LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS UNIVERSITET

Full text

(1)

Sektionen för antagning och examen

Beslut: 2022-03-22 Beslutande: Rektor

Ansvarig för tillämpning: Sektionen för antagning och examen Dokumentansvarig: Sektionen för antagning och examen Dokumenttyp: Regler

Datum för ikraftträdande: 2022-04-01

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS UNIVERSITET

för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

(2)

Innehåll

1. Nationella bestämmelser ... 3

1.1 Allmänna krav på handläggningen av ärenden ... 3

1.2 Definition av student ... 3

1.3 Tillgodoräknande av högskoleutbildning ... 3

1.4 Tillgodoräknande av annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet ... 3

1.5 Prövning av tillgodoräknande ... 3

1.6 Rätten att överklaga ... 3

2. Lokala bestämmelser ... 4

2.1 Tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå ... 4

2.1.1 Ansökan om tillgodoräknande ... 4

2.1.2 Handläggning av tillgodoräknanden ... 4

2.1.3 Oavslutade kurser ... 4

2.1.4 Annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet ... 4

2.1.5 Avslutade kurser i Sverige ... 4

2.1.6 Diarieföring och arkivering ... 4

2.2 Tillgodoräknande på forskarnivå ... 5

2.2.1 Ansökan om tillgodoräknande ... 5

2.2.2 Handläggning av tillgodoräknanden ... 5

2.2.3 Diarieföring och arkivering ... 5

3. Övriga bestämmelser om tillgodoräknande ... 6

3.1 Avslutade kurser i utlandet ... 6

3.2 Invandrad person som har flyktingstatus ... 6

3.3 Beslut... 6

3.4 Avslag på ansökan och överklagan ... 6

(3)

Lokal tillgodoräknandeordning vid Mälardalens universitet

Den lokala tillgodoräknandeordningen vid Mälardalens universitet avser tillgodoräknanden på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå enligt Högskoleförordningen (HF) (1993:100) och beskriver universitetets tillämpning av nationella och lokala bestämmelser om tillgodoräknanden.

Med tillgodoräknande avses beslut om att viss utbildning, kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. Studentens rätt att ansöka om tillgodoräknande är ett viktigt element för att gynna det livslånga lärandet, mobiliteten inom landet och mellan länder samt universitetets internationaliseringsarbete.

1. Nationella bestämmelser

1.1 Allmänna krav på handläggningen av ärenden

Enligt 9 § Förvaltningslagen: Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Handläggningen ska vara skriftlig. Myndigheten får dock besluta att

handläggningen helt eller delvis ska vara muntlig, om det inte är olämpligt.

Nationella bestämmelser om tillgodoräknanden, som är gemensamma för alla universitet och högskolor i Sverige, återfinns i 6 och 12 kap HF.

1.2 Definition av student

Enligt 1 kap 4 § HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

högskoleutbildning, och med doktorand en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå, allt i den utsträckning inte annat anges särskilt.

1.3 Tillgodoräknande av högskoleutbildning

Enligt 6 kap 6 § HF: Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola.

Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat

1 vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller

2 vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Förordning (2006:1053).

1.4 Tillgodoräknande av annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet

Enligt 6 kap 7 § HF: En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Förordning (2006:1053).

1.5 Prövning av tillgodoräknande

Enligt 6 kap 8 § HF: Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för

tillgodoräknande. Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning. Förordning (2010:1064).

1.6 Rätten att överklaga

Enligt 12 kap 2 § punkt 6 HF: Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas: …4. beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet.

(4)

2. Lokala bestämmelser

Mälardalens universitet ska ha ett generöst förhållningssätt till tillgodoräknande.

Tillgodoräknandet ska inte påverkas av i vilken form utbildningen har genomförts så länge studieprestationen kan ingå i examen vid en högskola där utbildningen har genomförts. Uppdragsutbildning kan bara tillgodoräknas på grund- och avancerad nivå (Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor SFS 2002:760).

Tillgodoräknandebeslut från andra svenska lärosäten ska erkännas om inte väsentlig skillnad föreligger.

2.1 Tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå 2.1.1 Ansökan om tillgodoräknande

Den som är student vid Mälardalens universitet kan ansöka om tillgodoräknande. Instruktioner för ansökan finns på www.mdu.se.

2.1.2 Handläggning av tillgodoräknanden

Ansökan ska ske i Ladok för grund- och avancerad nivå. Lämnas ansökan in på annat sätt ska ansökan läggas in i Ladok.

Beslut om tillgodoräknande ska fattas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Vid en ofullständig ansökan kan handläggningstiden komma att förlängas. Begärda kompletteringar ska ha inkommit inom två månader, i annat fall fattas beslut utifrån befintliga handlingar.

Ärendet handläggs och beslutas vid Sektionen för antagning och examen (SAE), men bedöms av den akademi som ansvarar för det ämne/ huvudområde där ett tillgodoräknande kan komma att göras. Gäller ärendet

tillgodoräknande av ett ämne/ huvudområde som inte finns vid MDU handläggs, bedöms och beslutas ärendet av SAE (Rektors arbetsordning MDU).

Vid prövning av tillgodoräknande mot kurs ska bedömning göras mot de mål som finns preciserade i aktuell kursplan. På motsvarande sätt ska tillgodoräknande mot examenskrav prövas mot de mål som angivna finns för respektive examen i HF bilaga 2, examensordningen.

2.1.3 Oavslutade kurser

Om en student har oavslutade kurser vid Mälardalens universitet eller annat lärosäte kan tillgodoräknande göras mot antingen hel kurs eller del av kurs (moment) som har en inrättad kursplan vid Mälardalens universitet.

2.1.4 Annan utbildning än högskoleutbildning eller yrkesverksamhet

Den som önskar få annan utbildning än grundläggande högskoleutbildning och/eller yrkesverksamhet prövad för tillgodoräknande kan ansöka om validering av reell kompetens.

2.1.5 Avslutade kurser i Sverige

Avslutade kurser på grund- och avancerad nivå lästa vid annat lärosäte i Sverige kan generellt ingå i en examen vid MDU utan att ett formellt tillgodoräknandebeslut behöver fattas. Godkännande medför att kursen tas med direkt i examensbeviset. Om en student ändå ansöker om tillgodoräknande under studietiden ska det prövas i ordning enligt ovan, se punkt 2.1.2.

2.1.6 Diarieföring och arkivering

Beslut dokumenteras i Ladok vid utfärdandet.

Om tillgodoräknandet görs i samband med examensutfärdande finns beslutet om tillgodoräknande dokumenterat i examensbeviset.

Beslut i överklagande ska diarieföras i universitetets ärendehanteringssystem. Ärendets övriga handlingar ska bifogas.

(5)

2.2 Tillgodoräknande på forskarnivå

Kurser som ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå får inte tillgodoräknas i forskarutbildningen.

Detta gäller oavsett nivå på den behörighetsgivande kursen.

Den lokala examensordningen vid Mälardalens universitet medger att 60 högskolepoäng av en masterexamen kan tillgodoräknas till en examen på forskarnivå. Krav för tillgodoräknandet är att kurserna i masterexamen ligger inom samma område eller inriktning som det forskarutbildningsämne kurserna är ämnade att

tillgodoräknas till.

För att säkerställa hög kvalitet på utbildning på forskarnivå vid MDU har fakultetsnämnden beslutat att kurser på grundnivå inte ska tillgodoräknas i examen på forskarnivå. Se Regler för utbildning på forskarnivå vid MDH.

2.2.1 Ansökan om tillgodoräknande

Den som är student vid Mälardalens universitet kan ansöka om tillgodoräknande. Instruktioner för ansökan finns på www.mdu.se/utbildning/forskarstuderande/utbildningsprocessen.

Mälardalens universitet tillämpar även att vissa moment, utöver det som står omnämnda i 6 kap. 6 och 7 §§ HF kan tillgodoräknas till forskarutbildningen. Sådana moment ska bedömas av handledarkollegiet för

forskarutbildningsämnet som föreslå beslut till akademichef eller till av denne delegerad person/instans.

Bedömning ska också göras av omfattning och eventuell maximal omfattning.

I normalfallet gäller att tillgodoräknande av utbildningar eller utbildningsmoment sker efter antagning till utbildning på forskarnivå. Ett tillgodoräknande av tidigare genomförd utbildning leder till progression i forskarutbildningen med motsvarande omfattning som den tillgodoräknade utbildningen utgör.

Utbildningsmoment som kan vara svåra att planera i förhand i den individuella studieplanen kan tillgodoräknas till utbildningsdelen i efterhand.

Följande varianter av tillgodoräknande finns på forskarnivå:

• Tillgodoräknande av tidigare genomförd utbildning eller verksamhet, i samband med (efter) antagning till utbildning på forskarnivå.

• Tillgodoräknande av kurs/moment som ersätter obligatorisk kurs/moment.

• Tillgodoräknande av genomförd kurs/moment som ej godkänts av huvudhandledaren i förväg.

• Tillgodoräknande av kurs/moment examinerad vid annat lärosäte.

2.2.2 Handläggning av tillgodoräknanden

Ansökan på forskarnivå ska diarieföras i universitetets ärendehanteringssystem vid ankomst.

Beslut om tillgodoräknande ska fattas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Vid en ofullständig ansökan kan handläggningstiden komma att förlängas. Begärda kompletteringar ska ha inkommit inom två månader, i annat fall fattas beslut utifrån befintliga handlingar.

Ärendet handläggs vid den akademi som den forskarstuderande tillhör.

Vid prövning av tillgodoräknande mot kurs ska bedömning göras mot de mål som finns preciserade i aktuell kursplan. På motsvarande sätt ska tillgodoräknande mot examenskrav prövas mot de mål som angivna finns för respektive examen i HF bilaga 2, examensordningen.

2.2.3 Diarieföring och arkivering

Beslut ska diarieföras i universitetets ärendehanteringssystem. Ärendets övriga handlingar ska bifogas.

(6)

3. Övriga bestämmelser om tillgodoräknande

3.1 Avslutade kurser i utlandet

Mälardalens universitet tillämpar samma regler för tillgodoräknande oavsett var den sökande genomfört tidigare studier.

Översättningar av handlingar och/eller andra kompletterande handlingar kan komma att begäras in om dokument är utfärdade på annat språk än de nordiska språken, engelska eller finska.

I de fall där lärosätet skrivit avtal med utländskt lärosäte om dubbla examina (Double Degrees) ska kurser avslutade i utlandet tillgodoräknas för utresande studenter genom att studenten ansöker om tillgodoräknande via Ladok efter hemkomst. För inresande studenter görs tillgodoräknandet av examenshandläggare i samband med examensutfärdandet.

Vid omräkning från annat betygssystem till högskolepoäng görs alltid en avrundning uppåt med närmaste tiondel (0,1), d v s omräkningen är alltid gynnande för studenten.

3.2 Invandrad person som har flyktingstatus

1

För person som har uppehållstillstånd i Sverige som flykting och som har bristande studiedokumentation ska Mälardalens universitet som grund för tillgodoräknandet använda personens egen beskrivning av sina utbildningar och sin kompetens i kombination med samtal, intervju, prov eller motsvarande.

3.3 Beslut

Endast den som har delegation på tillgodoräknande enligt Rektors arbetsordning får fatta sådana beslut.

Beslutsfattaren ansvarar för att ett ärende blir utrett i den omfattning som krävs.

På tillgodoräknandebeslutet ska ämne/huvudområde, nivå2 och högskolepoäng framgå.

Nivå krävs när kursen ska svara mot ett examenskrav där nivåspecificering finns eller om kursen krävs för att få behörighet till andra kurser.

I samband med tillgodoräknandet ska det kontrolleras om studentens tidigare meriter överlappar med det som ska tillgodoräknas. Om så är fallet ska studenten få skriftlig information om detta i samband med ett positivt tillgodoräknandebeslut.

3.4 Avslag på ansökan och överklagan

Avslag kan göras för hel eller del av ansökan om tillgodoräknande och ska alltid motiveras i beslutet. Till avslaget ska en överklagandehänvisning bifogas.

Beslut om avslag av tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Skrivelsen ska ha inkommit till Mälardalens universitet inom tre veckor från den dag den sökande fått ta del av beslutet. Om universitetet står fast vid beslutet vidarebefordras ärendet tillsammans med ett yttrande till ÖNH.

Om universitetet själva ändrar ett beslut som överklagats ska det nya beslutet lämnas över till ÖNH tillsammans med överklagandet och övriga handlingar i ärendet.

ÖNH är sista instans i dessa ärenden och dess beslut kan inte överklagas.

1 Flyktingförklaring utfärdad av Migrationsverket.

2 Nivåbeteckning enligt SUHF:s fördjupningskoder, se Riktlinjer för kursplaner

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :