TTkanalen 3/2017. Ny lag om meddelarskydd sid 4 Ändringar i anställningsvillkoren sid 6 Nyutbildade ombud i Jönköping sid 12

16  Download (0)

Full text

(1)

TT kanalen

FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN

Ny lag om

meddelarskydd sid 4 Ändringar i

anställningsvillkoren sid 6

Nyutbildade ombud i

Jönköping sid 12

(2)

Styrelsen Kansliet

Ordförande Chaim Zlotnik 0736-73 66 82 chaim@tjanstetandlakarna.se

Urban Alsenmyr 016-10 46 56 urban.alsenmyr@dll.se Vice ordförande John Bratel 010-441 78 00 john.bratel@vgregion.se

Gunilla Carlsson 0705-77 12 54 gunilla.carlsson@nll.se

Andrea Gerner 0768-87 09 75 andrea.gerner@skane.se

Kanslichef Björn Petri 08-54 51 59 81 bjorn@tjanstetandlakarna.se

Susanna Magnusson ombudsman

08-54 51 59 84 susanna@tjanstetandlakarna.se

Mats Olson ombudsman 08-54 51 59 83 mats@tjanstetandlakarna.se

Eva Dovresjö informatör 08-54 51 59 82 eva@tjanstetandlakarna.se Aino Landes ekonomi 08-54 51 59 85 aino@tjanstetandlakarna.se Medlemsregister och medlemsförmåner 08-54 51 59 88

Lena Rignell 031-86 15 72 lena.rignell@vgregion.se

Foto: Michael Melanson

Innehåll nr 3/2017

Ledare ... s 3 Ny lag om meddelarskydd... s 4 Ändringar i kollektivavtal ... s 6 Träffa oss på Tandläkartorget ... s 7 Nyheter i inkomstförsäkringen ... s 8 Psykisk ohälsa bland akademiker ökar ... s 9 Studie om samband mellan arbets-

klimat och kvalitet i tandvården ...s 10 Facklig grundkurs i Jönköping ...s 12 Fråga Ombudsmannen ...s 14 Styrelse och kansli 2017

Omslagsfoto: iStoc kphoto

(3)

3

Medlem? Såklart!

ATT VI SOM TANDLÄKARE är betydelseful- la och att vi har mycket att ge och bidra med, kan säkert de flesta hålla med om.

Många av oss är djupt glada och stolta över att vara tandläkare. Att ta hand om och hjälpa patienter är både viktigt och tillfredsställande.

Detta ger mening och anledning att gå till arbetet.

Men låt oss vara ärliga mot oss själ- va. Även om arbetet är stimulerande och kul, så är ändå huvudskälet till att vi går dit att vi får lön efteråt. Vore det inte så, skulle vi säkert erbjuda vår kompetens på andra villkor.

Nu är det ju så, att även våra ar- betsgivare bedriver verksamheten för pengarnas skull. Det är uppenbart att ekonomi har högsta prioritet även om vården naturligtvis är viktig även för dem.

Betraktat på det här sättet fram- kommer en tydlig målkonflikt mel- lan oss anställda och våra arbetsgi- vare. När arbetsgivarna vill förbättra sin lönsamhet, får det ofta en kon- sekvens för vår arbetsmiljö på något sätt.

Det här resonemanget visar att våra intressen på arbetet inte alltid går hand i hand med arbetsgivarnas.

I sådana lägen är det viktigt att ar- betstagaraspekten redovisas på ett tydligt, representativt och trovärdigt sätt. Som arbetstagare har vi regler att luta oss mot när det gäller att tillföra argument från vårt perspektiv i form av MBL och samverkansavtal som ger oss rätt att förhandla om vikti-

gare förändringar i verksamheten el- ler för våra medlemmar.

Representativiteten stöds av att kol- legor sluter upp i vår förening genom medlemskap.Tjänstetandläkarför- eningen har en god anslutningsgrad men det finns anställda tandläkare som väljer att inte vara medlemmar.

Att göra det valet kan jag inte uppfat- ta på annat sätt än att arbetstagarper- spektivet anses onö-

digt eller oönskat.

Eller så finns här ett missförstånd.

VI SOM ÄR MEDLEM- MAR har alla ett intresse av att fler ansluter sig.

Det stärker oss som part och därmed kan vi på ett mer kraftfullt sätt tillvarata våra medlemmars intressen.

TTKANALEN

TTkanalens uppgift är att informera om och kommunicera fackliga frågor inom tjänstetandläkarområdet.

Layout Eva Dovresjö Tryck

Hallvigs Reklam AB

Bredgränd 5 111 30 Stockholm Tel 08-54 51 59 80 kansliet@tjanstetandlakarna.se www.tjanstetandlakarna.se

(4)

Nu har utökningen om meddelar-

skyddet trätt i kraft

(5)

5

ENLIGT SVERIGES GRUNDLAG, regeringsformen, har alla i Sverige yttrandefrihet. Det definieras som friheten att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upp- lysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Tryckfriheten innebär en rätt att fritt uttrycka sig i tryckta skrifter, till exempel böcker och tidningar.

För dem som är offentligt anställda finns ett ytterli- gare skydd jämfört med dem som är privatanställda då arbetsgivaren inte får fråga vem som lämnat ut en uppgift som offentliggjorts och inte heller straffa den som gjort det. En uppgiftslämnare omfattas nämli- gen av meddelarfrihet.

För att offentlighetsprincipen ska kunna funge- ra finns olika former av meddelarskydd. Förutom meddelarfrihet finns också anskaffarfrihet och ano- nymitetsskydd. Anskaffarfrihet innebär allas rätt att skaffa uppgifter för publicering, men anskaffandet får naturligtvis inte ske via till exempel stöld eller på något annat brottsligt sätt. Anonymitetsskyddet innebär meddelarens rätt att vara anonym och be- står i sin tur av källskydd och efterforskningsförbud.

Det finns också ett repressalieförbud kopplat till ef- terforskningsförbudet.

Myndigheter eller annan förvaltning får med andra ord inte efterforska vem av de anställda som lämnat uppgifter med stöd av meddelarfriheten. Samtidigt får den som har tagit emot sådana uppgifter inte av-

Nu har utökningen om meddelar-

skyddet trätt i kraft

Foto: iStockphoto

Mycket i det som varit typiskt offentligt finansierad verksamhet har under de senaste åren över- gått till att drivas av privata företag. I samband med det har också diskussionen uppstått om hur meddelarfriheten som finns för dem som är offentligt anställda ska bli för dem som är privatan- ställda i vissa verksamheter som helt eller delvis är skattefinansierad.

Susanna Magnusson

slöja sin källa då denna person omfattas av sekretess.

Här kan vi ibland i media höra talas om chefer som försöker få fram information om vem av de anställda som läckt något till media vilket alltså är förbjudet.

Även om mycket får offentliggöras finns det undan- tag i offentlighetsprincipen, det är till exempel för- bjudet att lämna ut uppgifter som är sekretessbe- lagda, som innebär hot mot rikets säkerhet eller att bryta mot tystnadsplikten.

FRÅN OCH MED DEN 1 JULI I ÅR har en ny lag trätt i kraft

”Lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksam- heter”.

Lagen har tillkommit för att även de som är anställda inom vård, tandvård, skola och omsorg som till nå- gon del är offentligt finansierad ska omfattas av ett visst skydd. Den nya lagen för privatanställda innebär dock inte någon rätt att lämna ut handlingar.

Ny lag om meddelarskydd

Foto: iStockphoto

(6)

Ändringar i avtalet som reglerar

anställningsvillkoren

UTTAG AV SEMESTER OCH ÖVERTID

De förändringar som gjorts gör att arbetsgivaren måste organisera sin verksamhet så att anställda kan ta ut den semester som de har och att sparade över- tidstimmar inte får överstiga 200 timmar.

Från i år får antal sparade semesterdagar inte översti- ga 30 dagar mot tidigare 40 dagar. De som idag har 40 sparade dagar ska ges möjlighet att ta ut sina spa- rade dagar fram till 31 december 2021. Meningen med förändringen är att anställda ska kunna ta ut sin semester i större utsträckning under innevarande år.

Dagens semesterregler enligt AB 17 är att till och med det år den anställde fyller 39 år erhåller hen 25 TTkanalen 3/2017

Omförhandlat kollektivavtal

semesterdagar/år, from 40 år 31 semesterdagar/år och från och med det året då 50-årasdagen infaller ökar dagarna till 32 semesterdagar/år.

FÖRSTAGÅNGSBESÖK HOS LÄKARE OCH TAND- LÄKARE

Det är nu möjligt enligt avtalet att besöka läka- re eller tandläkare för förstagångsbesök vid akut sjukdom eller olycksfall med bibehållen lön.

BISYSSLA

Förändringar kring bisysslor har också skett, skillnaden från tidigare är att nu ska alla anställ- da som bedriver bisyssla anmäla det till arbets- givaren.

Under våren har anställningsvillkoren AB 17 (Allmänna bestämmelser), för anställda inom lands- ting, regioner och landstingsägda bolag ändrats. Dessa förändringars mål är bland annat att sänka ohälsotalen och skapa friskare arbetsplatser.

(7)

7 Mats Olson

Arbetsgivaren kan även fortsättningsvis förbjuda bisyssla om arbetsgivaren finner att den kan:

• inverkar hindrande för arbetsuppgifterna

• innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren

Om arbetsgivaren överväger att förbjuda bisyssla med hänvisning till konkurrenskriteriet ska tandlä- karen ges skälig tid för avveckling av verksamheten.

Det känns inte som att det var så länge sedan som det var november och vi var många som träffades på Riksstämman/Swedental. Tiden går ju som be- kant snabbt när man har roligt och nu är det snart återigen november och dags för årets upplaga av Rikstämman/Swedental.

Som vanligt finns vi från Tjänstetandläkarna på plats på Tandläkartorget. Allt är sig likt från tidi- gare år och vi bjuder våra medlemmar på kaffe/

te och smörgås. Den som vill kan också ägna sig åt att försöka svara rätt på dom ibland något kluriga frågorna i vår frågesport. Självklart är det fina priser som står på spel.

Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt vill komma till oss för att passa på att diskutera, fråga eller ventilera kring något som är viktigt inom det som rör arbetet. Det kan vara den egna situation eller något generellt. Självklart går det bra att bara

komma förbi för att småprata lite allmänt över en fika. Att bara träffas är nog så viktigt!

Eftersom vi vet att pension är en ständigt aktuell fråga som intresserar många har vi på fredag för- middag Eva Wistrand från KPA på plats för att svara på frågor om avtalspension inom landstingssektorn.

Passa på och kom för att få svar på det du undrar över när det gäller din pension.

På plats i vår monter finns både personal från Tjänstetandläkarnas kansli och ordförande Chaim Zlotnik. Ibland finns önskemål att träffa någon av oss lite mer separat för att diskutera något. Hör gärna av dig till undertecknad om du vill träffa någon av oss vid en speciell tid mellan dina fö- reläsningar, så ska vi se om vi inte kan ordna det.

Maila till susanna@tjanstetandlakarna.se eller ring 08-54515984.

Välkomna att träffa oss på Tjänstetandläkarna!

Chaim Zlotnik Ordförande

Eva Dovresjö Informatör Mats Olson

Ombudsman

Susanna Magnusson Ombudsman Björn Petri

Kanslichef

Susanna Magnusson

(8)

Har du frågor om inkomstförsäkringen?

Välkommen att kontakta

Akademikernas Inkomstförsäkring, tel.: 0770-78 20 50

eller e-post:

kundservice@inkomstforsakring.com Du kan också läsa mer på

www.inkomstforsakring.com

Har du frågor om inkomstförsäkringen?

Välkommen att kontakta

Akademikernas Inkomstförsäkring, tel.: 0770-78 20 50

eller e-post:

kundservice@inkomstforsakring.com Du kan också läsa mer på

www.inkomstforsakring.com

Nyheter i inkomstförsäkringen

Förbättrade villkor i inkomstförsäkringen

TTkanalen 3/2017

INKOMSTFÖRSÄKRINGEN INGÅR I Tjänstetandläkarnas medlemsavgift och för att kunna ta del av den måste du ha varit medlem i Tjänstetandläkarna i minst ett år utan avbrott samt även vara ansluten till Aea, Akademikernas erkända arbetslöshetskassa.

Ändringarna som har införts i försäkringen är dessa:

• Studier blir överhoppningsbar tid,

• Inträdesåldern i tilläggsförsäkringen höjs till 60 år.

Från den 1 juli 2017 förbättrades villkoren i den inkomstförsäkring som du som är medlem i Tjänstetandläkarna är ansluten till. Här är huvuddragen i ändringarna:

STUDIER BLIR ÖVERHOPPNINGSBAR TID Tidigare var endast sjukdom och föräldraledig- het överhoppningsbar tid i inkomstförsäkring- en, men nu är även studier överhoppningsbara, förutsatt att studierna är det hos Akademikernas a-kassa. Det finns dock ett arbetsvillkor i för- säkringen som innebär att man måste ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv måna- der inom en ramtid av 18 månader före arbets- löshetens inträde. Ramtiden kan förlängas med så kallad överhoppningsbar tid i maximalt fem år.

Förändringen gäller den som påbörjar en ny ar- betslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa, som inleds med karensdagar, tidigast den 1 juli 2017.

INTRÄDESÅLDERN I TILLÄGGSFÖRSÄKRINGEN HÖJSFrån och med den 1 juli 2017 höjdes också inträ- desåldern i tilläggsförsäkringen till 60 år från 55 år. Det innebär att den som fyller 60 år 2017 kan

(9)

9

som landets högutbildade är drabbade. Hälften av alla aka- demiker som är sjukskrivna är det dessutom på grund av psy- kisk ohälsa, framför allt hand- lar det om stress. På fem år har antalet kvinnliga akademiker som sjukskrivits på grund av stress tredubblats. Även män- nen har drabbats hårt, dock i mindre omfattning.

Läs hela rapporten på

www.saco.se/vara-fragor/rap- porter/psykisk-ohalsa-bland- akademiker

Eva Dovresjö

DEN PSYKISKA OHÄLSAN har ökat rejält på senare år och allra mest har den ökat bland lan- dets högutbildade, visar en ny rapport från Saco. Studien byg- ger på specialgranskad statis- tik från Försäkringskassan över sjukskrivningarna i Sverige för perioden 1994-2013. Siffrorna har sedan brutits ned på utbild- ningsnivå. Resultatet visar att akademiker har den i särklass största ökningen av sjukfrånva- ro i samhället.

Det är sedan tidigare känt att den psykiska ohälsan har ökat men fram tills nu har det va- rit oklart i vilken utsträckning

Kraftig ökning av

psykisk ohälsa bland akademiker

Nyheter i inkomstförsäkringen

Förbättrade villkor i inkomstförsäkringen

teckna tilläggsförsäkringen hela kalenderåret ut.

Tilläggsförsäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader och gäller till och med månadsskif- tet innan man fyller 65 år.

Vill du teckna tilläggsförsäkringen gör du det på www.inkomstforsakring.com/forbund

Rapporten ”Psykisk ohälsa bland akademiker” visar att:

Det finns en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och ökningstakten av sjukfrånvaron. Ju högre utbildning, desto mer ökar frånvaron. Störst ök- ning är det för kvinnliga akademiker.

Det är fem gånger vanligare för kvinnliga akademiker att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med manliga.

Stress står för hälften av diagnoserna som är kopplade till psykisk ohälsa hos kvinnliga akademiker. Det är också den diagnos som ökar mest.

Rapporten ”Psykisk ohälsa bland akademiker” visar att:

Det finns en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och ökningstakten av sjukfrånvaron. Ju högre utbildning, desto mer ökar frånvaron. Störst ök- ning är det för kvinnliga akademiker.

Det är fem gånger vanligare för kvinnliga akademiker att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med manliga.

Stress står för hälften av diagnoserna som är kopplade till psykisk ohälsa hos kvinnliga akademiker. Det är också den diagnos som ökar mest.

Eva Dovresjö

(10)

som påverkar kvaliteten. Samtidigt vet man att arbets- glädje är ”smittsamt” och kan leda till att man preste- rar bättre på jobbet, säger Hanne Berthelsen.

- Det här är en mycket viktig fråga för våra medlemmar och det förs ständiga diskussioner kring att det ska avsättas tillräck- ligt med tid för att utföra arbets- uppgifterna utan att göra avkall på kvaliteten, säger Chaim Zlot- nik, ordförande för Tjänstetand- läkarna. Frågan diskuteras ofta bland våra förtroendevalda och i möten med medlemmarna.

FORSKNINGSPROJEKTET BERÄKNAS PÅGÅ i tre år och redovi- sas i slutet av 2020.

På Malmö högskolas hemsida kan du läsa mer om studien: http://www.mah.se/Forskning/

Klicka på ”Aktuell forskning” och välj länken ”Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för tandvårdskvalitet”

Arbetsmiljö

Arbetsklimatets

betydelse för kvaliteten på lagningar undersöks

TTkanalen 3/2017

”KVALITETEN PÅ EN tekniskt krävande uppgift, som kom- positfyllningar långt bak i munnen, påverkas av såväl de sociala relationerna på kliniken som av arbetsbe- lastning”. Det är de hypoteser som ska testas av Hanne Berthelsen, forskare vid Malmö högskola, samt hen- nes samarbetspartners docent Katharina Wretlind och professor Hugo Westerlund.

UNDER STUDIEN HOPPAS forskarna hitta ny och relevant kunskap om samband mellan till exempel samarbets- klimatet på enskilda kliniker och kvaliteten på de lag- ningar som utförs där. Trots att tidspressen utgör ett av de största problemen inom tandvården har arbets- miljöns effekter på tandvårdens kvalitet ännu inte stu- derats.

- Tandvård är en delikat kombi- nation av teknik, hantverk och relationsbyggande och varje del- moment i behandlingen har be- tydelse för kvaliteten på arbetet som utförs. Stress i personalgrup- pen kan tänkas resultera i många små fel och en patient som upp- lever att atmosfären är anspänd kan bli lite stramare i musklerna, få mer salivutsöndring och annat

Det kan vara så att arbetsklimatet påverkar kvaliteten på tandvården. På Malmö högskola undersöks nu arbetsmiljöns eventuella effekt på lagningar.

Eva Dovresjö

Hanne Berthelsen, forskare vid Malmö högskola

Chaim Zlotnik, ordförande Tjänstetandläkarna

(11)

11

Lottsedel för bokning av lägenheterna i Åre och Sälen Anmälan avser

 Åre Fjällby/Rödkullen  Sälen Storfjället

 Åre Lundsgården

Tidpunkt

I första hand vecka I andra hand vecka I tredje hand vecka I fjärde hand vecka

Namn Adress Postadress Tel (dagtid) E-postadress

Lottsedeln skickas till:

Tjänstetandläkarna

Bredgränd 5, 111 30 Stockholm Anmälan kan också göras via hemsidan, www.tjanstetandlakarna.se

Priser säsongen 2017/2018

vecka Åre Fjällby/Rödkullen

51/52*, 52/1*, 8-9, 13-14 6900:-

7, 10-12 6100:-

3-6 5100:-

2, 15-17 4000:-

Övrig tid 2300:-

vecka Åre Lundsgården

51/52*, 52/1*, 8-9, 13-14 9100:-

6-7, 10-12 7900:-

4 6400:-

2-3, 5, 15-17 5100:-

Övrig tid 2600:-

vecka Sälen Storfjället

51/52*, 52/1*, 9, 11-14 7700:-

4-8, 10 6600:-

3, 15-16 5800:-

2, 17 4400:-

Övrig tid 2300:-

Tillträde söndag - söndag (ej v 51 - 1) Slutstädning ingår

Sänglinne och handdukar kan beställas

*v 51-1 tillträde fredag - fredag

Anmälan senast 3 oktober

Hösten är här och det är dags att börja planera inför vinterns aktiviteter! Kanske känner du dig sugen på en vecka med skid- åkning, bad, spa, att äta gott eller att bara komma ut i naturen? Tjänstetandläkarna äger tre fjällägenheter, två i Åre och en i Sälen, med närhet till allt detta och mer därtill.

Högsäsongsveckorna lottas ut och nu samlar vi in intresseanmälningarna inför utlottningen. Intresset är stort och det gäller att vara med i lottningen om man ska ha chans till en vintervecka. Läs mer om lägenheterna och gör din anmälan på vår hemsida, www.tjanstetandlakarna.se eller skicka in din lottsedel senast den 3 oktober om du vill åka till fjällen i vinter.

Tjänstetandläkarnas lägenheter hyrs enbart ut till medlemmar, en populär förmån som utnyttjas av många. Gemensamt för lägenheterna är att de ligger centralt i områden med närhet till skidlift, spår och god service.

Årelägenheterna

Lägenheterna i Åre är ligger i Åre Fjällby och i Nya Lunds- gården. Från båda lägenheterna är det nära till liften VM8:an.

Fjällbylägenheten, också kallad Rödkullen, ligger ca 700 m från Åre torg. Den är 50 m2 stor, med två sovrum, kök, allrum och badrum med bastu. I det ena sovrummet finns en dubbelsäng och i det andra en våningssäng med bredare underslaf. Sammanlagt kan 4-5 personer bo i lägenheten.

lägenheteni nya lundsgården ligger ca 900 m från Åre torg. Den är 98 m2 fördelat på två plan, med tre sovrum samt badrum och bastu på det övre planet och kök, allrum, badrum och rymlig hall på det nedre planet. Sammanlagt finns plats för 8 personer med möjlighet att ställa in en extra bädd.

Sälenlägenheten

Lägenheten ligger vid Högfjällshotellet, med direkt tillgång till liftsystemet i Lindvallen. I området finns också ett skid- bussystem för den som även vill nå andra backar i Sälenfjäl- len. Lägenheten är 77 m2 och har tre sovrum, kök, allrum och badrum. Sammanlagt finns 8 sovplatser med möjlighet att ställa in en extra bädd.

Bokning

Lägenheterna hyrs endast ut till föreningens medlemmar.

Högsäsongsveckorna, v 51-17, lottas ut bland dem som anmält intresse. Anmälan kan göras fram till den 3 oktober, varefter fördelning sker. För övrig tid tas bokningar emot kontinuerligt via kansliet.

I år infaller jul- och nyårsafton på söndagar, därför hyrs vecka 51/52 samt vecka 52/1 ut fredag-fredag! Sön-fre v 51 samt fre-sön v 2 lottas ej ut.

(12)

SOM NY FÖRTROENDEVALD är det ofta en delvis ny värld som öppnar sig med många nya begrepp. Helt plötsligt pratas det om samverkansmöten, MBL- förhandlingar, skyddsronder, rehabiliteringsplaner och löneöverläggningar. Övning ger visserligen färdighet men det är ändock viktigt att regelbun- det utbilda Tjänstetandläkarnas företrädare.

Nya färdigheter hos lokalombuden efter facklig grundkurs

TTkanalen 3/2017

En av de allra viktigaste delarna i Tjänstetandläkarnas verksamhet är våra lokalavdelningar och det arbete de förtroendevalda bedriver där. Det är ett omfattande arbete som spänner över många viktiga områden såsom till exempel lön, arbetsmiljö, ledarskap och kompetensutveckling.

En annan viktig del är att hjälpa enskilda medlemmar som av olika anledningar har hamnat i besvärliga situationer.

I augusti träffades därför ett antal nyvalda gla- da entusiaster i Jönköping för att låta sig utbil- das inom arbetsrättens område under tre intensiva dagar. Det finns mycket att lära sig. Vad styr an- ställningen och vilka skyldigheter och rättighe- ter har arbetsgivare respektive arbetstagare? Vilka Deltagarna på kursen, från vänster: Olivia Dahl, TT Jönköping, Anita Mortensson, TT Östergötland, Waleed Khalil, TT Östergötland, Mats Olson, TT:s kansli, Håkan Dimenäs, TT VG öst, Andreas Nordqvist, TT Värmland,

(13)

13

Foto: Eine Ståhl

Mats Olson, en av Tjänstetandläkarnas ombudsmän, berättar om reglerna kring uttag av semester.

Foto: Eine Ståhl

lagar och regler finns det och vad innebär de? Vad styrs av lagar och vad styrs av avtal?

ATT KUNNA VARA MED och påverka så att arbetssitua- tionen både avseende löne- och anställningsvill- kor liksom arbetsmiljö blir så bra som möjligt för medlemmarna är ett ständigt pågående arbete. Att träffas från olika avdelningar och diskutera kring olika aktuella frågeställningar och hantering av olika situationer ger ett extra mervärde till dessa utbildningar.

Du som är medlem och känner att du gärna vill vara med och påverka och kanske ta steget från ordinarie medlem till något fackligt uppdrag får gärna höra av dig. Tag kontakt med någon i din lokalavdelning för närmare information om det lokalfackliga arbetet.

Susanna Magnusson

Bita Najafi, TT Jönköping, Susanna Magnusson, TT:s kansli, Erik Nordin, TT Jönköping, Julia Hjortsfeldt, TT Värmland, Jörgen Gustafsson, TT Kronoberg, Dritan Kantozi, TT Värmland och Erik Frilund, TT Jönköping. Saknas på bilden gör Sandip Vekariya, TT Jönköping.

(14)

Fråga ombudsmannen

Svar: Arbetstidens förläggning är en fråga som ofta diskuteras. Här ska verksamhetens behov försöka förenas med de olika behov personalen har.

Den som har barn under åtta år eller fram till dess barnet har slutat sitt första skolår kan med stöd av föräldraledighetslagen vara helt ledig från arbetet. Är barnet under 18 månader kan ledigheten tas ut utan att föräldrapenningen utnyttjas (hel ledighet utan föräldrapenning).

Efter 18 månader måste ledigheten vara i sam- band med att föräldrapenning tas ut (hel ledig- het med föräldrapenning).

Det går också att ta delledigt med föräldrapen- ning och man kan då minska den normala ar- betstiden med tre fjärdedelar, hälften, en fjärde- del eller en åttondel. En förälder har också rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel Hej! Jag har två små barn och kommer

att begära föräldraledigt på flera sätt under året. Dels kommer jag att gå ned i tid löpande och dels kommer jag att vara helt ledig under några längre perioder under året. Jag tycker att min arbetsgivare verkar vara lite irriterad när denna ledighet kommer på tal och min fundering är om arbetsgivaren kan neka mig någon föräldraledighet?

Då förskolans öppettider är ungefär densamma som klinikens kan det vara svårt för mig att hinna hämta och lämna om jag måste börja tidigt eller sent.

Kan jag slippa dessa tidiga och sena tider när jag minskar min arbetstid med stöd av föräldraledighetslagen? Syftet med ledigheten är ju ändå att ta hand om barnen.

TTkanalen 3/2017

83

Dessutom vet hela 56% att det betyder

otur att fälla upp ett paraply inomhus.

Tyvärr vet bara vad en kollektiv- avtalad försäkring är för något. Synd, för den kan hjälpa dig om den verkliga oturen skulle vara framme – om du blir sjuk eller skadad på jobbet, till exempel.

Ta reda på mer om dina kollektivavtalade försäkringar och se vilka försäkringar du omfattas av genom ditt jobb på

%

(15)

Susanna Magnusson

Mentorprogrammet – är du den vi söker?

I vår startar ett nytt mentorår!

Vi söker nu färdigutbildade

tandläkare och tandläkarstudenter som vill delta i vårt mentorprogram för ny professionell utveckling.

Läs mer på www.tandlakar- forbundet.se eller kontakta mentoransvarig Elina Johansson på e-post mentorprogrammet@

tandlakarforbundet.se.

Anmäl dig senast 1 april!

Från vänster Carolina Frimannsson, tandläkare/mentor, Jasmine Axelsson, student/adept.

halvsida_TLT_mentorskap.indd 1 2017-07-04 13:04:39

utan att ta ut föräldrapenning. Detta gäller till dess barnet har fyllt åtta år eller slutar första klass.

Anmälan om ledighet ska göras till arbetsgivaren minst två måna- der före ledighetens början, eller, om det inte kan ske, så snart det är möjligt. För den som är anställd inom folktandvården (kom- mun, landsting eller Pacta) gäller dock att denna anmälan ska göras minst tre månader innan.

Arbetsgivaren har rätt att begränsa antalet ledighetsperioder till högst tre per kalenderår men det går naturligtvis att komma över- ens om fler ledighetsperioder. Det är också meningen att arbets- givare och arbetstagare ska samråda om ledighetens förläggning men kan en överenskommelse inte nås om hur delledighet ska tas ut får arbetsgivaren inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samt- liga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut. Det finns sålunda inte någon rätt för en småbarnsförälder att sluta vid en viss tid på dagen. Vid hel ledighet får arbetstagaren ledigt den eller de dagar som arbetstagaren begär.

83

Dessutom vet hela 56% att det betyder

otur att fälla upp ett paraply inomhus.

Tyvärr vet bara vad en kollektiv- avtalad försäkring är för något. Synd, för den kan hjälpa dig om den verkliga oturen skulle vara framme – om du blir sjuk eller skadad på jobbet, till exempel.

Ta reda på mer om dina kollektivavtalade försäkringar och se vilka försäkringar du omfattas av genom ditt jobb på afaforsakring.se/intressantvetande

%

(16)

Blekinge TT-avdelning Alexandra Ioannidis, 0454-73 27 31 alexandra.ioannidis@ltblekinge.se Dalarnas TT-avdelning Petronella Stam

petronella.stam@ltdalarna.se Gotlands TT-avdelning Lisa Jacobson, 0703-47 74 44 Lisa.jacobson@gotland.se Gävleborgs TT-avdelning Ashraf Qatanani, 0707-77 57 67 ashraf.qatanani@regiongavleborg.se Hallands TT-avdelning Stefan Nordström, 0706-84 92 00 stefan.nordstrom@regionhalland.se Jämtlands TT-avdelning Frida Aiff, 0733-32 37 09 frida.aiff@regionjh.se Jönköpings TT-avdelning Eine Ståhl, 036-32 46 21 eine.stahl@rjl.se Kalmar TT-avdelning Johan Lönnberg, 0480-84 660 johan.lonnberg@ltkalmar.se

Kronobergs TT-avdelning Marianne Dahlberg, 0470-58 99 00 marianne.dahlberg@kronoberg.se Mellersta Norrlands TT-avdelning Roger Gabrielsson, 0706-58 71 58 roger.gabrielsson@lvn.se Norrbottens TT-avdelning Anna Kejonen, 0920-28 45 54 anna.kejonen@norrbotten.se Skånes TT-avdelning

Anneli Olsson Lundgren, 042-406 75 42 Anneli.olssonlundgren@skane.se Stockholms TT-avdelning Ulrika Rebhan, 08-123 152 32 ulrika.rebhan@ftv.sll.se Sörmlands TT-avdelning Urban Alsenmyr, 016-10 46 30 urban.alsenmyr@dll.se TT-VG Söder Cecilia Johansson,

cecilia.n.johanson@vgregion.se TT-VG Väster

Kerstin Söderström, 010-441 89 10 kerstin.soderstrom@vgregion.se

TT-VG Öster

Carina Bergman, 010-441 71 90 carina.bergman@vgregion.se Uppsvenska TT-avdelningen Isabel Brundin, 018-611 63 30 isabel.brundin@regionuppsala.se Värmlands TT-avdelning Patrik Jarestam, 0702-34 25 61 patrik.jarestam@liv.se Västerbottens TT-avdelning Maria André, 076-138 41 35 maria.andre@vll.se

Västmanlands TT-avdelning Tord Björkman, 021-17 68 80 tord.bjorkman@ltv.se Örebro läns TT-avdelning Caroline Arvidsson, 019-602 41 41 caroline.arvidsson2@regionorebrolan.se Östergötlands TT-avdelning Anita Mortensson, 010-104 71 98 anita.mortensson@regionostergotland.se

Lokalavdelningen – din lokala fackliga företrädare

PORTO BETALT

B

www.tjanstetandlakarna.se www.tjanstetandlakarna.se

Kontaktuppgifter till ditt lokala ombud hittar du här nedan samt på hemsidan under respektive lokalavdelning, www.tjanstetandlakarna.se

TTkanalen Returadress:

Tjänstetandläkarna Bredgränd 5 111 30 Stockholm

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :