Delårsrapport Januari-Mars 2017 Waystream Holding AB

Full text

(1)

Delårsrapport Januari-Mars 2017

Waystream Holding AB

(2)

Innehåll i Waystream Holding ABs delårsrapport för januari-mars 2017

Perioden i sammandrag 2

Kommentarer från VD 3

Kort om Waystream 4

Viktiga händelser under perioden 5

Viktiga händelser efter perioden 5

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 6

Aktien 7

Övrig information 8

Styrelse intygar 9

Finansiell information 10

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 1

(3)

Perioden i sammandrag

1 januari – 31 mars 2017

• Nettoomsättningen ökade med 43% jämfört med samma period föregående år till 16 034 (11 198) tkr.

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 926 tkr för perioden jämfört med 321 tkr för samma period föregående år.

• Avskrivningarna för perioden uppgår till -1 760 (-673) tkr. Den ökade mängden avskrivningar härrör främst till löpande avskrivning av det projekt som blev klart i juni 2016.

• Resultat efter skatt uppgick till 14 (-401) tkr och resultatet per aktie uppgick till 0,0 (-0,1) kr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 055 (2 278) tkr.

Perioden i sammandrag Koncernen i sammanfattning

Belopp i tkr 2017

jan-mar 2016

jan-mar 2016

jan-dec

Nettoomsättning 16 034 11 198 60 003

Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) 1 926 321 8 721

Rörelseresultat (EBIT) 166 -352 27

Resultat efter finansiella poster 91 -401 -196

Rörelsemarginal 1% -3% -

Vinst per aktie - -0,1% -0,1%

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 055 2 278 1 049

Disponibla medel 6 309 19 883 3 592

Balansomslutning 74 238 67 825 76 167

Soliditet 66% 72% 64%

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 2

EBITDA - Resultat före skatt, finansiella intäkter och kostnader samt avskrivningar EBIT - Resultat före skatt, finansiella intäkter och kostnader

Rörelsemarginal -Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning Soliditet - Eget kapital i procent av balansomslutningen

(4)

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 3 Johnny Hedlund, VD

Kista, maj 2017

Kommentarer från VD

Årets första kvartal har gått i ett rasande tempo. Försäljningen, som uppgick till drygt 16 miljoner kronor, ökade med hela 43 procent jämfört med samma period förra året. Med en stark inledning på året i bagaget ligger vi nu på en tillväxttakt om 20 procent för rullande 12-månadersperiod.

I januari fick vi in en viktig och stor affär, värd 3 miljoner kronor, i Indien. Detta var mycket glädjande eftersom det var ett komplext projekt som vi arbetat med under en längre period och där kunden, PMPL som är en del av Digicablecomm, gjort en mycket noggrann utvärde- ring. Med hjälp av vår infrastruktur löste vi PMPLs många utmaningar och nu har kunden ett framtidssäkert, kostnadseffektivt och robust nätverk som klarar av en framtida kundtill- strömning. Detta är en viktig referens för de nya affärsmöjligheter vi och vår partner ser på denna expansiva marknad.

Den skandinaviska marknaden fortsätter att vara navet i Waystreams tillväxt. I slutet av förra året presenterade Sveriges regering sin nya bredbandsstrategi med visionen om ett helt uppkopplat Sverige. Det innebär att Sverige, som redan innan hade ambitiösa mål, nu har höjt ribban ännu mer. Målsättningen är att redan år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. För 2025 är målet att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och resterande 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Som leverantör av infrastruktur märker vi av detta bland våra kunder. Efterfrågan ökar och det handlar både om nybyggnation och om uppgraderingar för att öka hastigheten i näten.

Under kvartalet har vi i Sverige bland annat fått order från Öresundskraft, vilka än en gång valt Waystream för att bygga ut sitt befintliga fibernät, och Karlskronas Stadsnät via Affärsverken som även de utökar sitt fibernät med våra accessprodukter.

I Danmark har vi också tagit hem flera affärer. Både Fibia och Energi Fyn Bredbånd har valt Waystreams produkter för att uppgradera sina befintliga nät för att kunna erbjuda sina kunder ännu snabbare internet. I Norge vann vi en ramorder från Varanger Kraft, Tinn Energi, Alta Kraftlag och Austervoll Kraftlag där produkterna kommer att användas både för uppgradering och för nybyggnation.

Som ni kanske noterat så är det många av våra kunder återkommande och det ser vi som mycket positivt. Vi vill ha och har långa kundrelationer eftersom det skapar trygghet för oss som bolag. Men det säkerställer också att våra kunders nät är av högsta kvalitet och klarar av de höga påfrestningarna i form av ett ökande behov av mer och mer bandbredd i takt med att samhället digitaliseras.

Vi har också under kvartalet utökat vår säljstyrka med två nya säljare, vilka tillträder sina tjänster nu i maj. Till en början kommer dessa säljare att koncentrera sig på den svenska marknaden för att sedan arbeta sig utåt.

Johnny Hedlund, VD

(5)

WAYSTREAM HOLDING AB (publ 4

Kort om Waystream

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Idag är Waystream en framgångsrik leverantör inom Skandinavien, med fokus på att expandera inom den snabbt växande marknaden för fibernätverk i både Europa och Asien.

Vision

Att vara den leverantör som nätverksoperatörer och tjänsteleverantörer först väljer när målet är kundnöjdhet hela vägen ut till slutkund.

Affärsidé

Waystream erbjuder produkter inom routing och switching för nät- och tjänsteleverantörer som är i behov av digital infra- struktur för tjänsteleverans. Waystreams produkter ska erbjuda tillförlitliga och smarta funktioner som ska vara enkla att sköta och vara utvecklade särskilt för att maximera slutkundens upplevelse.

Försäljning

Utveckling & produktion

.

.

. . .

Kortfakta

Grundat: 2001

Antal anställda: 24

Kontor: Stockholm (HQ), Shangai Börs: Nasdaq First North

Ticker: WAYS

Certified Adviser: FNCA Sweden AB

(6)

Viktiga händelser under perioden

Johnny Hedlund slutar som VD för Waystream Holding AB (publ)

Efter elva år, varav de senaste fem åren som VD för Waystream, har Johnny Hedlund meddelat styrelsen att han lämnar VD- posten och bolaget. Johnny Hedlund kommer att fortsätta som VD under sin uppsägningstid och bistå Waystream i rekryte- ringsprocessen av en ersättare.

Waystream får indisk genombrottsorder, värde ca 3 MSEK

Waystream, har fått sin första order på den indiska marknaden via sin nya partner Genexis India. Slutkunden, PMPL, är en del av Digicablecomm och är aktiv i Kolkata. PMPL har valt Waystreams flaggskeppsplattform MPC480 för att uppgradera sitt nät.

Waystream vinner två nya affärer till ett sammanlagt värde om 3,8 MSEK

Waystream, har tagit hem två nya order avseende accessutrustning. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 3,8 miljoner kronor och utrustningen kommer att levereras till kunder i Danmark och Sverige.

Waystream erhåller ramorder värd 3 MSEK från NetNordic Solutions AS

Waystream har via sin partner NetNordic Solutions AS fått en ramorder värd 3 MSEK från Varanger Kraft, Tinn Energi, Alta Kraftlag samt Austevoll Kraftlag.

Waystream växlar upp och utökar försäljningsorganisationen med två nya säljare

Waystream fortsätter att expandera och förstärker försäljningsorganisationen med Thomas Mittig och Simon Ornstein. Både Thomas Mittig och Simon Ornstein börjar under våren och deras initiala fokus blir att stärka Waystreams position på den svenska marknaden.

Waystream erhåller order värda 3 MSEK via partner i Sverige och Danmark

Waystream har via sina partner NetNordic Solutions AB i Sverige och Conscia A/S i Danmark fått order till ett värde av 3 MSEK.

De nya orderna avser Waystreams switch ASR6000 samt fiberoptik och levereras under första och tredje kvartalet 2017.

Produkterna kommer användas för utbyggnad av Karlskronas Stadsnät via Affärsverken samt uppgradering av FastEthernet- installationer hos Energi Fyn Bredbånd A/S.

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 5

Viktiga händelser efter perioden

Waystream vinner ny affär i Danmark, värde 4 MSEK

Waystream har via sin partner Conscia A/S i Danmark fått en ny order avseende accessutrustning. Det totala ordervärdet för affären är 4 miljoner kronor.

Kallelse till årsstämma i Waystream Holding AB (publ)

Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 12.00, Kista Science Tower, Kista.

Waystream får via Netnordic order från norska Homenet

Waystream har via sin partner Netnordic Solution AS i Norge fått en ny order gällande accessutrustning från bredbandsleverantören Homenet värd 1 miljon kronor.

Waystream väljs in i FTTH Council Europes kommitté för Market Intelligence

Waystream har blivit invalda i Market Intelligence Committee i FTTH Council Europe. Waystream kommer att representeras av Joana Castelar som är marknadschef på Waystream.

(7)

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 6

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Intäkter

Rörelsens nettoomsättning ökade under perioden januari-mars 2017 med 43% jämfört med samma period föregående år, omsättningsökningen på rullande 12 månader är 20%. Rörelsens totala intäkter för Q1 uppgick till 19,8 (14,7) miljoner kr.

Resultat

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,9 miljoner kr för första kvartalet jämfört med 0,3 miljoner kr för samma period föregående år. Detta främst tack vare en ökad omsättning medan kostnaderna ligger stabilt på samma nivå som Q1 2015.

Investeringar och avskrivningar

Koncernen har under första kvartalet 2017 investerat ytterligare i produktutveckling. Under perioden har utvecklingskostna- der aktiverats för 3,8 (3,4) miljoner kr.

Avskrivningarna för perioden uppgår till -1,8 (-0,7) tkr. Den ökade mängden avskrivningar härrör till löpande avskrivningar på det projekt som blev klart i juni 2016.

Kassaflöde

Kassaflödet för första kvartalet 2017 uppgick till 0,4 miljoner kr. För samma period föregående år var kassaflödet -1,9 miljoner kronor.

Förändring i kassaflöde från den löpande verksamheten beror främst på minskade kundfordringar, minskat lager och ökade leverantörsskulder, men också ett bättre resultat jämfört med samma period föregående år. Investeringarna är investeringar i produktutveckling och finansiering är förändring i nyttjande av checkkredit.

Finansiell ställning

Eget kapital för koncernen uppgick per 31 mars 2017 till 48,9 miljoner kr. Kassa och bank uppgick per den 31 mars 2017 till 2,2 (8,9) miljoner kr. Beviljad checkkredit 11,0 (11,0) miljoner kr, utnyttjad kredit -7,0 (0) miljoner kr. Bolaget har under första kvartalet 2017 ökat försäljningen med 43% jämfört med samma period föregående år. Vi har under och efter perioden erhållit flera stora order. Vi förstärker vår säljavdelning med två personer från och med maj månad.

Personal

Waystreams koncern hade i medeltal 24 (27) fulltidsanställda under Q1 2017, varav 4 kvinnor (4).

Kassaflöden Q1

2017 Q1

2016 helår

2016

Den löpande verksamheten 5,9 2,2 1,1

Investeringar -3,8 -3,6 -17,0

Finansiering -2,8 -0,6 7,0

Periodens kassaflöde 0,4 -1,9 -8,9

(8)

Aktien

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 7

Största aktieägarna per 31 mars 2017

Ägare Antal Aktier Andel av kapital och röster, %

Fiber Access NP Management Intressenter AB 1 439 638 21,14%

Severin Invest AB 895 339 13, 15%

Dahltec AB 686 709 10,09%

Robert Idegren Holding AB 681 000 10,00%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 612 459 9,00%

Stefan Tegenfalk Invest AB 485 810 7,14%

Försäkringsbolaget Avanza pension 468 302 6,88%

Tamt AB 189 603 2,78%

MH Köhler invest AB 133 573 1,96%

Swedbank Försäkring 103 918 1,53%

Summa 5 696 351 83,67%

Antalet aktieägare uppgick till 799 och antalet registrerade aktier 2017-03-31 var 6 808 620 stycken.

(9)

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 8

Övrig information

Risker och osäkerheter i verksamheten

Den marknad Waystream verkar på kännetecknas av snabb teknologisk utveckling med kunder som har höga krav på funktionalitet, integration och teknik, vilket i sin tur ställer höga krav på koncernen att kontinuerligt utveckla produkter och tjänster som möter kundernas krav. Koncernen har för avsikt att fortsätta nyutveckla och vidareutveckla sina produkter. Tids – och kostnadsaspekter för utveckling av produkter kan på förhand vara svåra att fastställa med exakthet. Det finns således en risk att en planerad produktutveckling blir mer kostsam och tar längre tid att anpassa till marknadens behov än planerat.

Valutarisker finns både i form av transaktions- och omräkningsrisker. Waystreams försäljning och inköp sker, förutom i SEK även i EUR och USD. Waystream är således exponerade mot förändringar i värdet på SEK i förhållande till EUR och USD. Om det skulle ske växelkursförändringar, och de åtgärder Waystream vidtagit för att säkra sådana växelkursförändringar skulle visa sig vara otillräckliga, kan Waystreams verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

För mer utförlig information om risker hänvisar vi till 2016 års koncernredovisning.

Redovisningsprinciper

Waystream tillämpar årsredovisningslagen Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisningar för tidigare år finns på bolagets hemsida www.waystream.

Transaktioner med närstående

Koncerninterna transaktioner, såsom tillhandahållande av exempelvis produktutveckling mellan dotterbolagen, är en del av koncernens verksamhet.

Waystream Holding AB har tillhandahållit lån till sitt dotterbolag Waystream AB. Lånebeloppet uppgick per 31 mars 2017 till 16 499 726 kr inklusive upplupen ränta.

Stefan Tegenfalk, ledamot i styrelsen, har under perioden fakturerat konsulttjänster, totalt 40 000 kr. Susanne Löfstedt är sedan 2013 anställd som redovisningsassistent vid koncernens huvudkontor i Stockholm. Tjänsten är deltid (75 procent) och fast ersättning utgår med 35 000 kr per månad (full tid). Susanne Löfstedt är syster till koncernens VD, Johnny Hedlund.

Kommande informationstillfällen

Årsstämma 2016 29 maj 2017

(10)

Styrelse intygar

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 9

Peter Kopelman - Ordförande Stefan Tegenfalk - Ledamot

Staffan Dahlgren - Ledamot Heléne Köhler - Ledamot

Linda Swärd - Ledamot Eric Aicardi - Ledamot

Johnny Hedlund - Verkställande direktör och ledamot

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna rapport har inte granskats av koncernens revisorer.

Kista 23 maj 2017

Kontaktinformation

Waystream Holding AB Org nr 556904-6476 Färögatan 33 164 51 KISTA, Sverige Telefon: 08-56 26 94 50 ww.waystream.com Certified Advisor FNCA Sweden AB Box 5807

102 48 STOCKHOLM Aktien

Kodnamn: WAYS ISIN-kod:SE0007577077

(11)

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 10

2017 2016 2016

Belopp i tkr jan-mar jan-mar jan-dec

Nettoomsättning 16 034 11 198 60 003

Aktiverat arbete 3 759 3 401 16 003

Övriga rörelseintäkter - 73 -

Rörelsens intäkter 19 793 14 672 76 006

Handelsvaror -6 867 -4 705 -25 184

Bruttoresultat 12 926 9 967 50 822

Övriga externa kostnader -4 524 -5 159 -20 315

Personalkostnader -6 280 -4 487 -21 270

Övriga rörelsekostnader -196 - -516

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 926 321 8 721

Av-och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -1 760 -673 -8 694

Rörelseresultat (EBIT) 166 -352 27

Finansnetto -75 -49 -223

Resultat efter finansiella poster 91 -401 -196

Skatt på periodens resultat -77 - -323

Periodens resultat 14 -401 -519

Resultaträkning i sammandrag - Koncernen

(12)

Balansräkning i sammandrag - Koncernen

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 11

2017 2016 2016

Belopp i tkr 31 mar 31 mar 31 dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 53 200 45 421 51 136

Materiella anläggningstillgångar 278 709 343

Finansiella anläggningstillgångar 1 441 1 189 1 396

Summa anläggningstillgångar 54 919 47 319 52 875

Omsättningstillgångar

Varulager 4 718 4 598 5 264

Kundfordringar 11 266 6 077 14 929

Övriga kortfristiga fordringar 245 186 223

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 798 762 1 024

Kassa och bank 2 292 8 883 1 852

Summa omsättningstillgångar 19 319 20 506 23 292

SUMMA TILLGÅNGAR 74 238 67 825 76 167

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital

Aktiekapital 681 681 681

Övrigt tillskjutet eget kapital 42 917 42 917 42 917

Annat eget kapital inklusive årets resultat 5 314 5 324 5 316

Summa eget kapital 48 912 48 922 48 914

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 2 409 2 837 2 409

Övriga avsättningar 725 832 725

Summa avsättningar 3 134 3 669 3 134

Långfristiga skulder

Checkräkning 6 983 - 9 260

Summa långfristiga skulder 6 983 - 9 260

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut - 2 286 571

Summa omsättningstillgångar 4 828 3 657 5 645

Aktuella skatteskulder 729 501 1 256

Övriga kortfristiga skulder 2 781 2 611 2 608

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 871 6 179 4 779

Summa kortfristiga skulder 15 209 15 234 14 859

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 74 238 67 825 76 167

(13)

Belopp i tkr Aktie- kapital

Övrigt tillskjutet

kapital Annat eget kapital

Summa kapitaleget

Belopp vid årets ingång 681 42 917 5 316 48 914

Periodens resultat - - 14 14

Valutakursdifferenser - - -16 -16

Belopp vid periodens utgång 681 42 917 5 314 48 912

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 12

2017 2016 2016

Belopp i tkr jan-mar jan-mar jan-dec

Resultat efter finansnetto 91 -401 -196

Avskrivningar 1 760 672 8 693

Övriga justeringar -8 -66 -89

Betald inkomstskatt -649 -80 -284

Förändring av rörelsekapital 5 861 2 153 -7 075

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 055 2 278 1 049

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -182 -241

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 759 -3 435 -16 747

Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 759 -3 617 -16 988

Finansieringsverksamhet

Förändring av checkräkningskredit -2 277 - 9 260

Amortering av lån -571 -572 -2 286

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 848 -572 6 974

Periodens kassaflöde 448 -1 911 -8 965

Likvida medel vid årets början 1 852 10 806 10 806

Kursdifferens i likvida medel -8 -12 11

Likvida medel vid periodens slut 2 292 8 883 1 852

Kassaflödesanalys - koncernenen

Förändring i eget kapital - Koncernen

(14)

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 13

Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget

2017 2016 2016

Belopp i tkr jan-mar jan-mar jan-dec

Nettoomsättning 1 135 932 4 314

Rörelsens intäkter 1 135 932 4 314

Övriga externa kostnader -428 -155 -1 694

Personalkostnader -965 -936 -3 771

Rörelseresultat före avskrivningar -258 -159 -1 151

Avskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -3 -3 -12

Rörelseresultat -261 -162 -1 163

Finansnetto 56 52 207

Resultat efter finansiella poster -205 -110 -956

Skatt på periodens resultat 45 - 207

Periodens resultat -160 -110 -749

(15)

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 14

Balansräkning i sammandrag - moderbolaget

2017 2016 2016

Belopp i tkr 31 mar 31 mar 31 dec

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 45 57 48

Finansiella anläggningstillgångar 38 159 34 697 38 058

Summa anläggningstillgångar 38 204 34 754 38 106

Omsättningstillgångar

Fordringar koncernföretag 1 473 436 1 458

Övriga kortfristiga fordringar 183 97 150

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 130 62 93

Kassa och bank 996 6 529 990

Summa omsättningstillgångar 2 782 7 124 2 691

SUMMA TILLGÅNGAR 40 986 41 878 40 979

EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital

Aktiekapital 681 681 681

681 681 681

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 38 916 39 665 39 665

Periodens resultat -160 -110 -749

Summa fritt eget kapital 38 756 39 555 38 916

SUMMA EGET KAPITAL 39 437 40 236 39 597

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 107 91 142

Aktuella skatteskulder 140 37 112

Övriga kortfristiga skulder 383 268 228

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 919 1 246 718

Summa kortfristiga skulder 1 549 1 642 1 200

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 986 41 878 40 797

(16)

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 15

Belopp i tkr Aktie-

kapital Överkurs- fond

Övrigt fritt eget

kapital Årets resultat

Summa eget kapital

Belopp vid periodens ingång 681 31 144 8 521 -749 39 597

Vinstdisposition - - -749 749 -

Enligt beslut av årsstämman

Periodens resultat - - - -160 -160

Belopp vid periodens utgång 681 31 144 7 772 -160 39 437

Aktiekapital om 680 862 består av 6 808 620 aktier.

Förändring i eget kapital - moderbolaget

(17)

Nyckeltal för koncernen

WAYSTREAM HOLDING AB (publ) 16

2017 2016 2016

Belopp i tkr jan-mar jan-mar jan-dec

Intäktsförändring % 43% 9% 6%

Bruttomarginal % 57% 58% 58%

Rörelsemarginal % 1% -3% -

Vinstmarginal % - -4% -1%

Soliditet % 66% 72% 64%

Omsättning per anställd 668 431 2 308

Medelantal anställda 24 26 26

Antal aktier 6 808 620 6 808 620 6 808 620

Vinst per aktie, kr - -0,1 -0,1

Eget kapital per aktie, kr 7,2 7,2 7,2

Definitioner av nyckeltal

Intäktsförändring

Periodens nettoomsättning i förhållande till samma period föregående år.

Bruttomarginal

Marginal på sålda produkter.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning.

Vinstmarginal

Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Omsättning per anställd

Nettoomsättning i förhållande till genomsnitt antal anställda.

Vinst per aktie

Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

(18)
(19)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :