• No results found

Bostadsersättning för asylsökande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bostadsersättning för asylsökande"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-09-30

Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson.

Bostadsersättning för asylsökande

Enligt en lagrådsremiss den 16 september 2004 (Utrikesdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Marianne Wikman Ahlberg.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Enligt det remitterade förslaget skall bostadsersättning inte längre lämnas till asylsökande som väljer att själva ordna sitt boende. För- månen bostadsersättning utmönstras därför ur lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Enligt 1 § andra stycket nämnda lag har den som omfattas av lagen inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär (underförstått: som förmåner som regleras i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.). Bestämmel- sen innebär bl.a. att en asylsökande som själv ordnat sitt boende inte har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen för den del av bo-

(2)

2

endekostnaden som kan överstiga vad han eller hon får i bostadser- sättning. En fråga är då om den nu föreslagna lagändringen påverkar räckvidden av 1 § andra stycket lagen om mottagande av asylsökan- de m.fl. eller, mera konkret uttryckt, om den föreslagna ändringen kan få till följd att en asylsökande som själv ordnat sitt boende kom- mer att ha rätt till försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för skäliga kostnader för boende. Uppenbarligen är detta inte avsik- ten och man kan möjligen hävda att en asylsökande alltid kan få sitt behov av bostad tillgodosett på annat sätt än genom eget boende, eftersom han eller hon har rätt till logi på förläggning, s.k. anlägg- ningsboende. Därmed skulle en asylsökande, i enlighet med den be- gränsning av rätten till bistånd som föreskrivs i 4 kap. 1 § social- tjänstlagen, inte heller efter lagändringen ha rätt till försörjningsstöd avseende kostnader för boende. Frågeställningen har inte berörts i remissen. Enligt Lagrådets mening bör ett klargörande ske i den fort- satta beredningen av lagstiftningsärendet.

Enligt ikraftträdandebestämmelsen skall rätten till bostadsersättning upphöra när lagen träder i kraft den 1 mars 2005. Lagrådet noterar att i remissen inte berörts frågan om det praktiska förfarandet i sam- band med ikraftträdandet. Det får förutsättas att asylsökande, som enligt tidigare meddelade beslut uppbär bostadsersättning , i god tid före ikraftträdandet informeras om att rätten till bostadsersättning kommer att upphöra.

References

Related documents

Innan en kommun gör en anmälan ska kommunen inhämta ett yttrande från länsstyrelsen över den eller de delar av kommunen som kommunen avser anmäla.. Om länsstyrelsen anser att

och informera henne om att detta alltid skall visas upp vid vårdbesök (tips: klistra fast en lapp med reservnumret på baksidan av LMA kort eller kvitto på asylansökan). Om kvinnan

Personer som kommer från Asien, Afrika, Latinamerika, södra och östra Europa bör dock erbjudas provtagning enligt följande riktlinjer (screening avseende resistenta bakterier

20 samordnare 13 utbildningar och.. Not lokalt utbildade: Per 31/3 2017 har 160 personer fått utbildning av SKL lokalt och 55 personer om Asylsjukvårdsplattformen av Health

En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 har inte rätt till dagersättning enligt 17 § eller särskilt bidrag enligt 18 § om han eller hon på egen hand ordnar bostad

Enligt en lagrådsremiss den 3 mars 2016 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att public service inte ska konkurrera med privata aktörer och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig

Vidare framgår det i resultatet att eleverna är överrens om att de genom läsningen av romanen har fått kunskap om de mänskliga rättigheterna och vad de innebär för såväl

Grundskoleförvaltningen ser inga starka skäl att undanta de områden i kommunen som ligger sämre till än rikssnittet i 0–4 faktorer av 9, även om förvaltningen har utmaningar

År 2008 infördes ny lagstiftning om arbetskraftsinvandring från länder utanför EES-området. Bakgrunden var att Sverige ansågs ha ett behov av arbetskraft, både för att kunna

Begreppet internt flyktalternativ aktualiseras i de fall när en asylsökande har möjlighet att leva inom en annan del av hemlandet och där kan få skydd och även rörelsefrihet och

I artiklar som kopplar ålder till mognadsstadium för knäled eller visdomstand finns rådata över åldrar inte presenterade.. Information om åldrar är istället presenterade

Landstingsdirektörens stab har tillsammans med företrädare för verksamheten inventerat de extra kostnader som uppstått till följd av det ökade mottagandet av asylsökande

Det innebär att asylsökande som på egen hand bosätter sig i vissa områden inte har rätt till dagersättning och särskilt bidrag; detta utan att det sker någon

Sammantaget visade den här studien att etiketterna migranter, flyktingar och asylsökande inte innebar någon skillnad i värdering av de immigranter som kommer till Sverige, varken

Det blev inte någon skillnad mellan grupperna på det Spatial-temporala testet däremot visade resultatet på ett lägre medelvärde för samtliga grupper förutom gruppen äldre döva

Leverantören har lämnat följande anbud och finns i en tätort med vårdcentral, anläggningen finns i närhet till Migrationsverkets närmaste kontor men har inte dusch och wc

Vad gäller Landskrona stads anmälan av hela kommunen, dvs samtliga 23 DeSO i kommunen, bedömer Länsstyrelsen att det får anses stå klart att det inte finns... sådana sociala

En transport (denna blankett är giltig till dess transporten är utförd, om inte annat anges i del 6)3. Förväntad dag för transporten (om

Av djurhälsoförordningens artikel 194 framgår att aktörer som tar emot vattenlevande djur för utsättning i naturen ska kontrollera att relevanta dokument kring djurhälsa finns

Sekretess gäller heller inte för information som leverantören, eller i förekommande fall den enskilde arbetstagaren, är skyldig att lämna ut enligt lag eller annan

Regeringen bör där- för snarast återkomma med förslag om att helt avskaffa möjligheten för asyl- sökande att beviljas dagersättning och särskilt bidrag vid eget boende enligt

sjuksköterskor/distriktssköterskor, verksamma inom primärvården, asylsökande i allt större omfattning. Inom primärvården finns sjuksköterskor/distriktssköterskor som har