarar för att kommunens riktlinjer för anmälan enligt Lex Sarah och Lex Maria och avvikelser görs kända och följs i verksamheten.

Sammanställning och analys

Enhetschef ansvarar för att inkomna klagomål, beröm, synpunkter och avvikelser ska sammanställas och analyseras för att utföraren ska upptäcka mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. På grundval av resultatet ska åtgärder vidtas för att utveckla verksamhetens kvalitet samt för att undanröja att avvikelser upprepas.

(8)

8 5.3.2. Evidens

Utföraren ska i all verksamhet arbeta utifrån en evidensbaserad och/eller en kunskapsbaserad praktik. Det innebär att verksamheten grundar sig på ett samspel mellan den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen alternativt bästa kända praxis, den enskildes erfarenhet och önskemål samt den professionelles erfarenhet och förmåga.

5.3.3. Jämställdhet

Utföraren har ansvar för att verksamheterna bedrivs på ett, för kvinnor och män, jämställt sätt avseende tillgänglighet, kvalité och anpassning. Utföraren ansvarar för att genomföra kartläggningar av verksamheterna och verksamhetsprocesserna ur jämställdhetsperspektiv i syfte att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar och livsvillkor. Dessa kartläggningar ska sedan analyseras och användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Den metod som ska användas i Eskilstuna kommun för kartläggning ur jämställdhetsperspektiv är 3-5 R metoden.

Utföraren har ett ansvar för att se till att verksamheten arbetar medvetet för att uppmärksamma och förebygga våld i nära relationer hos den enskilde, och att kunskap finns om vilken hjälp och stöd en drabbad kan erbjudas.

All personal bör regelbundet få kompetensutveckling inom området våld och andra övergrepp av eller mot närstående. Personal ska känna till styrdokument gällande våld i nära relationer.

5.4. Säkerhet

Utföraren ansvarar för säkerheten inom verksamheten. Rutiner för systematiskt säkerhetsarbete ska finnas för att förebygga händelser och för att ha beredskap och kunskap om hur man ska agera vid krissituationer som t.ex. brand, inbrott/stölder, hot och våld. Med krissituation menas också beredskap vid större händelser som t.ex.

längre elavbrott, avbrott i värmeförsörjning, svårighet att förse den enskilda med mat/livsmedel samt avbrott kommunikation så som IT-kommunikation och telefoni.

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande rutiner. Säkerhetsutrustningen ska hållas i driftdugligt skick.

Utföraren ska medverka i kommunens krisledningsarbete.

Larmanrop från den enskilde åtgärdas skyndsamt om inget annat framgår beträffande inställighetstider. Alla typer av larm ska underhållas och driftsäkras i nödvändig omfattning.

All personal ska kunna styrka att de är anställda av vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun. Rutin för återlämnande av presentationskort/ tjänstelegitimation/nycklar ska finnas.

(9)

9

6. Verksamhet

6.1. Värdegrund och bemötande

Verksamheten ska präglas av respekt för varje enskild individs behov, resurser och önskemål och bygga på grundtanken att den enskilde har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Detta innebär att personal i mötet med den enskilde ska ha respekt för självbestämmandet, värna integritet, trygghet och värdighet, oavsett exempelvis kön, etnicitet, sexualitet, religiös övertygelse etc. All service och alla tjänster ska planeras, erbjudas och utförs på ett jämställt, jämlikt och icke

diskriminerande sätt.

Utföraren producerar tjänster tillsammans med den enskilde. Varje möte är unikt och ska karakteriseras av organisationens värden; brukarfokus, respekt, tydlighet,

helhetssyn och professionalism.

Utförarens verksamhet för äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Inom vuxenförvaltningens verksamhetsområde ska socialt stöd, service och omsorg ges utifrån ett salutogent förhållningssätt där den enskilde sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. I verksamheterna ska dagen utformas så att den stärker den enskildes fysiska och psykiska välbefinnande genom att tillvarata den enskildes egna initiativ och uppmuntra till samspel med omvärlden för att bidra till meningsfullhet och sammanhang.

Den enskilde ska ha delaktighet och inflytande över sin person och vardag. Den enskildes självständighet och hälsa ska främjas genom ett förebyggande,

habiliterande och rehabiliterande synsätt.

6.2. Ledningen

Utföraren ansvarar för att kompetent arbetsledning finns tillgänglig i tillräcklig omfattning för att leda, och styra verksamheten.

6.3. Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälso- och sjukvård

Vårdgivaren svarar för att det finns verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschef har det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvården och ansvarar för att hälso- och sjukvården utförs på ett säkert sätt med god kvalitet och kostnadseffektivt. Undantaget är

ledningsansvaret för uppgifter som MAS ansvarar för enligt HSL 24§ och

Patientsäkerhetsförordningen 7kap 3§. som säkerställer att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.

6.4. Hälso- och sjukvård

Utföraren ska erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet och omfatta såväl förebyggande hälsovård som sjukvårdsinsatser till de personer som bor i särskilda boendeformer, korttidsvistelse SoL och till de som vistas i utförarens

dagverksamheter och daglig verksamhet och sysselsättning.

Utföraren ansvarar även för den hemsjukvård, d.v.s. den hälso-och sjukvård som ges i det egna hemmet, till personer över 18 år som på grund av sjukdom,

(10)

10

funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral eller mottagning, enligt den så kallade tröskelprincipen.

Tröskelprincipen innebär också att oplanerade och planerade hemsjukvårdsbesök och hembesök, även för personer som inte är inskrivna i hemsjukvården, kan utföras.

Uppdraget för hemsjukvård och hembesök regleras i Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Sörmland

Utföraren ska följa de vårdprogram, föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer och rutiner som rör hälso- och sjukvården.

Verksamhetens ansvar för hälso- och sjukvården förtydligas i uppdragsbeskrivningen Kommunal hälso- och sjukvård.

Omvårdnadspersonal ska efter delegering och eller instruktion på uppdrag av legitimerad personal utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Utförarens enhetschefer ansvarar för att ha tillräckligt med omvårdnadspersonal med grundkompetens för att kunna utföra delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser, dygnet runt, årets alla dagar.

Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska/distriktssköterska ansvarar för att handleda/ge instruktion till omvårdnadspersonal för utförande av hälso- och sjukvård.

Enhetschef i verksamheten och ansvarig sjuksköterska/distriktssköterska ska, tillsammans med övriga yrkesprofessioner, samverka för att samordna hälso- och sjukvårds - och sociala insatser runt den enskilde. Det ska finnas rutiner för hur teamsamverkan ska ske.

All personal ska delta i patientsäkerhetsarbetet vilket kan innebära faktainsamling, registrering, åtgärder och uppföljning gällande de nationella kvalitetsregistren.

Alla enheter inom hemtjänst, vård – och omsorgsboenden, bostad med särskild service och korttidsenheter ska årligen genomföra egenkontroll av basala hygienrutiner och klädregler.

6.5. Kost

Måltiderna ska ses som en del av individens livssituation. Måltiderna ska ge en positiv upplevelse och främja hälsa och välbefinnande. De verksamheter som

hanterar och serverar mat och andra livsmedel ska se till att måltidsmiljön präglas av lugn och ro och att den är individuellt anpassad.

Enheter som hanterar måltider ska ha ett egenkontrollprogram som visar att

livsmedelslagens krav på temperaturer, tider för varmhållning och hygien o.d. följs.

Kostverksamheten kan vid behov bistå med råd till verksamheterna gällande deras egenkontrollprogram.

Utföraren ska delta i kostråd som kökschef bjuder in till. Resultat av verksamheternas egenkontroll och resultat av eventuella enkäter och

(11)

11

kvalitetsuppföljningar samt synpunkter och önskemål från gäster och samarbetspartners ska tas upp på kostrådet.

Produktionskökens ansvar för att tillhandahålla måltider och livsmedel regleras i uppdragsbeskrivningen Kostverksamhet.

6.6. Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet

Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet ska bedrivas i boenden, på

mötesplatser och i fritidsverksamhet i syfte att uppnå en mer jämställd och jämlik folkhälsa. Verksamheten ska genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt, sprida kunskap om hälsa och stimulera till hälsosamma val när det gäller t ex kost, motion och sömn. Utföraren ska skapa miljöer med möjligheter till goda möten samt erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och ett brett kulturutbud. Utföraren ska samverka med andra förvaltningar och externa aktörer för att öka kulturutbudet i förvaltnigens verksamheter.

6.7. Stöd till anhöriga

All personal ska bemöta anhöriga med respekt och engagemang och kunna informera om kommunens anhörigstöd. Utförarens målsättning ska vara att anhöriga ska känna sig trygga med insatserna som närstående får och ska ges möjlighet till delaktighet i vården och omsorgen, om den enskilde så önskar. Alla verksamheter/processer ska ha handlingsplaner/rutiner som beskriver hur man konkret ska samverka och bemöta anhöriga. Kommunens program för anhörigstöd ska följas vid utförandet av insatser och vid myndighetsutövning och ligga till grund för utförarens rutiner.

Utföraren ska årligen utvärdera hur anhöriga upplevt det indirekta stödet i form av avlösning i hemmet, avlösarservice, korttidsplats LSS, växelvårdsplats SoL och dagverksamhet för äldre. För detta ändamål ska utföraren utforma enhetliga enkäter.

Resultatet ska redovisas fördelat på kön och över/under 65 år. Utföraren ska utifrån resultatet vid behov vidta åtgärder för att utveckla verksamheten.

Utföraren ska sammanställa resultatet och redovisa detta till nämnd. Detta för att nämnden ska kunna ta ställning till om stödet till anhöriga behöver utvecklas.

Även det direkta stödet som ges vid anhörigcentrum ska utvärderas, se uppdragsbeskrivning för anhörigcentrum.

6.8. Dokumentation och förvaring av handlingar

Utföraren ansvarar för att dokumentation sker i enlighet med hälso- och

sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, LSS och patientdatalagen. Här erinras särskilt om utförarens skyldighet att dokumentera faktiska omständigheter och händelser av betydelse Syftet med dokumentation är att säkerställa den enskildes rätt till en god och säker service, stöd, vård och omsorg, samt personalens rättssäkerhet vid händelse av internkoll, oenighet mm.

Dokumentationen ska, utifrån den enskildes behov, beskriva insatsernas planering, genomförande och resultat. Dokumentationen ska utformas så att den bidrar till att

(12)

12

trygga den enskildes säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande utvärdering, revidering och planering av insatserna.

Dokumentation som rör enskilda personer ska vara värdeneutralt skriven och förvaras på ett säkert sätt, så att endast de som behöver den för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får tillgång till dokumentationen. Arkivlagen och vuxennämndens dokumenthanteringsplan ska följas.

Utföraren ska ha rutiner som säkerställer att nödvändig dokumentation finns tillgänglig även vid datorproblem.

6.8.1. Genomförandeplan och vårdplan

Hur en beslutad insats enligt SoL eller LSS praktiskt ska genomföras ska

dokumenteras i en genomförandeplan, såvida det inte framgår av annan plan eller är uppenbart obehövligt. Obehövligt kan anses vara genomförandeplan till personer med enbart larm och till personer med kontaktperson enligt LSS.

Genomförandeplanen ska upprättas och följas upp enligt gällande rutiner.

Målsättningen är att genomförandeplanen ska upprättas snarast efter det att beslutet börjar verkställas, dock senast upprättad efter fjorton dagar.

Den enskilde ska, så långt som är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Det ska framgå av genomförandeplanen hur den enskilde har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. Detta ska företrädesvis ske genom att den enskilde tillfrågas hur och när han/hon önskar få sina insatser utförda.

Det som är betydelsefullt i bemötande av den enskilde ska noteras i

genomförandeplanen. Finns särskild bemötandeplan ska hänvisning till denna finnas med i genomförandeplanen.

Av genomförandeplanen ska framgå2;

om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka

vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den

när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras,

på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen

vilka personer som har deltagit i planeringen

när planen har fastställts

när och hur planen ska följas upp

Genomförandeplan ska vara aktuella och revideras kontinuerligt, minst var sjätte månad i samråd med den enskilde.

Ny eller reviderad genomförandeplan ska skrivas på anvisad blankettmall i verksamhetssystemet. Ny eller omfattande reviderad genomförandeplan ska

”flaggas” i verksamhetssystemet så att handläggaren kan ta del av den.

2 SOSFS 2006:5

(13)

13

Om en person har ett hälso- och sjukvårdsbehov där insatsen behöver planeras, åtgärdas och följas upp, ska en vårdplan upprättas enligt Instruktion för

dokumentation av vårdplan..

6.9. Kontaktpersonal

Utföraren ska se till att varje person har en namngiven kontaktpersonal (gäller inte personlig assistans, trygghetslarm och tillfälliga insatser). Kontaktpersonalen har ett särskilt ansvar att bidra till trygghet och kontinuitet. Kontaktpersonalen ska ha regelbunden kontakt med den enskilde. Kontaktpersonal ska erbjudas i samband med att insatsen verkställs.

En skriftlig rutin för kontaktpersonal, som beskriver vad som ingår i uppdraget, ska finnas upprättad. Utföraren ska säkerställa att den enskilde, och i förekommande fall legal företrädare och/eller anhörig, vet vem som är kontaktpersonal. I samband med att kontaktpersonal utses samt vid behov ska den enskilde informeras om möjligheten att byta kontaktpersonal. I första hand bör eventuella problem lösas i dialog med den enskilde.

Önskemål/krav om att få byta kontaktpersonal får inte anses oskäliga.

6.10. Sekretess

Utföraren ansvarar för att all personal som är verksam hos utföraren har kunskaper om Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Utföraren ansvarar för att frivilligaktörer avger tystnadslöfte.

6.11. Misstanke om brott

Utföraren ansvarar för att all personal har kännedom om regelverket kring korruption, mutor och jäv.

Utföraren ansvarar för att ha skriftliga rutiner för personalens agerande om den enskilde blir utsatt för brott eller då det föreligger misstanke om att den enskilde har blivit utsatt för brott. Rutinerna ska innehålla styrning av situationer gällande

brott/misstanke om brott begått av utomstående/närstående, brott/misstanke om brott begått av annan brukare samt brott/misstanke om brott begått av personal.

Utföraren ansvarar för att personalen har kännedom om reglering av sekretess vid misstanke om brott och/eller försök till brott.3

6.12. Avgifter och privata medel

Uppdragsfunktionen debiterar och tar in avgift från den enskilde för vård, omsorg och mat enligt den taxa som kommunfullmäktige fastställt. Den enskilde betalar själv sin egen hyra/ boavgift. Utföraren får inte ta ut avgift av den enskilde för åtaganden och skyldigheter som omfattas av uppdragsbeskrivningen.

Utföraren ansvarar för att verkställighetsdatum, frånvaro, förändringar av insatsens omfattning och andra förhållanden som påverkar den enskildes avgift registreras omgående i verksamhetssystemet, så att faktura med rätt belopp kan skickas till den enskilde.

3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:4 kap. 23§

(14)

14

Den enskilde, i samverkan med anhörig, god man eller annan känd företrädare, ansvarar själv för sin privata ekonomi och sina privata värdeföremål samt förvaring av dessa. Om den enskilde eller dennes anhöriga inte har möjlighet att ta hand om den enskildes ekonomi ska legal företrädare utses. Utförarens personal kan vara behjälplig med ansökan om god man/företrädare. Vid behov ska enhetschef anmäla behov av god man/företrädare till överförmyndaren.

Personal ska i så liten utsträckning som möjligt hantera den enskildes ekonomi eller värdeföremål, när så måste ske ska rutinen ”Handhavande av privata tillgångar”

följas.

6.13. Nyckelhantering

Utföraren ska ha rutiner för nyckelhantering samt ansvara för att nycklar förvaras på ett betryggande sätt. Utföraren ska stå för eventuella kostnader om nycklar kommer bort när utföraren har övertagit ansvaret för den enskildes nycklar. Rutin för

återlämnande av nycklar och passerkort ska finnas.

6.14. Lokaler och inventarier

Utföraren ansvarar för effektiv lokalförsörjning vilket innebär att tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade lokaler på ett långsiktigt, miljömässigt, hållbart och kostnadseffektivt sätt. Kommunens riktlinjer inom området ska följas.

Lokalförändring som medför ökade kostnader ska tas upp med vuxenförvaltningens lokalstrateg för beslut.

Utföraren ansvarar för att tillhandahålla och vårda de inventarier och den utrustning som behövs för att utföra uppdraget.

Utföraren ansvarar för att gemensamhetslokaler och övriga lokaler städas och vårdas så att god trivsel och hygien upprätthålls.

Utföraren svarar för TV-licensavgift för gemensamma utrymmen och anslutna lägenheter/rum och ett standardutbud av kanaler.

6.15. Transporter

Utföraren ansvarar för att personalen har tillgång till de transportmedel som behövs för att utföra uppdraget.

6.16. Tolk

Utföraren ska vid behov anlita och bekosta tolk med undantag för den tolktjänst som landstinget har ansvar för.

6.17. Verksamhetsövergång

Vid politiska beslut om verksamhetsövergång till annan utförare eller annan förändring, ska utföraren medverka till att övergången sker utan olägenheter för kommunen och brukarna.

Utföraren är skyldig att utan kostnad, efter anmodan, tillställa uppdragsfunktionen de uppgifter som behövs vid en eventuell övergång till annan utförare eller annan förändring.

(15)

15

6.18. Miljö

Utföraren ska arbeta för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling, det vill säga en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Utföraren ska så långt som möjligt arbeta på ett sådant sätt att klimatpåverkan minskar och sträva efter att begränsa förbrukningen av fossila bränslen och andra ändliga resurser samt att avveckla sådana processer som leder till att föroreningar i miljön ökar.

Utföraren ska följa lagar och förordningar samt kommunens styrdokument och miljömål som gäller inom miljöområdet.

Utföraren ska identifiera negativ påverkan på miljön och vid behov vidta förbättringsåtgärder för att undvika negativ klimatpåverkan.

7. Kommunikation, samverkan, och tillsyn 7.1. Kommunikation

Utföraren har ett kommunikationsansvar för sitt ansvarsområde. Utföraren ansvarar för att skapa delaktighet och att en öppen och förtroendefull dialog förs med den enskilde, anhöriga och företrädare. Det innebär att ge aktuell information om verksamheten, bland annat genom att se till att det finns aktuella beskrivningar och kontaktuppgifter på eskilstuna.se. Detta är särskilt viktigt för nya personer med insats och deras anhöriga och företrädare. I de fall servicedeklarationer finns ska dessa delas ut vid inledande kontakt med den enskilde. Vid förändringar av exempelvis öppettider, byte av tid eller dag för insatsen och annan information av vikt för den enskilde och/eller dess företrädare ska utföraren se till att denna information når berörda i tid.

Utföraren ska säkerställa en säker informationsöverföring, såväl mellan arbetspass på samma arbetsplats som mellan olika yrkesgrupper och organisatoriska gränser.

Utföraren ansvarar även för att skapa delaktighet och att en öppen och förtroendefull dialog förs med medarbetarna. Det innebär bland annat ansvaret för att medarbetare vet var de ska söka information och för att de har tillgång till informations- och kommunikationskanalerna. Utföraren ansvarar dessutom för mediekontakter inom sitt sakområde.

7.2. Samverkan och samarbete

För att säkerställa en vård och omsorg av god kvalitet ansvarar utföraren för att nödvändig samverkan och samarbete sker i vård- och omsorgsprocesserna inom och mellan olika yrkesgrupper, olika funktioner och enheter, olika verksamheter och vårdgivare. För att nå den enskildes individuella mål ska samverkan och samarbete ske med såväl professionella som andra aktörer som finns i den enskildes nätverk.

Utföraren ska ha väl fungerande rutiner för detta och inhämta samtycke till samverkan och informationsöverföring.

(16)

16

7.3. Parternas samverkan

Parterna, utföraren och uppdragsfunktionen, ska ha ett ömsesidigt utbyte av information, kunskap och erfarenhet. Parterna ska ömsesidigt informera om väsentliga förändringar som påverkar verksamhet och förutsättningar för verksamheten.

7.4 Tillsyn och kostnadsansvar

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), Arbetsmiljöverket, Räddningstjänst m.fl.

har tillsynsansvar för verksamheten. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande vid tillsyn. Utföraren ska svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från tillsynsmyndigheterna.

Uppdragsfunktionen ska informeras och vid behov utarbetas en gemensam åtgärdsplan där kostnadsansvar anges.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska utövar tillsyn över hälso- och sjukvården.

Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande.

Utföraren ska på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från medicinskt ansvarig sjuksköterska.

8. Personal

8.1. Arbetsgivaransvar

Utföraren är arbetsgivare med fullt ansvar för medarbetare och chefer inom utförarens ansvarsområde samt utifrån den delegation som givits från vuxennämnden.

Utföraren har som arbetsgivare ansvar att följa gällande lagar, avtal, föreskrifter och Eskilstuna kommuns riktlinjer och rutiner inom personalområdet.

8.2. Bemanning

Alla enheter ska arbeta med optimal bemanning utifrån verksamhetsns behov.

Utföraren ska ha den bemanning som krävs för att tillgodose behov av tillsyn, vård- och omsorg. Bemanningen ska motsvara de eventuella krav som anges i

Socialstyrelsens föreskrifter.

8.3. Rekrytering och kompetens

Utföraren ansvarar för att medarbetare som anställs har adekvat utbildning och lämplig erfarenhet för att kunna utföra uppdraget. Om det finns krav på särskild kompetens beskrivs det under kapitel ”Krav på utförande”. Utföraren ansvarar för att ha tillräckligt med personal med grundkompetens för att kunna utföra

delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats dygnet runt årets alla dagar.

Medarbetarna ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera med svensktalande brukare, deras anhöriga och övrig personal, kan förstå instruktioner kopplade till verksamheten samt kan fullgöra sin

dokumentationsplikt. Utföraren ska eftersträva att utifrån behov ha medarbetare med kompetens att möta brukare med annan språk- och/eller kulturtillhörighet.

(17)

17

Medarbetarna ska ha sådana datorkunskaper att dokumentationsskyldigheten kan fullföljas samt att andra arbetsuppgifter som fodrar datorkunskap kan utföras.

Vid rekrytering till chefsbefattningar ska det krävas relevant högskoleutbildning och lämplig erfarenhet för att kunna utföra uppdraget.

Vid varje rekrytering ska utföraren sträva efter en personalsammansättning som främjar mångfald i vid bemärkelse.

Utföraren ska utarbeta och följa introduktionsprogram för nyanställda. Nyanställda medarbetare ska få tillräcklig introduktion för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett adekvat sätt.

Utföraren ansvarar för att regelbundna tillfällen skapas för lärande och reflektion kring etik och bemötandefrågor för alla medarbetare.

Utföraren ansvarar även för att regelbundet stödja och handleda medarbetare..

Utförarens ansvarar för att alla medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Detta ska speglas i medarbetarnas

medarbetaröverenskommelser.

8.4. Arbetstekniska hjälpmedel

Utföraren ska bekosta och ansvara för att medarbetarna har de arbetstekniska hjälpmedel som behövs för att utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Med

arbetstekniska hjälpmedel avses sådana hjälpmedel som de anställda behöver för att förebygga arbetsskador.

8.5. Studerande och praktikanter

Utföraren ska regelbundet ta emot studenter/praktikanter på gymnasie- och högskolenivå utifrån dialog, samtal/avtal med Mälardalens högskola och andra utbildningsaktörer.

9. Uppföljning och utvärdering

Utföraren ska fortlöpande följa upp resultat av utförda insatser på individnivå och på verksamhetsnivå. Uppföljning av den enskildes genomförandeplan samt egenkontroll är exempel på utförarens uppföljning. Utföraren ska även använda de planerings- och uppföljningssystem som finns att tillgå t.e.x. Stratsys och styrkort för planering och uppföljning.

Utföraren ska medverka i brukarundersökningar och andra uppföljningar som initieras av vuxenförvaltningen eller annan.

Vid förändrade behov hos den enskilde ska utföraren påtala behov av uppföljning genom att kontakta berörd handläggare.

Utföraren ska medverka vid uppföljning av uppdragsbeskrivning och vid individuell uppföljning som utförs av handläggare. Med medverka menas till exempel att vid förfrågan delta på uppföljning och att möjliggöra att uppdragskansliet och

myndighetskontoret får del av dokumentation, rutiner och resultat av egenkontroller och enkäter. Uppdragskansliet ska vid verksamhetsuppföljning få tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs, med undantag av den enskildes bostad.

(18)

18

Verksamhetsuppföljningen är en del av vuxenförvaltningens kvalitetsarbete. Att planera, utföra, följa upp och förbättra, PUFF, i ett processinriktat arbetssätt förväntas leda till systematisk kvalitetsutveckling i verksamheten. Resultatet av uppföljningen ska användas som stöd för enheternas verksamhets- och

kvalitetsutveckling. Utföraren ansvarar för att syftet med verksamhetsuppföljningen är känd i verksamheten och ansvarar för att följa processen Verksamhetsuppföljning när uppföljning genomförs.

Utföraren ansvarar för att sprida resultatet av verksamhetsuppföljningen till alla enheter inom verksamhetsområdet så att eventuella påpekanden kan uppmärksammas av flera enheter och inte bara de som direkt berörts av verksamhetsuppföljningen.

Eventuella kostnader som uppstår i samband med genomförandet av uppföljning och/eller kostnader för åtgärder till följd av uppföljning finansieras av utföraren.

10. Ekonomi 10.1. Ersättning

Utföraren ersätt genom fast anslag och/eller utifrån en rörlig del som utgår från brukarnas bedömda behov eller antal deltagare i en verksamhet. I slutet av varje uppdragsbeskrivning framgår vilka principer som gäller för den ekonomiska ersättningen till verksamheten. Av bilaga framgår med vilka belopp verksamheten ersätts. Ersättningen kan komma att ändras under året vid ändrade ekonomiska förutsättningar. Eventuell oenighet om ersättning avgörs av förvaltningchef.

Utföraren ansvarar för att inom föreskriven tid förse ekonomifunktionen med underlag för ersättning i de fall sådan efterfrågas. I övrigt hämtas underlag ur verksamhetssystemet av ansvarig systemförvaltare alternativt statistiker.

Utföraren ansvarar för att tilldelade resurser används på ett resurseffektivt sätt.

10.2 Utskrivningsklara

Personer som vistats på sjukhus ska kunna återvända hem enligt gällande regler, under förutsättning att personen bedömts vara utskrivningsklar. Utföraren ska medverka till att kostnader för betalningsansvar är så låga om möjligt utan att

personen far illa. Utföraren har betalningsansvar för utskrivningsklara personer enligt

”Riktlinjer för samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvården i Sörmland”.

10.3 Skadeståndsansvar

Om utförarens personal orsakar skada på brukaren eller brukarens egendom svarar utföraren för eventuellt skadestånd och ersättning.

(19)

19

11. Övrigt

11.1. Överlåtelse av delar av denna uppdragsbeskrivning

Hela eller delar av denna uppdragsbeskrivning får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan uppdragsfunktionens medgivande. Detta gäller även eventuella underleverantörer. Utföraren ansvarar för köp av externa placeringar när utföraren inte kan verkställa beviljade beslut.

11.2. Krav på eventuella underleverantörer

Utföraren ansvarar för att eventuella underleverantörer innehar F-skattebevis.

Med underleverantör avses person eller företag som förbinder sig att utföra kraven i en annan parts kontrakt. Med kontrakt avses i detta fall kraven i

uppdragsbeskrivningen.

Utföraren ansvarar för att förändringar beträffande utförarens eller underentreprenörens F-skatt meddelas uppdragsfunktionen.

11.3. Tvist

Om en part inte uppfyller sin del i uppdragsbeskrivningen ska frågan lyftas till STÖK (Styrgrupp för överenskommelser). Eventuell tvist hanteras av förvaltningschef.

12. Insats- Ledsagarservice enligt LSS

Biståndshandläggare LSS på myndighetskontoret, uppdragsfunktionen Vuxenförvaltningen, utreder den enskildes ansökan och fattar beslut om

personkretstillhörighet och rätt till insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Insatsen är avgiftsfri för den enskilde men vid resor och aktiviteter betalar denne sina kostnader.

13. Kvalitets- och Verksamhetskrav

Utföraren ska ta emot och verkställa de biståndsbeslut om ledsagarservice enligt LSS för personer tillhörande målgruppen. LSS handläggare överlämnar individuppdraget enligt gällande rutin.

Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov, som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet. Utföraren ansvarar för att i samförstånd med den enskilde/företrädare komma överens om tidpunkter för ledsagarservicen.

Ledsagningen utförs vanligtvis i närområdet. Utföraren bistår under aktiviteten om så behövs för att den enskilde ska kunna tillgodogöra sig denna.

Den enskilde kontaktar utföraren och beställer ledsagarservice minst en vecka innan ledsagningen är tänkt att ske. Beställning av ledsagning sker i normalfallet för ett tillfälle i taget. Ledsagning kan bokas för en hel termin om exempelvis den enskilde går en utbildning. Ledsagning ska vara tillgänglig, alla dagar samt alla tider på dygnet.

(20)

20

Om den enskilde avtalar en tid för ledsagning men inte nyttjar insatsen utan

godtagbar orsak ska utföraren kontakta handläggaren. När/om den enskilde uteblivit två gånger utan godtagbar orsak ska handläggaren utreda om den enskilde har rätt insats.

13.1 Dokumentation och Delaktighet

Utföraren ansvarar för att snarast upprätta en individuell genomförandeplan tillsammans med den enskilde enligt rutin för social dokumentation, vid ny eller förändrad beställning, se kap 6.8.1

14. Omkostnader

Utföraren betalar eventuella omkostnader som ledsagaren har, exempelvis entrébiljetter och resekostnader.

15. Ersättning

Ett gemensamt arbete pågår mellan parterna, med att utarbeta ersättningsmodeller som utgår från den enskildes behov med målsättning att alla verksamheter ska ersättas utifrån ett resursfördelningssystem under 2014. Tills vidare finansieras verksamheten genom anslag.

References

Related documents

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs för att skydda brukare, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs för att skydda brukare, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs för att skydda brukare, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande

 ge information till den enskilde samt eventuell företrädare och anhörig om förändringar av verksamheten samt annan information som är av vikt för att den enskilde ska

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs för att skydda brukare, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande