• No results found

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-03-02

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus.

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Enligt en lagrådsremiss den 16 februari 2017 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Jonas Manole, biträdd av departementssekreteraren Linn Gloppestad.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

Förslaget innebär att om tillströmningen av asylsökande har varit

eller kan väntas bli särskilt omfattande och det är nödvändigt för att

boenden för de asylsökande snabbt ska kunna anordnas ska rege-

ringen få meddela föreskrifter om undantag från ett stort antal be-

stämmelser i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

(2)

2

Med bemyndigandet ska regeringen kunna föreskriva om undantag från bl.a.

– kraven på hänsyn till allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse enligt 2 kap. PBL,

– kraven på byggnader, andra anläggningar, tomter och all- männa platser enligt 8 kap.,

– bestämmelserna om bygglov, rivningslov och marklov m.m. i 9 kap., och

– bestämmelserna om genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder i 10 kap.

Bortsett från de förutsättningar som ska föreligga för att regleringen ska bli tillämplig begränsas bemyndigandet bara på tre sätt. Det före- skrivs ett allmänt hållet krav på proportionalitet. Vidare får föreskrif- terna bara avse ändring av byggnadsverk eller nybyggnad av enkla byggnadsverk och åtgärderna får pågå under högst tre år.

Flera remissinstanser har anmärkt bl.a. att bemyndigandet är alltför generellt utformat, att det innebär avsteg från de demokratiska pro- cesser som PBL utgår från och att konsekvenserna inte är utredda och inte går att bedöma. I remissens konsekvenskapitel upprepas i varje avsnitt att det inte är möjligt att fullt ut bedöma vilka konsekven- ser som kan komma att uppstå, eftersom dessa hänger samman med hur regeringen utformar föreskrifterna (s. 23, 24, 25, 26 och 29).

Under avsnittet om konsekvenser för enskilda anförs t.ex. att det inte är möjligt att bedöma vilka konsekvenser föreskrifterna skulle kunna medföra ur ett barnrättsperspektiv – eftersom det är fråga om ett be- myndigande – och att konsekvenserna i stället bör belysas när för- slag till föreskrifter ska utformas (s. 26).

Vid föredragningen har upplysts att det för närvarande inte finns

(3)

3

planer på att meddela föreskrifter av det slag som avses i remissen;

föreskrifterna är avsedda att användas i en krissituation. Det har också anförts att regeringen inte har för avsikt att utnyttja bemyndi- gandet fullt ut. Det framgår inte vilka av de föreslagna undantagen från bestämmelserna i PBL som regeringen avser att utnyttja.

Lagrådet instämmer i de betänkligheter som flera remissinstanser har gett uttryck för. Vidare kan det konstateras att regeringens före- skrifter inte granskas av vare sig riksdagen eller Lagrådet. Det är därför föga ändamålsenligt att vänta med konsekvensanalysen till dess att föreskrifterna ska utformas. Om de dessutom, som tycks vara avsikten, ska utformas i en krissituation finns det en risk för att analysen av tänkbara konsekvenser inte blir bättre än remissför- slagets. Det framgår också av remissen (s. 21–22) att ett bemyndi- gande nu inte kan uppfattas som mer brådskande än att det kan avvakta den ytterligare beredning som behövs.

Regeringens avsikt är alltså att bemyndigandet inte ska utnyttjas i den omfattning som den föreslagna lagen anger. Lagrådet anser att lagen bör ges en utformning i enlighet med vad som avses och av- styrker att förslaget läggs till grund för lagstiftning.

När det gäller paragrafens närmare utformning noterar Lagrådet att regeringen enligt första stycket får meddela undantag från bestäm- melser om bl. a. rivnings- och markåtgärder. Enligt andra stycket får emellertid föreskrifterna endast avse ”ändring av byggnadsverk eller nybyggnad av enkla byggnadsverk”. Bestämmelsen bör förtydligas i den fortsatta beredningen.

Vidare används uttrycket ”åtgärd”, liksom på andra håll i PBL, både

för att beteckna t.ex. en byggåtgärd och för att beteckna det som blir

resultatet av en sådan, t.ex. en byggnad. Att en föreskrift enligt lag-

(4)

4

texten alltså får ”avse åtgärder som pågår högst tre år” betyder att

byggnadsverket får byggas och stå kvar högst så länge. Enligt re-

missen (s. 15–16) ska en åtgärd som har vidtagits med stöd av en

föreskrift om undantag och som finns kvar efter det att den tillåtna

varaktigheten har löpt ut, prövas mot de ordinarie bestämmelserna i

PBL. Det kan innebära att en byggnad ska rivas eller skaffas undan

inom tre år från det att den började byggas och ett ändrat byggnads-

verk ska återställas inom samma tid. Att detta kan gälla om bygg-

nadsverk och liknande förefaller oproblematiskt. Det bör emellertid

klargöras vad som gäller för andra lovpliktiga åtgärder, som rivnings-

och markåtgärder.

References

Related documents

det i vissa fall kommer att vara enskilda företag med begränsad erfarenhet och kunskaper om PBL och byggnads- teknik som kommer att agera byggherrar", får det antas att

I ett beslut från Justitieombudsmannen den 30 juni 2006 (dnr 1-2006 m.fl.) har påtalats att bestämmelserna i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223) om att den enskilde

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Enligt en lagrådsremiss den 2 april 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

Enligt en lagrådsremiss den 21 december 2006 (Finansdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2004:629)

Enligt en lagrådsremiss den 17 februari 2005 (Miljö - och samhälls- byggnadsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över fö rslag till lag om ändring

Det kan emellertid inte gälla de exempel som jag har givit och som delvis också berör konstnären Patrik Bengtsson verk Topografin mellan vandring och flykt då framtida förvaltare

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

- Jag tror att de vinnande anbudsgivarna kommer lyckas bra med att utforma området i och kring Gläntan till ett attraktivt och levande bostadsområde på ett sätt som värnar om

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Kanske kan man se detta som ett avståndstagande från Hesses sida, att hans sätt att spela inte gick i linje med vad Hesse själv hade lärt ut, och inte heller vad Hesse hade lärt

Syftet med detta arbete är att öka min förståelse för kompositören Erich Wolfgang Korngold och hur hans musikaliska bakgrund ledde fram till komponerandet av violinkonserten i D-dur,

Teoretiskt aktualiserar avhandlingen olika fenomenologiska ingångar för att tolka och förstå vad detta hivblivande innebär: en queer fenomenologi som fokuserar kroppars

Att de flesta av kvinnorna dessutom har huvudansvaret för barnen och därmed står för all vardagsplanering och delegering av barnomsorg, visar att deras föräldraroll får

Kvinnor som besöker verksamheter för mödrahälsovård, barnahälsovård, alkohol- och drogmissbruk samt mental hälsa får information om orsaken till varför de får

Kunskap om mäns våldsutsatthet kommer främst från kvantitativa studier som fnner att män blir utsatta för särskilt psykologiskt våld och kontrollerande beteende, följt av fysiskt

I denna Genväg till forskning presenteras kunskapsläget om barn som utsätts för och bevitt- nar våld i sin familj och hur man inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) kan upptäcka

I åldrarna 7-14 år tränar och tävlar 67 procent (75 procent av pojkarna och 59 procent av flickorna) i organiserad form medan motsvarande siffror för 60-70- åringarna är 9 procent

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

I stor sett alla intervjupersoner anser att man borde ha kunnat få mer för- slag från fastighetsägaren angående den tekniska upprustningen. Stena borde ha velat något mer