Namnsättning av fyra nya lokalgator inom detaljplanen Norr om Vistavägen inom kommundelen Fullersta

Download (0)

Full text

(1)

POSTADRESS

Miljö- och samhällsbyggnads- förvaltningen

Lantmäteriavdelningen 141 85 Huddinge

BESÖKSADRESS

Sjödalsvägen 29 Huddinge

TELEFON (VX) OCH FAX

08-535 366 00 (kundtjänst) 08-535 364 20 fax

E-POST OCH WEBB

lantmäteri@huddinge.se www.huddinge.se

111229 Tjut ortnamn

Karin Lundin 08-535 364 38

karin.lundin@huddinge.se

Namnsättning av fyra nya lokalgator inom detaljplanen Norr om Vistavägen inom kommundelen Fullersta

Förslag till beslut

Fyra nya lokalgator i Fullersta får namnen Bikungens väg, Bidrottningens väg, Flustervägen och Vaxkakevägen.

De nya namnen träder i kraft enligt lantmäteriavdelningens bestämmande.

Sammanfattning

Detaljplanen för Norr om Vistavägen godkändes i samhällsbyggnadsnämnden 25 september 2014. Planen ger förutsättningar för uppförande av bostäder av karaktären ”trädgårdsstad”, vilket bland annat innebär småskalig bebyggelse.

Planområdet behöver fyra nya vägnamn varav ett kan komma att utsträckas in i det angränsande planområdet Vista skogshöjd.

Ur den lokala historien lyfter förvaltningen en av biodlingens främste före- språkare – Alexander ”Bikungen” Lundgren – som levde och verkade i Fullersta år 1918-1948. Temat bejakar även en tidigare önskan från Fullersta fastighetsägareförening om namngivning efter denne. De föreslagna namnen är Bikungens väg, Bidrottningens väg, Flustervägen respektive Vaxkake- vägen. Namnen är unika i Storstockholm.

(2)

Beskrivning av ärendet Planen och planområdet

Detaljplanen för Norr om Vistavägen granskades till den 30 maj 2014 och godkändes i samhällsbyggnadsnämnden 25 september 2014. Planen ger förut- sättningar för uppförande av ca 60-70 nya bostäder i form radhus, parhus och fristående villor i upp till två våningar.

Områdets karaktär kommer ansluta till idén om en trädgårdsstad, vilket bland annat innebär småskalig och tät bebyggelse. Även glesare bebyggelse föreslås i en mindre del av området. Kommunen blir huvudman för gator, park- och naturmark.

Översiktskarta med planområdet i Vistaberg streckat.

Planerat gatunät

I kartan på sidan 3 syns planområdets blivande gatunät och kvartersstruktur.

Planområdet behöver fyra nya vägnamn.

Den östra infartsvägen från Vistavägen svänger västerut och får en tillfällig vändplan i vägslutet, för att senare kunna ledas in i det större, angränsande detaljplaneområdet Vista skogshöjd.

60 50

50

50 50 60

70

40

50 50

50 50

40

40 50

Vattentorn Flemingsbergs gård

Storängs- hallen Centrum- ky rkan

Sjödalsparken Rådsparken

Kommunalhus Polisstation

Museum Huddinge ky rka

Södertörn- ky rkan

Sjödals- gy mnasiet Rosenhillskolan

Huddinge station

Klockar- gården Fullersta

bio Stenmoskolan

Folkets hus

Vistaskolan Fågelsången Skola

Källv ik

Rosendals- gården

Värmecentral

Ky rka

Fullersta- parken

Fullersta gård Skogsborg

Löv sta Fredriksdal

Lindesberg Ridhus

Berga

Ridstall Huddinge

Källbrink

Fridhem

Solgård Rosenhill

Vårdkasen Vistaberg

Kyrk- dammen

Våtmarken Flemingsberg

Storängsle den g

Hud en dinge

Tpl Fullersta

Glömstavägen 259

226 Tpl Huddinge

Åv ägen Vänhemsvägen

Huddingevägen Gamla Tullingegen 259

vägen bergs

hol Stock ml G

a a

g msvä en

Vistavägen

Vistabergs alle

Tallda lsvägen

0 250 500

meter

(3)

Ovan: Planområdets gatu- och kvartersstruktur. Den östra vägen kommer anläggas för att i framtiden kunna fortsätta in i nästa planområde. Namnsättningen följer denna struktur.

Nedan: Detaljplanearbete pågår i två anslutande områden.

tillf.

vändplan

PARK behov av vägnamn

Detaljplan Vista skogshöjd

Dp Norr om Vistavägen

(4)

Namnmönster och kulturhistoria

Kvarteren i planområdets närhet har två tydliga teman: trädgården och dess anläggningar och redskap, samt konstnärsmaterial. Exempel är Stenpartiet, Spaljén, Grensaxen, Hortensian, Astilben, Vattenkannan respektive Pannån, Ritkolet, Kilramen, Ockran och Färgen. Konstnärstemat sträcker sig österut mot Källbrink, medan trädgårdstemat breder ut sig söderut och väster om planområdet.

Vägarna i anslutning till planområdet heter Blomstervägen, Hortonomvägen, Kvittenvägen, Bivägen och Råstensvägen – i analogi med kvartersnamnen.

Traktbaserade namn finns också i området, såsom Mossbergavägen, Vista skolväg, Hageby allé, Hagebyslingan och Talldalsvägen.

Ur kulturhistorien lyfts en omtalad huddingebo, som var en av biodlingens främste förespråkare. Alexander ”Bikungen” Lundgren var aktad och hedrad både i Sverige och utomlands för sina insatser för biodlingen. Han tillverkade biodlingsredskap, organiserade utbildningar, skrev läroböcker och tidskrifter.

Kurserna anordnades i dåvarande Björksta på Fullerstavägen 6, där han levde och verkade under åren 1918-1948. Han grundade Huddingeortens biodlare- förening och sattes även på ordförandeposten vid bildandet av Fullersta fastighetsägareförening.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Fullersta fastighetsägareförening bad år 2000 om att Huddinge kommun skulle lyfta ”Bikungen” genom namngivning inom Fullersta. Just i detta planområde finns både den historiska anknytningen för trakten och ett gott sammanhang att anknyta till i tanken om trädgårdsstaden. Biodling känns därför aktuellt att använda som tema i namnsättningen av både vägar och kvarter.

De två aktuella detaljplaneområdena kan med fördel förbindas namnmässigt, särskilt som en gata knyter ihop de bägge områdena. Temat och dess associa-

tioner ger också gott om uppslag för fortsatt namngivning i Vistaberg.

Huddingeortens biodlareförenings grundare var redaktören Alexander Lundgren i Fullersta, populärt kallad

”Bikungen”.

Ses här med makan Maria.

(5)

Bikungens väg föreslås som namn på den väg som utgör vinkelrät infart till planområdet och sedan gör en vänstersväng för en planerad fortsättning.

Vägen som går parallellt med Vistavägen föreslås få namnet Bidrottningens väg. Den två mindre vägarna som går västerut och rakt norrut från denna föreslås namnet Flustervägen respektive Vaxkakevägen. Namnen är unika i Storstockholm.

Förvaltningens namnförslag.

tillfällig vändplan

PARK

Bikungens väg

Flustervägen

Vaxkakevägen

(6)

Remisser

Tjänsteutlåtandet har remitterats till Södertörns Brandförsvarsförbund, Polismyndigheten i Stockholms län (Södertörnspolisen), Posten Sverige AB, gatu- och trafikavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Svarstiden är satt till 10 oktober 2014.

Tjänsteutlåtandet har för kännedom sänts till Huddinge Hembygdsförening, Fullersta Fastighetsägareförening och Huddingeortens Biodlareförening.

Anders Lindelöf Lantmäterichef

Karin Lundin Handläggare

Beslutet delges

Beslutet delges berörda fastighetsägare med flera.

Figure

Updating...

References

Related subjects :