• No results found

Sammanfattning av inkomna riskanalyser i arbetet för att förebygga korruption, Högskolan i Skövde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sammanfattning av inkomna riskanalyser i arbetet för att förebygga korruption, Högskolan i Skövde"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 Rektors kansli Sammanfattning riskanalys

2018-10-01 Dnr HS 2018/631

Sammanfattning av inkomna riskanalyser i arbetet för att förebygga korruption, Högskolan i Skövde

Högskolan genomförde sin första riskanalys 2015 i samband med att en policy mot korruption och oetiskt handlande togs fram. Riskanalysen följs nu upp 2018 i samband med att policyn ska

uppdateras. Ett inledande påpekande rör att det finns en viss osäkerhet i resultatet på grund av att frågeställningen kan ha tolkats på olika sätt. Från vissa håll verkar man ha svarat på om man faktiskt har varit utsatt för någon av de risker som förts fram och i andra fall har man tolkat det som att man bedömer själva risken för att utsättas för någon av riskerna. Detta bör förtydligas vid frågeställningen i samband med kommande riskanalyser.

Skillnader mellan riskanalyser 2015 och 2018

Om man lägger ihop bedömningarna ”Mycket stor” och ”Ganska stor” bedömdes följande som de största riskerna på Högskolan 2015 och 2018

Riskanalys 2015 Antal markeringar

Riskanalys 2018 Antal

markeringar Upphandling och inköp 5 Hantering av känslig

information

6

Myndighetsutövning 3 Bisysslor 4

Representation 2 Myndighetsutövning 4

Hantering av känslig information

2 Representation 4

De två sista utan inbördes ordning.

De två mittersta utan inbördes ordning.

Det kan konstateras att det har skett en förändring i bedömningen av riskerna på Högskolan. Vid 2015 års riskanalys bedömdes ”Upphandling och inköp” som den största risken. Vid riskanalysen 2018 finns inte den risken med som en av de fyra högst bedömda riskerna istället bedömdes

”Hantering av känslig information” som den största risken. Risken ”Bisysslor” har bedömts som en av de fjärde största riskerna på Högskolan 2018. Den risken fanns inte med på listan med de fyra högsta riskerna 2015.

Följande kommentar har lämnats av en avdelning som genomfört årets riskanalys ”Totalt har inte möjligheten för risk minskats men medvetenheten om dem har ökat och därmed utgör de mindre risk relaterad till 2015.”.

(2)

2 Den kommentaren kanske visar att vårt arbete gett resultat.

Antal inkomna riskanalyser:

2018 inkom det 16 riskanalyser 2015 inkom det 14 riskanalyser

Resultat identifierade risker 2018

I arbetet för att förebygga korruption har Högskolan i Skövde identifierat följande risker:

 Upphandling och inköp

 Gåvor

 Resor

 Bisysslor

 Representation

 Tjänsteförmåner

 Myndighetsutövning (exempel: antagning, betygsättning av examination och kurs samt beslut om individuell studieplan för en doktorand)

 Utbetalningar

 Inbetalningar

 Forskning

 Hantering av känslig information (exempel: GDPR, skyddad adress, sekretess, forskningsrelaterade frågor mm)

De identifierade riskerna här ovan har sedan nivåbedömts av ledningsgrupper/avdelningar på

Högskolan i Skövde. I samband med nivåbedömningen av de redan identifierade riskerna har de även haft möjlighet att lägga till ytterligare identifierade risker. I årets riskanalys har ytterligare risker identifierats:

 Vänskapskorruption

 Stöld

 GDPR

 Okunskap i organisationen om förhållningsregler rörande ovanstående risker

 Politisk påverkan

 Registrering och utlämnande av handling

Nivå ”Mycket stor”

Följande identifierade risker har bedömts som ”Mycket stor”.

Identifierade risker nivån ”Mycket stor” Antal markeringar Hantering av känslig information 3

Bisysslor 1

Myndighetsutövning 1

(3)

3 Nivå ”Ganska stor”

Följande identifierade risker har bedömts som ”Ganska stor”.

Identifierade risker nivån ”Ganska stor” Antal markeringar

Representation 4

Bisysslor 3

Hantering av känslig information 3

Myndighetsutövning 3

Upphandling och inköp 3

Forskning 1

Gåvor 1

Resor 1

Tjänsteförmåner 1

Vänskapskorruption 1

Stöld 1

GDPR 1

Okunskap i organisationen om

förhållningsregler rörande ovanstående risker 1

Politisk påverkan 1

Registrering och utlämnande av handling 1 Nivå ”Ganska liten”

Följande identifierade risker har bedömts som ”Ganska liten”.

Identifierade risker nivån ”Ganska liten” Antal markeringar

Gåvor 6

Myndighetsutövning 6

Bisysslor 4

Forskning 4

Representation 4

Resor 4

Upphandling och inköp 4

Hantering av känslig information 2

Utbetalningar 2

Inbetalningar 1

Tjänsteförmåner 1

(4)

4 Nivå ”Mycket liten”

Följande identifierade risker har bedömts som ”Mycket liten”.

Identifierade risker nivån ”Mycket liten” Antal markeringar

Resor 10

Tjänsteförmåner 10

Inbetalningar 7

Utbetalningar 7

Hantering av känslig information 6

Bisysslor 5

Representation 5

Forskning 4

Gåvor 4

Upphandling och inköp 4

Myndighetsutövning 2

Sammanfattning av ”Mycket stor”, ”Ganska stor”, ”Ganska liten” och ”Mycket liten”

Nivån hur riskerna bedöms har till stor del betydelse vad man arbetar med i organisationen. Det kan man se när man tar fram en samlad bild över nivåerna ”Mycket stor” och ”Ganska stor” och jämför dem med nivåerna ”Ganska liten” och ”Mycket liten”.

Bland Högskolans identifierade risker finns det ledningsgrupper/avdelningar som bedömer att nivån på vissa risker är ”Mycket stor”. Dessa risker är ”Bisysslor”, ”Hantering av känslig information” och

”Myndighetsutövning”. Lägger man ihop nivåerna ”Mycket stor” med ”Ganska stor” uppfattas den största risken vara ”Hantering av känslig information” med sex markeringar. De näst största riskerna uppfattas vara ”Bisysslor”, ”Myndighetsutövning” och ”Representation” med vardera fyra

markeringar.

Vid riskanalysen 2015 ansågs den minsta risken vara ”Resor” som då fick sammanlagt totalt 14 markeringar på nivåerna ”Ganska liten” och ”Mycket liten”, vilket är samma värdering som vid årets riskanalys. Den näst minsta risken i årets riskanalys anses vara ”Tjänsteförmåner” som sammanlagt fick totalt elva markeringar på nivåerna ”Ganska liten” och ”Mycket liten”. Därefter kom risken

”Gåvor” som totalt fick tio markeringar på ”Ganska liten” och ”Mycket liten”.

”Ej relevant”

Riskanalysen ger olika resultat beroende på vart i organisationen man befinner sig. Det kan man bland annat se när man tittar på identifierade risker som anses vara ”Ej relevant”.

Identifierade risker som anses vara ”Ej relevant”

Antal markeringar

Inbetalningar 8

Forskning 6

Utbetalningar 5

Bisysslor 1

Myndighetsutövning 1

Tjänsteförmåner 1

Upphandling och inköp 1

Flest markeringar ”Ej relevant” har risken ”Inbetalningar” som har åtta markeringar, risken

”Forskning” har sex markeringar och risken ”Utbetalningar” har fem markeringar. Risken

”Inbetalningar” kommer vanligtvis inte verksamheten i kontakt med. Det är bara ett fåtal avdelningar som kommer i kontakt med ”Inbetalningar” och på dessa avdelningar bedöms nivån på risken som

(5)

5

”Mycket liten”. Risken ”Forskning” är någonting som verksamhetsstödet inte alltid kan relatera till, vilket kanske visar sig i bedömningen av nivån på risken. Risken ”Utbetalningar” har kommenterats på följande sätt i en inlämnad riskanalys

”Gällande utbetalningar (löner o fakturor) så utförs dessa av/via HR- och ekonomiavdelningarna. Det blir alltså en definitionsfråga om risken finns i själva processen eller i själva utbetalningen. För själva processen så bedömer jag att risken är mycket liten då ärendet passerar tre personer före själva utbetalningen sker.”.

References

Related documents

Ange med text i slutfak- turan att eftermarkeringen fak- tureras separat i ärende Xy- yzzzz (eftermarkeringsärendet). När slutfaktura är skickad för originalärendet, slutförs detta

Vi har i denna artikel diskuterat risken för att krisens negativa konse- kvenser för arbetsmarknaden blir bestående under en lång tid i likhet med 1990-talskrisen. Vårt bidrag bygger

Kom också ihåg att de flesta besökarna till Kuba från USA inte har några baktankar, men någon enstaka procent försöker samla information till stöd för USA:s strategi. Nu

kvinnors tillträde till nämnda stats tjänster har emellertid genom dennr atredning sammanknutits med frågar om lönereglering för ifrågavarande lä rartjänster.

fört, sällan störs av några rubbningar. Beträffande pigorna i köket ha de dess- utom jungfru Ulrikas strängt vakande öga över sig. Hon lever själv, som om hon

Om du även vill ha skydd mot och kunna plocka bort andra typer av skadliga fi ler, krävs det ytterligare program som komplement till det vanli-..

17 procent av undersköterskorna uppger att de dagligen upplever brister i omvårdnaden som innebär en risk för patienten.. Nästan var tredje, 30 procent, svarar minst en gång i

[r]