• No results found

Önskemål om samarbetssamtal på familjerätten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Önskemål om samarbetssamtal på familjerätten"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Önskemål om samarbetssamtal på familjerätten

Ett samarbetssamtal är en serie med samtal, där ni föräldrar tillsammans med en familjerättssekreterare försöker hitta en samförståndslösning i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Samtalen registreras inte, de förs under sekretess och är kostnadsfria. En förutsättning är att båda föräldrarna vill medverka i samtalen.

Har du några frågor kontakta handläggare per telefon via växeln: 0476-550 00.

Blanketten skickas till: Familjerätten, Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult Förälder 1

Förälders namn Födelseår

           

Adress Postnummer och ort

           

Telefonnummer Behov av tolkhjälp till språk

           

E-postadress      

Har det förekommit hot eller våld? Nej Ja

Underskrift

Förälder 2

Förälders namn Födelseår

           

Adress Postnummer och ort

           

Telefonnummer Behov av tolkhjälp till språk

           

E-postadress      

Har det förekommit hot eller våld? Nej Ja

Underskrift

Barn

Födelseår Namn Folkbokföringskommun

                 

                 

                 

                 

                 

(2)

References

Related documents

Samtliga familjerättssekreterare använder olika tekniker för att lyfta fram barnet i samtalen, vilket med ett kognitivt perspektiv kan tolkas som att dessa har kognitioner kring

Om ni tror att samarbetssamtal kan vara något för er är ni välkomna att ringa till någon av samtalsledarna för vidare information eller tidsbokning.. Glenn Sjöbeck, telefon 040-42

En orsak till varför många mammor vill ha enskild vårdnad är att de och barnen har varit utsatta för våld, hot eller övergrepp av pappan och därför inte vill dela

För att studien skall kunna genomföras behöver de kontakt med föräldrar som varit med om samarbetssamtal eller utredning i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge och som kan

Enligt en lagrådsremiss den 19 juni 2013 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

Om en tvist om vårdnad, boende eller umgänge inte kan lösas genom samarbetssamtal tar tingsrätten över ansvaret för beslutet om vem som ska vara vårdnads- havare, hos vem

[r]

Detta kan förhoppningsvis tillföra aktuell praxisnära kunskap inom området, samt vara av intresse för lärare som vill ha mer kunskap om pedagogiska strategier som är effektiva