• No results found

Yttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

Remissvar

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se

Datum Ert datum

2020-05-22 2020-05-15 Finansdepartementet

ESV dnr Er beteckning

2020-00523-2 Fi2020/02322/S2

Handläggare

Stefan Gehlin

Yttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Ekonomistyrningsverket delar promemorians bedömningar och har inga

synpunkter på förslagen i promemorian. Det som saknas är en närmare redovisning av beräkningen av de offentligfinansiella effekterna om 39 miljarder kronor.

Ekonomistyrningsverket anser att det är viktigt att det sker en kontroll så utbetalningar från olika stödåtgärder inte medför en överkompensation.

I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Stefan Gehlin har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz medverkat.

Datum: 2020-05-22

Underskrift

Clas Olsson

Föredragande

Stefan Gehlin

Namnförtydligande Namnförtydligande

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift

References

Related documents

Mot bakgrund av att Kommerskollegiums roll är att verka för en väl fungerande inre marknad, så har vi fokuserat på avsnitt 2.2 om EU:s statsstödsregler och avsnitt 6.11 om

Förslaget innebär att företag vars sammanlagda nettoomsättning i mars och april i år minskat med 30 procent eller mer jämfört med samma månader 2019 kan vara berättigade

Det framgår inte om återkrav av omställningsstöd som har lämnats för indrivning ska betalas till Skatteverket eller till statens avräkningskonto..

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till promemorians förslag om att kravet på F-skatt inte gäller sådana stiftelser, ideella föreningar och

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 15 maj 2020 med angiven svarstid den 25 maj 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta

Vidare ser Region Kalmar län positivt på villkoret att sökande företag avhåller sig från utdelning av vinst för att komma i fråga för stöd.. Detta rimmar bra med EU:s krav

Region Norrbotten ser positivt på att Skatteverket handlägger och beslutar om omställningsstödet och vill poängtera att tydlighet och enkelhet är av stor vikt för att minimera

nettoomsättningen bör enligt Skatteverkets uppfattning fasta kostnader som är hänförlig till sådan verksamhet inte heller få ingå i underlaget för fasta kostnader enligt 9