TTkanalen 4/ års lönestatistik sid 16. Nytt samverkansavtal. Ny styrelse vald. sid 4. sid 6

Full text

(1)

TT kanalen

FACKLIG INFORMATION FÖR MEDLEMMAR I TJÄNSTETANDLÄKARFÖRENINGEN

Nytt samverkans- avtal sid 4 Ny styrelse vald

sid 6

2017 års lönestatistik sid 16

4/2017

(2)

2

Styrelsen Kansliet

Ordförande Chaim Zlotnik 0736-73 66 82 chaim@tjanstetandlakarna.se

Urban Alsenmyr 016-10 46 56 urban.alsenmyr@dll.se Vice ordförande John Bratel 010-441 78 00 john.bratel@vgregion.se

Gunilla Carlsson 0705-77 12 54 gunilla.carlsson@nll.se

Andrea Gerner 0768-87 09 75 andrea.gerner@skane.se

Kanslichef Björn Petri 08-54 51 59 81 bjorn@tjanstetandlakarna.se

Susanna Magnusson ombudsman

08-54 51 59 84 susanna@tjanstetandlakarna.se

Mats Olson ombudsman 08-54 51 59 83 mats@tjanstetandlakarna.se

Eva Dovresjö informatör 08-54 51 59 82 eva@tjanstetandlakarna.se Aino Landes ekonomi 08-54 51 59 85 aino@tjanstetandlakarna.se Medlemsregister och medlemsförmåner 08-54 51 59 88

Lena Rignell 031-86 15 72 lena.rignell@vgregion.se

Foto: Michael Melanson

Innehåll

nr 4/2017

Ledare ... s 3 Nytt samverkansavtal ... s 4 Föreningsmöte 2017 ... s 6 Carina Bergman - ny styrelseledamot ....s 10 Höjd avgift för a-kassan ...s 11 John Bratel om sin tid som

förtroendevald ...s 12 Årsmöte i Kalmar TT ...s 14 Fråga Ombudsmannen ...s 15 2017 års lönestatistik ...s 16 Styrelse och kansli 2017

Omslagsfoto: iStoc kphoto

(3)

3

Ledare Chaim Zlotnik

Tandläkare ska ha bra lön

DET NUMMER AV TT-KANALEN du just nu lä- ser innehåller årets lönestatistik. Det är intressant läsning på många sätt.

Att tandläkarna avlönas bra är utom- ordentligt viktigt – inte bara för de enskilda tandläkarna – utan även för tandvården i generell mening och för tandläkarnas möjlighet att utveckla både sig själva och verksamheten.

Tandläkarna är nyckelper- soner. Som tjänstetandläkare har vi under många år haft en god ut- veckling av våra anställningsförmå- ner dit bland annat löner räknas in.

Tack vare våra lokalavdelningar och med stöd av kansliet har frågan be- vakats och hanterats på ett sätt som medfört att vi hamnat i den posi- tion vi är idag, med förutsättningar för fortsatt goda nivåer.

Jag fäster mig särskilt vid lö- nestatistiken som rör områden i lan- det som brukar betraktas som svår- bemannade. Lönerna är ju ett av de viktigaste medlen som står till förfo- gande för arbetsgivare som vill ska- pa attraktivitet för sin verksamhet. Av det skälet borde vi rimligen kunna se att regioner som brukar betraktas som glesbygdsområden eller ligger långt från utbildningsorterna skulle sticka ut i statistiken. Men något så- dant mönster kan jag inte se. Tvärt- om är skillnaderna mycket små. Det är bara bland de yngsta tandläkarna som en viss satsning visar sig.

Bilden blir att nya tandläkare får en lön som tar hänsyn till mark-

nadssituationen, men den gäller bara vid nyanställningstillfället. Det verkar alltså som att satsningen på ingångslön inte hänger med över tid, utan efter några år har skillnaderna jämnats ut.

En av lönebildningens grund- läggande idéer är att vara ett verktyg för att behålla och rekrytera personal.

Alltså både behålla och rekryte- ra. Det jag kan se av siffrorna pekar på att en viss satsning görs för att rekrytera tandlä- kare, men det stannar med det. Konsekvensen blir hög personalomsättning och vakanser när tandläkarna inser att satsningen var tidsbegränsad.

I förlängning- en får vi en situation där många kliniker ris- kerar att bli genom- gångstjänster för unga tandläkare. De stannar en kortare tid dels för att löneutvecklingen blir en besvikelse men också för att det saknas erfarna kollegor som kan ge stöd och kunskap i yrkesutvecklingen.

Bra lön för tand- läkare är avgörande för en fungerande tandvård även i framtiden.

TT-KANALEN

TT-kanalens uppgift är att informera om och kommunicera fackliga frågor inom tjänstetandläkarområdet.

Layout Eva Dovresjö Tryck Rätt Grafiska AB

Bredgränd 5 111 30 Stockholm Tel 08-54 51 59 80 kansliet@tjanstetandlakarna.se www.tjanstetandlakarna.se

(4)

4

(5)

5

Lagar och avtal

Nytt samverkansavtal inom kommun och

landsting

Ett samverkansavtal kan sägas beröra två delar. Dels ersätter det arbetsgivarens förhandlings- och sam- verkansskyldighet enligt medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen gentemot fack och skyddsor- ganisation och dels är det ett uttryck för hur med- arbetarna ska kunna få delaktighet och inflytande i verksamheten.

Tjänstetandläkarna anser att det är viktigt med en bra och väl fungerande samverkan. Det nya avta- let innebär inga stora materiella förändringar men innebär ändå att man betonar vissa delar i samver- kan mer än tidigare.

En viktig del i samverkansavtalet är betoningen på en god arbetsmiljö och det som mer än tidigare be- tonas i det nya avtalet är att ha ett mer hälsobefräm- jande arbetssätt. Till skillnad från det tidigare mer förebyggande arbetet betonar man här mer på att stärka frisk- och hälsofaktorer. Man betonar också betydelsen av medarbetarnas engagemang. Parter- na anser att bra kommunikation och arenor för di- alog mellan medarbetare och chefer är centralt för

TT-kanalen 4/2017

en fungerande samverkan och god arbetsmiljö. Man anser också att en dialog om verksamheten och dess utveckling samt arbetsmiljö- och hälsoarbetet är be- roende av medarbetarnas engagemang och kompe- tens. Utgångspunkten är att frågor ska behandlas av dem som är direkt berörda och gärna så tidigt i pro- cessen som möjligt. Här är arbetsplatsträffar ett vik- tigt forum och parterna anser i det nya avtalet också att det är viktigt att de som medverkat i att bereda ärenden på en arbetsplatsträff får återkoppling för att få veta vad som händer därefter med frågan.

Att det är ett nytt centralt avtal innebär dock inte att de lokala samverkansavtalen upphör

att gälla. Så länge fack och arbets- givare är nöjda med sitt lokala av- tal gäller det tills någondera part säger upp avtalet.

Den 1 november i år tecknades ett nytt samverkansavtal inom kommun- och landstingssektorn.

Avtalet är ett centralt avtal och uttrycker de centrala parternas syn på samverkan och dess betydelse för en god arbetsmiljö. Det ersätter det samverkansavtal som har gällt från den 1 april 2005. Att det är ett centralt avtal innebär att det utifrån detta avtal ska tecknas lokala samverkans- avtal i de olika kommunerna, landstingen, bolagen och regionerna.

Susanna Magnusson

(6)

6

lering i stycket om den fysiska arbetsmiljön som finns i Tjänstetandläkarnas verksamhetsplan.

”Även om det mesta i arbetsmiljön är bättre än förr så måste vi fortsätta att vara pådrivande för att arbetsgivaren ska investera i ergonomiskt an- passad utrustning. På många kliniker saknas det tex höj- och sänkbara bord inne på rummen, något som behövs för att kunna variera sin arbetsställning i större utsträckning under dagen. Det är ett enkelt knep för att minska belastningsskador hos perso- nalen och nog så viktigt att uppmärksamma”, säger Tjänstetandläkarnas ordförande Chaim Zlotnik.

Efter en kort diskussion beslutades det att styrelsen ska se över texten och hitta en formulering som

6

Föreningsmöte 2017

Den fysiska arbets-

miljön på tapeten igen

Föreningsmöte 2017

ATT JOBBA I EN VERKSAMHET med god arbetsmiljö är inte bara en trivselfaktor utan har också stor betydel- se för sådant som risken för arbetsskador och hur länge en tandläkare ska orka vara verksam. Yrket är slitsamt och de flesta tandläkare spenderar många timmar vid stolen med böjd nacke. Värk i nacke och axlar kommer ofta som ett brev på posten.

Flera av de fackliga ombuden som deltog i fören- ingsmötet intygade att det på arbetsplatserna ofta pratas om omständigheter som påverkar den psy- kosociala arbetsmiljön. Ombuden pekade på att den fysiska arbetsmiljön inte får glömmas bort i samtalen då båda delarna måste fungera. För att un- derstryka detta förordade de en spetsigare formu-

Den sista fredagen i november i år hölls Tjänstetandläkarnas årliga föreningsmöte. På mötes- agendan fanns bland annat punkter för beslut om föreningens verksamhetsplan och budget.

Förslag på att utöka innehållet i den del av verksamhetsplanen som berör tandläkarnas arbets- miljö lyftes från golvet.

Foto: Eva Dovresjö

(7)

7

Foto: Eva Dovresjö

När de fackliga ombuden får möjlighet att träffa sina kollegor från övriga landet passar de på att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Den här dagen fick mötesdeltagarna även i uppgift att diskutera och dela med sig av hur man inom sin lokalavdelning jobbar med samverkanfrågor tillsammans med arbetsgivaren.

(8)

8

Föreningsmöte 2017

Eva Dovresjö

förtydligar vikten av att bevaka både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön på tandläkarnas arbetsplatser.

Under föreningsmötet tas det även beslut om med- lemsavgiften. I år ansågs det finnas motiv för en höjning inför kommande år och avgiften kommer att justeras upp med 3 kr/månad.

På agendan ges även möjlighet att diskutera och fö- reslå justeringar i föreningens verksamhetsplan och den lämnades utan ändringar. Det kan vara värt att känna till den inledande så kallade Ändamålspara- grafen som beskriver ändamålet med föreningens verksamhet. Den lyder: ”Tjänstetandläkarförening- en har till ändamål att sammansluta landets tjänste- tandläkare i syfte att främja medlemmarnas fackli- ga, ekonomiska, yrkesmässiga och sociala intressen.”

Några som jobbar hårt för att främja dessa intres- sen är föreningens centrala styrelse. Ledamöterna i styrelsen har alla erfarenheter av det lokala fackli- ga uppdraget och samtliga är även verksamma som tandläkare. Under föreningsmötet genomförs val av styrelsemedlemmar vars mandatperioder har gått ut eller om någon beslutat sig för att avsäga sig sitt uppdrag. Den nya styrelsen tillträder vid årsskiftet och består av följande personer: Chaim Zlotnik, ordförande, Andrea Gerner, vice ordförande, samt ledamöterna Lena Rignell, Gunilla Carlsson, Ur- ban Alsenmyr och Carina Bergman.

Föreningens stora tack framfördes genom ordfö- randen till John Bratel som efter 12 år i styrelsen och 3 år som vice ordförande lämnade sin plats till förfogande. Chaim framhöll Johns goda insatser för föreningen och John tog tillfället i akt och sa någ- ra ord om sin tid som förtroendevald. John beto- nade hur givande han personligen har upplevt ar- betet och det kan du läsa mer om på sidan 12 där han ombetts att berätta om sitt engagemang inom föreningen.

Även Carina Bergman, som är ny ledamot i styrel- sen, har intervjuats och hennes tankar kring upp- draget kan du ta del av på sidan 10 i det här numret.

Tillträdande ledamoten Carina Bergman och avgående vice ordförande John Bratel.

John Bratel, avgående vice ordförande, tackas av ordförande Chaim Zlotnik.

(9)

9

TT-kanalen 4/2017

Det lönar sig att ha hemmet, bilen och Smulan hos oss!

Tjänstetandläkarna och Folksam har tillsammans sett till att du kan köpa en av marknadens bästa hemförsäkringar till ett mycket bra pris.

Dessutom – med hemmet försäkrat hos Folksam får du också samlingsrabatt på många andra av våra försäkringar – bilen och husdjuret till exempel.

Köp din hemförsäkring på folksam.se/tt

Här får du samlingsrabatt!

Val av ordförande för 2018 – 2020 Chaim Zlotnik omvald

Val av vice ordförande för 2018 – 2020 Andrea Gerner nyvald (tidigare ledamot) Val av fyra styrelseledamöter för 2018 – 2020 Urban Alsenmyr omvald

Carina Bergman nyvald Gunilla Carlsson omvald Lena Rignell omvald

Val av två revisorer för 2018 Philip Mundt omvald Eine Ståhl nyvald

Val av en revisorssuppleant för 2018 Lars Hagerström nyvald

Valberedningen

Benny Enbuske omvald Kerstin Söderström omvald

Val och omval av Tjänstetandläkarnas

förtroendemän vid föreningsmötet 2017

(10)

10 10

VAD VAR DET SOM FICK DIG ATT ENGAGERA DIG FACKLIGT?

”Jag tycker det är viktigt att engagera sig! Att tillsam- mans kunna påverka, lösa och diskutera problem är oftast mer effektivt - ensam är oftast inte stark. Och att sitta ensam och muttra framför sin dator hjälper ju sällan!”

VILKA FRÅGOR HAR DU JOBBAT MED I LOKALAVDELNINGEN?

”I Västra götalandsregionen är vi uppdelade i tre verk- samhetsområden, varav jag är ordförande i område Öster. Vi tre som är ordföranden för lokalavdelning- arna som täcker verksamhetsområdet, TT VG Söder, Väster och Öster, samarbetar i många frågor och har

Foto: Eva Dovresjö

Från årsskiftet tillträder Carina Bergman som ny ledamot i Tjänstetandläkarnas centrala styrelse. Till vardags jobbar hon som tandläkare i Karlsborg och är även ordförande i den fackliga lokalavdelningen TT VG Öster. Vi har ställt några frågor till Carina för att höra om hennes tankar kring sitt nya uppdrag.

TT-kanalen 4/2017

Carina är ny ledamot i

Tjänstetandläkarnas centrala styrelse

Leg.år: 1985

Jobbarsom: tandLäkare FoLktandvården karLsborg, somär enavutposternai västragötaLandsregionen. extra

uppdrag: Carinaharbehörigheti barodontidvshonun-

dersökeroChbehandLarpatientersomisittyrke dyker, FLygereLLerhopparFaLLskärm. Carinahar oCksåettuppdraginomFoLktandvårdensomresur-

standLäkareiendodonti. under 2018 kommerhon ävenatthandLedaennyanstäLLdkoLLegasomFLyttat hitmedsinFamiLJFrån Litauen.

FaCkLig

bakgrund: CarinaharaLLtiddeLtagitideLokaLaFaCkLigamöten somarrangerats. honbörJadesomsuppLeanti denLokaLastyreLsenundertidigt 90-taL. närhon sedanbLevkLinikCheFsamtidigtsomhonhadesmå barnFannsintetidFördebådauppdragen. hontog enpausFråndetFaCkLigaarbetetmenåterupptog detigennärhonkLevavsittCheFsupppdrag. Från

2002 har CarinavaritLedamotoChviCeord-

FörandeiLokaLavdeLningen tt vg österoChFrån

2010 harhonvaritordFörandeisammaavdeLning. FamiLJ: tvuxnautFLugnabarn.

ett stort stöd i varandra. Våra frågor flätas ofta in i var- andra, speciellt när det gäller samverkan där vi alla för samtal med arbetsgivaren kring hur olika beslut på- verkar personalen. Vårt gemensamma område täcker både storstad och riktig glesbygd och har geografiskt sett stora avstånd, något som också speglas i de frågor vi jobbar med.”

FINNS DET NÅGON FRÅGA SOM NI BEVAKAR INOM TANDVÅRDEN OCH SOM ÄR EXTRA HET JUST NU?

”Den fråga som är ”het” just nu och som jag tror gäl- ler i hela tandvårdssverige är problematiken med be- manning och att hitta kompetent personal till verk- samheten.”

(11)

11

TT-kanalen 4/2017

Eva Dovresjö

VAD HOPPAS DU KUNNA TA MED DIG IN I STYRELSEARBETET?

”Jag har erfarenhet av att arbeta inom allmäntand- vården i en glesbygdsort ca fem mil utanför Skövde.

Det är otroligt viktigt att trots att man inte befinner sig ”mitt i smeten” få jobba under rimliga förhållan- den och att fokus på kvalitet och patientsäkerhet inte glöms bort.”

VILKET OMRÅDE KOMMER DU BEVAKA FÖR STYRELSEN?

”Framförallt de arbetsmiljörelaterade frågorna. För att vi tandläkare ska orka jobba hela vägen fram till pensi- onen förutsätter det att vi har en god arbetsmiljö. Det jag ser idag, att vissa kollegor ska betala för att orka med sitt jobb i form av att gå ned i tid vilket sedan innebär en lägre pension, det är inte rimligt!

Vi behöver också fortsätta att jobba med den stora personalomsättningen som är speciellt tydlig bland våra yngre kollegor, varför är det så?

En annan fråga att bevaka är den om behovet av ef- terutbildning och vad som behövs för att upprätthålla kvaliteten och patientsäkerheten inom tandvården.”

UNDER DINA ÅR SOM TANDLÄKARE HAR YRKESROLLEN FÖRÄND- RATS OCH DET STÄLLS ANDRA KRAV PÅ T. EX. FLEXIBILITET I ARBETS

TIDER, TEAMARBETE, NYA JOURNALSYSTEM, ETC. ÄR DIN ERFAREN- HET ATT DET VAR BÄTTRE FÖRR ELLER HUR SER DU PÅ UTVECKLING- EN AV YRKET?

”Nej, det var INTE bättre förr! Vi har haft en fan- tastisk utveckling inom odontologin med bland an- nat nya behandlingsalternativ, nya maskiner, datorise- ringen och digitaliseringen. Men, det finns så klart en baksida också och det är många gånger tidsfaktorn; allt ska göras med minimal tidsåtgång. Vi är ju människ- or som jobbar med människor och i det mötet måste vissa saker få ta sin tid.”

TILL SIST, VAD GÖR DU NÄR DU INTE JOBBAR OCH TRÄFFAR PATIEN- TER ELLER STÖTTAR KOLLEGOR FACKLIGT?

”För att ladda batterierna tränar jag. Det blir allt från yoga, spinning, löpning och styrketräning som jag tycker är otroligt kul. Det blir även en hel del film då jag är med i två filmklubbar. Jag läser böcker och när tillfälle ges går jag gärna på teater. Att träffa vänner, de här mötena; samtalen, skratten och diskussionerna är också en otrolig glädjekick.”

Eva Dovresjö

Höjd avgift för Akademikernas a-kassa

Akademikernas a-kassa, som Tjänstetandläkarna re- kommenderar att medlemmarna ansluter sig till, hö- jer sin månadsavgift med tio kr till 110 kr/månad from den 1 januari 2018.

Det är fortfarande en av de mest prisvärda försäk- ringarna på marknaden för akademiker och med den skattereduktionen på 25 % för fackavgiften from den 1 juli 2018 som presenterats i regeringens budget, kommer den totala avgiften för de som är med både i a-kassa och fack inte att bli hö-

gre under 2018.

De flesta av våra medlemmar får ut mer i lön varje månad än vad a-kassan ersät- ter. Därför har Tjänstetandläkarna sedan tidigare tecknat en inkomstförsäkring

som omfattar alla medlemmar som är med i a-kas- san och uppfyller

övriga villkor för försäkringen. Försäkringen ingår i Tjänstetandläkarnas medlemsavgift och är en av de förmåner som finns genom medlemskapet.

På vår hemsida kan du själv räkna ut hur mycket du preliminärt ersätts genom att bara vara med i a-kas- san jämfört med kompletteringen från inkomstför- säkringen.

Gå in på www.tjanstetandlakarna.se och klicka på

”Förmåner” och sedan ”Inkomstförsäkring”

(12)

12

TT-kanalen 4/2017

Foto: Eva Dovresjö

Efter 12 år som ledamot i Tjänstetandläkarnas centrala styrelse, varav de tre sista som vice ordförande, har John Bratel ställt sin plats i styrelsen till förfogande. Till vardags är John, liksom övriga ledamöter i föreningens styrelse, verksam som tandläkare. Han ser tillbaka på hur karak- tären på de fackliga frågorna har förändrats över tid för kåren och kan konstatera att vill man ha någonting gjort, ja, då är det bästa sättet att engagera sig.

John ser tillbaka på en händelserik tid som förtroendevald

Leg.år: 1977

Jobbarsom: kLinisktverksamvid

speCiaLkLinikenFör

sJukhustandvård/oraL mediCin, odontoLogiska kLinikeni göteborg, Ftv västra götaLand. FaCkLig

bakgrund: 2000-2010 orFörande i tt göteborg, 2005- 2014 Ledamoti tt:s CentraLastyreLseoCh viCeordFörande 2015- 2017, 2014-2015

ordFörandei stF:s

eFterutbiLdningsråd, 2015-2017 Ledamoti

tandLäkarFörbundets styreLse, From 2016

viCeordFörandei

tandLäkaresäLLskapet

FamiLJ: tvuxnabarn

BERÄTTA OM HUR ALLT BÖRJADE OCH HUR DET KOM SIG ATT DU BÖRJADE INTRESSERA DIG FÖR DE FACKLIGA FRÅGORNA?

“Jag jobbade som sjukhustandläkare i Göteborg och i början av 1990-talet upplevde vi att villkoren för tandläkarna hade halkat efter. Framförallt var lö- nerna låga i jämförelse med resten av landet. Vi var många som pratade om det men jag ville göra nå- got mer konkret för att öka vårt inflytande i frågan.”

John tog tillfället i akt när han erbjöds att bli invald

i den lokala styrelsen. Han fick snart gå en facklig grundutbildning men blev kort därefter erbjuden en doktorandtjänst och la det fackliga arbetet på hyllan.

”Efter min disputation hade jag dåligt samvete och kände att jag stod i skuld till den fackliga lokalavdel- ningen som hade satsat på mig. Jag ville gottgöra för utbildningen som jag hade fått. Så jag tog upp det fackliga engagemanget igen och när ordförandepos- ten efter en kort tid blev vakant så passade jag på

(13)

13

TT-kanalen 4/2017

Eva Dovresjö

att ta den möjligheten. Det var ju det bästa sättet att kunna driva de frågor som vi tyckte var angelägna på en högre nivå. ”

Som ordförande i lokalavdelningen strukturerade John om i prioriteringarna. Målet var att få upp lö- nerna för tandläkarna i Göteborgsområdet till riks- nivå. John ville också få bättre kontakt med medlem- marna och det här var i samband med att digitalise- ringen spred sig.

”Vi började att skicka ut brev via e-post som var något nytt och lite spännande då. Det varvade vi med att besöka klinikerna för att presentera oss och vi höll fler medlemsträffar.”

Även om lönenivåerna inte riktigt kom upp i de nivåer som John hade hoppats på gav arbetet resul- tat och skillnaden mot de löneledande regionerna minskade.

När erbjudandet om en post i den centrala styrelsen kom såg John möjligheten i ännu större utsträckning kunna påverka i tandvårdsfrågor.

”Jag är intresserad av samhällsfrågor och att nu få chansen att representera tandläkarna gentemot myn- digheter och andra organisationer på ett mer över- gripande plan var lockande. ”

Numera har John erfarenhet av att delta i olika ar- betsgrupper och i samarbeten på myndighetsnivå.

Han har bland annat varit med i utformningen av det numera inte så nya tandvårdsstödet.

”Även om allt inte blev som vi hade tänkt oss så blev det ju ändå ganska bra till slut. Till exempel så har ju den fria prissättningen och en tandvårdstaxa med bättre kostnadstäckning haft en positiv inverkan på tandläkarnas arbetsmiljö.”

John har också deltagit i referensgruppen för utarbe- tandet av nationella riktlinjer inom tandvården.

”En lärorik process! Jag har insett att kunskap verk- ligen är färskvara! Och att det finns kunskapsluckor i betydligt större utsträckning än väntat som innebär låg evidens inom tandvården. Det behöver redan tas ett nytt grepp om arbetet med detta.”

Ett sätt att hålla sig uppdaterad inom sitt yrke är ju att kontinuerligt vidareutbilda sig. Fortbildningsfrå- gor ligger John varmt om hjärtat och han var mel- lan 2014-2015 ordförande för efterutbildningsrådet i Sveriges Tandläkarförbund. Ett annat uppdrag som

han har haft och som är kopplat till utbildningsfrå- gor är det genom UKÄ, Universitetskanslersämbe- tet. Det är en statlig tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige och som granskar kvalite- ten i högre utbildning och forskning.

”Det har varit en stor förmån att få delta i kvali- tetsutvärderingen av högre odontologisk utbildning och det är ett bra exempel på hur Tjänstetandläkarna samverkar med olika myndigheter. Det leder till att kvaliteten i utbildningen blir bättre och det är beri- kande för både kåren och för individen. ”

Det har alltså hunnit hända en hel del under Johns tid som fackligt förtroendevald. Han har sett att hu- vudkaraktären på de fackliga frågorna har ändrats över tid.

”När jag började var det oerhört stort fokus på lö- nerna och vad man kunde göra för att lyfta löneni- våerna för kåren. Nu pratar vi mycket arbetsmiljöre- laterade frågor och vad som kan göras för att vi ska orka jobba hela vägen fram till pensionen.”

Vad ska John hitta på nu då när han har avslutat alla uppdrag som han har haft i sin roll som vice ordfö- rande?

”Ja, det finns ju massor av saker att spendera sin tid på men framförallt kommer det nog bli lite mer sjö- och skärgårdsliv framöver. ”

Vill du skicka med några ord till Carina Bergman som valts in som ny ledamot i styrelsen nu när du slutar?

”Ja, jag vill ju önska lycka till så klart, men jag vill ändå trycka på hur stimulerande och roligt ett så- dant här uppdrag kan vara, så det finns nog mycket för henne att se fram emot!”

Vill du vara med och påverka?

Det finns goda möjligheter för dig som är intresserad av att engagera dig i det fackliga arbetet. Prata med din lokala fackliga före- trädare, kontaktuppgifter finns på baksidan av TT-kanalen och på vår hemsida,

www.tjanstetandlakarna.se

(14)

14

TT-kanalen 4/2017

Under hösten bjuder de flesta av Tjänstetandläkar- nas lokalavdelningar in till årsmöte då bland annat eventuella val av styrelsemedlemmar och tillika loka- la fackliga ombud hålls. Oftast passar man på att dis- kutera sådant som för tillfället är av lite extra intresse för sin anställning, till exempel en pågående organi- sationsförändring, kliniker som ska stängas, ändringar i arbetstidens förläggning etc. Så gjorde även Tjänste- tandläkarnas lokalavdelning i Kalmar, som under sitt möte hade som extra punkt att analysera löneläget för de landstingsanställda tandläkarna.

Stämningen var god när tandläkarna som tillhör TT- Kalmar droppade in på restaurangen Kött och Bar i centrala Kalmar. För de som jobbar på kliniken på Smålandsgatan var det bara en kort promenad till mö- tet medan andra fick spendera någon dryg timma i bi- len för att ta sig dit.

Sorlet klingade av när Johan Lönnberg, avdelningens avgående ordförande, inledde med att hälsa alla väl- komna och presentera dagordningen. Den mest ut- manande punken var val av nya styrelsemedlemmar eftersom en stor del av styrelsens ledamöter skulle by- tas ut. En viss tveksamhet att ställa upp som valbar råd- de bland deltagarna, till stor del på grund av osäkerhe- ten i vad uppdraget innebär.

Johan berättade om vad som ingår i rollen som fack- ligt ombud och beskrev de olika ansvarsområden som finns inom styrelsen.

”Det fackliga uppdraget utförs på arbetstid och för varje medlem har styrelsen fyra timmar per år att han- tera det. Uppgifterna fördelas efter vem som har kom- petens och möjlighet; någon har ansvar för att ta hand om medlemsärenden, någon annan har hand om eko- nomin och en tredje deltar i förvaltningsråd. Flera av ledamöterna utgör också den lönegrupp som beva- kar lönerevisionen. Som ordförande har jag fungerat som kontaktperson för både arbetsgivare och med- lemmar”, förklarade han.

För att beskriva möjligheten att påverka i processen kring arbetsgivarens beslut beskrev Johan de samtal som förts med arbetsgivaren inför att folktandvårdens klinik i Nybro skulle slås samman med kliniken i Em- maboda.

”Vi kunde argumentera för att de som anställts vid den ena kliniken inte hade sökt en tjänst som gällde en sammanslagen klinik med två arbetsplatser. Idag får tandläkarna som jobbar där resa mellan klinikerna på arbetstid vilket inte fanns med i förslaget från början”, berättade Johan.

När alla frågetecken hade rätats ut kunde tre nya sty- relserepresentanter utses av mötesdeltagarna och Ja- vier Vidana tillträder ordförandeposten till årsskiftet.

Strax därefter avslutades mötet och middagen servera- des samtidigt som sorlet snabbt tilltog på restaurangen.

Eva Dovresjö

Medlemsmöte

Val och mat i

Kalmar

Johan Lönnberg, avgående ordförande i TT Kalmar.

(15)

TT-kanalen 4/2017

Fråga ombudsmannen

Enligt lagen om anställningsskydd ska arbetstagaren senast en månad efter att anställningen påbörjats få skriftlig information från arbetsgivaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller

anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,

b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,

c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Mitt tips är att ta del av anställningsavtalet redan innan anställningen påbörjats. Det är alltid bra att redan innan man börjar arbetet vara överens om vad som avtalats om. Inom den privata tandvårdssektorn finns inget kollektivavtal för tandläkare och då är det viktigt att komma överens om t ex avtalspension, försäkringar och övertidsersättning separat. Sådant är också viktigt att få med i anställningsavtalet.

Susanna Magnusson

Hej!

Jag har fått en ny anställning. Min fundering nu är om jag inte ska få ett anställningsavtal då? Vad bör lämpligen stå med i avtalet?

?

Längtar du till sol och värme?

Nu lottar vi ut högsäsongsveckorna för vintern 2018/19 i lägenheterna på Gran Canaria. Anmäl ditt intresse senast den sista februari via hemsidan, www.tjanstetandlakarna.se, klicka på Förmåner.

På webben finns även fler bilder, uppgifter om priser och övrig information om bokning.

(16)

16

Lönestatistik 2017

Tjänstetandläkarnas lönestatistik 2017

Lönerna i norr hänger

inte med resten av landet

Det kan vara sunt med spridning på ingångslönerna, men de som har svårast att rekrytera bör engagera sig i hur ingångslönerna ser ut i övriga Sverige. De arbetsgivare som dessutom vill behålla sina tandläkare över tid behöver vara kreativa och se över anställningsvillkoren och arbetsinnehållet. Idag när all personal är rörlig på arbetsmarknaden gäller det att erbjuda bättre av allt: arbetsmiljö, arbetstider, pensionslösningar och högre löner.

(17)

17

TT-kanalen 4/2017

FÖRRA ÅRET BJÖD vår lönestatistik på en överraskning, genom att vi samlade in lönerna från våra lokal- avdelningar istället för att skicka ut en löneen- kät till samtliga medlemmar. Vi tyckte att resulta- tet med blev bättre än med enkätutskicket vilket gör att förra årets förändring nu är permanent.

Vissa arbetsgivare vill dock inte dela med sig om nyanställningar under 2017, men det berör mest ingångslönerna som redovisas i tabell 7, Distrikts- tandläkarna fördelat efter legitimationsår.

I årets lönestatistik kan vi konstatera att lönerna fortsätter att öka, men tyvärr gäller det inte in- gångslönerna överallt. Spannet för ingångslönerna är 30 000 kr - 37 000 kr/mån. Det känns naturligt att det ska finnas skillnader i ingångslönerna bero- ende på var i landet som tandläkarkarriären startar.

Det är dock lite skrämmande att de arbetsgivare

som oftast gapar högst om att det är svårt att re- krytera och behålla de unga inte anpassar lönerna utan har fortsatt låga nybörjarlöner.

I Stockholm är personalomsättningen bland de yngre väldigt hög. När andra arbetsgivare erbju- der högre lön och bättre arbetstider är det inte svårt att förstå att de yngre går vidare från Folk- tandvården Stockholm, som varken betalar accep- tabel lön eller erbjuder andra förmåner som kon- kurrenterna har.

I norr ser det lite bättre ut med lönerna i början av karriären, men Norrbotten som en gång hade de bästa anställningsvillkoren har idag de sämsta lö- nerna för erfarna tandläkare och den erkänt goda fortbildningen har nästan helt upphört. Det kan vara en av anledningarna till att Sveriges nordli-

Foto: iStockPhoto

(18)

18

Lönestatistik 2017

ST-tandläkarna

Tandläkare som erbjuds uppdragsutbildning får oftast genomföra utbildningen med bibehållna anställningsförmåner. Det är inte ovanligt att dessa utbildningar villkoras med att man förbinder sig att arbeta kvar hos arbetsgivaren i tre år efter erhållen specialistkompetens.

På de nationella utbildningsplatserna skiljer sig lönen mer än tidigare. Här nedan redovisas de lönetrappor som vi har fått inrapporterade:

Arbetsgivare år 1 år 2 år 3 år 4 Stockholm 30 000 31 000 32 000

Jönköping 34 000 35 000 36 500 38 800 Örebro 33 500 34 500 36 500

I Västerbotten ligger samtliga mellan 32 000 - 33 000 kr/mån och i Skåne mellan 31 000 - 32 000 kr/mån för närvarande.

Västra götalandsregionen

Erfarenhet år 1 år 2 år 3 år 4 2-5 år 32 400 33 400 34 400 35 500 6-10 år 34 900 35 900 36 900 38 000 11 år- 36 500 37 500 38 500 39 600

Mats Olson

gaste region har problem att bemanna klinikerna.

I dagsläget saknas det bortåt 40 allmäntandläkare, om vi även räknar in de som är långtidssjukskriv- na. Trist läsning, men det går att återskapa goda arbetsförhållanden genom att öka lönerna och erbjuda bättre villkor än i övriga Sverige. Sedan kanske det inte går att få alla att stanna arbetslivet ut, men det går inte på så många andra arbetsplat- ser heller om vi ska tro diverse framtidsforskare.

Att bemanna kliniker utanför centralorterna är och kommer nog att vara ett problem även fram- över. Men genom att erbjuda erfarna tandläkare bättre villkor om de tar på sig handledning och mentorskap på svårbemannade kliniker, kan både de nya tandläkarna få hjälp på kliniken och de erfarna kan få nya roller och kanske orkar job- ba friskt ända fram till pensionsavgången. Goda villkor kan till exempel innebära kortare arbets- tid med 20 % med bibehållen lön och reseersätt- ning, högre lön under perioden på annan klinik eller högre pensionsavsättningar. Dessa tre punk-

ter är bara förslag på hur erfarna tandläkare ska känna sig uppmuntrade att åka och handleda på annan klinik.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera efter våra årliga regionala lönekonferenser att det krävs mycket av arbetsgivarna framöver om de ska lyck- as behålla och utveckla befintlig personal samt bli en attraktiv arbetsgivare. Vissa har bra idéer och har lyckats till viss del, men det går aldrig att sitta nöjd med det man har. Tandläka-

re överlag efterfrågar bra villkor (lön och villkor), arbetstider som gör att det går att kom- binera familjeliv med tand- läkarliv, karriärmöjlighe- ter samt planerad fort/

vidareutbildning.

(19)

19

TT-kanalen 4/2017

Chefer i allmäntandvården

Tabell 1

Chefer i allmäntandvården fördelat efter arbetsgivare

Arbetsgivare Antal Medel Median 10:e 90:e Blekinge 5 59270

Dalarna 3 66867

Gotland 1

Gävleborg 8 83769 84000 70325 99240 Halland 6 66333 65800 60850 72350

Jämtland

Jönköping 13 68154 68570 52584 83442 Kalmar 5 64000

Kronoberg 6 66650 65900 63900 70150 Norrbotten 7 66870 70070 56340 75122 Skåne 15 61720 59000 54320 77300 Stockholm 19 66929 68000 54720 80560 Sörmland 3 70167

Uppsala 12 67450 64000 63020 77790 Vgregionen 42 62627 62425 57240 69300 Värmland 12 65380 63383 60170 72540 Västerbotten 1

Västernorrland 1

Västmanland 10 63410 61700 50480 76725 Örebro 3 54000

Östergötland 9 58811 58500 55940 62720 Priv i hela Sverige 4 67250

Totalt 185 65105 64000 54440 77524

Tabell 2

Chefer i allmäntandvården fördelat efter legitimationsår

Legår Antal Medel Median 10:e 90:e -1977 12 67353 66650 56025 75778 1978-1982 56 69391 66450 59625 82305 1983-1987 24 68036 68650 62510 73650 1988-1992 22 66648 64000 56310 79010 1993-1997 17 65247 63200 58300 77300 1998-2002 16 63219 59500 55950 73350 2003-2007 16 57554 56650 51850 62925 2008- 22 54985 53165 48185 63477

Tjänstetandläkarna rekommenderar + lägst 33 500 kr/mån

+ lokala faktorer

+ råd från den lokala fackliga företrädaren

= Acceptabel ingångslön

Tjänstetandläkarna rekommenderar + lägst 33 500 kr/mån

+ lokala faktorer

+ råd från den lokala fackliga företrädaren

= Acceptabel ingångslön

Om statistiken

Lönestatistiken bygger på uppgifter insamlade från lokal- avdelningarna och medlemmarna.

Lönerna som anges i tabellerna är inklusive tillägg.

Eventuell bonus är inte inräknad.

Percentilvärdena ger uttryck för lönespridningen, dvs att 10 % har lägre eller högre lön.

Om statistiken

Lönestatistiken bygger på uppgifter insamlade från lokal- avdelningarna och medlemmarna.

Lönerna som anges i tabellerna är inklusive tillägg.

Eventuell bonus är inte inräknad.

Percentilvärdena ger uttryck för lönespridningen, dvs att 10 % har lägre eller högre lön.

(20)

20

Lönestatistik 2017

Distriktstandläkare

Tabell 3

Distriktstandläkare fördelat efter arbetsgivare

Arbetsgivare Antal Medel Median 10:e 90:e Blekinge 47 43968 40800 34803 55200 Dalarna 61 43957 43950 34500 54500 Gotland 17 42032 43975 33800 47330 Gävleborg 59 47103 43620 34550 59963 Halland 52 42777 42800 33610 50930 Jämtland 36 43302 42395 34095 53392 Jönköping 79 41532 36880 33300 54247 Kalmar 53 45405 45350 36000 53395 Kronoberg 53 44483 43200 33580 57400 Norrbotten 73 43679 42253 35454 53089 Skåne 247 42540 40000 32580 55560 Stockholm 285 41709 40850 32400 52300 Sörmland 59 46113 46615 35520 56180 Uppsala 64 44944 44000 34300 56610 Vg-regionen 399 41893 40100 33500 52980 Värmland 71 43529 39000 32500 60275 Västerbotten 87 42164 42250 33220 52550 Västernorrland 38 45739 44825 36445 55935 Västmanland 29 43446 42963 35460 52383 Örebro 71 42902 40200 33200 58700 Östergötland 71 42894 43000 34000 53300 Priv i Sthlm-omr 19 47098 45000 37900 65000 Priv i Gbg-omr 8 45172 44779 41710 49400 Priv i Skåne 9 58364 52000 39000 82658 Priv i övr Sverige 19 48100 48500 38500 56864 Totalt 2006 42895 41200 33400 54415

Tabell 4

Distriktstandläkare fördelat efter arbetsgivare med legitimationsår 2013-2017

Arbetsgivare Antal Medel Median 10:e 90:e Blekinge 16 36215 36740 33438 38456 Dalarna 18 37139 34500 34500 40300 Gotland 5 34200

Gävleborg 18 36313 35563 34275 39844 Halland 14 34179 34600 32560 34870 Jämtland 5 33740

Jönköping 40 35013 35200 33000 36575 Kalmar 22 38469 38000 36000 41675 Kronoberg 22 36005 35100 32000 38970 Norrbotten 20 37219 36108 34355 40650 Skåne 103 34217 33700 31500 37900 Stockholm 75 33764 33400 30840 37480 Sörmland 19 37272 35950 34498 40437 Uppsala 16 34997 34450 32500 37000 Vg-regionen 114 34614 34100 31400 37800 Värmland 29 34707 34350 32500 37700 Västerbotten 28 34212 34015 32000 36120 Västernorrland 10 37036 36725 35710 38940 Västmanland 9 37194 36280 33052 41660 Örebro 40 36563 35900 32500 40538 Östergötland 15 34760 35100 32640 36420 Priv i Sth-omr 5 41700

Priv i Gbg-omr 2 Priv i Skåne 1

Priv i övr Sverige 6 41900 40500 38500 46700 Totalt 652 35121 34550 31500 39210

Har vi rätt uppgifter till dig?

Har du flyttat, bytt arbetsgivare eller ändrat efternamn?

Då behöver du uppdatera dina medlemsuppgifter. Det gör du enkelt genom att logga in på dina sidor på vår hemsida, www.tjanstetandlakarna.se.

Användarnamnet är ditt medlemsnummer, det finns tex på din faktura eller kontakta kansliet om du inte hittar det.

Lösenordet är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer.

(21)

21

TT-kanalen 4/2017

Tabell 5

Distriktstandläkare fördelat efter arbetsgivare med legitimationsår 2003-2012

Arbetsgivare Antal Medel Median 10:e 90:e Blekinge 18 43297 42457 39374 48162 Dalarna 25 43998 44000 39000 47660 Gotland 3 42617

Gävleborg 17 47191 43123 40226 53765 Halland 16 40919 40250 37100 46450 Jämtland 15 38643 38600 34490 42476 Jönköping 17 42545 41650 37358 46564 Kalmar 14 45874 46500 42076 48305 Kronoberg 14 45157 44250 38940 52260 Norrbotten 22 40119 40092 36021 45047 Skåne 79 41024 39900 36130 46480 Stockholm 102 40712 39500 34910 47950 Sörmland 15 44220 46120 37513 49640 Uppsala 20 41510 41550 37800 44460 Vg-regionen 146 40219 39475 35800 46350 Värmland 17 40511 39500 35500 46763 Västerbotten 22 40415 41175 35762 43158 Västernorrland 23 40614 41350 35824 43792 Västmanland 8 42462 40890 36420 50644 Örebro 18 47320 45393 42835 55103 Östergötland 26 39981 40350 34650 44400 Priv i Sth-omr 4 41513

Priv i Gbg-omr 2

Priv i Skåne 4 56900

Priv i övr Sverige 8 50396 50000 42600 57300 Totalt 655 41694 40775 35883 48000

Tabell 6

Distriktstandläkare fördelat efter arbetsgivare med legitimationsår 2002 och tidigare

Arbetsgivare Antal Medel Median 10:e 90:e Blekinge 13 54438 55000 50118 59500 Dalarna 18 50717 51250 43500 59440 Gotland 7 46636 46550 43875 49580 Gävleborg 24 55133 54722 45792 63255 Halland 22 49600 49150 44560 53910 Jämtland 16 50657 51150 46850 54625 Jönköping 22 52603 52948 46105 59547 Kalmar 18 53518 52400 50478 59535 Kronoberg 17 54900 55000 50540 63000 Norrbotten 31 50466 49665 46040 53510 Skåne 65 52583 53000 44840 61040 Stockholm 108 48167 48450 41500 54947 Sörmland 26 53933 53904 49500 58383 Uppsala 28 53080 51900 48540 57790 Vg-regionen 139 49620 50064 43080 55788 Värmland 25 55814 55500 48115 63675 Västerbotten 36 49339 48703 45675 55250 Västernorrland 17 53263 54300 46720 58117 Västmanland 12 48792 49085 43364 53375 Örebro 13 56286 58600 47040 64096 Östergötland 30 49487 48950 43870 53990 Priv i Sth-omr 10 52031 47125 41800 65700 Priv i Gbg-omr 4 47853

Priv i Skåne 4 64418 Priv i övr Sverige 5 51868

Totalt 710 51143 50895 43800 58656

Nytt jobb?

Kontakta alltid den lokala företrädaren för Tjänstetandläkarna innan du börjar ett nytt jobb så får du aktuell löneinformation.

Kontaktuppgifter till ditt lokala ombud hittar du på sista sidan och på hemsidan

www.tjanstetandlakarna.se

Chef?

Alla Tjänstetandläkarnas medlemmar som innehar någon form av chefsbefattning får Chefstidningen utan extra kostnad. Det är en del av föreningens arbete i att stötta våra chefsmedlemmar i sitt ledarskap.

Läs mer på www.tjanstetandlakarna.se

(22)

22

Lönestatistik 2017

Distriktstandläkare

Tabell 7

Distriktstandläkare fördelat efter legitimationsår

Legår Antal Medel Median 10:e 90:e -1975 8 52132 49350 41920 62438 1976 14 53579 53900 46550 59315 1977 13 53965 53142 45862 60640 1978 34 53182 53350 46845 61698 1979 46 52830 51150 45850 61025 1980 43 53328 52500 47080 60400 1981 67 53302 53400 44656 60785 1982 42 53366 52750 45079 62873 1983 41 52179 52500 46856 57200 1984 7 52108 50000 47020 59090 1985 27 51561 52440 43240 58959 1986 19 52006 51100 44700 59420 1987 35 51455 51400 44410 61516 1988 33 51048 50300 46380 56660 1989 26 52328 50033 47231 57800 1990 25 49874 50649 44400 54848 1991 17 51899 51700 46970 55500 1992 17 51022 52640 43780 57028 1993 11 49026 49234 44290 56714 1994 23 47787 48300 40060 53948 1995 15 50772 50800 46580 54008 1996 34 47286 46525 43150 52820 1997 21 48206 49200 42500 53251 1998 23 46760 47350 39600 51902 1999 12 48795 49250 43619 53348 2000 14 49557 49913 45772 54360 2001 16 46344 47400 40750 51500 2002 22 45175 43650 40800 52037 2003 22 48115 47550 43530 53160 2004 41 44910 45100 40200 51000 2005 33 44365 43900 38700 49160 2006 63 45291 44100 39480 51778 2007 56 44625 43000 38200 47650 2008 64 42687 41525 37500 48900 2009 69 40520 40000 35120 45460 2010 81 40068 39465 36100 44800 2011 103 39633 39000 35476 44946 2012 111 38182 37620 35000 41800 2013 122 37331 36400 33610 40879 2014 146 36128 35500 33450 39940 2015 134 35127 34550 32800 38340 2016 145 33823 33750 31200 36760 2017 103 32896 32500 30500 36000

Sjukhustandläkare

Tabell 8

Sjukhustandläkare fördelat efter legitimationsår

Legår Antal Medel Median 10:e 90:e -1978 10 62857 65200 49750 70520 1979-1983 23 59129 59200 48107 69840 1984-1988 12 55139 58425 48010 62900 1989-1993 10 54175 53444 48617 59820 1994-1998 15 51909 48500 47140 62250 1999-2003 9 52371 51100 46964 59087 2004-2008 21 47779 47234 40100 57100 2009-2013 12 38463 37900 36270 40490 2014- 9 37392 38000 31560 42266 Totalt 121 51598 50160 38000 66000

(23)

23

TT-kanalen 4/2017

Specialister

Tabell 9

Övertandläkare tillika chef fördelat efter specialistår

Specår Antal Medel Median 10:e 90:e -1994 9 82024 80200 79820 84830 1995-1999 6 81278 81050 76675 86108 2000-2004 11 81291 82000 76100 86700 2005-2009 10 75063 74050 71370 83008 2010- 6 78026 77650 72178 84250 Totalt 42 79497 80038 73411 85378

Tabell 12

Disputerade specialister

Specår Antal Medel Median 10:e 90:e Klinikchef 9 82122 83000 78107 86719 Icke-chef 61 71539 70200 64300 80800 Totalt 70 72899 71535 65110 83962 Tabell 10

Övertandläkare ej chef fördelat efter arbetsgivare

Arbetsgivare Antal Medel Median 10:e 90:e Blekinge 9 72 078 75 200 62 240 79 000 Dalarna 12 67 117 66 500 62 370 73 420 Gotland 1

Gävleborg 12 74 286 75 882 59 627 84 990 Halland 13 67 690 68 050 59 334 84 536 Jämtland 5 59 996

Jönköping 27 70 209 69 630 62 853 76 715 Kalmar 14 75 150 74 500 70 440 79 260 Kronoberg 8 67 988 69 100 63 440 71 480 Norrbotten 16 65 703 64 830 60 294 72 525 Skåne 37 65 370 62 400 58 000 75 400 Stockholm 55 66 611 66 200 60 740 72 880 Sörmland 19 69 247 70 000 63 080 73 020 Uppsala 23 68 366 68 900 61 620 74 240 Vg-regionen 100 65 540 65 700 57 865 72 926 Värmland 9 71 308 70 100 67 980 74 875 Västerbotten 24 61 810 61 075 57 933 66 015 Västernorrland 9 63 496 64 155 56 500 68 670 Västmanland 17 66 088 64 500 59 060 72 120 Örebro 15 68 144 67 875 58 800 76 105 Östergötland 26 63 427 62 900 54 200 73 750 Priv hela Sverige 7 77 751 72 800 66 800 91 720 Totalt 458 66 987 66 647 58 500 75 008

Tabell 11

Övertandläkare ej chef fördelat efter specialistår

Specår Antal Medel Median 10:e 90:e -1987 16 74521 73850 67050 82950 1988-1992 20 75667 72388 67108 87187 1993-1997 34 72868 72850 64469 83218 1998-2002 58 71021 70183 65420 78010 2003-2007 90 69490 68930 63790 75506 2008-2012 138 65139 65000 59206 72160 2013-2017 102 60140 59775 56200 65360

(24)

Blekinge TT-avdelning Alexandra Ioannidis, 0454-73 27 31 alexandra.ioannidis@ltblekinge.se Dalarnas TT-avdelning Petronella Stam

petronella.stam@ltdalarna.se Gotlands TT-avdelning Lisa Lind, 0703-47 74 44 Lisa.lind@gotland.se Gävleborgs TT-avdelning Ashraf Qatanani, 0707-77 57 67 ashraf.qatanani@regiongavleborg.se Hallands TT-avdelning Stefan Nordström, 0706-84 92 00 stefan.nordstrom@regionhalland.se Jämtlands TT-avdelning Per-Ola Malmström, 063-14 71 50 per-ola.malmstrom@regionjh.se Jönköpings TT-avdelning Eine Ståhl, 036-32 46 21 eine.stahl@rjl.se Kalmar TT-avdelning Javier Vidana, 0737-85 07 96 javier.vidana@ltkalmar.se

Kronobergs TT-avdelning Marianne Dahlberg, 0470-58 99 00 marianne.dahlberg@kronoberg.se Mellersta Norrlands TT-avdelning Roger Gabrielsson, 0706-58 71 58 roger.gabrielsson@lvn.se Norrbottens TT-avdelning Anna Kejonen, 0920-28 45 54 anna.kejonen@norrbotten.se Skånes TT-avdelning

Anneli Olsson Lundgren, 042-406 75 42 Anneli.olssonlundgren@skane.se Stockholms TT-avdelning Ulrika Rebhan, 08-123 152 32 ulrika.rebhan@sll.se

Sörmlands TT-avdelning Urban Alsenmyr, 016-10 46 30 urban.alsenmyr@dll.se TT-VG Söder

Cecilia Johansson, 0707-88 49 34 cecilia.n.johanson@vgregion.se TT-VG Väster

Kerstin Söderström, 010-441 89 10 kerstin.soderstrom@vgregion.se

TT-VG Öster

Carina Bergman, 010-441 71 90 carina.bergman@vgregion.se Uppsvenska TT-avdelningen Isabel Brundin, 018-611 63 30 isabel.brundin@regionuppsala.se Värmlands TT-avdelning Patrik Jarestam, 0702-34 25 61 patrik.jarestam@liv.se Västerbottens TT-avdelning Asal Azizi, 0722-39 80 01 asal.azizi@vll.se

Västmanlands TT-avdelning Tord Björkman, 021-17 68 80 tord.bjorkman@regionvastmanland.se Örebro läns TT-avdelning Caroline Arvidsson, 019-602 41 41 caroline.arvidsson2@regionorebrolan.se Östergötlands TT-avdelning Anita Mortensson, 010-104 71 98 anita.mortensson@regionostergotland.se

Lokalavdelningen – din lokala fackliga företrädare

PORTO BETALT

B

www.tjanstetandlakarna.se www.tjanstetandlakarna.se

Kontaktuppgifter till ditt lokala fackliga ombud hittar du här nedan samt på hemsidan under respektive lokalavdelning, www.tjanstetandlakarna.se/sv/Lokalavdelning/

TT-kanalen Returadress:

Tjänstetandläkarna Bredgränd 5 111 30 Stockholm

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :