• No results found

Remissyttrande över promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
2
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1 (1)

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm Öppettider: Måndag-fredag 08.00-16.00

Remissyttrande

Datum 2021-02-15 Diarienummer FST 2020/574

Finansdepartementet

Skatte- och Tullavdelningen

103 33 Stockholm

Dnr Fi2020/05036

Remissyttrande över promemorian Vissa ändrade

åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Förvaltningsrätten har, från de utgångspunkter domstolen har att beakta, inga synpunkter på förslagen i promemorian.

______________________

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Cecilia Mauritzon efter föredragning av specialistföredraganden Dag Eckerberg.

Cecilia Mauritzon

References

Related documents

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Föredragande har varit specialistföredraganden Daniel Alvedahl..

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot promemorians förslag. chefsrådmannen Anneli

[r]

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Karin Dahlin efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Amanda Hägglund.

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot promemorians förslag. Förvaltningsrätten vill dock

Föredragande har varit Maria Brodin..

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • Fax: 08-561 680 01 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se •

[r]

Rätten anser att de förändringar som nu har införts medför att utkastet till lagrådsremiss har blivit en bättre pro- dukt jämfört med förslaget som lades fram i den

Förvaltningsrätten i Stockholm (migrationsdomstolen) har, utifrån de utgångspunkter domstolen har att beakta, inget att invända mot innehållet i promemorian. Föredragande har

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Stefan Holgersson efter föredragning av administrativa fiskalen Karin Öst. I beredningen har även administrativa direktören Åsa

Ansvaret kan omfattas av Migrationsverkets ansvar att, enligt 4 § andra stycket förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Peter Lif efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Johanna Windolf.

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Mattias Almqvist och specialistföredraganden Catherine Törner.

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Cecilia Mauritzon efter före- dragning av specialistföredraganden Dag Eckerberg.

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Mattias Almqvist efter föredragning av föredragande juristen Hanna Axelsson.

[r]