• No results found

06.1. Svar till länsstyrelsen om hur Trafikverket efterföljt föreläggande att vidta åtgärder för att minska partikelhalter på väg E4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "06.1. Svar till länsstyrelsen om hur Trafikverket efterföljt föreläggande att vidta åtgärder för att minska partikelhalter på väg E4"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga

Miljö- och byggnadskontoret

2015-05-21

Christian Haglund Sidan 1 av 1

Chef miljö- och hälsoskyddsenheten

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2013/0108 MBN-7 Diariekod: 412

Box 22067 104 22 Stockholm

Svar till länsstyrelsen om hur Trafikverket efterföljt föreläggande att vidta åtgärder för att minska

partikelhalter på väg E4

Länsstyrelsen har i brev från den 8 maj 2015, er beteckning 5051-4600- 2014, efterfrågat miljö- och byggnadsnämndens syn på om Trafikverket har efterföljt nämndens föreläggande om att vidta åtgärder för att minska partikelhalter vid väg E4 och om nämnden i så fall vitsordar att länsstyrelsen upphäver föreläggandet.

Miljö- och byggandsnämnden ställde i ett föreläggande från december 2013 krav på att Trafikverket skulle vidta åtgärder för att minska partikelhalterna längs E4:an. Den åtgärd som nämnden ansåg mest rimlig att Trafikverket skulle genomföra för att minska halterna var att sänka hastigheten på vägen från 90 km/h till 80 km/h. Nämndens föreläggande överklagades av

Trafikverket. Trots det genomförde Trafikverket denna hastighetssänkning på E4:an den 1 november 2014.

Nämnden mäter partikelhalterna längs med E4:an på flera ställen. Dessa mätningar visar att miljökvalitetsnormerna för partiklar numera klaras med god marginal vid mätstationerna.

Utifrån detta bedömer nämnden att Trafikverket efterföljt föreläggandet och att länsstyrelsen därför bör upphäva detta.

References

Related documents

Tekniska nämnden har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter och kompletteringar till förslag om föreläggande om åtgärder av risker i Hudiksvalls

En jämförelse mellan den ursprungliga kalkylen för den södra linjen med externt stationsläge söder om Jönköping (medelvärde 62,5 mdsEK) och den nya beräkningen

Mot ovanstående bakgrund delar inte Visita mark- och miljödomstolens slutsatser i de aktuella domarna att spillfett och fett från fettavskiljare ska anses som avfall jämförligt

Medelförsening Oförändrad Antal godståg per dygn (enkeltur) 11/3 Punktlighet Oförändrad Antal persontåg per dygn (enkeltur) 14/0 Robusthet Medel Antal miljoner bruttoton

Vidare har PTS i sin tillsyn av Telenor och andra tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster funnit att rutiner för att använda skyddsåtgärder vid autentisering av

I ett remissyttrande i mars 2019 (aktbilaga 239-240 i M 1821-07) yrkade miljö- och hälsoskyddsnämnen i Stockholms stad att mark- och miljödomstolen i första hand skulle

Användandet av ”Enkelriktning” och ”C 1 Förbud mot infart med fordon” med tilläggstavlan ”Gäller ej cykel” överklagades först till Länsstyrelsen och sedan

Den maximala ljudnivån och antalet ljudhändelser har en avgörande 

För området gäller detaljplan fastställd kraft den 31 maj 1952. Klagomål på olovligt byggande på fastigheten X har inkommit till miljö och byggnadsnämnden den 11 juni 2003 och den

Mot den bakgrunden, samt av vad som uttalats i regeringens promemoria om möjligheterna för licenshavare med licenser för både kommersiellt onlinespel och vadhållning att avstå

Preventionssamordnaren i kommunen kallar till ett möte utanför Messingen i september 2016 som chefen för Messingenhuset, representanter från Väsby Nya Gymnasium samt Peabskolan

Förslg till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2016, bilaga 2 åtgärdslista för remissvar.xls; Hänsyn till havet sida 4(17).!. Nr Åtgärd Huvudaktör Medaktör

Författarna visar hur man med hjälp av modellen bland annat kan beräkna förväntade väntetider för såväl gående som bilister vid övergångsställen, där hänsyn tas

För att kunna bedöma järnvägens påverkan på näringslivet och för att kunna välja lämpliga tekniska lösningar för t ex passager, skydd mot störningar och

3 8 De elnätsföretag som har överklagat Ei:s beslut om slutliga intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015 vet än idag inte exakt hur stor intäktsramen för den perioden kommer

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.. Beskrivning

Byggnadsnämnden i Exemplets kommun Johan Nilsson att, såsom ägare av fastigheten Rucklet 1:1 i Exemplets kommun, senast den1 april 2014 riva den inom fastigheten Rucklet 1:1

"Jonas Andersson, kommunalråd i opposition, har inkommit med en motion aft Ragunda kommun ska möjliggöra för fler föreningar att kunna förverkliga id'éer genom att

- vidta bullerskyddsåtgärd enligt metod 4 i redovisad kostnadskalkyl, som innebär att uppföra en bullerskyddsskärm längs Vibyvägen till skydd för boende på Mäster Henriks

Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län över Trafikverkets överklagande av miljö-

Miljö- och byggnadsnämnden har inte heller ställt krav på att nå riktvärdena oavsett kostnad som Trafikverket hävdar, då nämnden borde ha förelagt om att höja bullerskydden

• Yttrande om hur Trafikverket efterföljt föreläggande att vidta åtgärder för att minska partikelhalter vid väg E4, 2015-05-21. • Meddelande från

Eftersom bärodlingen har stora krav på markens beskaffenhet och läge samt att det finns tillgång till vatten för bevattning är det svårt att hitta annan lämplig mark i