Jaká další komodita by byla také jako investice, vhodná a proč? odpověď vyčerpávající Bc

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Martin Toman Osobn´ı ˇc´ıslo: E14000374

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım diplomov´e pr´ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem diplomov´e pr´ace: výborně

Pr˚ubˇeh obhajoby diplomov´e pr´ace:

Otázky oponenta

Jak by se změnila struktura portfolia, kdyby se jednalo o klienta averzního k riziku?

odpověď vyčerpávající

Otázky vedoucího

V závěru práce jste napsal, že pokud se práce zabývala i komoditami, tak by se nákup zlata jevil jako výhodná varianta. Jaká další komodita by byla také jako investice, vhodná a proč?

odpověď vyčerpávající

Bc. Ing. Karina Benetti, Ph.D.

Jaký jiný graf než hladké čáry byste ve zpracování diplomové práce použil?

odpověděl s pomocí

Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

Letos je špatná úroda kávy, je to opravdu reálná informace a mělo by to nějaký dopad na Váš výzkum?

odpověď vyčerpávající

Ing. Martina Černíková, Ph.D.

Do jaké míry se jedná o společenskou odpovědnost v organizacích v problematice ochrany vodních zdrojů?

odpověděl s pomocí

Klasifikace: výborně

Datum obhajoby: 12. června 2017 . . . .

podpis pˇredsedy

Figure

Updating...

References

Related subjects :