Yttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

Remissvar

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se

Datum Ert datum

2020-05-22 2020-05-15 Finansdepartementet

ESV dnr Er beteckning

2020-00523-2 Fi2020/02322/S2

Handläggare

Stefan Gehlin

Yttrande över promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Ekonomistyrningsverket delar promemorians bedömningar och har inga

synpunkter på förslagen i promemorian. Det som saknas är en närmare redovisning av beräkningen av de offentligfinansiella effekterna om 39 miljarder kronor.

Ekonomistyrningsverket anser att det är viktigt att det sker en kontroll så utbetalningar från olika stödåtgärder inte medför en överkompensation.

I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Stefan Gehlin har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz medverkat.

Datum: 2020-05-22

Underskrift

Clas Olsson

Föredragande

Stefan Gehlin

Namnförtydligande Namnförtydligande

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift

Figure

Updating...

References

Related subjects :