Malin Granqvist Malmberg

15  Download (0)

Full text

(1)

Utses att justera

Kenneth Ström (KD)

Paragrafer

1–13

Justeringens plats och tid

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen 2020-02-13 kl 16:30

Sekreterare

Malin Granqvist Malmberg

Ordförande

Peter Johansson (SD)

Justerande

Kenneth Ström (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Datum för anslags uppsättande

2020-02-14

Datum för anslags nedtagande

2020-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Malin Granqvist Malmberg

Plats och tid

Kommunhuset sammanträdesrum Victoria Benedictsson 1

Tisdagen den 11 februari 2020 kl 17:00–19:05

Beslutande

Peter Johansson (SD), ordförande

Anders Hansson (SD), 1:e vice ordförande Thore Lennartsson (C), 2:e vice ordförande Anette Persson (M)

Monica Frank (L) tjänstgörande ersättare för Emelie Mortier (L) Kenneth Ström (KD)

Åse Persson (S)

Icke tjänstgörande ledamöter

Övriga deltagande

Per Persson Landqvist (S) Eva Mellerström (M) Christina Nilsson (SD) Gerty Holst (SPI)

Malin Granqvist Malmberg, förvaltningssekreterare

Marcus Kulle, t.f. förvaltningschef

(2)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 1 Val av justerande och tid för justering... 3

§ 2 Anmälan om jäv... 4

§ 3 Godkännande av föredragningslistan... 5

§ 4 Initiering av ärenden... 6

§ 5 Bokslut/Verksamhetsberättelse 2019... 7

§ 6 Budget 2021 och planer 2022-2023... 8

§ 7 Fördelningsmodell - bidrag till studieförbunden... 9

§ 8 Ansökan från Hörby Padelförening om bidragsberättigad förening... 10

§ 9 Ansökan från Jöns Henrikssons Minne om förlusttäckningsbidrag... 11

§ 10 Motion från Miljöpartiet de gröna - Konstbeläggning för utemiljöer... 12

§ 11 Meddelanden... 13

§ 12 Information... 14

§ 13 Delegationsbeslut - februari 2020... 15

(3)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 1 Val av justerande och tid för justering

Beslut

Att jämte ordförande justera protokollet utses Kenneth Ström (KD)

Plats och tid: Kommunhuset torsdagen den 13 februari kl 16:30

_____

(4)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 2 Anmälan om jäv

Sammanfattning av ärendet

Ingen anmälan om jäv

_____

(5)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan

_____

(6)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 4 Initiering av ärenden

Sammanfattning av ärendet

Inga initierade ärenden

_____

(7)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2020/011

§ 5 Bokslut/Verksamhetsberättelse 2019

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Bokslut/Verksamhetsberättelse för 2019

Sammanfattning av ärendet

Som ett led i kommunens årsredovisning åligger det varje nämnd att upprätta en verksamhetsberättelse innehållande

 Årets händelser

 Årets resultat med förenklad resultatuppställning och ekonomisk analys

 Måluppfyllelse av kortsiktiga mål 2019

 Personalekonomi

 Intern kontroll

 Utblick 2020

T.f förvaltningschef Marcus Kulle presenterar verksamhetsberättelse 2019.

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 542 tkr för år 2019.

Beslutsunderlag

Bokslut/Verksamhetsberättelse 2019

Förvaltningens tjänsteskrivelse

_____

(8)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2020/013

§ 6 Budget 2021 och planer 2022-2023

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna informationen om budget 2021 och planer 2022-2023

Sammanfattning av ärendet

Tf Förvaltningschef Marcus Kulle redovisar Hörby kommuns tidplan för budget 2021 och planer 2022-2023, samt Kultur-och fritidsnämndens utmaningar de kommande åren

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

_____

(9)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2019/022

§ 7 Fördelningsmodell - bidrag till studieförbunden

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslutar att anta fördelningsmodell – Bidrag till studieförbunden - i enlighet med förvaltningens förslag

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-12-10 att betala ut 2019 års bidrag till studieförbunden enligt befintligt regelverk Kultur-och fritidsnämnden beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att presentera ett förslag på kriterier och en fördelningsmodell inför år 2020 T.f förvaltningschef Marcus Kulle presenterar förslag till ny

fördelningsmodell för bidrag till studieförbund.

Beslutsunderlag

Fördelningsmodell – Bidrag till studieförbunden Statsbidragsvillkor 2020

Förvaltningens tjänsteskrivelse

_____

(10)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2020/014

§ 8 Ansökan från Hörby Padelförening om bidragsberättigad förening

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Hörby Padelförening som en bidragsberättigad förening. Föreningen blir godkänd att söka samtliga bidrag som kan sökas av idrottsföreningar enligt dokumentet

”Stöd och bidrag för föreningar, arrangörer och studieförbund i Hörby kommun”.

Sammanfattning av ärendet

Hörby Padelförening har ansökt om att få bli en bidragsberättigad förening Hörby Padelklubb bildades den 7 juli 2019. Föreningen ska bedriva padel eller annan idrottslig verksamhet som syftar till att stärka

padelprestationen. Föreningen har sitt säte i Hörby kommun och tränar och spelar i Mejeriets Padel.

Föreningen är medlem i Svenska Padelförbundet, ett specialidrottsförbund som inte är medlem i Svenska Riksidrottsförbundet.

I Kultur- och Fritidsnämndens allmänna bestämmelser i dokumentet ”Stöd och bidrag för föreningar, arrangörer och studieförbund i Hörby kommun”

finns grundkrav för att vara en bidragsberättigad förening. Ett av dessa krav lyder: Föreningen ska vara ansluten till en godkänd riksorganisation.

Vidare står det även: Lokal förening som inte uppfyller ovanstående krav kan erhålla bidrag efter särskild prövning av kultur och fritidsnämnden.

Svenska Padelförbundet är alltså inte medlem i Svenska

Riksidrottsförbundet och således är föreningen inte ansluten till en godkänd riksorganisation. Kultur och fritidsförvaltningen bedömer det dock som att Svenska Padelförbundet inom kort på ett eller annat sätt kommer att ingå i Svenska Riksidrottsförbundet.

Föreningen uppfyller samtliga övriga grundkrav för att vara en bidragsberättigad förening.

Yrkanden

Thore Lennartsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

_____

(11)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2020/015

§ 9 Ansökan från Jöns Henrikssons Minne om förlusttäckningsbidrag

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningen Jöns Henrikssons Minne ett tillfälligt förlusttäckningsbidrag om 62 568

avseende underhåll och restaurering i Prästgårdsparken Karl XI Stenar och uppdrar åt t.f. förvaltningschef att teckna förlusttäckningsavtal med

föreningen

Sammanfattning av ärendet

Föreningen Jöns Henrikssons Minne har blivit beviljade bidrag från Länsstyrelsen Skåne som uppgår till 62 568 kronor för underhåll och restaurering av Prästgårdsparken Karl XI Stenar. Då Länsstyrelsen Skånes bidrag utbetalas retroaktivt, dvs efter det att åtgärderna har betalats av föreningen och kopior av fakturor har skickats in till Länsstyrelsen, har föreningen vänt sig till kommunen och bett om ett förlusttäckningsbidrag uppgående till 62 568 kronor som betalas tillbaka när Länsstyrelsen Skåne har utbetalat de beviljade medlen

Yrkanden

Thore Lennartsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse Ansökan om förlusttäckningsavtal Beslutet skickas till

Jöns Henrikssons Minne

_____

(12)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2019/089

§ 10 Motion från Miljöpartiet de gröna - Konstbeläggning för utemiljöer

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Kommunstyrelsen:

Kultur- och Fritidsnämnden gör noggranna avvägande vid beslut om beläggningar på fritids och idrottsanläggning. Vid anläggande av konstgräsanläggningar för fotboll följer nämnden de rekommendationer som Naturvårdsverket har tagit fram. Dessa rekommendationer stämmer väl överens med motionen frän Miljöpartiet de Gröna.

Kultur- och Fritidsnämnden ansvarar endast för idrotts- och

fritidsanläggningar, varav det är viktigt att även Tekniska nämnden yttrar sig i frågan.

Sammanfattning av ärendet

Miljöpartiet de Gröna har inkommit med en motion angående konstbeläggning för utemiljöer

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2019-03-25 beslutat att motionen får ställas och att motionen överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning

Kommunstyrelsen önskar nu få in ett yttrande från Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag

Motion från Miljöpartiet de Gröna Konstgräs och granulat

Förvaltningens tjänsteskrivelse Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

_____

(13)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2020/001

§ 11 Meddelanden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av meddelanden

Sammanfattning av ärendet

Tillgänglighetsprogram

_____

(14)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 12 Information

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen

Sammanfattning av ärendet

T.f förvaltningschef Marcus Kulle informerar om barnbokslutet och dess nya utformning som är förvaltningsövergripande och inte individuella för varje förvaltning.

Information om kulturgarantin som för in kultur i vården och på äldreboenden.

Information om avtal på skyttelokal och redovisning om användning av lokalen av lokala föreningar.

Information om implementering av barnkonventionen i verksamheten samt presentation av projektgruppen.

Information om ungdomsstyrelsen och dess betydelse och inverkan.

Information om utbetalning av överskott från 2019.

Information om nuvarande läge med organisationsöversynen och tidsplanen.

Information om arbetet med ett samlat kulturhus och presentation av angelägna delar.

_____

(15)

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KFN 2020/005

§ 13 Delegationsbeslut - februari 2020

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut februari 2020

Sammanfattning av ärendet

T.f förvaltningschef kultur- och fritid

Upprättad attestordning 2020-01-01 – 2020-12-31 (Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning B5)

Utbetalning av investeringsbidrag till Frosta OK med 20 000 kr Utbetalning av investeringsbidrag till Frosta OK med 25 000 kr Utbetalning av investeringsbidrag till Hörby CK med 20 000 kr (Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning D3)

Undertecknande av avtal (KFN 2019/111) Undertecknande av avtal (KFN 2019/110) Undertecknande av avtal (KFN 2019/110) Undertecknande av avtal (KFN 2020/009) Undertecknande av avtal (KFN 2020/004)

(Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning A7) Utvecklare kultur

Utbetalning av bidrag för genomförande av ”Allt kul på hjul” till CMMC med 15 000 kr

(Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning D3) Utvecklare idrott och fritid

Beslut att avslå ansökan om projektbidrag

(Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning D3) Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

_____

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :